Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Llei de transparència
 
Dimecres, 07 de gener de 2015

Llei de transparència


En DOGC del dia 31 de desembre, núm. 6780, s’ha publicat la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La finalitat d’aquesta llei és establir un sistema de relació entre les persones i l’Administració pública i els altres subjectes obligats, fonamentat en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.

 El Portal Jurídic de Catalunya en destaca l’art. 63.2  sobre simplificació i consolidació normativa i d’acord amb el qual l’Administració, per a facilitar el coneixement del dret vigent, ha d’elaborar textos consolidats de les normes quan s’hagin modificat. Els textos consolidats tenen valor informatiu i han d’indicar clarament llur naturalesa i quines normes consoliden.

Aquesta llei entra en vigor al cap de sis mesos d’haver estat publicada en el DOGC, llevat del Títol II De la transparència, que entra en vigor al cap d’un any que la Llei hagi estat publicada en al DOGC pel que fa als ens que integren l’Administració local.