Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

DECRET 187/1994, de 26 de juliol, pel qual es regulen i s'adeqüen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els procediments reglamentaris que afecten el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  • Núm. del document 187/1994

  • Data del document 26/07/1994

  • Data de publicació 03/08/1994

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 1929

TEXT CONSOLIDAT

L'aprovació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, ha suposat, en general, la introducció d'importants reformes en l'actuació de l'administració pública. Aquest fet determina la necessitat d'adaptar les normes que regulen els procediments administratius de les diferents administracions públiques a la nova legislació.

Aquesta adequació, en compliment del que estableix la disposició addicional 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la nova redacció donada pel Reial decret-llei 14/1993, de 4 d'agost, s'ha d'efectuar en el termini de divuit mesos a partir de l'entrada en vigor de la citada Llei i ha d'abastar les normes reguladores dels diferents procediments administratius, qualsevol que sigui el seu rang, amb menció específica dels efectes estimatoris o desestimatoris que la falta de resolució expressa per part de l'Administració produeix.

Quant als efectes estimatoris que pot produir la falta de resolució per l'Administració de Catalunya, hem de destacar que la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, concretament a l'article 81 va determinar, amb caràcter genèric, l'aplicació del silenci administratiu positiu en determinats supòsits, fet que va implicar una important innovació en l'actuació de l'Administració catalana. Els esmentats supòsits es van concretar en el Decret 100/1991, de 25 de març, pel qual es determinen els supòsits del silenci positiu.

Atès el que estableix l'esmentada disposició addicional, mitjançant el present Decret s'adeqüen procediments administratius i de caràcter reglamentari que afecten el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i es determinen particularment els efectes del silenci en els supòsits de falta de resposta per aquest Departament. Així mateix, a l'annex s'inclou una relació sistematitzada dels procediments esmentats.

Per raó de la complexitat i especialitat d'alguns procediments en matèries de la competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que no tenen fixat un termini de resolució en la seva normativa reguladora, s'ha avaluat cada supòsit, ponderant que el silenci no pugui comportar l'adquisició de drets i facultats pels interessats sense que s'hagin complert les garanties enfront de tercers que es deriven del procediment i sense tenir la certesa que reuneixen els requisits imposats per l'ordenament jurídic.

Atès que, d'altra banda, la manca de resolució dins el termini corresponent podria tenir repercussions econòmiques per a la hisenda de la Generalitat o podria incidir en la prestació d'un servei públic o permetre l'adquisició d'una aparença de dret en relació amb el domini públic, es fa necessari precisar els supòsits en què la manca de resolució tindrà efectes desestimatoris.

Així mateix, es considera convenient adaptar el règim de recursos en via administrativa al que preveuen els articles 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic per a les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per tot això, de conformitat amb l'informe emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Títol 1

Disposicions de caràcter general

Article 1

Objecte
1.1 Es regulen, per tal d'adequar-los a la Llei 30/1992, els procediments en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i conservació de la natura de la competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en els termes que estableix el Títol 2 d'aquest Decret.
1.2 S'aprova la relació sistematitzada de procediments en les matèries assenyalades en l'apartat anterior, que s'adjunta com a annex a aquest Decret, en el qual es fixen els terminis de resolució i els efectes estimatoris o desestimatoris dels actes presumptes que puguin recaure.

Article 2

Subvencions
En els procediments de concessió de subvencions i ajuts que tramiti el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el termini per resoldre serà el que estableixi la seva normativa reguladora. Sempre que no s'hi especifiqui el contrari, transcorregut aquest termini, o subsidiàriament el de sis mesos des de la fi del termini de recepció de sol·licituds, sense que s'hagi dictat resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds corresponents.

Article 3

Règim de recursos
El règim de recursos administratius aplicable a les resolucions del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca es regirà per la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Títol 2

Procediments en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i conservació de la natura que es regulen i s'adeqüen d'acord amb la Llei 30/1992

Capítol 1

Procediments de la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries

Article 4

Alimentació
S'afegeix un nou paràgraf a l'article 3 de l'Ordre de 4 d'agost de 1992, per la qual es crea el Registre d'entitats de control i certificació de productes agroalimentaris, amb la redacció següent:
"La manca de resolució expressa en el termini de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud d'inscripció tindrà efectes desestimatoris." (Supòsit 1)

Article 5

Alimentació
S'afegeix un nou apartat 8.1 bis a l'article 8 del Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat, que queda redactat de la manera següent:
"La manca de resolució expressa en el termini de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud de concessió tindrà efectes estimatoris." (Supòsit 2)

