Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Dret de Catalunya  > Codi civil de Catalunya i legislació complementària
 

Codis de legislació

Les normes d’una branca del dret o d’un sector reunides en una publicació en línia, permanentment actualitzades pel Portal Jurídic de Catalunya.

Permet la consulta de la versió vigent de les normes, de les versions anteriors en una data concreta i de totes les afectacions que han sofert.

 

Codi civil de Catalunya i legislació complementària

Codi civil de Catalunya

 1. LLEI 29/2002, de 30 de desembre. Primera Llei del Codi civil de Catalunya.

 2. LLEI 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

 3. LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

 4. LLEI 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions

 5. LLEI 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals

 6. LLEI 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè

 

Legislació complementària

 1. DECRET LEGISLATIU 1/1984, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de Catalunya.

 2. LLEI 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques

 3. LLEI 22/2000, de 29 de desembre, d'acolliment de persones grans

 4. LLEI 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d'edificabilitat a canvi de construcció futura

 5. LLEI 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració

 6. LLEI 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu

 7. LLEI 5/2009, del 28 d'abril, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s'hagin d'inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya

 8. LLEI 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat

 9. LLEI 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya

 10. LLEI 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública