Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Adaptació del Dret espanyol a ...
 
Dilluns, 30 de juliol de 2018

Adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades


 

Al BOE núm. 183, de 30/07/2018 s’ha publicat el Reial Decret-llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 

L’objecte d’aquest Reial Decret-llei és adaptar el marc normatiu intern al Reglament General de Protecció de Dades, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.  Malgrat que el Consell de Ministres en la seva sessió de 10 de novembre de 2017 va aprovar un projecte de Llei Orgànica, remès a les Corts Generals, que actualment es troba en tramitació parlamentària, en determinades qüestions que no són objecte de reserva de Llei Orgànica resulta imprescindible, a criteri del legislador, l'adopció urgent d'una norma amb rang de llei que permeti l'adaptació del Dret espanyol al Reglament General de Protecció de Dades esmentat. Dit d’una altra manera, l'objecte d'aquest real decret-llei és l'adequació de l’ordenació estatal al reglament europeu en aquells aspectes concrets que, sense tenir reserva de llei orgànica, no admeten demora, sense perjudici de la necessitat d'una legislació orgànica de protecció de dades que procuri la plena adaptació de la normativa interna als estàndards fixats en la matèria per la Unió Europea a través d'una disposició directament aplicable.