Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Justícia

  • Núm. del document JUS/0152/2018

  • Data del document 12/09/2018

  • Data de publicació 17/09/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7707

TEXT PUBLICAT

L'article 118 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat té la competència exclusiva sobre el règim jurídic de les associacions i fundacions que compleixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya. A més, l'article 71.4 de l'Estatut d'autonomia obliga l'Administració de la Generalitat a fer pública la informació necessària perquè la ciutadania en pugui avaluar la gestió, atès que la transparència constitueix un pilar bàsic de les societats democràtiques avançades. En desenvolupament d'aquesta darrera previsió, el Parlament va aprovar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que dedica el seu títol II al règim general aplicable a la transparència en l'activitat pública, la publicitat activa, la gestió administrativa i la reutilització de la informació pública.

Més específicament, la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública dedica el capítol II del títol I a la transparència, que defineix com “un bé públic essencial”. Aquesta darrera Llei afirma que correspon a les fundacions i les associacions d'utilitat pública fer efectiva la transparència pel que fa a les seves organitzacions i dedica tres preceptes a establir les línies generals sobre la transparència d'aquestes entitats: l'article 4 (concepte i subjectes responsables), l'article 5 (abast de la transparència) i l'article 6 (informació rellevant).

Segons disposa l'article 5, apartat segon, de la Llei 21/2014, el conseller del departament competent en matèria de fundacions i associacions ha de fixar per mitjà d'una Ordre el nivell de subjecció de les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència que estableix el capítol II, en funció de la dimensió de les entitats i de l'origen de les fonts de finançament.

En conseqüència, aquesta Ordre té per objecte fixar els criteris que determinen la subjecció a les obligacions de transparència de les entitats esmentades i definir quines són les obligacions concretes per a cada tipus o categoria d'entitats. En qualsevol cas, es tracta d'instruments de transparència dels quals algunes fundacions i associacions declarades d'utilitat pública ja fan difusió, i que, amb aquesta Ordre, es fixen com a obligacions de transparència de manera concreta i clara.

L'article 5 de la Llei 21/2014, en els seus apartats 3 i 4, detalla els criteris que s'han de tenir en compte a l'hora de fixar el nivell de subjecció de les entitats als instruments de transparència.

Així, l'apartat 3 disposa que, per determinar la dimensió de les entitats, cal tenir en compte la tipologia que estableix el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre. Juntament amb la tipologia d'entitats, també cal tenir en compte, com una circumstància diferenciadora, els casos en què les entitats estan legalment obligades a fer auditar llurs comptes.

I l'apartat 4 estableix, en relació amb les fonts de finançament, que s'ha de tenir en compte si les entitats perceben fons públics, així com si estan subjectes al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes en els termes de la seva normativa reguladora, és a dir, el text refós de la Llei de finances públiques aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, respectivament.

A partir de la tipologia d'entitats que resulta d'aplicar els criteris damunt esmentats, aquesta Ordre sistematitza els elements d'informació de l'article 6 de la Llei 21/2014, que han de fer públics les entitats, atenent llurs característiques. Amb voluntat d'aclarir i per facilitar-ne l'aplicació, l'Ordre opta per definir, en l'article 2, cadascun dels elements requerits i, tot i que s'empren els conceptes jurídicotecnics comuns en l'àmbit de les fundacions i associacions, la definició es fa als efectes exclusius d'aquesta Ordre, amb vista a una major seguretat jurídica. L'article 2, apartat segon, precisa que cada element definit no ha de formalitzar-se necessàriament en un document específic, sinó que la informació pot estar continguda en un altre document, al qual l'entitat es pot remetre.

Aquesta Ordre regula el seu objecte (article 1), les definicions (article 2), l'àmbit subjectiu (article 3), els criteris de subjecció (articles 4 a 6), i dedica els articles 7 a 12 a establir les obligacions d'informació, seguint el criteri de procurar l'equilibri i la proporcionalitat adequades a la realitat de les entitats. Aquest criteri d'equilibri i proporcionalitat s'ha concretat segons la dimensió de les entitats d'acord amb la normativa reguladora del Pla de comptabilitat, aprovada mitjançant el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel fet de si perceben fons públics per sobre d'un determinat llindar i en funció de la subjecció al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.

