Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 113/2006, de 25 d'abril, de constitució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 113/2006

  • Data del document 25/04/2006

  • Data de publicació 27/04/2006

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4622

Afectacions
TEXT PUBLICAT

La Carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, crea a l'article 61, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona el defineix com un ens associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, per a la gestió conjunta de les funcions, activitats i serveis establerts als articles 107 a 110 de l'esmentada Llei.

Els antecedents legals del previst a la Carta Municipal pel que fa al règim de prestació dels serveis socials a l'àmbit territorial de Barcelona ve establert a la disposició addicional cinquena del Decret legislatiu 17/19994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials, en establir que el règim de serveis socials del municipi de Barcelona s'ha d'adequar a la llei especial de la ciutat que preveu la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En l'exercici de l'activitat de prestació dels serveis socials, l'article 107.2 de la Carta Municipal disposa que el municipi de Barcelona es constitueix en sector regional. Això comporta, que li correspon al Consorci l'exercici de les funcions pròpies d'un sector regional de serveis socials.

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, creat per la Carta Municipal, es fonamenta amb el principi de proximitat en la prestació de serveis socials, es a dir que aquests es donin de manera més propera a la ciutadania. És per tant necessari aprovar, mitjançant aquest Decret, per part del Govern, la constitució del Consorci i els Estatuts que l'han de regir per tal que, aquest ens públic, pugui començar a prestar els seus serveis.

D'altra banda, i d'acord amb el previst a la disposició transitòria d'aquest reglament, el Consell de Govern del Consorci, mitjançant una comissió mixta, ha d'establir en el moment de la seva sessió constitutiva, els criteris de prioritat, terminis i procediment, per a la progressiva assumpció de les funcions del Consorci.

Per això, atès el que disposen l'article 9.25 i 25.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment, i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'article 269 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril;

A proposta del conseller de Governació i administracions Públiques i de la consellera de Benestar i Família, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Constitució del Consorci

Aprovar la constitució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, creat per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

Article 2

Estatuts del Consorci

Aprovar els Estatuts que han de regir el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, que es publiquen a l'annex d'aquest Decret.

Disposicions addicionals

.1  El Consorci ha de sotmetre a informe del Consell General de Serveis Socials, d'acord amb el previst a l'article 35 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, els projectes o les propostes de planificació i els projectes de disposicions de caràcter general en matèria de serveis socials.

.2  Els representants de la Generalitat en els òrgans de decisió del Consorci, en l'exercici de les funcions atribuïdes a aquest ens, resten sotmesos als requeriments exigits per la normativa de la Generalitat de Catalunya.

3. Les administracions Consorciades es faran càrrec de les despeses del funcionament del Consorci i, a tals efectes, efectuaran les previsions pressupostàries corresponents.

Disposició transitòria

El Consell de Govern del Consorci designarà a la seva sessió constitutiva els membres d'una comissió mixta integrada per representants de les administracions consorciades que s'encarregarà de determinar els criteris de prioritat, terminis i procediments per a la progressiva assumpció de les funcions del Consorci, i els corresponents traspassos de serveis i mitjans personals i econòmics.

Disposicions finals

.1  El Consell de Govern es constituirà en el termini d'un mes a comptar de la publicació d'aquest Decret en el DOGC.

.2  Aquest Decret entrarà en vigor al cap d'un mes de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 25 d'abril de 2006

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Vendrell i Segura

Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Anna Simó i Castelló

Consellera de Benestar i Família

 

Annex

Estatuts del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Denominació, naturalesa i administracions Consorciades

1.1  El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, regulat en aquests Estatuts, és un ens públic de caràcter associatiu, creat per l'article 61.7, i d'acord amb les previsions del capítol X del títol VI, de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

1.2  El Consorci contribueix a formar el Sector Regional de Serveis Socials de la ciutat de Barcelona.

1.3  D'acord amb les previsions de l'article 61.2.a) de la Carta Municipal, els serveis socials d'atenció especialitzada d'abast superior corresponents al tercer nivell a què es refereix l'article 11.c) del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, que gestiona l'Ajuntament de Barcelona, s'integren en aquest Consorci.

Article 2

Personalitat jurídica i capacitat d'obrar

El Consorci té personalitat jurídica pròpia i independent de la de les administracions Consorciades, així com capacitat jurídica i d'obrar en ordre a la realització dels seus objectius, dins els límits establerts per l'ordenament jurídic.

