Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 254/2007, de 20 de novembre, de concessió de les medalles i plaques President Macià 2007.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Treball

  • Núm. del document 254/2007

  • Data del document 20/11/2007

  • Data de publicació 22/11/2007

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5014

TEXT PUBLICAT

Atès que el Decret 496/1981, de 18 de desembre, de creació de la Medalla i de la Placa President Macià, modificat pel Decret 10/1991, de 7 de gener, estableix, en el seu article primer, que la Medalla s'atorgarà a les persones que s'hagin distingit per la dedicació, la constància i l'esperit d'iniciativa en la seva actuació laboral;

Atès que l'article 2 de l'esmentat Decret estableix que la Placa President Macià s'atorgarà a les empreses i a les entitats que s'hagin distingit per les millores i les iniciatives de progrés adoptades en l'ordre laboral;

Vista la proposta efectuada pel Jurat per a la concessió de la Medalla i de la Placa President Macià, creat per l'Ordre TRE/242/2007, de 21 de setembre (DOGC núm. 4980, de 3.10.2007);

Per tot això, a proposta de la consellera de Treball, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S'atorga la Medalla President Macià a les persones següents:

Josep Argelaguet i Abadal

Benet Armengol i Obradors

Àngel Balsells i Ventura

Montserrat Camps i Marsal

Josep M. Esquerda i Roset

Joan Ferrari i Albert

Carme Pilar Fort i Camí

Núria Fossas i Gil

Francesc Francés i Orfila

Anna Maria Hermoso i Garro

Marcel·lí Molins i Herrero

Anna Maria Palé i Llavina

Mercè Paniker i Alemany

Josep Lluís Rovira i Escubós

Javier Sánchez del Campo

Remei Sipi i Mayo

Article 2

S'atorga la Placa President Macià a les entitats següents:

ASPAMIS, Associació de Pares de Minusvàlids Psíquics.

Associació de Dones Empresàries i Emprenedores de les Comarques de Tarragona.

Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre.

Euroquímica de Bufi y Planas, SA.

Grup Qualitat, SCCL.

Pintados y Derivados, SL.

Barcelona, 20 de novembre de 2007

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Mar Serna Calvo

Consellera de Treball

(07.320.130)