Article 6

Alimentació
S'afegeix un nou paràgraf a l'article 3 de l'Ordre de 2 de novembre de 1987, per la qual s'estableix el procediment per a la sol·licitud de qualificació com a empresa artesanal alimentària, amb la redacció següent:
"La manca de resolució expressa en el termini de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud de qualificació, tindrà efectes estimatoris." (Supòsit 3)

Article 7

Alimentació
S'afegeix un nou article 7 bis a l'Ordre de 16 de setembre de 1987, per la qual es creen les cartes d'Artesà Alimentari i de Mestre Artesà Alimentari i se'n regula l'atorgament, amb la redacció següent:
"El termini màxim per resoldre les sol·licituds previstes als articles anteriors és de 3 mesos, transcorreguts els quals, sense que s'hagi dictat resolució expressa, s'entendran reconegudes." (Supòsit 4)

Article 8

Alimentació
S'afegeix un nou apartat 3 a l'article 2 de la Resolució de 28 de maig de 1987, per la qual s'estableix el procediment per a l'autorització d'almàsseres, amb la redacció següent:
"El termini màxim per resoldre sobre la concessió de l'autorització és de 3 mesos, transcorreguts els quals, sense que s'hagi dictat resolució expressa, s'entendrà atorgada l'autorització." (Supòsit 5)

Article 9

Alimentació
El termini per a la inscripció en el Registre de mercats en origen regulat en el Decret 2916/1970, de 12 de setembre, sobre ordenació de mercats en origen de productes agraris, així com per a l'aprovació dels mercats en origen de nou establiment, de les ampliacions o perfeccionament dels ja inscrits és de 6 mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud.
La manca de resolució expressa en el termini esmentat a l'apartat anterior tindrà efectes estimatoris.
(Supòsit 6)

Article 10

Agricultura
Les autoritzacions per a les plantacions de vinyes previstes en el Reial decret 1193/1991, de 26 de juliol, s'atorgaran en el termini de 3 mesos.
La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes desestimatoris.
(Supòsit 7)

Article 11

Agrupacions de defensa vegetal
S'afegeix un nou paràgraf a l'article 3 de l'Ordre d'11 d'abril de 1983, per la qual es regulen les agrupacions de defensa vegetal, amb la redacció següent: "La manca de resolució expressa en el termini de 3 mesos des de la presentació de sol·licituds d'aprovació dels estatuts tindrà efectes estimatoris." (Supòsit 8)

Article 12

Animals d'experimentació
Les autoritzacions per a la utilització d'animals per a l'experimentació i altres finalitats científiques previstes en el Reial decret 223/1988, de 14 de març, s'atorgaran en el termini d'un mes des de la presentació de les sol·licituds.
La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes desestimatoris.
(Supòsit 9)

Article 13

Classificació canals de boví pesat
Les autoritzacions als classificadors de canals de boví pesat i l'exempció de classificació als escorxadors regulades per l'Ordre d'11 de novembre de 1991, s'atorgaran en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud.
La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes desestimatoris.
(Supòsit 10)

Article 14

Comercialització
El reconeixement de les agrupacions de productors i de les seves unions, regulat en el Reial decret 280/1988, de 18 de març, s'atorgarà en un termini màxim de 3 mesos a partir de la presentació de la sol·licitud.
La manca de resolució expressa en l'esmentat termini tindrà efectes desestimatoris.
(Supòsit 11)

Article 15

Comercialització
El termini per a l'atorgament del reconeixement de les organitzacions de fruites i hortalisses previst en el Reial decret 1101/1986, de 6 de juny, és de 3 mesos.
La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes desestimatoris.
(Supòsit 12)

Article 16

Laboratoris agroalimentaris
S'afegeix un nou paràgraf a l'article 6 de l'Ordre de 29 de juny de 1989, per la qual es crea el Registre de laboratoris agroalimentaris privats de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
"La manca de resolució expressa en el termini de 6 mesos des de la presentació de la documentació tindrà efectes estimatoris." (Supòsit 13)

Article 17

Llavors
El termini per a la inscripció en el Registre provisional de productors de llavors i planters regulat per l'Ordre de 23 de maig de 1986, que aprova el Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i planters és de 3 mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud.
La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes desestimatoris.
(Supòsit 14)

Article 18

Llavors
El termini per a la inscripció en el Registre de comerciants de llavors i planters regulat per l'Ordre de 23 de maig de 1986 que aprova el Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i planters és de 3 mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud.
La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes estimatoris.
(Supòsit 15)

