Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 202/2018, de 25 de setembre, pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 202/2018

  • Data del document 25/09/2018

  • Data de publicació 27/09/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7714

TEXT PUBLICAT

Els articles 151 i 160 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueixen a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre organització territorial i en matèria de règim local. Així mateix, l'article 150 de l'Estatut d'autonomia atorga a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial, així com les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

L'article 27 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, crea la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya com a òrgan d'estudi, consulta i proposta, en relació amb les matèries que afecten la determinació, la revisió i la modificació dels límits territorials dels ens locals de Catalunya i de les demarcacions en què s'estructura l'Administració de la Generalitat, adscrit al departament competent en matèria d'Administració local.

D'acord amb el que estableix l'article 29 i l'habilitació reglamentària continguda en la disposició final tercera del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Govern va aprovar el Decret 282/1987, de 27 d'agost, pel qual es regulen la composició, l'organització i les funcions de la Comissió de Delimitació Territorial. Aquest Decret va ser substituït pel Decret 225/2002, de 27 d'agost, pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial, disposició que ha estat objecte de successives modificacions.

Des de l'entrada en vigor del Decret 225/2002, de 27 d'agost, s'han produït nombrosos canvis normatius que han incidit tant en el règim local com en el procediment administratiu i el règim jurídic de les administracions públiques, i que posen de manifest la necessitat de disposar d'una nova disposició reglamentària reguladora de la Comissió de Delimitació Territorial que els incorpori. Aquest Decret té per finalitat recollir totes aquestes modificacions normatives per tal que la regulació de la Comissió de Delimitació Territorial s'adapti al cos jurídic vigent, així com unificar en un únic text la seva regulació i contribuir a millorar la qualitat i la coherència de l'ordenament jurídic.

Les principals modificacions que s'introdueixen en aquest nou Decret fan referència a la utilització dels mitjans electrònics en el funcionament de la Comissió. El Decret també incorpora una sèrie de previsions relatives a la limitació de la durada del mandat dels seus membres, a la paritat entre homes i dones en la seva composició i al seu sotmetiment a les regles de conducta i als principis ètics establerts en la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern, entre d'altres.

La incorporació d'aquestes modificacions s'ajusta als principis de bona regulació establerts a l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, segons els quals les administracions públiques, en l'exercici de la potestat reglamentària, han d'actuar conforme als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

D'acord amb els principis de necessitat i eficàcia, les modificacions que s'incorporen en la regulació de la Comissió estan justificades per una raó d'interès general consistent a garantir que el règim jurídic d'aquest òrgan s'ajusti a la normativa vigent i es fonamenten en una clara identificació de les finalitats que es persegueixen i constitueixen l'instrument adequat per garantir la consecució d'aquestes finalitats.

D'acord amb el principi de proporcionalitat, les mesures que s'hi incorporen contenen la regulació imprescindible per atendre la necessitat que s'ha de cobrir amb la norma.

Atenent al principi de seguretat jurídica, la potestat reglamentària s'exerceix de manera coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, amb la finalitat de generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa.

Finalment, en aplicació del principi de transparència, l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha de possibilitar l'accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i als documents propis del seu procés d'elaboració, i, en aplicació del principi d'eficiència, aquest Decret evita càrregues administratives innecessàries o accessòries i permet racionalitzar la gestió dels recursos públics.

Aquest Decret no està inclòs en el Pla anual normatiu, ja que es tracta d'una disposició de caràcter organitzatiu amb la qual la regulació de la Comissió de Delimitació Territorial s'actualitza i s'adapta als canvis normatius establerts, tant per la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya com per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa a la regulació dels òrgans col·legiats.

Amb l'informe favorable emès per la Comissió de Govern Local de Catalunya;

A proposta de la consellera de la Presidència, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

 

Capítol I

Disposicions generals

 

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte regular les funcions, l'organització i el funcionament de la Comissió de Delimitació Territorial.

 

Article 2

Naturalesa, adscripció i règim jurídic

2.1 La Comissió de Delimitació Territorial és l'òrgan d'estudi, consulta i proposta en relació amb les matèries que afecten la determinació, la revisió i la modificació dels límits territorials dels ens locals de Catalunya i de les demarcacions en què s'estructura territorialment l'Administració de la Generalitat.