L'article 13 regula l'aplicació del principi de transparència en aquest àmbit. L'Ordre es tanca amb quatre disposicions: tres disposicions addicionals, la primera de les quals estableix l'actualització automàtica de la tipologia de fundacions i associacions d'utilitat pública enumerades a l'article 5 de l'Ordre en el supòsit que es modifiqui el Decret 259/2008, de 23 de desembre, que aprova el Pla de comptabilitat; la segona disposició addicional es refereix a l'actualització de les referències normatives, i la tercera disposició addicional concreta a quin exercici correspon la primera informació que les entitats han de presentar un cop entri en vigor l'Ordre; i una disposició final, que preveu que l'Ordre entri en vigor al cap de vint dies a comptar des del dia en què hagi estat publicada íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Del mateix contingut de l'Ordre es desprèn la seva adequació als principis de bona regulació i als principis generals de l'article 62 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, atès que es tracta d'una norma necessària per donar compliment al mandat que conté l'article 5 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, i per dotar de seguretat jurídica les entitats sobre quines són les seves obligacions en matèria de transparència; d'altra banda, els instruments de transparència que les entitats han de fer públics es determinen seguint un criteri de proporcionalitat en funció de llur adscripció a una determinada tipologia, amb la finalitat que la regulació assoleixi l'eficàcia i eficiència preteses.

A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques;

Per tot això, en ús de les atribucions legalment conferides per l'article 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; l'article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i l'article 5 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

1.1 Aquesta Ordre té per objecte fixar els criteris i l'abast de la subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència de la informació establerts per l'article 6 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

1.2 Les obligacions de transparència s'estableixen sens perjudici de les que puguin ser exigibles en aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, en particular, d'allò que preveuen els seus articles 3 i 15, apartat segon, el seu títol IV relatiu al registre dels grups d'interès, i la seva disposició addicional setena, així com de les obligacions que derivin d'altres normatives sectorials i/o les que voluntàriament les entitats es vulguin imposar.

 

Article 2

Definicions

2.1 Als efectes d'aquesta Ordre, s'entén per:

a) Activitats de les entitats: El conjunt d'actuacions, treballs, accions i projectes que duen a terme les entitats per al compliment i desenvolupament de les finalitats, que han de constar obligatòriament en els estatuts d'acord amb els articles 321-4.1, lletra d), i 331-9, lletra d), del Codi civil de Catalunya.

b) Adreces de correu postal i electrònic a les quals es pot adreçar el públic en general per comunicar-se amb les entitats. El correu postal, excepte que se'n publiqui un altre de diferent, és el que correspon al domicili social de les entitats. El correu electrònic és el que les entitats publiquin com a tal.

c) Auditoria: L'informe d'auditoria ha de contenir la informació que estableix la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes i estarà referit a la totalitat dels estats financers i a la memòria econòmica segons el que estableix l'apartat j) d'aquest mateix article.

d) Balanç social: L'instrument de comunicació de les entitats amb les administracions, les persones beneficiàries i les benefactores, en què s'exposen les activitats dutes a terme i la seva repercussió social amb la finalitat de justificar l'adequat compliment de les funcions de l'entitat i de difondre'n l'activitat.

e) Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió: El document que formalitza el conjunt de normes d'actuació, principis ètics i regles que guien l'actuació dels membres dels òrgans de govern i dels professionals en el desenvolupament de les funcions a través de les quals es materialitzen les finalitats de les entitats. Aquest pot ésser un document elaborat per les pròpies entitats o un codi extern al qual s'adhereixin.

f) Col·lectiu de persones beneficiàries ateses: Les persones usuàries o beneficiàries de les activitats de les entitats. Aquesta informació ha de contenir el nombre de persones beneficiàries, els criteris utilitzats per a la seva selecció i la descripció de les prestacions i els serveis realitzats.

g) Composició dels òrgans de govern i de l'equip directiu: La relació nominal de les persones que ocupen els càrrecs dels òrgans de govern i directius de les entitats, d'acord amb la llei i els estatuts, amb indicació, si s'escau, de les vacants existents.

h) Concursos, contractes i licitacions: Relació dels contractes, ajuts, subvencions i premis obtinguts de l'Administració atorgant com a conseqüència de la participació en un procediment de concurrència pública durant el darrer exercici econòmic tancat, amb indicació dels elements essencials, com ara la descripció del contracte, l'import adjudicat i el període d'execució.

i) Entitats que reben fons públics:

Aquelles entitats en què almenys el 40 % dels ingressos provinguin de les administracions públiques per mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis.

Aquelles entitats que hagin rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per un valor superior a 60.000 € en el conjunt de l'exercici.

