Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner.

Dades bàsiques
 • Rang del document Ordre

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

 • Data del document 15/07/1991

 • Data de publicació 05/08/1991

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1476

Afectacions
TEXT PUBLICAT

                               
                               
                               
   El sector tofoner constitueix a Catalunya una important 
 font d'ingressos per a un determinat segment de la població 
 rural, especialment la de moltes comarques deprimides i 
 també la de zones de muntanya.
                               
   Durant molt de temps, aquest sector ha estat mancat 
 d'una normativa específica que permetés una regulació 
 integral dels aprofitaments i obrís pas a una gestió 
 ordenada que pogués fer compatible l'explotació econòmica i 
 la preservació del patrimoni forestal.
                               
   L'Ordre de 5 de novembre de 1987 va constituir un 
 primer pas en aquesta direcció, i de l'aplicació de les 
 seves previsions s'ha derivat un conjunt d'actuacions que 
 han afavorit la reordenació global del sector.
                               
   Després d'una experiència de gairebé quatre anys en 
 l'aplicació de la disposició de referència, es considera 
 arribada l'hora de revisar-la, amb la finalitat de posar al 
 dia els sistemes de control i de revisar els mecanismes de 
 protecció  de  les  tofoneres,  fomentant  alhora 
 l'associacionisme dels tofonaires i obrint el camí a 
 actuacions concertades.
                               
   Per tot plegat, i en ús de les facultats que m'han 
 estat atorgades,                      
                               
 Ordeno:                           
                               
 Article 1                          
 Definicions                         
    A l'efecte del que disposa la present Ordre i la resta 
 de legislació, tant general com sectorial, que sigui 
 d'aplicació, s'entendrà per:                
  a) Tòfona: cos fructífer dels fongs ascomicets del gènere 
 Tuber. Resten exclosos de la present definició i, per tant, 
 no són considerats tòfones, els fongs dels gèneres Terfezia 
 i Tirmania.
  b) Tòfona negra: Tuber melanosporum.
  c) Tòfona magenca: Tuber brumale.
  d) Tòfona d'estiu: Tuber aestivium.
  e)  Tòfona  verda:  tòfona  que  no  ha assolit el 
 desenvolupament, olor, color i grau de maduresa òptims.
  f) Tòfona fresca: tòfona recollida recentment, en el seu 
 estat de maduresa adequat.
  g) Tofonaire: recol·lector de tòfones.
                               
 Article 2                          
 Llicència de tofonaire                   
   2.1  Per a la recollida i el comerç de la tòfona fresca 
 serà indispensable la possessió de la  llicència  de 
 tofonaire, degudament actualitzada.
  2.2  La llicència tindrà una validesa inicial d'un any, i 
 podrà ser renovada successivament per períodes de la 
 mateixa durada.
  2.3  La llicència de tofonaire s'expedirà als serveis 
 territorials  i  oficines  comarcals  del  Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
  2.4  La possessió d'aquesta llicència no exclou de 
 l'obligació de demanar autorització al titular del terreny. 
 L'autorització esmentada haurà de fer-se per  escrit, 
 especificant:                        
  a) Identificació del titular del terreny.
  b)  Identificació del tofonaire autoritzat o bé, si 
 s'escau, de l'agrupació de tofonaires autoritzada.
  c) Identificació del terreny, finca o paratge per al qual 
 s'estén l'autorització.
  d) Període de temps per al qual és vàlida l'autorització.
  2.5  És obligatori portar l'original de la llicència de 
 tofonaire durant les activitats de recollida i comerç. Tant 
 aquesta llicència com l'autorització esmentada en l'apartat 
 anterior hauran de ser exhibides a requeriment de qualsevol 
 agent de l'autoritat  o  funcionari  del  Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que acrediti la seva 
 condició.
                               