2.2 La Comissió de Delimitació Territorial s'adscriu orgànicament i funcionalment al departament competent en matèria d'Administració local. Els recursos econòmics necessaris per al seu funcionament es consignen en el pressupost d'aquest departament.

2.3 La Comissió de Delimitació Territorial es regeix per les previsions d'aquest Decret i per la resta de disposicions aplicables reguladores del règim jurídic dels òrgans col·legiats.

 

Article 3

Seu

La Comissió de Delimitació Territorial té la seva seu a Barcelona, a les dependències del departament competent en matèria d'Administració local, on hi té la Secretaria i els mitjans de suport administratiu.

 

 

Capítol II

Membres de la Comissió de Delimitació Territorial

 

Article 4

Composició

4.1 La Comissió de Delimitació Territorial està integrada pels membres següents:

a) Vuit representants de l'Administració de la Generalitat.

b) Vuit representants de les entitats locals de Catalunya.

c) Tres representants de les universitats de Catalunya.

d) Un representant del Col·legi de Geògrafs.

e) Un representant de l'Institut d'Estudis Catalans.

4.2 A les reunions de la Comissió de Delimitació Territorial, hi poden assistir representants d'altres departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, institucions i organismes, així com experts, amb veu però sense vot, quan la naturalesa de la matèria que s'hagi de debatre ho aconselli i així ho decideixi la Presidència. En aquest cas, es trametrà a aquestes entitats la convocatòria de la reunió perquè designin els seus representants.

 

Article 5

Representació de l'Administració de la Generalitat

5.1 Són membres de la Comissió de Delimitació Territorial, en representació de l'Administració de la Generalitat:

a) La persona titular del departament competent en matèria d'Administració local.

b) La persona titular de la secretaria competent en matèria d'Administració local.

c) La persona titular de la direcció general competent en matèria d'Administració local.

d) La persona titular de la direcció general competent en matèria d'ordenació del territori del departament competent en matèria de territori.

e) La persona titular de la direcció general competent en matèria de tutela financera de les corporacions locals del departament competent en matèria d'economia.

f) La persona titular de la direcció de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

g) Un representant amb rang de secretari general o de director general del Departament de la Presidència.

h) Un representant amb rang de secretari general o de director general del departament competent en matèria d'agricultura.

5.2 Els representants de l'Administració de la Generalitat poden ser suplerts per personal funcionari de la seva unitat directiva amb rang orgànic de sub-director general.

 

Article 6

Representació de les entitats locals

6.1 La representació de les entitats locals en la Comissió de Delimitació Territorial està integrada per vuit representants nomenats a proposta de les organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya, dels quals quatre ho són a proposta de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i quatre a proposta de la Federació de Municipis de Catalunya.

6.2 La representació a què fa referència l'apartat anterior i els seus suplents recaurà en les persones titulars de les presidències d'entitats locals territorials.

6.3 Els representants dels ens locals es renoven després de cada elecció municipal o quan així ho sol·licitin les organitzacions associatives que els han proposat.

 

Article 7

Representació de les universitats, del Col·legi de Geògrafs i de l'Institut d'Estudis Catalans

7.1 Els representants de les universitats catalanes i els seus suplents són proposats pel Consell Interuniversitari de Catalunya entre especialistes en temes de dret administratiu, geografia i urbanisme.

7.2 La Delegació de Catalunya del Col·legi de Geògrafs ha de proposar un titular i un suplent.

7.3 L'Institut d'Estudis Catalans ha de proposar un titular i un suplent.

7.4 Els representants de les universitats, del Col·legi de Geògrafs i de l'Institut d'Estudis Catalans es renovaran cada quatre anys, o abans, si així ho proposen aquestes institucions. La renovació es farà coincidir amb la renovació dels representants de les entitats locals.

 

Article 8

Nomenament

8.1 Els membres de la Comissió i els seus suplents seran nomenats per la persona titular del departament competent en matèria d'Administració local, a proposta dels organismes representats en aquest òrgan.

8.2 La designació dels membres de la Comissió de Delimitació Territorial es farà tractant d'aconseguir una representació paritària de dones i d'homes en la seva composició, en els termes establerts en la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 

Article 9

Durada

9.1 La durada del càrrec dels membres de la Comissió de Delimitació Territorial en representació de les entitats locals, de les universitats, del Col·legi de Geògrafs i de l'Institut d'Estudis Catalans és de quatre anys. El càrrec pot ser renovat per quatre anys més i no pot excedir de dos mandats consecutius.