Article 19

Llet escolar.
S'afegeix un segon paràgraf a l'article 5.2 de l'Ordre d'11 de juliol de 1994, sobre la concessió dels ajuts per a la cessió de llet i determinats productes lactis als alumnes de centres escolars, amb la redacció següent:
´La manca de resolució expressa en el termini de 2 mesos des de la presentació de la sol·licitud tindrà efectes estimatoris.'
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

Maquinària agrícola
La inscripció de les màquines agrícoles en el registre oficial previst a l'Ordre ministerial de 28 de maig de 1987, s'efectuarà en el termini de 3 mesos a partir de la presentació de la sol·licitud.
La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes estimatoris.
(Supòsit 17)

Article 21

Neteja de cereals
S'afegeix un nou paràgraf a l'article 2 de l'Ordre de 20 de maig de 1985, per la qual es regula l'activitat de neteja de cereals de fecundació autògama per destinar-los a sembra, amb la redacció següent:
"La manca de resolució expressa en el termini de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud tindrà efectes estimatoris." (Supòsit 18)

Article 22

Productes zoosanitaris
S'afegeix un nou apartat 7.6 a l'article 7 del Decret 301/1987, de 23 de setembre, sobre la distribució, la inspecció i el control de qualitat de productes zoosanitaris, amb la redacció següent:
"La manca de resolució expressa sobre les autoritzacions i el Registre regulats en els apartats anteriors tindrà efectes estimatoris." (Supòsit 19)

Article 23

Ramaderia
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

Ramaderia
S'afegeix un nou apartat 8.4 a l'article 8 de l'Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya, amb la redacció següent:
"La manca de resolució expressa en el termini de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud tindrà efectes estimatoris." (Supòsit 21)

Article 25

Ramaderia
Resta sense contingut.
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

Ramaderia
S'afegeix un nou paràgraf a l'article 5 del Decret 197/1989, d'1 d'agost, sobre utilització de dosis seminals bovines a Catalunya, amb la redacció següent:
"La manca de resolució expressa en el termini de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud tindrà efectes estimatoris." (Supòsit 23)

Article 27

Ramaderia
A l'Ordre de 28 d'agost de 1985, sobre mesures per a l'eradicació de la pesta porcina africana, s'hi addicionen tres nou paràgrafs amb idèntica redacció als articles 24, 29 i 33, respectivament, amb el contingut següent:
"La manca de resolució expressa en el termini de sis mesos produirà efectes estimatoris." (Supòsit 24)

Article 28

Ramaderia
El reconeixement oficial de tota organització o associació de criadors d'animals de raça que porti o creï llibre genealògic, regulat pel Reial decret 391/1992, de 21 d'abril, pel qual es regula el reconeixement oficial de les organitzacions o associacions de criadors d'animals de raça que portin o creïn llibres genealògics, es farà en el termini de 3 mesos.
La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes desestimatoris.
(Supòsit 25)

Article 29

Ramaderia
El reconeixement oficial de tota organització de cria, associació de ramaders o empresa privada que porti o creï un registre de reproductors porcins híbrids, regulat pel Reial decret 1108/1991, de 12 de juliol, sobre normes zootècniques aplicables als reproductors porcins híbrids, es farà en el termini de 3 mesos.
La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes desestimatoris.
(Supòsit 26)

Capítol 2

Procediments de la Direcció General de Promoció i Desenvolupament

Article 30

Agrupacions de gestió d'explotacions
Es modifica el paràgraf primer de l'article 6 de l'Ordre de 8 de juliol de 1991, per la qual es crea el Registre d'agrupacions de gestió d'explotacions i s'estableixen les normes per a la seva inscripció, organització i funcionament, que queda redactat de la manera següent:
"La manca de resolució expressa en el termini de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud tindrà efectes estimatoris." (Supòsit 27)

Article 31

Aules d'entorn rural
S'afegeix un nou paràgraf a l'article 6 de l'Ordre de 16 de setembre de 1992, per la qual es creen i es fixen les característiques i els requisits mínims de les aules d'entorn rural, amb la redacció següent:
"La manca de resolució expressa en el termini de 3 mesos des de la sol·licitud d'inscripció, tindrà efectes estimatoris." (Supòsit 28)

Article 32

Empreses familiars agràries
S'afegeix un nou article 6 bis al Decret 137/1990, de 14 de maig, pel qual s'estableix l'organització i el funcionament del Registre d'empreses familiars agràries, amb la redacció següent:
"La manca de resolució expressa en el termini de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud tindrà efectes estimatoris." (Supòsit 29)