S'entén que qualsevol de les dues circumstàncies indicades en els paràgrafs anteriors s'ha produït en el darrer exercici econòmic tancat.

j) Estats financers i memòria econòmica: Els comptes anuals que han de formular les entitats, que s'han d'elaborar d'acord amb el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

k) Estatuts: Les regles d'organització i funcionament de les entitats, que formen part obligada de l'acte de constitució de les entitats d'acord amb el que estableixen els articles 321-3 i 331-4 del Codi civil de Catalunya. Aquesta informació ha de contenir el text complet dels estatuts vigents i pot incloure, si escau, una referència a les modificacions de què hagin estat objecte.

l) Estructura directiva i de govern: Els òrgans col·legiats o unipersonals exigits legalment i estatutàriament, que governen i dirigeixen les entitats. En tot cas, s'inclouen el patronat en les fundacions i la junta de govern en les associacions declarades d'utilitat pública.

m) Estructura organitzativa: Els òrgans de caràcter obligatori i voluntari creats per les entitats conforme al procediment establert als estatuts i les funcions atribuïdes a cadascun.

n) Fins o finalitats de les entitats: Els objectius de les entitats, que han de constar obligatòriament en els estatuts d'acord amb el que estableixen els articles 321-4.1, lletra d), i 331-9, lletra d), del Codi civil de Catalunya.

o) Informe anual del codi de conducta: La relació escrita anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre quan fan inversions financeres temporals en el mercat de valors, d'acord amb la normativa vigent.

p) Informe de govern corporatiu: Avaluació emesa per l'òrgan de govern de les entitats sobre la forma d'elecció i el funcionament dels seus òrgans de direcció, gestió i control, la manera de relacionar-se entre ells i sobre la seva estructura.

q) Memòria anual d'activitats: El document que conté les activitats i actuacions que s'han dut a terme durant l'exercici en compliment de les finalitats.

r) Missió de les entitats: La causa o raó d'ésser de la fundació o associació declarada d'utilitat pública per la qual es constitueix com a persona jurídica, d'acord amb els fins de l'entitat recollits en els estatuts.

s) Principals línies estratègiques d'actuació: Els objectius aprovats pels òrgans de govern que es desenvolupen posteriorment mitjançant diferents programes d'actuació.

t) Programa anual d'activitats: El document que conté la descripció específica de les activitats que es projecten realitzar durant l'exercici.

u) Resultat de les activitats acomplertes: La descripció dels projectes iniciats i executats durant el darrer exercici econòmic tancat, amb indicació del compliment de les finalitats i, sempre que es pugui precisar, el/s municipi/s o àmbit/s territorial/s on s'han realitzat.

v) Web: Enllaç a l'adreça electrònica que remet al lloc web de les entitats o a altres eines o plataformes on l'entitat pugui fer públics els seus instruments de transparència.

2.2 Les entitats poden fer pública la informació en documents individualitzats o agrupada segons el contingut, fent les remissions als documents que corresponguin.

 

Article 3

Àmbit subjectiu

Aquesta Ordre s'aplica a les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública sotmeses a la legislació catalana.

 

Article 4

Criteris que determinen el nivell de subjecció als instruments de transparència

4.1 Els criteris que determinen el nivell de subjecció als instruments de transparència de les fundacions i de les associacions d'utilitat pública són els següents:

a) La dimensió de les entitats, segons la tipologia que estableix el Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.

b) El fet que les entitats estiguin obligades a auditar llurs comptes.

c) El fet que les entitats percebin fons públics en els termes que s'estableix a l'article 2.1, lletra i) d'aquesta Ordre.

d) El fet que les entitats estiguin subjectes al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes, en els termes del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de finances públiques, i de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.

4.2 Els criteris enumerats operen de manera cumulativa per determinar el nivell de subjecció a les obligacions de transparència.

 

Article 5

Tipologia de les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública segons el Pla de comptabilitat

5.1 D'acord amb la normativa reguladora del Pla de compatibilitat, aprovada mitjançant el Decret 259/2008, de 23 de desembre, les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública subjectes a la legislació de Catalunya s'ajusten a la tipologia següent:

a) Entitats de dimensió gran.

b) Entitats de dimensió mitjana.

c) Entitats de dimensió reduïda.

5.2 S'entén per entitats de dimensió gran aquelles que durant dos exercicis consecutius compleixin, en la data de tancament de cadascun d'ells, dues de les tres condicions següents:

a) Que el total de les partides de l'actiu superi els dos milions vuit-cents cinquanta-mil euros.

b) Que l'import del volum anual d'ingressos ordinaris superi els cinc milions set-cents mil euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici sigui superior a cinquanta.