Article 3

Finalitat

El Consorci té per objecte el desenvolupament, en l'àmbit territorial del municipi de Barcelona, dels serveis, establiments i els programes i activitats de prevenció, atenció i promoció social que li encomana la Carta Municipal.

Article 4

Domicili

El Consorci té el domicili a la ciutat de Barcelona.

Article 5

Durada

El Consorci es constitueix per temps indefinit, sens perjudici de les previsions d'aquests Estatuts sobre la seva dissolució.

Article 6

Règim jurídic

6.1  El Consorci, com a ens públic de caràcter associatiu, es regeix per aquests Estatuts i per la Carta Municipal. Supletòriament, són d'aplicació al Consorci les normes de règim jurídic estatal, autonòmic i local que configuren el seu règim jurídic.

6.2  En tot allò no previst per aquests Estatuts, serà d'aplicació al funcionament del Consell de Govern el que estableix la legislació aplicable en matèria d'òrgans col·legiats.

Article 7

Funcions

7.1  El Consorci té assignades les següents funcions:

a) Elaborar la planificació general en matèria de serveis socials a l'àmbit del municipi de Barcelona, l'aprovació de la qual correspon al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya.

b) Proposar al Govern de la Generalitat la reglamentació de les entitats, els serveis i els establiments, públics i privats, que presten serveis socials en el municipi de Barcelona.

c) Programar, prestar i gestionar els serveis socials d'atenció especialitzada d'abast superior, que impliquen funcions de valoració, diagnòstic, tractament, suport o rehabilitació, corresponents al tercer nivell definit en l'article 11.c) del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre.

d) Organitzar la informació a la ciutadania i proporcionar el suport informatiu, d'avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores dels serveis socials.

e) Emetre informe pel que fa a les sol·licituds relatives a l'atorgament de subvencions i convenis formulats per la Generalitat de Catalunya o l'Ajuntament de Barcelona amb l'Estat o altres entitats públiques o privades que afectin el municipi Barcelona, en l'àmbit funcional del Consorci.

7.2  El Consorci exercirà, també, les competències que, si s'escau, li deleguin les administracions Consorciades.

Article 8

Potestat sancionadora

Correspon al Consorci, en l'àmbit de les funcions assignades, l'exercici de la potestat sancionadora pel que fa a les infraccions administratives legalment establertes en relació amb els serveis socials que es presten en el municipi de Barcelona, llevat de les infraccions qualificades de molt greus.

Pel que fa a aquestes darreres infraccions, el Consorci és competent per a tramitar el procediment sancionador i elevar a l'Administració de la Generalitat les propostes de sanció corresponents.

Article 9

Col·laboració amb la iniciativa pública i privada. Convenis

9.1  En l'exercici de les seves funcions el Consorci procurarà en tot moment la coordinació de les seves actuacions amb les administracions públiques, d'àmbit local, autonòmic, local, estatal o comunitari.

9.2  El Consorci de Serveis Socials ha de promoure la cooperació de les entitats i els col·lectius socials i l'acció privada ciutadana per a la realització d'activitats de serveis socials.

9.3  Per al millor compliment de les funcions que té encomanades, el Consorci de Serveis Socials podrà celebrar tot tipus d'acords o convenis amb entitats o institucions públiques i privades, estatals, comunitàries i internacionals.

Capítol 2

Organització i gestió

Article 10

Òrgans

El Consorci s'estructura en els òrgans de govern i de gestió següents:

La Presidència del Consorci.

El Consell de Govern.

La Gerència.

Article 11

Composició del Consell de Govern

11.1  El Consell de Govern és l'òrgan de govern superior del Consorci.

11.2  Es compon dels següents membres, nomenats i separats lliurement per les administracions consorciades:

a) La persona titular de la Presidència.

b) La persona titular de la Vicepresidència.

c) Cinc membres en representació de la Generalitat de Catalunya.

d) Tres membres en representació de l'Ajuntament de Barcelona.

11.3  La persona titular de la Presidència del Consorci i del Consell de Govern és el conseller o la consellera de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya o, si s'escau, la persona que designi el Govern de la Generalitat.

11.4  La persona titular de la Vicepresidència del Consorci i del Consell de Govern és designada per l'alcalde o alcaldessa de Barcelona d'entre els membres del Consell Municipal.

11.5  La Presidència del Consorci tindrà les següents atribucions:

a) Exercir la més alta representació del Consorci davant tota classe de persones i entitats.

b) Convocar, al menys cada tres mesos, presidir i donar per finalitzades les reunions del Consell de Govern, així com dirigir les seves deliberacions.

c) Fer ús del vot de qualitat per dirimir les qüestions que se suscitin al si del Consell de Govern.

d) Aquelles altres previstes en aquests Estatuts o que li siguin delegades.

