Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE de 26 de novembre de 1993, per la qual es determinen els continguts del catàleg de forests d'utilitat pública de Catalunya i s'estableixen els tràmits per a la seva actualització.

Dades bàsiques
 • Rang del document Ordre

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

 • Data del document 26/11/1993

 • Data de publicació 17/12/1993

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1833

TEXT PUBLICAT

                               
                               
                               
   Atès que els terrenys forestals de propietat pública que 
 hagin estat declarats d'utilitat pública i els que es 
 declarin d'ara endavant s'han d'inscriure en el Catàleg de 
 forests d'utilitat pública d'acord amb el que estableix 
 l'article 11 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
 Catalunya,                         
                               
 Ordeno:                           
                               
 Article 1                          
 1.1 Es crea el Catàleg de forests d'utilitat pública de 
 Catalunya com a registre públic de caràcter administratiu i 
 en el qual s'inclouran els terrenys forestals declarats 
 d'utilitat pública situats dins el territori de Catalunya. 
 Aquest Catàleg estarà adscrit a la Direcció General del 
 Medi Natural.
 1.2 El Catàleg constarà de:                
  a) Un llibre de registre.
  b) Un arxiu cartogràfic i fotogràfic.
 1.3 Els serveis territorials pel que fa a les forests de la 
 seva demarcació disposaran de:               
  a) Un arxiu de documents i dels expedients que serveixen 
 com a base per fer assentaments al llibre de registre.
  b) Una base de dades amb suport informàtic.
                               
 Article 2                          
 2.1 El  llibre  de  registre  constarà  d'un  capítol 
 d'instruccions per al seu ús i de tantes fitxes com forests 
 catalogades existeixin.
 2.2 Les fitxes estaran organitzades d'acord amb el número 
 de forest que li correspongui, que s'establirà amb el 
 criteri especificat a l'annex 1.
  En cada fitxa figuraran les dades característiques de 
 cada forest següents:                    
  Nom.
  Pertinença.
  Límits.
  Superfícies.
  Espècies forestals principals.
  Situació administrativa.
  Càrregues i servituds.
  S'hi inscriuran mitjançant assentaments numerats per 
 ordre cronològic.
 2.3 S'inscriuran  com a assentaments en el llibre de 
 registre   les   modificacions   d'aquestes   dades 
 característiques  de  cada  forest  i  totes aquelles 
 disposicions jurídico-administratives que afectin canvis de 
 titularitat,  servituds,  ocupacions,  partionaments, 
 fitacions, exclusions, segregacions i altres drets reals 
 que gravin el terreny i la propietat.
 2.4 S'anotarà com a anotacions marginals tot allò que doni 
 claredat a l'historial de cada forest però que no tingui 
 prou entitat per qualificar-ho com a assentament.
 2.5 La informació present al llibre de registre figurarà 
 també en una base de dades amb suport informàtic per 
 facilitar la seva actualització i elaborar relacions i 
 resums amb molta més facilitat.
                               
 Article 3                          
  La gestió del Catàleg de forests d'utilitat pública 
 correspon a la Direcció General del Medi Natural. Aquesta 
 vetllarà per la coordinació amb els serveis territorials, 
 les  seccions  territorials d'Ordenació i Gestió dels 
 Recursos Forestals i les oficines comarcals per mantenir 
 actualitzada la informació.
                               
 Disposició final                      
  Es faculta el director general del Medi Natural per 
 adoptar les mesures que calguin per a l'aplicació d'aquesta 
 Ordre.
                               
 Barcelona, 26 de novembre de 1993              
                               
 Francesc Xavier Marimon i Sabaté              
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca         
                               
                               
 Annex                            
                               
 Assignació d'un codi alfanumèric a les forests incloses en 
 el Catàleg de forests d'utilitat pública de Catalunya    
                               
  El nou codi estarà format per 2 caràcters alfabètics i 6 
 de numèrics (X.999.999-Y).
                               
  El primer caràcter (X) correspon al tipus de forest (a, b 
 o c) d'acord amb la classificació de la Llei 6/1988, de 30 
 de març, forestal de Catalunya, la qual disposa en el seu 
 article 12 que els terrenys forestals d'utilitat pública 
 s'agrupen en:                        
  a) Els  situats  a  les  capçaleres de les xarxes 
 hidrogràfiques i amb masses forestals arbrades, amb la 
 finalitat de protegir el terreny de l'erosió i obtenir 
 productes forestals de qualitat.
  b) Els situats a les ribes de rius, rieres i torrents, 
 amb la finalitat de fer compatible la protecció del terreny 
 amb la producció agrícola i forestal.
  c) Els situats pròxims a poblacions, la funció dels quals 
 respon a criteris d'esbarjo i de protecció del paisatge, en 
 els quals la finalitat és conservar el terreny i contribuir 
 al foment del lleure en contacte amb la natura.
                               
  Els tres números següents es donaran correlativament a 
 partir del 001, ordenats segons la data de declaració 
 d'utilitat pública. Per numerar les forests més antigues, 
 incloses al catàleg de 1868, es procedirà a numerar-les per 
 ordre de territorials.
                               
  Dins de cada grup de forests es començarà pel 001.
                               
  Les  tres  darreres  xifres i la lletra final (Y) 
 corresponen a la numeració actualment vigent, que es manté 
 per facilitar la coordinació amb el Catàleg estatal d'acord 
 amb la disposició addicional 2 de la Llei 6/1988, de 30 de 
 març, forestal de Catalunya.