Article 33

Formació i capacitació agrària
S'afegeix un paràgraf a l'article 3.3 de l'Ordre de 25 de gener de 1991, per la qual s'estableix un procediment per a l'homologació de cursos i activitats per a la millora de la qualificació professional agrícola, i es crea el registre corresponent, amb la redacció següent:
"Transcorregut aquest termini sense que hagi recaigut resolució expressa s'entendrà desestimada la sol·licitud." (Supòsit 30)

Capítol 3

Procediments de la Direcció General del Medi Natural

Article 34

Caça
Les llicències i permisos per a la pràctica de la caça, regulades per la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça, i el seu Reglament, aprovat pel Decreto 506/1971, de 25 de març, s'atorgaran en un termini màxim d'un mes, a comptar de la presentació de la sol·licitud.
La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes estimatoris.
(Supòsit 31)

Article 35

Caça
La declaració i el reconeixement d'àrees de caça, així com d'altres autoritzacions que sobre aquesta matèria preveuen la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça, i el seu Reglament, aprovat pel Decret 506/1971, de 25 de març, s'atorgarà en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de la presentació de la sol·licitud.
La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes desestimatoris.
(Supòsit 32)

Article 36

Incendis forestals
S'addiciona un apartat d) a l'article 3.2 del Decret 63/1988, de 28 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, amb el contingut següent: "d) Transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud, sense que l'autorització hagi estat atorgada, aquesta s'entendrà desestimada." (Supòsit 33)

Article 37

Incendis forestals
Es modifica l'apartat 1 de l'article 5 de l'Ordre de 6 d'octubre de 1986, sobre regulació de les agrupacions de defensa forestal, que queda redactat de la manera següent: "5.1 Les agrupacions de defensa forestal seran inscrites en un Registre especial que, a aquests efectes, es crea a la Direcció General del Medi Natural.
"La ol·licitud d'inscripció s'entendrà desestimada transcorregut un termini de tres mesos sense que s'hagi dictat resolució expressa." (Supòsit 34)

Article 38

Protecció dels animals
S'afegeix un nou apartat 3 a l'article 5 del Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge, amb el contingut següent:
"5.3 Transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud de qualsevol de les autoritzacions regulades pel present Decret, sense que s'hagi atorgat, aquesta s'entendrà desestimada." (Supòsits 35, 36, 37 i 38)

Article 39

Protecció dels animals
Es modifica l'article 8 de l'Ordre de 5 de juliol de 1988, per la qual es regula el Registre d'associacions de protecció i defensa dels animals, que queda redactat de la manera següent:
"El Servei de Protecció de la Natura resoldrà sobre les sol·licituds d'inscripció al Registre en el termini màxim de tres mesos des de la seva presentació. Transcorregut aquest termini, la manca de resolució expressa produirà efectes estimatoris.
"Contra la denegació de qualsevol inscripció al Registre, els interessats podran interposar recurs ordinari davant el director general del Medi Natural." (Supòsit 39)

Article 40

Pesca fluvial
Les concessions de pesca en aigües públiques per a l'establiment de zones de pesca controlada regulades per la Llei de 20 de febrer de 1942, de pesca fluvial, i el seu Reglament aprovat pel Decret de 6 d'abril de 1943, s'atorgaran en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la presentació de la sol·licitud.
La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes desestimatoris.
(Supòsit 40)

Article 41

Pesca fluvial
Les llicències i els permisos per a la pràctica de la pesca fluvial, regulades per la Llei de 20 de febrer de 1942, de pesca fluvial, i el seu Reglament aprovat pel Decret de 6 d'abril de 1943, s'atorgaran en un termini màxim d'un mes, a comptar des de la presentació de la sol·licitud.
La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes estimatoris.
(Supòsit 41)

Article 42

Pesca fluvial
S'addiciona un nou apartat, el 4, a l'article 12 de l'Ordre de 27 d'octubre de 1992, per la qual es regula la pesca de l'angula al delta de l'Ebre, amb el contingut següent:
"12.4 El termini màxim per a resoldre sobre la concessió de la llicència és de tres mesos; transcorregut aquest termini, la llicència s'entendrà atorgada." (Supòsit 42)

Article 43

Proves automobilístiques i motociclistes
S'addiciona un nou paràgraf a l'article 8 del Decret 59/1989, de 13 de març, pel qual es regula la circulació motoritzada, per a la protecció del medi natural, amb el contingut següent:
"Transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud sense que l'autorització hagi estat atorgada, aquesta s'entendrà desestimada." (Supòsit 43)