9.2 La condició de membre de la Comissió de Delimitació Territorial es perdrà per les causes següents:

a) En el cas dels representants de les entitats locals, de les universitats, del Col·legi de Geògrafs i de l'Institut d'Estudis Catalans, pel transcurs de la durada del seu mandat.

b) Per renúncia formalitzada davant la Presidència de la Comissió quan la condició de membre no es tingui per raó del càrrec públic que s'ocupa.

c) Per cessament en el càrrec que va determinar el seu nomenament.

d) Per sentència modificativa de la capacitat o inhabilitació per al desenvolupament de càrrec públic per sentència ferma.

e) Per qualsevol altra causa que es determini legalment.

 

Article 10

Presidència

10.1 La Presidència de la Comissió és exercida per la persona titular del departament competent en matèria d'Administració local.

10.2 Les funcions de la Presidència són:

a) Representar la Comissió.

b) Ordenar la convocatòria de les sessions i fixar l'ordre del dia.

c) Presidir les sessions, moderar els debats i suspendre'ls per causes justificades.

d) Decidir amb el vot de qualitat els empats en les votacions a l'efecte d'adoptar acords.

e) Visar les actes i els certificats dels acords de la Comissió.

f) Constituir ponències, quan la naturalesa dels assumptes així ho requereixi, per iniciativa pròpia o a proposta del Ple de la Comissió.

g) Assegurar el compliment de les lleis.

h) Vetllar perquè siguin sotmesos a informe de la Comissió tots aquells assumptes en què la consulta és preceptiva, d'acord amb el que estableix la normativa de règim local de Catalunya.

i) Exercir les altres funcions que siguin inherents al càrrec.

 

Article 11

Vicepresidència

11.1 La persona titular de la secretaria competent en matèria d'Administració local assumirà la Vicepresidència de la Comissió de Delimitació Territorial.

11.2 Correspon a la Vicepresidència la substitució de la Presidència de la Comissió de Delimitació Territorial en el cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal.

 

Article 12

Secretaria

12.1 La persona titular de la sub-direcció general competent en matèria de règim local exerceix la Secretaria de la Comissió de Delimitació Territorial.

En el cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal, la persona titular de la Secretaria serà substituïda per personal funcionari de la sub-direcció general competent en matèria de règim local designat a aquest efecte per la Presidència.

12.2 La Secretaria és assistida en l'exercici de les seves funcions per personal funcionari de la unitat que té encomanat el suport administratiu a la Comissió.

12.3 Les funcions de la Secretaria són:

a) Assistir a les reunions de la Comissió amb veu però sense vot.

b) Preparar la relació dels assumptes que han de servir de base per establir l'ordre del dia de cada convocatòria.

c) Fer la convocatòria de les sessions per ordre de la Presidència.

d) Rebre els actes de comunicació dels membres amb la Comissió, ja siguin notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altre tipus d'escrits dels quals hagi de tenir coneixement.

e) Vetllar per la legalitat formal i material de les actuacions de la Comissió i garantir que els procediments i les regles de constitució i adopció d'acords són respectades.

f) Estendre les actes de cada sessió i emetre els certificats dels acords adoptats.

g) Custodiar i arxivar les actes.

h) Facilitar als membres de la Comissió la informació necessària per a l'exercici de les seves funcions.

i) Altres funcions inherents a la seva condició.

 

Article 13

Drets i deures dels membres de la Comissió

13.1 Els membres de la Comissió tenen el dret i l'obligació d'assistir a les reunions del Ple o de les ponències a les quals pertanyin. Quan, per causa justificada, no hi puguin assistir, ho hauran de comunicar a la Secretaria de la Comissió.

13.2 En cas d'absència o de malaltia i, en general, quan hi concorri alguna causa justificada, els membres de la Comissió poden ser substituïts pels seus suplents, proposats a aquest efecte pels mateixos organismes que han de designar els titulars.

13.3 Els membres de la Comissió tenen dret a consultar en qualsevol moment els expedients en tràmit davant la Comissió.

13.4 Els membres de la Comissió se sotmeten als principis ètics i les regles de conducta establerts en la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern per als alts càrrecs.