11.6  La persona titular de la Vicepresidència substitueix la persona titular de la Presidència en cas d'absència, vacant o malaltia.

11.7  Les resolucions de nomenament de la persona titular de la Vicepresidència i dels restants membres del Consell de Govern han de preveure les suplències per a supòsits d'absència, vacant o malaltia.

11.8  Assisteix també a les sessions del Consell de Govern la persona titular de la Gerència, amb veu però sense vot. També podrà assistir-hi qualsevol altra persona que convoqui la Presidència, però en aquest cas ho farà amb veu però sense vot.

Article 12

Funcions del Consell de Govern

12.1  Corresponen al Consell de Govern les següents funcions i facultats:

a) Fixar l'orientació general i directrius del Consorci, i aprovar els plans generals d'actuació i els programes que s'acordin dins el marc establert en el Pla d'Actuació Social aprovat pel Govern de la Generalitat.

b) Dictar les normes de funcionament del Consorci, en el que no està previst en els aquests Estatuts i en la normativa supletòria de règim jurídic, i aprovar, si s'escau, el reglament de funcionament del Consorci.

c) Aprovar els actes de disposició sobre béns i fons propis i els contractes patrimonials relatius als mateixos, sens perjudici de l'establert a l'article 14.2.

d) Aprovar els convenis i acords del Consorci amb entitats o institucions públiques i privades, estatals, comunitàries i internacionals.

e) Aprovar la participació en actuacions d'interès pel Consorci o en entitats estatals o estrangeres l'objecte de les quals estigui relacionat amb les fins del Consorci i determinar el seu import fixant la seva forma i condicions.

f) Aprovar, a proposta la persona titular de la Gerència, la formalització, gestió i administració de fons, subvencions, emprèstits, crèdits, avals o altres garanties o qualssevol instruments financers al servei de les seves finalitats, així com aprovar tota classe d'operacions financeres.

g) Aprovar el pressupost anual i els comptes anuals formats per: el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria, així com l'informe de gestió anual del Consorci i l'aplicació de resultats.

h) Aprovar l'inventari de béns i drets, tant propis com adscrits.

i) Aprovar els criteris generals d'actuació en matèria de personal, l'estructura orgànica de la gerència i la relació de llocs de treball del Consorci d'acord amb els principis establerts en la normativa laboral i pressupostària vigent, i les propostes de retribucions que li sotmetin la persona titular de la Gerència.

j) Nomenar i separar, a proposta de la Presidència, i de conformitat amb la Vicepresidència, a la persona titular de la Gerència.

k) Acordar, a proposta de la Gerència, l'exercici de les accions i recursos que corresponguin al Consorci en defensa dels seus interessos.

l) Acordar la delegació de les competències de la titularitat del Consorci així com els encàrrecs de gestió quan una i altra s'acordin.

m) Aprovar les propostes de modificació d'aquests Estatuts, que s'hauran de tramitar d'acord amb la legislació aplicable, d'acord amb el quòrum que s'estableix en els presents Estatuts.

n) Resoldre els recursos d'alçada interposats davant actes de la persona titular de la Gerència així com les reclamacions de responsabilitat patrimonial i les reclamacions prèvies a les vies civil i laboral presentades davant el Consorci.

o) Nomenar i separar el Secretari del Consorci, a proposta de la Presidència.

p) Les altres que s'atribueixin en aquests Estatuts i en qualsevol altra normativa legal en vigor al Consorci i que no n'estiguin atribuïdes a un òrgan concret.

12.2  El Consell de Govern, per a la millor realització de les seves funcions, podrà delegar les seves competències.

Amb caràcter ordinari podrà delegar parcialment les seves atribucions i facultats a la Gerència, excepte les previstes en els paràgrafs a), b), g), h), j), l), m) i o) de l'apartat anterior.

12.3  Les funcions de Secretaria del Consell seran les establertes per la secretaria dels òrgans col·legiats que preveu la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic i la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

12.4  En tot el que no està en aquests Estatuts, serà d'aplicació al funcionament del Consell de Govern el que estableix la legislació aplicable en matèria d'òrgans col·legiats.