 Article 3                          
 Recollida de tòfones                    
  3.1 Queda prohibida la recol·lecció, comercialització i 
 industrialització de tòfona verda en qualsevol època.
  3.2  S'admet com a únic sistema vàlid la recerca amb 
 gossos degudament ensinistrats i l'extracció amb l'ajut del 
 cercatòfones, descrit gràficament a l'Ordre de 31 d'octubre 
 de 1986.
  3.3 Queda prohibit:                    
  a) La recollida de tòfones amb pics, pales, aixades o 
 qualsevol altre sistema que perjudiqui la recuperació de 
 les tofoneres i, en concret, les eines amb angle.
  b) El rastreig manual o mecànic, és a dir, les "cavades".
  3.4 Els sots produïts seran reomplerts immediatament amb 
 la mateixa terra extreta.
                               
 Article 4                          
 Temporada hàbil                       
  4.1  La recol·lecció de cada tipus de tòfona podrà 
 realitzar-se exclusivament en els períodes de temps o les 
 temporades autoritzades següents:              
  a) Temporada d'hivern: Tuber melanosporum i Tuber brumale; 
 del 15 de novembre al 15 de març.
  b) Temporada d'estiu: Tuber aestivium: de l'1 de maig al 
 31 de juliol.
  4.2  El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
 podrà,  per  a  cada  temporada, i en funció de la 
 climatologia, retardar el començament del període hàbil de 
 recollida de la tòfona d'hivern fins a un màxim de quinze 
 dies, amb la consulta prèvia a les associacions  de 
 tofonaires legalment constituïdes.
  4.3  Queda prohibida la circulació i venda de tòfona 
 fresca a partir d'una setmana després d'haver-se acabat el 
 període de recol·lecció.
                               
 Article 5                          
 Senyalització                        
  5.1  El titular d'un terreny forestal es pot reservar la 
 recollida de tòfona senyalitzant les zones amb un rètol que 
 ho indiqui, amb la inscripció "Recollida  de  tòfona 
 reservada", d'acord amb el que estableix la Resolució de 28 
 de novembre de 1983.
  5.2 Es crea, en el Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca,  el Registre de zones de recollida de tòfona 
 reservada, adscrit a la Direcció General del Medi Natural.
                               
 Article 6                          
 Compatibilitat de la silvicultura i la tubericultura    
  6.1 Els plans tècnics de gestió i millora forestal i els 
 projectes d'ordenació de les forests de qualsevol propietat 
 i, si s'escau, les autoritzacions d'aprofitaments  en 
 terrenys  tofoners,  vetllaran  per  la conservació i 
 regeneració de les tofoneres existents.
  6.2  En les zones tofoneres es podrà autoritzar la 
 substitució d'espècies no tofoneres per espècies tofoneres, 
 sempre que aquesta pràctica no impliqui perill d'erosió o 
 de la permanència del bosc.
  6.3  Els plans anuals d'aprofitament de forests  de 
 titularitat  pública  hauran  de  tenir en compte la 
 recol·lecció de la tòfona. Les autoritzacions corresponents 
 es concediran mitjançant els procediments de subhasta o de 
 concurs-subhasta. Amb vista a l'adjudicació, es donarà 
 preferència a les associacions de tofonaires en  les 
 condicions  i circumstàncies que preveu la legislació 
 vigent, sempre que estiguin degudament inscrites en el 
 Registre corresponent i tinguin la seu en la comarca de què 
 es tracti.
  6.4 Als efectes de la gestió dels aprofitaments forestals 
 de fustes o llenyes, s'evitarà al màxim el marcatge 
 d'arbres tofoners. Els plans tècnics de gestió i millora 
 forestal i els projectes d'ordenació de terrenys forestals 
 on hi hagi tofoneres tindran present aquesta circumstància. 
                               
 Article 7                          
 Agrupacions de tofonaires                  
  7.1 Es crea, en el si de la Direcció General del Medi 
 Natural, el Registre d'agrupacions de tofonaires.
  7.2  Les agrupacions hauran d'estar constituïdes per un 
 mínim de set persones que estiguin en possessió de la 
 llicència de tofonaire, degudament actualitzada.
                               