13.5 Els membres de la Comissió no podran atribuir-se les funcions de representació de l'òrgan, llevat que expressament se li hagin atorgat per la mateixa Comissió, i no podran exercir les seves funcions quan hi concorri conflicte d'interès.

 

Article 14

Suport administratiu a la Comissió

14.1 La sub-direcció general competent en matèria de règim local té encomanat el suport administratiu a la Comissió.

14.2 El personal d'aquesta sub-direcció general serà l'encarregat de preparar els assumptes de què hagi de conèixer la Comissió, mitjançant l'elaboració dels informes corresponents, que exposarà en la sessió en què siguin debatuts, i exercirà les funcions administratives necessàries per a la continuïtat i el desenvolupament de les competències de la Comissió.

 

 

Capítol III

Funcions de la Comissió de Delimitació Territorial

 

Article 15

Funcions de la Comissió

15.1 Les funcions de la Comissió de Delimitació Territorial en relació amb els municipis són:

a) Emetre informe sobre tots els expedients d'alteració de termes municipals.

b) Elaborar estudis i propostes per a l'aplicació de mesures de foment per a la fusió o agregació voluntària de municipis, o per a la reforma de l'organització municipal, d'acord amb el que estableix la normativa de règim local de Catalunya.

c) Emetre l'informe previ a la constitució, modificació o supressió d'entitats municipals descentralitzades.

d) Emetre l'informe previ a la resolució per part del departament competent en matèria d'Administració local dels conflictes que es puguin plantejar entre municipis pel que fa a la delimitació i l'atermenament dels seus termes municipals.

e) Emetre l'informe previ a la inscripció en el registre corresponent dels municipis de règim especial.

15.2 Pel que fa a les comarques i vegueries, correspon a la Comissió emetre l'informe previ en relació amb l'expedient de modificació de les demarcacions comarcals i veguerials.

15.3 En tot el que fa referència als límits territorials dels ens locals o de les demarcacions en què s'organitza territorialment l'Administració de la Generalitat, correspon a la Comissió elaborar, a petició del Govern, de la persona titular del departament competent en matèria d'Administració local o per iniciativa pròpia, estudis o informes sobre la seva revisió o modificació.

 

Article 16

Els mapes de Catalunya

16.1 La Comissió de Delimitació Territorial ha d'elaborar el Mapa municipal, el Mapa comarcal i el Mapa veguerial de Catalunya.

16.2 D'acord amb els criteris generals establerts per les lleis en aquesta matèria, la Comissió pot formular propostes de modificació d'aquests mapes.

16.3 La Comissió s'ha de pronunciar, d'ofici, cada deu anys com a mínim, sobre l'actualització dels mapes i, si escau, formular les propostes de modificació que consideri adients.

16.4 Quan les propostes de modificació aconsellin una reforma de l'organització municipal general o en determinats sectors del territori de Catalunya, la Comissió haurà d'exposar el seu criteri sobre l'aplicació de les mesures de foment per a la fusió o agregació voluntària de municipis previstes a la normativa de règim local de Catalunya.

 

Article 17

Actualització dels mapes

Els mapes a què fan referència els articles anteriors seran actualitzats, d'ofici, per la Comissió, d'acord amb les alteracions o modificacions successives dels límits territorials que es produeixin a l'empara de les lleis d'organització territorial de Catalunya.

 

Article 18

Correcció de disfuncionalitats territorials

Correspon a la Comissió de Delimitació Territorial, per iniciativa pròpia o a petició de la persona titular del departament competent en matèria d'Administració local, elaborar les propostes de correcció de disfuncionalitats territorials, d'acord amb el que preveu la normativa de règim local de Catalunya.

 

 

Capítol IV

Funcionament

 

Article 19

Ple i ponències

19.1 La Comissió funciona en Ple, sens perjudici de distribuir el treball preparatori en ponències quan així ho determini la Presidència de la Comissió.

19.2 El funcionament de les ponències s'ha d'ajustar a les regles següents:

a) Les ponències s'han de constituir quan ho acordi la Presidència, a iniciativa pròpia o a proposta del Ple.

b) La Presidència de la Comissió, a proposta del Ple, farà l'assignació de membres de la Comissió a les diferents ponències.

c) Per al funcionament de cada ponència que es constitueixi, la Presidència designarà el vocal de la Comissió que n'assumirà la direcció, així com el nombre d'integrants i la seva composició.

d) Les ponències es dissoldran automàticament una vegada finalitzin els treballs per als quals es van crear.

