Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 120/1995, de 24 de març, pel qual es delega en el conseller de Treball la facultat d'establir els serveis mínims per al manteniment dels serveis essencials en cas de vaga.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 120/1995

 • Data del document 24/03/1995

 • Data de publicació 21/04/1995

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2040

TEXT PUBLICAT

                               
 Mitjançant el Decret 164/1990, de 20 de juny, es va 
 delegar en el conseller de Treball i en el de Governació la 
 facultat d'establir els serveis mínims per al manteniment 
 dels serveis essencials en cas de vaga. Aquesta delegació 
 es projectava en tres àmbits diferenciats. En primer lloc 
 es delegava en el conseller de Treball la facultat per a 
 l'establiment  de  serveis  mínims,  dins  de  l'àmbit 
 territorial  de Catalunya, en cas de vaga d'empreses, 
 entitats o institucions encarregades de la prestació de 
 qualsevol tipus de servei essencial per a la comunitat. En 
 segon lloc, es delegava la mateixa facultat en el conseller 
 de Governació en el cas de vaga de personal funcionari que 
 presta serveis en departaments, organismes o entitats de la 
 Generalitat  de  Catalunya  i,  finalment, es delegava 
 conjuntament en els dos consellers esmentats la facultat 
 enunciada en cas de vaga de personal laboral i estatutari 
 que presta serveis en departaments, organismes o entitats 
 també de la Generalitat de Catalunya.
                               
 L'esmentada delegació es justificava per la urgència amb la 
 qual cal recórrer per a la fixació de serveis mínims davant 
 les declaracions de vaga que afecten serveis essencials i 
 perquè el mateix imperatiu constitucional d'assegurar en 
 tot cas el manteniment dels serveis essencials fa necessari 
 que l'Administració actuï amb la rapidesa i l'eficàcia que 
 sempre ha de presidir la seva actuació.
                               
 Amb posterioritat la Llei 9/1994, de 29 de juny, de reforma 
 de la legislació relativa a la funció pública de la 
 Generalitat disposa a l'article 7, el qual dóna nova 
 redacció a l'article 11 de la Llei 17/1985, que correspon 
 al  Govern,  entre  d'altres, aprovar, a proposta del 
 departament corresponent, les mesures per a garantir els 
 serveis mínims en els casos de vaga en l'Administració de 
 la Generalitat i que aquesta competència pot ser delegada 
 en el conseller competent en matèria de funció pública o en 
 el conseller de Treball.
                               
 Aquesta nova previsió legal aconsella que es revisi i 
 s'unifiqui la delegació efectuada pel Decret abans esmentat 
 i es delegui en un sol òrgan la potestat de dictar els 
 serveis mínims en el cas de qualsevol vaga que es produeixi 
 a l'àmbit territorial de Catalunya que afecti a serveis 
 essencials de la comunitat.
                               
 En virtut de l'anterior, a proposta dels titulars dels 
 departaments de la Presidència, Governació i Treball i 
 d'acord amb el Govern,                    
                               
 Decreto:                           
                               
 Article únic                         
 -1  Es  delega  en  el  conseller  de  Treball, amb 
 l'informe-proposta previ del departament o departaments 
 competents en cada cas en raó del servei essencial afectat, 
 la facultat per a la determinació dels serveis mínims, dins 
 de l'àmbit territorial de Catalunya, en el cas de vaga de 
 personal  laboral  d'empreses,  entitats o institucions 
 encarregades de la prestació de qualsevol tipus de servei 
 essencial per a la comunitat.
 -2  Es delega així mateix en el conseller de Treball, amb 
 l'informe-proposta  previ  del departament, organisme o 
 entitat afectat, la facultat per a la determinació dels 
 serveis mínims que s'han de mantenir en el cas de vaga del 
 personal funcionari i del personal laboral i estatutari que 
 presta serveis en departaments, organismes o entitats de la 
 Generalitat de Catalunya.
                               
 Disposició derogatòria                    
                               
 Queda derogat el Decret 164/1990, de 20 de juny.
                               
 Disposició final                       
 Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
 publicació  al  Diari  Oficial  de  la Generalitat de 
 Catalunya.
                               
 Barcelona, 24 de març de 1995                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Xavier Pomés i Abella                    
 Conseller de Governació                   
                               
 Ignasi Farreres i Bochaca                  
 Conseller de Treball                     
                               
 (95.086.049)