Article 13

La Gerència

13.1  La Gerència és l'òrgan executiu superior del Consorci i té les següents funcions:

a) L'exercici efectiu de les facultats d'administració i gestió ordinària del Consorci, de conformitat amb el disposat en aquests Estatuts.

b) Informar diligentment al Consell de Govern de la seva actuació i de tots aquells assumptes relatius a la gestió del Consorci.

c) Executar puntualment els acords del Consell de Govern.

d) Formalitzar en representació del Consorci tota classe d'actes i contractes.

e) Proposar l'exercici de les accions i recursos que corresponguin al Consorci en defensa dels seus interessos.

f) Desenvolupar l'estructura organitzativa i determinar la plantilla de personal d'acord amb els criteris generals establerts pel Consell de Govern.

g) Ser el cap superior del personal i de tots els serveis del Consorci, assumint la seva direcció, impuls i inspecció.

h) Contractar el personal del Consorci i determinar la seva retribució, d'acord amb els criteris generals establerts pel Consell de Govern i amb les disposicions legals d'aplicació.

i) Presentar al Consell de Govern el pressupost anual i els comptes anuals formats per: el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria i l'informe de gestió anual del Consorci i la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici.

j) Exercir les altres facultats i funcions que li atribueixin aquests Estatuts, i les quals li delegui el Consell de Govern.

13.2  La persona titular de la Gerència podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, en el personal del Consorci les facultats que li corresponen, d'acord amb la normativa aplicable, sense perdre per això la responsabilitat del seu exercici.

No obstant, no seran delegables en cap cas les facultats recollides en els paràgrafs b), c) i i) de l'apartat anterior.

Capítol 3

Règim jurídic i econòmic

Article 14

Contractació

14.1  La contractació del Consorci s'ha d'ajustar a les previsions de la legislació sobre contractes de les administracions Públiques.

14.2  Les competències que la legislació vigent en matèria de contractes atribueix a l'òrgan de contractació corresponen a la Gerència pel que fa als contractes menors, i a la Presidència del Consorci en la resta dels casos, sens perjudici de la seva delegació.

14.3  La mesa de contractació és designada per l'òrgan de contractació.

Article 15

Patrimoni

15.1  Per al compliment de les seves funcions, el Consorci pot tenir un patrimoni propi i separat de les administracions consorciades format pel conjunt de béns, drets, obligacions i accions que li siguin adscrits i pels que en el futur adquireixi.

El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que revisarà i aprovarà anualment el Consell de Govern.

15.2  Per als actes de disposició del patrimoni propi, el Consorci requerirà l'autorització del Consell de Govern.

15.3  El patrimoni immobiliari i el mobiliari inventariat que les administracions consorciades aportin al Consorci s'adscriurà funcionalment a aquest ens. L'adscripció no altera la titularitat sobre els béns.

Article 16

Recursos

16.1  Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:

a) Les aportacions realitzades per les administracions Consorciades.

b) Subvencions, transferències i aportacions, pecuniàries o no, efectuades per qualsevol persona, física o jurídica, o organismes públics o privats.

c) Els rendiments que n'obtingui per la prestació de serveis.

d) Els crèdits que se n'obtinguin.

e) Les cessions d'ús dels béns que facin les administracions consorciades.

f) Els productes del seu patrimoni.

g) Qualsevol altre que li pugui correspondre.

16.2  Els recursos del Consorci respondran de les seves obligacions i dels deutes contrets. La liquidació o compensació de pèrdues s'efectuarà amb càrrec a les aportacions dels membres del Consorci, en funció de la representació prevista en l'article 108.2 de la Carta Municipal.

16.3  En cas que alguna de les administracions consorciades incompleixi les seves obligacions financeres envers el Consorci, el Consell de Govern ha de procedir a requerir el seu compliment. Si transcorregut el termini de sis mesos des del requeriment no s'haguessin realitzat les aportacions previstes, el Consell de Govern, oïda l'Administració afectada, podrà procedir a suspendre l'exercici de competències mitjançant el Consorci en els termes previstos a l'article 22 dels Estatuts.

Article 17

Pressupost

17.1  El Consell de Govern ha d'aprovar un pressupost anual d'ingressos i despeses del Consorci abans del 31 de desembre de cada any, per poder aplicar-lo a l'exercici econòmic següent.

17.2  El pressupost del Consorci ha d'incloure separadament el dels òrgans de gestió o entitats que creï el Consorci o que hi restin adscrits amb caràcter tuïtiu.

17.3  Dins del primer trimestre de cada any, la Gerència elevarà al Consell de Govern, a través de la Presidència del Consorci, la liquidació del pressupost del Consorci, degudament intervinguda, així com la proposta de compte d'explotació de l'exercici anterior i l'inventari-balanç a 31 de desembre.

