Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Impost sobre els actius no ...
 
Dimarts, 16 de maig de 2017

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques


Al DOGC núm. 7368, de 12/05/2017 s’ha publicat la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

L’objecte d’aquesta Llei és gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l'actiu del subjecte passiu. El fet imposable el constitueix la tinença del subjecte passiu, en la data de la meritació de l'impost, dels actius següents, sempre que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya: béns immobles;  vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls; embarcacions de lleure; aeronaus; objectes d'art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric i joies.