Article 44

Tofonaires
S'afegeix un nou paràgraf a l'article 2.3 de l'Ordre de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner, modificada per l'Ordre de 9 d'agost de 1994, amb la redacció següent:
´El termini màxim per resoldre sobre la concessió de la llicència és d'un mes; transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, la llicència s'entendrà atorgada.'
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 4

Procediments de la Direcció General de Pesca Marítima

Article 45

Corall
S'addiciona un nou apartat, el 5, a l'article 3 del Decret 291/1983, de 30 de juny, sobre extracció de corall, amb el contingut següent:
"3.5 Transcorreguts tres mesos des de la presentació de la sol·licitud, sense que l'autorització hagi estat atorgada, aquesta s'entendrà desestimada." (Supòsit 45)

Article 46

Cucs de mar
S'addiciona un nou paràgraf a l'article 1 de l'Ordre de 21 de maig de 1984, per la qual es regula la recollida de cucs de mar, amb el contingut següent:
"El termini màxim per resoldre sobre la concessió de la llicència és de tres mesos, transcorregut el qual la llicència s'entendrà atorgada." (Supòsit 46)

Article 47

Marisc
S'afegeix un nou apartat, el 3, a l'article 2 del Decret 9/1987, de 15 de gener, sobre cria i recollida de marisc, amb el redactat següent:
´2.3 El termini màxim per resoldre sobre la concessió de la llicència és de tres mesos, transcorregut el qual sense que s'hagi dictat resolució expressa la llicència s'entendrà atorgada.'
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 5

Procediments de la Secretaria General

Article 48

Arrendaments rústics
S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 2 del Decret 227/1986, de 4 d'agost, pel qual es crea el Registre especial d'arrendaments rústics de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
"2.5 La manca d'inscripció expressa en el termini de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud d'inscripció tindrà efectes estimatoris." (Supòsit 48)

Article 49

Societats agràries de transformació
S'addiciona un nou paràgraf a l'article 6 del Decret 111/1985, de 25 d'abril, pel qual es crea el Registre de societats agràries de transformació de Catalunya, amb el contingut següent:
"Transcorreguts tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi realitzat la corresponent inscripció, s'entendrà desestimada." (Supòsit 49)

Article 50

Societats agràries de transformació
S'addiciona un nou paràgraf a l'article 18 de l'Ordre de 27 de gener de 1989, de desplegament i execució del Decret 111/1985, de 25 d'abril, pel qual es creà el Registre de societats agràries de transformació de Catalunya, amb el redactat següent:
"Transcorreguts tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi realitzat la corresponent inscripció, s'entendrà desestimada." (Supòsit 49) Disposició transitòria Els procediments iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret es regiran pel que estableix la disposició transitòria 2 de la Llei 30/1992, modificada pel Reial decret-llei 14/1993, de 4 d'agost.
Disposició derogatòria Resten derogats els supòsits d'aplicació del silenci positiu que afecten el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i que es determinen al Decret 100/1991, de 25 de març.
Disposició final Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Annex

