Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

DECRET 316/2011, de 12 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  • Núm. del document 316/2011

  • Data del document 12/04/2011

  • Data de publicació 14/04/2011

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5859

TEXT PUBLICAT

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix en l'article 68 que el Govern de la Generalitat exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d'acord amb l'Estatut i les lleis.

La regulació continguda en el títol IV de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, palesa la voluntat que en el procés d'elaboració de disposicions reglamentàries es prioritzi l'avaluació de l'impacte normatiu en cadascun dels projectes que s'endeguin, en el marc de la tendència a què els ordenaments jurídics no incrementin les càrregues als ciutadans, a les empreses, i a la societat en general. La finalitat és que les normes siguin senzilles, pràctiques i menys feixugues per als usuaris i per als contribuents.

La normativa constitueix una eina d'aplicació de polítiques i de compliment d'expectatives dels ciutadans, però una regulació excessiva pot arribar a ser massa preceptiva i desproporcionadament costosa, i en resulta un tracte desigual envers els ciutadans i les empreses.

Davant la constatació de la proliferació normativa que ha tingut lloc en el decurs del temps en l'ordenament jurídic administratiu català, on es detecta fins i tot la superposició de normes, el Govern de la Generalitat vol promoure la seva simplificació i racionalització.

Entre d'altres mesures, la derogació i unificació (refosa) normativa ha de contribuir a millorar la qualitat i la coherència de l'ordenament jurídic, el qual ha de contenir normes més clares, pràctiques i entenedores per als ciutadans i per als operadors jurídics. D'aquesta manera també es pretén incrementar la seguretat jurídica, valor constitucional que cal entendre com la certesa sobre l'ordenament jurídic aplicable i els interessos jurídicament tutelats, així com l'expectativa raonablement fundada del ciutadà en quina ha de ser l'actuació dels poders públics en l'aplicació del Dret. La seguretat jurídica porta forçosament el legislador a buscar la claredat i a evitar la confusió normativa.

D'altra banda, una actuació administrativa efectiva requereix que la regulació s'adapti als canvis tecnològics, econòmics i socials, i aquesta adaptació suposa l'eliminació de normes supèrflues o que han quedat obsoletes, per evitar així duplicacions i solapaments.

Aquest Decret preveu la derogació expressa d'aquelles normes reglamentàries que no responen a l'objectiu de claredat i coherència i que suposen una regulació excessiva i innecessària.

Alhora el Decret deroga altres normes que, si bé no tenen naturalesa estrictament reglamentària o la tenen amb caràcter parcial, han esdevingut obsoletes.

Per tot això, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Queden derogades en la seva totalitat les següents disposicions reglamentàries:

Decret 200/1992, de 25 de setembre, pel qual es distribueixen competències sobre els espais inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural.

Decret 252/1982, de 30 de juliol, sobre aprofitament per a recs d'aigües residuals depurades.

Decret 359/2001, de 24 de desembre, pel qual es designa l'autoritat competent responsable de l'etiquetatge de la carn de vacum i dels productes a base de carn de vacum a Catalunya.

Ordre AAR/440/2009, de 6 d'octubre, per la qual s'aproven els preus públics dels centres i escoles de capacitació agrària.

Ordre AAR/29/2009, de 30 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents corresponents als procediments tramitats al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Ordre AAR/133/2008, de 20 de març, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents corresponents als procediments tramitats al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Ordre AAR/322/2007, de 4 de setembre, per la qual es fan públics els preus màxims dels productes acollits a l'ajut per a la cessió de llet i determinats productes lactis a l'alumnat de centres escolars.

Ordre AAR/6/2007, de 10 de gener, de modificació de l'Ordre ARP/416/2006, de 10 d'agost, per la qual es regula la comunicació al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a cada campanya de les indústries de l'oli d'oliva i de les olives de taula.

Ordre ARP/447/2006, de 20 de setembre, per la qual es fan públics els preus màxims dels productes acollits a l'ajut per a la cessió de llet i determinats productes lactis als alumnes de centres escolars.

Ordre ARP/416/2006, de 10 d'agost, per la qual es regula la comunicació al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a cada campanya de les indústries de l'oli d'oliva i de les olives de taula.

Ordre ARP/356/2005, d'1 d'agost, per la qual es fan públics els preus màxims dels productes acollits a l'ajut per a la cessió de llet i determinats productes lactis als alumnes de centres escolars.