 

Article 20

Sessions

Les reunions del Ple poden ser ordinàries o extraordinàries. Les ordinàries es realitzaran de manera periòdica cada tres mesos i les extraordinàries, quan així ho acordi la Presidència, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d'un terç dels membres de la Comissió.

 

Article 21

Lloc de celebració de les reunions

Les reunions de la Comissió de Delimitació Territorial se celebraran a Barcelona, en la seu del departament competent en matèria d'Administració local. No obstant això, la Presidència podrà acordar-ne la celebració en un altre lloc.

 

Article 22

Règim de les convocatòries

22.1 La Secretaria, per ordre de la Presidència, trametrà les convocatòries de la Comissió, amb la indicació de l'ordre del dia, als membres de la Comissió, amb una antelació mínima de sis dies respecte al dia previst per a la sessió, llevat dels casos d'urgència apreciada per la Presidència, la qual s'ha de fer constar a la convocatòria i ha de ser ratificada posteriorment pel Ple.

22.2 La convocatòria de la sessió s'ha de fer per mitjans electrònics i ha d'anar acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, del qual s'ha de garantir l'accessibilitat i seguretat.

 

Article 23

Constitució

23.1 La vàlida constitució de la Comissió, als efectes de la celebració de les sessions, deliberacions i adopció d'acords, requereix l'assistència dels titulars de la Presidència i de la Secretaria o, si s'escau, de qui els substitueixin.

23.2 Per poder dur a terme la sessió en primera convocatòria es requereix l'assistència de la majoria absoluta dels membres de la Comissió.

Si en la primera convocatòria no s'assoleix aquest quòrum, la Comissió es pot constituir, en segona convocatòria, una hora després, sempre que hi assisteixi una tercera part dels membres, com a mínim.

 

Article 24

Desenvolupament de les sessions

24.1 La Comissió es pot constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància.

24.2 Amb independència dels mitjans utilitzats, s'ha de garantir el dret dels membres de la Comissió a participar en les sessions, com també la possibilitat de defensar i de contrastar les seves posicions, la formació de la voluntat col·legiada i el manteniment del quòrum de constitució.

24.3 Només es poden tractar els assumptes que figuren a l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de la Comissió i es declari la urgència d'un altre assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres.

24.4 Abans de l'inici de la sessió, o excepcionalment durant el seu transcurs, els membres de la Comissió poden presentar esmenes, addicions o propostes alternatives, que han de ser debatudes i votades en la sessió.

24.5 En les deliberacions prèvies a la votació dels acords hi pot haver torns a favor i en contra, sens perjudici de les facultats de la Presidència per ordenar el debat.

 

Article 25

Adopció dels acords i règim de votacions

25.1 Els acords de la Comissió s'adopten per majoria simple.

25.2 En cas d'empat, la Presidència té vot de qualitat.

25.3 Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular un vot particular que han d'aportar per escrit a la Secretaria de la Comissió en el termini de setanta-dues hores a comptar de la celebració de la sessió i que s'ha d'incorporar al text de l'acord.

25.4 Els membres de la Comissió que facin constar el seu vot contrari o la seva abstenció en relació amb un acord adoptat queden exempts de la responsabilitat que se'n pugui derivar.

25.5 Els membres de la Comissió poden delegar el seu vot en un altre membre. La delegació s'ha de fer per escrit i ha d'identificar la persona delegant i delegada, així com la data de la sessió en què ha de tenir lloc la delegació. La delegació s'ha de comunicar a la Presidència de la Comissió en el moment de la constitució de la sessió.

 

Article 26

Actes de les sessions

26.1 De les sessions de la Comissió de Delimitació Territorial s'ha d'estendre una acta, en format electrònic, en la qual han de constar el lloc i la data de celebració de la sessió, l'hora d'inici i de finalització de la sessió, la relació dels membres assistents i la dels absents, tant dels que hagin justificat l'absència com dels que no ho hagin fet, la indicació d'altres possibles assistents que hagin estat convocats o convidats a participar en la sessió, els assumptes tractats, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.

26.2 Les actes s'han de signar electrònicament per la persona titular de la Secretaria, amb el vistiplau de la Presidència, i han de ser sotmeses a aprovació en la següent reunió de la Comissió.