Supòsit: 1.
(Article 4).
Matèria: alimentació.
Actuació administrativa: atorgament de la qualificació d'entitat de control i certificació de productes agroalimentaris.
Disposició legal: article 3 de l'Ordre de 4 d'agost de 1992, per la qual es crea el Registre d'entitats de control i certificació de productes agroalimentaris.
Publicació: DOGC núm. 1631, de 12 d'agost de 1992.
Termini: 6 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 2.
(Article 5).
Matèria: alimentació.
Actuació administrativa: autorització a l'adjudicatari per a utilitzar la marca Q.
Disposició legal: article 8 del Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat.
Publicació: DOGC núm. 791, de 16 de gener de 1987.
Termini: 6 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 3.
(Article 6).
Matèria: alimentació.
Actuació administrativa: atorgament de la qualificació d'empresa artesanal alimentària.
Disposició legal:
a) Decret 163/1986, de 26 de maig, sobre artesania alimentària.
b) Supòsit: Article 3 de l'Ordre de 2 de novembre de 1987, per la qual s'estableix el procediment per a la sol·licitud de qualificació com a empresa artesanal alimentària.
Publicació:
a) DOGC núm. 703, de 20 de juny de 1986.
b) DOGC núm. 919, de 25 de novembre de 1987.
Termini: 6 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 4.
(Article 7).
Matèria: alimentació.
Actuació administrativa: atorgament pel director general de Producció i Indústries Agroalimentàries de les cartes d'Artesà Alimentari.
Disposició legal: article 7 de l'Ordre de 16 de setembre de 1987, per la qual es creen les cartes d'Artesà Alimentari i se'n regula el seu atorgament.
Publicació: DOGC núm. 898, de 5 d'octubre de 1987.
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 5.
(Article 8).
Matèria: alimentació.
Actuació administrativa: autoritzacions d'almàsseres.
Disposició legal: article 2 de la Resolució de 28 de maig de 1987, per la qual s'estableix el procediment per a l'autorització d'almàsseres.
Publicació: DOGC núm. 850, de 10 de juny de 1987.
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 6.
(Article 9).
Matèria: alimentació.
Actuació administrativa: inscripció en el Registre especial de mercats en origen dels mercats corresponents, com també de les aprovacions dels projectes corresponents als mercats en origen de nou establiment, i les ampliacions o perfeccionament dels actualment existents inscrits en el Registre.
Disposició legal: article 9 del Decret 2916/1970, de 12 de setembre, d'ordenació de mercats en origen i productes agraris.
Publicació: BOE núm. 245, de 13 d'octubre de 1970.
Termini: 6 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 7.
(Article 10).
Matèria: agricultura.
Actuació administrativa: concessió de permís de plantació, replantació, substitució, plantació substitutiva i drets de replantació de vinya.
Disposició legal: 
a) Reial decret 1193/1991, de 26 de juliol, de regulació del règim d'autoritzacions de plantacions de vinya en les campanyes 1991/1992 a 1995/1996.
b) Ordre de 19 d'octubre de 1991 de normes complementàries al Reial decret 1193/1991.
Publicació: 
a) BOE núm. 183, d'1 d'agost de 1991.
b) BOE núm. 265, de 5 de novembre de 1991.
Termini: 3 mesos.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 8.
(Article 11).
Matèria: agrupacions de defensa vegetal.
Actuació administrativa: aprovació dels estatuts, si s'escau, i inscripció de les agrupacions de defensa vegetal en el Registre corresponent.
Disposició legal: article 3 de l'Ordre d'11 d'abril de 1983, per la qual es regulen les agrupacions de defensa vegetal.
Publicació: DOGC núm. 341, d'1 de juliol de 1983.
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 9.
(Article 12).
Matèria: animals d'experimentació.
Actuació administrativa: autorització de procediments amb animals d'experimentació.
Disposició legal: Reial decret 223/1988, de 14 de març, sobre protecció dels animals utilitzats per a l'experimentació i altres finalitats científiques.
Publicació: BOE núm. 67, de 18 de març de 1988.
Termini: 1 mes.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 10.
(Article 13).
Matèria: classificació de canals de boví pesat.
Actuació administrativa: autorització classificadors de canals de boví pesat i exempció de classificació als escorxadors.
Disposició legal: Ordre d'11 de novembre de 1991, per la qual s'amplia el camp d'aplicació del model comunitari de classificació de les canals de boví pesat; Reglament (CEE) núm. 344/1991, de 13 de febrer, pel qual s'estableixen les normes de desenvolupament del Reglament (CEE) núm.
1189/1990, del Consell, pel qual s'amplia el camp d'aplicació del model comunitari de classificació de les canals de boví pesat.
Publicació: BOE núm. 279, de 21 de novembre de 1991, L 41/15, de 14 de febrer de 1991.
Termini: 3 mesos.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 11.
(Article 14).
Matèria: comercialització.
Actuació administrativa: reconeixement d'agrupacions de productors i les seves unions.
Disposició legal: Reial decret 280/1988, de 18 de març, pel qual es regula el reconeixement d'agrupacions de productors i les seves unions en el sector agrari conforme al reglament 1360/1978, del Consell, de 19 de juny.
Publicació: BOE núm. 80, de 2 d'abril de 1988.
Termini: 3 mesos.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 12 (Article 15).
Matèria: comercialització.
Actuació administrativa: reconeixement d'organitzacions de productors de fruites i hortalisses.
Disposició legal:
a) Reial decret 1101/1986, de 6 de juny, pel qual es regula el reconeixement d'organitzacions de productors de fruites i hortalisses.
b) Reial decret 509/1992, de 14 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1101/1986.
Publicació:
a) BOE núm. 139, d'11 de juny de 1986.
b) BOE núm. 123, de 22 de maig de 1992.
Termini: 3 mesos.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 13.
(Article 16).
Matèria: laboratoris agroalimentaris.
Actuació administrativa: inscripció en el Registre de laboratoris agroalimentaris privats de Catalunya.
Disposició legal: article 6 de l'Ordre de 29 de juny de 1989, per la qual es crea el Registre de laboratoris agroalimentaris privats de Catalunya.
Publicació: DOGC núm. 1172, de 24 de juliol de 1989.
Termini: 6 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 14.
(Article 17).
Matèria: llavors.
Actuació administrativa: inscripció en el Registre provisional de productors de llavors i planters.
Disposició legal: Ordre de 23 de maig de 1986, que aprova el Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i planters.
Publicació: BOE núm. 135, de 6 de juny de 1986.
Termini: 3 mesos.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 15.
(Article 18).
Matèria: llavors.
Actuació administrativa: inscripció al Registre de comerciants de llavors i planters.
Disposició legal: Ordre de 23 de maig de 1986, que aprova el Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i planters.
Publicació: BOE núm. 135, de 6 de juny de 1986.
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit 16
(Article 19)
Matèria: llet escolar.
Actuació administrativa: autorització per actuar com a proveïdor i així poder subministrar la llet als centres escolars beneficiaris que hagin sol·licitat aquesta línia d'ajut per als seus alumnes i estudiants.
Disposició legal: article 5.2 de l'Ordre d'11 de juliol de 1994, sobre concessió dels ajuts per a la cessió de llet i determinats productes lactis als alumnes de centres escolars.
Publicació: DOGC núm. 1923, de 20.7.1994.
Termini: 2 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 17.
(Article 20).
Matèria: maquinària agrícola.
Actuació administrativa: inscripció de les màquines agrícoles en el Registre oficial corresponent.
Disposició legal: Ordre de 18 de maig de 1987, d'inscripció en els registres oficials de maquinària agrícola.
Publicació: BOE núm. 138, de 10 de juny de 1987.
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 18.
(Article 21).
Matèria: neteja de cereals.
Actuació administrativa: atorgament de permisos de neteja de cereals.
Disposició legal: article 2 de l'Ordre de 20 de maig de 1985, per la qual es regula l'activitat de neteja de cereals de fecundació autògama per destinar-los a sembrar.
Publicació: DOGC núm. 558, de 5 de juliol de 1985.
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 19.
(Article 22).
Matèria: productes zoosanitaris.
Actuació administrativa: autorització i registre dels establiments que es dediquen a la distribució i/o comercialització de productes zoosanitaris.
Disposició legal: article 7 del Decret 301/1987, de 23 de setembre, sobre la distribució, la inspecció i el control de qualitat de productes zoosanitaris.
Publicació: DOGC núm. 904, de 21 d'octubre de 1987.
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 20.
(Article 23).
Matèria: ramaderia.
Actuació administrativa: autorització de la celebració de certàmens ramaders.
Disposició legal: article 7 del Decret 250/1985, de 29 d'agost, sobre la regulació de les fires i mercats amb presència de bestiar viu a Catalunya.
Publicació: DOGC núm. 589, de 18 de setembre de 1985.
Termini: 1 mes.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 21.
(Article 24).
Matèria: ramaderia.
Actuació administrativa: autoritzacions i inscripcions en el Registre de nuclis zoològics de Catalunya dels establiments i les activitats que preveu l'article 3 de l'Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya.
Disposició legal: article 8 de l'Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya.
Publicació: DOGC núm. 1087, de 30 de desembre de 1988.
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 22.
(Article 25).
Resta sense contingut.