 Article 8                          
 Comercialització de la tòfona fresca            
  8.1  La comercialització de la tòfona fresca tan sols 
 podrà ser realitzada pels tofonaires en possessió de 
 llicència actualitzada o les seves agrupacions degudament 
 registrades.
  8.2  Les  indústries  i  empreses  elaboradores, 
 transformadores o comercialitzadores no podran tenir tòfona 
 fresca fora de la temporada hàbil i dels set dies naturals 
 immediatament posteriors a  la  finalització  d'aquest 
 període.
                               
 Article 9                          
 Registre de compres                     
  9.1   Les  indústries  i  empreses  elaboradores, 
 transformadores o comercialitzadores tan  sols  podran 
 adquirir la tòfona als tofonaires que estiguin en possessió 
 de la llicència degudament actualitzada, o bé a les seves 
 agrupacions, formalment constituïdes. Així mateix,  el 
 producte  adquirit haurà de trobar-se en les degudes 
 condicions de maduresa.
  9.2  Les  indústries  i  empreses  elaboradores, 
 transformadores o comercialitzadores del sector tofoner 
 hauran de portar un llibre de Registre de compres, que serà 
 segellat i diligenciat en els serveis territorials del 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que siguin 
 competents per raó de la ubicació geogràfica de l'empresa.
  9.3 En el llibre de Registre de compres s'inscriuran 
 totes les adquisicions de tòfones realitzades per l'empresa 
 de què es tracti, fent-hi constar:             
  a) La data d'adquisició.
  b) La quantitat comprada.
  c) El tipus de tòfona.
  d) La identificació del proveïdor.
  e) El número de la llicència de tofonaire del proveïdor o 
 bé el nom i el número de registre de l'agrupació de 
 tofonaires.
                               
 Article 10                         
 Implantació de tofoneres                  
  10.1  Les  empreses  dedicades  a la producció i/o 
 comercialització de micorrizes, espores o qualsevol altre 
 sistema per a la possible implantació de noves tofoneres 
 hauran d'estar inscrites en el Registre corresponent, 
 dependent de la Direcció General de Producció i Indústries 
 Agroalimentàries.
  10.2 El material vegetal destinat a la implantació de 
 tofoneres tindrà la consideració legal de llavors i/o 
 planters, i serà sotmès a la legislació específica.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 - 1 Les infraccions al que disposa aquesta Ordre seran 
 sancionades  d'acord amb la normativa següent, segons 
 s'escaigui:                         
  Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i les 
 disposicions reglamentàries que la despleguen.
  Llei 11/1971, de 30 de març, de llavors i planters.
  Decret  2058/1984,  de  12  d'agost,  d'etiquetatge, 
 presentació i publicitat de productes alimentaris.
  Reial Decret 1945/1983, de 22 de juny, regulador de les 
 infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor 
 i de la producció agroalimentària.
  Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat 
 i de defensa dels consumidors i dels usuaris, i les 
 disposicions reglamentàries que la despleguen.
                               
 -  2  Sens  perjudici  de les facultats que puguin 
 correspondre a d'altres organismes, s'encomana a  les 
 direccions generals del Medi Natural i de Producció i 
 Indústries Agroalimentàries la inspecció i la vigilància 
 del compliment de les previsions d'aquesta Ordre.
                               
 - 3  Queden derogats el paràgraf segon de l'article 2 de 
 l'Ordre de 6 d'abril de 1989, per la qual es regula el 
 funcionament del Registre d'agrupacions de tofonaires i els 
 requisits per a la seva constitució i inscripció, i les 
 ordres de 5 de novembre de 1987, per la qual s'ordena el 
 sector tofoner, i de 13 de setembre de 1990, de modificació 
 de l'anterior, i també totes les disposicions de rang igual 
 o inferior que s'oposin o al que estableix aquesta Ordre o 
 la contradiguin.
                               
 Barcelona, 15 de juliol de 1991               
                               
 Joan Vallvé i Ribera                    
 Conseller d'Agricultura,                  
 Ramaderia i Pesca