5.3 S'entén per entitats de dimensió mitjana aquelles que durant dos exercicis consecutius compleixin, en la data de tancament de cadascun, dues de les tres condicions següents:

a) Que el total de les partides de l'actiu no superi els dos milions vuit-cents cinquanta-mil euros ni sigui inferior al milió d'euros.

b) Que l'import del volum anual d'ingressos ordinaris no superi els cinc milions set-cents mil euros ni sigui inferior als dos milions d'euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a cinquanta ni inferior a deu.

5.4 S'entén per entitats de dimensió reduïda aquelles que durant dos exercicis consecutius compleixin, en la data de tancament de cadascun, dues de les tres condicions següents:

a) Que el total de les partides de l'actiu no superi el milió d'euros.

b) Que l'import del volum anual d'ingressos ordinaris no superi els dos milions d'euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a deu.

5.5 Per tal de determinar la dimensió de les entitats pel que fa a l'aplicació de la present Ordre, es prendran com a referència els darrers dos exercicis tancats consecutius.

En el cas de les entitats de nova creació, s'entendrà que pertanyen a la tipologia d'entitats de dimensió reduïda durant l'exercici de la seva constitució o transformació. Les xifres que s'acreditin un cop tancat aquest primer exercici, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Decret 259/2008, determinaran la seva nova dimensió, si escau.

 

Article 6

Categories d'entitats per a la determinació de les obligacions de transparència

Les obligacions de transparència de les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública es determinen en funció de les categories següents:

a) Fundacions i associacions d'utilitat pública, sigui quina sigui la seva dimensió.

b) Fundacions i associacions d'utilitat pública de dimensió reduïda:

b.1) Que no perceben fons públics.

b.2) Que perceben fons públics.

c) Fundacions i associacions d'utilitat pública de dimensió mitjana:

c.1) Que no perceben fons públics.

c.2) Que perceben fons públics.

d) Fundacions i associacions d'utilitat pública de dimensió gran:

d.1) Que no perceben fons públics.

d.2) Que perceben fons públics.

e) Fundacions i associacions d'utilitat pública que han de sotmetre els comptes anuals a auditoria externa.

f) Fundacions i associacions d'utilitat pública subjectes al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.

 

Article 7

Obligacions de transparència que han de complir les fundacions i associacions d'utilitat pública, sigui quina sigui la seva dimensió

7.1 Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública, sigui quina sigui la seva dimensió, estan obligades a fer públiques les dades següents:

a) Activitats.

b) Adreces de correu postal i electrònic.

c) Composició dels òrgans de govern i de l'equip directiu.

d) Estats financers i memòria econòmica.

e) Estatuts.

f) Estructura directiva i de govern.

g) Estructura organitzativa.

h) Fins o finalitats.

i) Missió de l'entitat.

j) Resultat de les activitats acomplertes.

k) Web.

7.2 En el supòsit que les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública estiguin inscrites en el Registre de grups d'interès de Catalunya o en altres registres de grups d'interès, també han de fer constar en el seu lloc web l'identificador que tinguin assignat per aquest concepte.

 

Article 8

Obligacions de transparència que han de complir les fundacions i associacions d'utilitat pública de dimensió reduïda

8.1 Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública de dimensió reduïda que no reben fons públics han de fer públiques les dades enumerades a l'article 7.

8.2 Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública de dimensió reduïda que reben fons públics han de fer públiques les dades enumerades a l'article 7 i, a més, les següents:

a) El balanç social.

b) El col·lectiu de persones beneficiàries ateses.

c) Els concursos, els contractes i les licitacions.

d) El programa i la memòria anual d'activitats.

 

Article 9

Obligacions de transparència que han de complir les fundacions i associacions d'utilitat pública de dimensió mitjana

9.1 Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública de dimensió mitjana que no reben fons públics han de fer públiques les dades enumerades en l'article 7 i, a més, les següents:

a) El col·lectiu de persones beneficiàries ateses.

b) El programa i la memòria anual d'activitats.

9.2 Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública de dimensió mitjana que reben fons públics han de fer públiques les dades enumerades en l'article 9.1 i, a més, les següents:

a) El balanç social.

b) El codi de bon govern i bones pràctiques de gestió.

c) Els concursos, els contractes i les licitacions

d) Les principals línies estratègiques d'actuació.