Supòsit: 23.
(Article 26).
Matèria: ramaderia.
Actuació administrativa: autorització dels serveis aplicatius d'inseminació artificial i dels dipòsits de recepció i distribució de dosis seminals.
Disposició legal: article 5 del Decret 197/1989, d'1 d'agost, sobre utilització de dosis seminals bovines a Catalunya.
Publicació: DOGC núm. 1189, d'1 de setembre de 1989.
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 24.
(Article 27).
Matèria: ramaderia.
Actuació administrativa: qualificació sanitària d'explotacions porcines.
Disposició legal: articles 24, 29 i 33 de l'Ordre de 28 d'agost de 1985, sobre mesures per a l'eradicació de la pesta porcina africana.
Publicació: DOGC núm. 591, de 23 de setembre de 1985.
Termini: 6 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 25.
(Article 28).
Matèria: ramaderia.
Actuació administrativa: reconeixement oficial d'entitats col·laboradores per a la gestió dels llibres genealògics.
Disposició legal: Reial decret 391/1992, de 21 d'abril, pel qual es regula el reconeixement oficial de les organitzacions o associacions de criadors d'animals de raça que portin o creïn llibres genealògics.
Publicació: BOE núm. 99, de 24 d'abril de 1992.
Termini: 3 mesos.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 26.
(Article 29).
Matèria: ramaderia.
Actuació administrativa: reconeixement oficial d'entitats col·laboradores que portin o creïn un registre de reproductors porcins híbrids.
Disposició legal: Reial decret 1108/1991, de 12 de juliol.
Publicació: BOE núm. 170, de 17 de juliol de 1991.
Termini: 3 mesos.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Supòsit: 27.
(Article 30).
Matèria: agrupacions de gestió d'explotacions.
Actuació administrativa: inscripció al Registre d'agrupacions de gestió d'explotacions i s'estableixen les normes per a la seva inscripció, organització i funcionament.
Disposició legal: article 6 de l'Ordre de 8 de juliol de 1991, per la qual es crea el Registre d'agrupacions de gestió d'explotacions.
Publicació: DOGC núm. 1471, de 24 de juliol de 1991.
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Promoció i Desenvolupament.