17.4  El Consell de Govern ha d'aprovar els comptes anuals formats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria i l'informe de gestió anual dins del segon trimestre de l'exercici següent al de referència, i en donarà compte immediatament a les administracions consorciades.

17.5  El Consell de Govern decidirà la destinació dels romanents de l'exercici, els quals s'aplicaran, en primer lloc, a l'amortització de deutes del Consorci mateix, si s'escau.

Article 18

Gestió financera

18.1  El règim comptable s'adaptarà a les disposicions vigents en la matèria que dicti la Generalitat, d'acord amb el Pla de comptabilitat pública.

18.2  El control de la gestió econòmica i financera es realitzarà mitjançant auditories, que es duran a terme sota la supervisió de la Intervenció general de la Generalitat i de les quals se'n donarà compte a la Intervenció municipal.

Article 19

Personal

19.1  El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment de les seves finalitats conforme a les relacions de llocs de treball aprovades.

19.2  La contractació de personal per part del Consorci és de naturalesa laboral. No obstant això, les tasques del Consorci podran ser realitzades pel personal de les administracions consorciades.

19.3  El personal funcionari o laboral que sigui incorporat a la plantilla del Consorci, procedent de les administracions Consorciades, conserven tots els drets adquirits de què gaudeixin en el moment de la incorporació, incloses les expectatives de promoció i mobilitat, i els altres inherents a llur situació funcionarial o laboral, d'acord amb el que disposa l'article 61.6 de la Carta Municipal. Tot sens perjudici, en el cas del personal laboral, de l'aprovació, si s'escau, d'un conveni col·lectiu prèvia negociació entre el Consorci i la representació del personal.

Article 20

Règim de recursos i reclamacions

20.1  Els actes de la Presidència del Consorci i del Consell de Govern exhaureixen la via administrativa i són susceptibles de ser recorreguts mitjançant recurs potestatiu de reposició, regulat en la Llei 30/1992, o bé directament mitjançant recurs contenciós administratiu, previst en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

20.2  Les reclamacions de responsabilitat patrimonial i les reclamacions prèvies a les vies civil i laboral es presentaran davant el Consell de Govern, que serà competent per a la seva resolució d'acord amb les previsions de les lleis esmentades.

20.3  Els actes de la Gerència poden ser impugnats en via administrativa davant el Consell de Govern, mitjançant recurs d'alçada, d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Capítol 4

Suspensió de l'exercici de competències

Article 21

Suspensió de l'exercici de competències

21.1  Les administracions consorciades poden suspendre l'exercici de les seves competències mitjançant el Consorci en els supòsits que preveu l'article 61.3 de la Carta Municipal:

a) La no-inclusió per l'altra Administració en els seus pressuposts de les aportacions mínimes legalment establertes.

b) La no-aportació al Consorci, per l'altra administració, de les subvencions o ajuts de qualsevol naturalesa d'altres entitats públiques o privades perquè siguin destinades a finalitats contingudes a l'objecte del Consorci.

c) L'exercici de competències o el desenvolupament d'activitats la naturalesa dels quals sigui igual o anàloga a la finalitat del Consorci.

d) L'incompliment d'obligacions essencials per l'altra Administració o el reiterat incompliment de qualsevol altre tipus d'obligacions.

21.2  L'acord adoptat per una de les administracions consorciades de suspendre l'exercici de les seves competències per mitjà del Consorci ha d'ésser immediatament executiu i del mateix se n'ha de donar compte al Parlament de Catalunya.

21.3  L'acord de suspensió comporta l'assumpció per part de les administracions consorciades de les competències i gestió de serveis, sense tenir en compte la gestió compartida dels serveis socials que preveu la Carta Municipal.

Capítol 5

Modificació, dissolució i liquidació

Article 22

Modificació dels estatuts

La modificació d'aquests Estatuts, amb l'acord previ del Consell de Govern, haurà de ser ratificada per les administracions consorciades i aprovada amb les mateixes formalitats utilitzades per a l'aprovació dels Estatuts inicials.

Article 23

Dissolució i liquidació

23.1  La dissolució del Consorci s'ha de dur a terme per llei, tal com preveu l'article 61.4 de la Carta Municipal.

23.2  La llei de dissolució determinarà la forma en la qual s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns, drets, accions i obligacions del Consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents a favor de les administracions consorciades.

(06.102.105)