Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 344/1982, de 7 d'octubre, pel qual s'atorguen medalles i plaques President Macià. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 270, p. 2441, de 27.10.1982).

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 344/1982

 • Data del document 07/10/1982

 • Data de publicació 15/10/1982

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 267

TEXT PUBLICAT

                            
 NOTA. En aquest text s'han introduït les          
 correccions d'errada publicades en el DOGC.         
                               
 Atès que el Decret 496/1981, de creació de la Medalla i la
 Placa President Macià, estableix que la Medalla es donarà a
 aquelles persones que s'hagin distingit en llur actuació
 laboral, i que en aquest sentit s'han rebut diverses
 peticions d'empreses, comitès d'empresa i associacions;   
                               
 Atès que l'article 2 de l'esmentat Decret estableix que la
 Placa President Macià es donarà a les empreses que s'hagin
 distingit per les millores adoptades en ordre laboral;   
                               
 Per això,  a  proposta  dels Consellers Adjunt a la
 Presidència i de Treball i d'acord amb el Consell Executiu, 
                               
 Decreto:                          
                               
 Article primer.- És atorgada la Medalla President Macià als
 següents senyors:                      
 Ramon Biadiu i Cuadrench.                 
 Josep Ma. Cucurella i Xicola.               
 Albert González i Nicolau (Gasset).            
 Emili Massallé i Guarné.                  
 Josep Mª Turró i Corominas.                
 Com a recompensa per llur esforç personal per mantenir i
 impulsar d'una manera rellevant l'activitat del nostre
 país.                            
                               
 Article segon.- És atorgada la Placa President Macià a les
 empreses:                          
                               
 Establiments Dalmau Oliveres, S.A.             
 Volart Encajes y Tejidos, S.A.               
                               
 Com a recompensa per llur actuació dintre del camp de les
 relacions laborals des de la seva fundació.         
                               
 Barcelona, 7 d'octubre de 1982               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat                 
 de Catalunya                        
                               
 Miquel Coll i Alentorn                   
 Conseller Adjunt a la Presidència              
                               
 Joan Rigol i Roig                      
 Conseller de Treball