S'ha de lliurar una còpia de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior als membres de la Comissió per mitjans electrònics, juntament amb la convocatòria de cada sessió, per sotmetre-la a votació com a primer punt de l'ordre del dia de la següent sessió.

26.3 Les sessions de la Comissió de Delimitació Territorial es poden gravar. El fitxer resultant de la gravació, juntament amb el certificat de l'autenticitat i la integritat del fitxer expedit pel secretari o secretària, així com els documents en suport electrònic que s'utilitzin com a documents de la sessió, podran acompanyar l'acta de les sessions, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

26.4 En el cas que es gravi la sessió, els fitxers resultants, o els documents en suport electrònic que s'hi hagin utilitzat, s'hauran de conservar de forma que se'n garanteixi la integritat i l'autenticitat, així com l'accés per part dels membres de la Comissió.

26.5 Els membres de la Comissió poden demanar que consti en l'acta el seu posicionament o el seu vot contrari als acords adoptats i els motius que el justifiquen. Amb aquesta finalitat poden trametre l'escrit corresponent a la Secretaria de la Comissió.

S'ha de garantir que els membres puguin accedir a les actes en format electrònic per consultar-hi el contingut dels acords adoptats.

26.6 La persona titular de la Secretaria emetrà els certificats sobre els acords adoptats sens perjudici de l'aprovació ulterior de l'acta, circumstància que ha de fer constar expressament.

 

 

Capítol V

Procediment

 

Article 27

Informes, propostes i estudis

27.1 La Comissió ha d'emetre el seu informe en el termini màxim de dos mesos des que s'aporti la documentació indicada en l'article següent, llevat que una disposició o l'acompliment de la resta dels terminis del procediment permeti o requereixi un altre termini més llarg o més curt.

27.2 Els informes, les propostes i els estudis elaborats per la Comissió de Delimitació Territorial es trametran a l'òrgan que hagi fet la consulta, per mitjà d'un certificat emès per la Secretaria de la Comissió per mitjans electrònics.

27.3 Els informes, propostes, estudis i altra documentació formaran un expedient numerat que s'haurà d'arxivar.

 

Article 28

Documentació

La petició de l'informe a la Comissió ha d'anar acompanyada de l'expedient administratiu corresponent, en el qual s'han d'incorporar els informes previs que siguin exigibles per les disposicions legals que els regulin i, si s'escau, de tots els acords, exposicions públiques, certificats i antecedents documentals que es considerin necessaris per arribar a l'acord de la Comissió.

 

Article 29

Sol·licitud d'informes, estudis i documentació

La Secretaria de la Comissió, amb l'acord previ del Ple, podrà requerir a les institucions, organismes i serveis de la Generalitat i dels ens locals, l'elaboració d'estudis, l'emissió d'informes o l'aportació de la documentació necessària per poder exercir les seves funcions.

 

 

Disposició addicional

Renovació dels representants de les universitats, del Col·legi de Geògrafs i de l'Institut d'Estudis Catalans

Amb l'entrada en vigor d'aquest Decret es procedirà a la renovació dels representants de les universitats, del Col·legi de Geògrafs i de l'Institut d'Estudis Catalans en la Comissió de Delimitació Territorial. La següent renovació d'aquests membres de la Comissió ha de coincidir amb la renovació dels representants dels ens locals territorials.

 

 

Disposicions derogatòries

1. Es deroguen el Decret 225/2002, de 27 d'agost, pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial, i el Decret 373/2004, de 7 de setembre, de modificació del Decret 225/2002, de 27 d'agost, pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial.

2. Es deroga l'article 3 del Decret 303/2011, de 29 de març, de modificació parcial de la composició de la Comissió de Govern Local de Catalunya, de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya i de la Comissió de Delimitació Territorial.

3. Es deroga la disposició final tercera del Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

 

Disposició final

S'autoritza la persona titular del departament competent en matèria d'Administració local a actualitzar, per mitjà d'una ordre, les designacions previstes en l'article 5, com a conseqüència de l'aprovació de decrets de reestructuració i/o de reorganització dels òrgans, departaments o organismes de l'Administració de la Generalitat, sempre respectant la composició establerta a l'article 4.

 

Barcelona, 25 de setembre de 2018

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

Elsa Artadi i Vila

Consellera de la Presidència