 

Article 10

Obligacions de transparència que han de complir les fundacions i associacions d'utilitat pública de dimensió gran

10.1 Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública de dimensió gran que no reben fons públics han de fer públiques les dades enumerades a l'article 7 i, a més, les següents.

a) El codi de bon govern i bones pràctiques de gestió.

b) El col·lectiu de persones beneficiàries ateses.

c) El programa i la memòria anual d'activitats.

d) Principals línies estratègiques d'actuació.

10.2 Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública de dimensió gran que reben fons públics han de fer públiques les dades enumerades a l'article 10.1 i, a més, les següents:

a) El balanç social.

b) Els concursos, els contractes i les licitacions.

c) L'informe anual del codi de conducta.

d) L'informe de govern corporatiu.

 

Article 11

Obligacions de transparència que han de complir les fundacions i associacions d'utilitat pública que han de sotmetre els comptes anuals a auditoria externa

Les fundacions i associacions d'utilitat pública que han de sotmetre els comptes anuals a auditoria externa, a més de les obligacions que els pertoquin en funció de llur dimensió i de si reben fons públics, estan obligades a fer públic l'informe d'auditoria juntament amb els estats financers i la memòria econòmica.

 

Article 12

Obligacions de transparència que han de complir les fundacions i associacions d'utilitat pública subjectes al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes

Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública subjectes al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes, estan obligades a fer públiques les dades enumerades als articles 10.2 i 11 i, addicionalment, l'informe de la Intervenció i/o Sindicatura.

 

Article 13

Aplicació del principi de transparència

13.1 L'aplicació del principi de transparència comporta que totes les persones físiques i jurídiques, privades i publiques han de poder accedir a la informació que les entitats estan obligades a publicar.

13.2 La informació ha d'ésser fàcilment localitzable en el web de l'entitat i en altres mitjans accessibles al públic. La informació que les entitats estan obligades a publicar periòdicament, s'ha de mantenir a disposició del públic com a mínim durant sis anys.

13.3 D'acord amb l'article 6 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a fer efectiu el principi de transparència, les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública han d'adoptar les actuacions següents:

a) Difondre la informació pública d'interès general d'una manera veraç i objectiva, perquè les persones puguin conèixer l'actuació i el funcionament d'aquestes entitats i exercir el control d'aquesta actuació.

b) Garantir que la informació a què fa referència la lletra a) es difon de manera constant i s'actualitza permanentment, amb la indicació expressa de la data en què s'ha actualitzat per darrera vegada i, si és possible, de la data en què s'ha de tornar a actualitzar.

c) Organitzar la informació de manera que sigui fàcilment accessible i comprensible per a les persones i que en faciliti una consulta àgil i ràpida per mitjà d'instruments de cerca dotats de les característiques tècniques que ho garanteixin.

d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar. Aquesta ordenació s'ha de fer, com a mínim, amb criteris temàtics i cronològics, seguint el quadre de classificació documental corporatiu –si se'n disposa– i incorporant-hi índexs o guies de consulta.

e) Facilitar la consulta de la informació amb l'ús de mitjans informàtics en formats fàcilment comprensibles i, en la mesura de llurs possibilitats, que permetin la interoperabilitat i la reutilització.

 

 

Disposició addicional primera

Actualització de la tipologia de fundacions i associacions d'utilitat pública

La modificació dels criteris de classificació continguts en el Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, comporta automàticament l'actualització dels criteris enumerats a l'article 5 d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició addicional segona

Actualització de les referències normatives

Les referències fetes a altres normes que conté aquesta Ordre s'han d'entendre fetes, en el supòsit que es deroguin, a les normes que les substitueixin.

 

 

Disposició addicional tercera

Exercicis de referència per a la publicació inicial de la informació

Els exercicis de referència per a la publicació inicial de la informació que les entitats estan obligades a publicar periòdicament segons l'article 2.1 d'aquesta Ordre són els següents:

Article 2.1, lletra d (balanç social), lletra f (col·lectiu de persones beneficiàries ateses), lletra h (concursos, contractes i licitacions), lletra j (estats financers i memòria econòmica), lletra o (informe anual del codi de conducta), lletra q (memòria anual d'activitats), i lletra u (resultat de les activitats acomplertes), els documents tancats en l'exercici 2017. Pel que fa a la lletra c (auditoria), el document que correspongui amb els comptes anuals tancats en l'exercici 2017.

Article 2.1, lletra k (programa anual d'activitats) i lletra n (principals línies estratègiques d'actuació): els documents que fan referència a l'exercici 2018.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor una vegada hagin transcorregut vint dies des del dia en què hagi estat publicada íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 12 de setembre de 2018

 

Ester Capella i Farré

Consellera de Justícia