Ordre ARP/280/2004, de 29 de juliol, per la qual es fan públics els preus màxims dels productes acollits a l'ajut per a la cessió de llet i determinats productes lactis als alumnes de centres escolars.

Ordre MAB/398/2003, de 30 de setembre, per la qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 581/2001, d'1 de juny.

Ordre ARP/350/2003, de 31 de juliol, per la qual es fan públics els preus màxims dels productes acollits a l'ajut per a la cessió de llet i determinats productes lactis als alumnes de centres escolars.

Ordre ARP/409/2002, de 25 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que defineixen les modalitats i les condicions de les intervencions estructurals en el sector de la pesca, i es convoquen els corresponents a l'any 2003.

Ordre MAB/28/2002, de 31 de gener, sobre mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals.

Ordre de 18 de març de 1999, de modificació de l'Ordre de 22 de maig de 1998, que aprova els preus públics per la prestació de serveis i realització d'activitats del Centre de Mecanització Agrària, el Centre de la Propietat Forestal, les escoles i els centres de capacitació agrària i els espais naturals de protecció especial.

Ordre de 31 de desembre de 1998, per la qual es modifica l'Ordre de 22 de maig de 1998, que aprova els preus públics per la prestació de serveis i realització d'activitats del Centre de Mecanització Agrària, el Centre de la Propietat Forestal, les escoles i els centres de capacitació agrària i els espais naturals de protecció especial.

Ordre de 28 de setembre de 1998, per la qual es modifica l'Ordre de 22 de maig de 1998, que aprova els preus públics per la prestació de serveis i realització d'activitats del Centre de Mecanització Agrària, el Centre de la Propietat Forestal, les escoles i centres de capacitació agrària i els espais naturals de protecció especial.

Ordre de 22 de maig de 1998, per la qual s'aproven els preus públics per la prestació de serveis i realització d'activitats del Centre de Mecanització Agrària, el Centre de la Propietat Forestal, les escoles i centres de capacitació agrària i els espais naturals de protecció especial.

Ordre de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides de Catalunya.

Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides de Catalunya.

Ordre de 5 de maig de 1993, d'actualització del barem d'indemnització de bestiar sacrificat en les campanyes de sanejament ramader.

Ordre de 12 de maig de 1992, per la qual es modifica el Reglament de la Denominació de Qualitat Ostres del Delta de l'Ebre.

Ordre de 17 de març de 1989, per la qual es reglamenten la Denominació de Qualitat Ostres del Delta de l'Ebre i el seu Consell.

Ordre de 27 de juliol de 1988, sobre declaració de zona indemne de pesta porcina clàssica.

Ordre de 10 de juny de 1988, per la qual s'aprova el Reglament de les Unitats de Voluntaris Forestals de Catalunya.

Ordre de 21 de setembre de 1987, sobre identificació i marcatge dels animals amb destinació a escorxadors dins l'àmbit territorial de Catalunya.

Ordre de 24 d'abril de 1987, per la qual es dicten normes complementàries sobre anotacions al full d'incidències del llibre d'explotació.

Ordre de 31 de juliol de 1987, per la que es modifica el nom de la Denominació Genèrica de Qualitat Anxoves de l'Escala.

Ordre de 18 de novembre de 1987, per la que es reglamenta la Denominació Genèrica de Qualitat “Anxova de l'Escala” i el seu Consell.

Ordre de 17 de desembre de 1987, per la qual es crea la Denominació Genèrica de Qualitat Ostres del Delta de l'Ebre i el seu Consell Provisional.

Ordre de 30 d'octubre de 1985, per la qual es regula la venda del verd nadalenc.

Ordre de 15 de febrer de 1985, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre de 5 de setembre de 1984, sobre la modificació de la Cartilla Ramadera.

Ordre de 5 de maig de 1985, per la que es crea la Denominació Genèrica de Qualitat “Anxoves de l'Escala” i el seu Consell Provisional.

Ordre de 19 de setembre de 1985, per la qual es crea la Denominació Genèrica de Qualitat “Préssec de Pinyana” i el seu Consell Provisional.

Ordre de 6 de desembre de 1985, per la qual s'aproven el Reglament de la Denominació Genèrica de Qualitat “Préssec de Pinyana” i el seu Consell.

Ordre de 5 de setembre de 1984, sobre modificació de la Cartilla Ramadera.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Barcelona, 12 d'abril de 2011

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

(11.096.022)