Supòsit: 28.
(Article 31).
Matèria: aules d'entorn rural.
Actuació administrativa: inscripció al catàleg de les aules d'entorn rural.
Disposició legal: article 6 de l'Ordre de 16 de setembre de 1992, per la qual es creen i es fixen les característiques i els requisits mínims de les aules d'entorn rural.
Publicació: DOGC núm. 1656, de 14 d'octubre de 1992. DOGC núm. 1673, de 23 de novembre de 1992 (Correcció d'errades).
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Promoció i Desenvolupament.

Supòsit: 29.
(Article 32).
Matèria: empreses familiars agràries.
Actuació administrativa: inscripció pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca al Registre d'empreses familiars agràries.
Disposició legal: article 6 del Decret 137/1990, de 14 de maig, pel qual s'estableix l'organització i el funcionament del Registre d'empreses familiars agràries.
Publicació: DOGC núm. 1304, de 13 de juny de 1990.
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Promoció i Desenvolupament.

Supòsit: 30.
(Article 33).
Matèria: formació i capacitació agrària.
Actuació administrativa: homologació dels cursos i les activitats de formació agrària que permeten l'obtenció de la qualificació professional agrària suficient prevista al Reglament 797/1985, de la CEE, modificat pel Reglament 2328/1991, de la CEE, i inscripció al Registre de cursos i activitats de capacitació professional a Catalunya la totalitat dels cursos homologats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Disposició legal: article 3 de l'Ordre de 25 de gener de 1991, per la qual s'estableix un procediment per a l'homologació de cursos i activitats per a la millora de la qualificació professional agrícola, i es crea el registre corresponent.
Publicació: DOGC núm. 1410, de 22 de febrer de 1991.
Termini: 3 mesos.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Promoció i Desenvolupament.

Supòsit: 31.
(Article 34).
Matèria: caça.
Actuació administrativa: atorgament de llicències i permisos per a la caça.
Disposició legal:
a) Llei 1/1970, de 6 d'abril, de caça.
b) Decret 506/1971, de 25 de març, reglament per a l'execució de la Llei de caça.
Publicació:
a) BOE núm. 82, de 6 d'abril de 1970.
b) BOE núm. 76, de 30 de març de 1971.
Termini: 1 mes.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Medi Natural.

Supòsit: 32.
(Article 35).
Matèria: caça.
Actuació administrativa: declaració i reconeixement d'àrees de caça, com també de les altres autoritzacions que sobre aquesta matèria preveuen la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça, i el seu Reglament.
Disposició legal:
a) Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça.
b) Decret 506/1971, de 25 de març, reglament per a l'execució de la Llei de caça.
Publicació:
a) BOE núm. 82, de 6 d'abril de 1970.
b) BOE núm. 76, de 30 de març de 1971.
Termini: 3 mesos.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Medi Natural.

Supòsit: 33.
(Article 36).
Matèria: incendis forestals.
Actuació administrativa: autorització per a encendre foc en època de prohibició.
Disposició legal:
a) Supòsit: Article 3.2 del Decret 63/1988, de 28 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
b) Decret 31/1989, de 24 de febrer, de modificació del Decret 63/1988, de 28 de març.
Publicació:
a) DOGC núm. 973, de 5 d'abril de 1988.
b) DOGC núm. 1116, de 28 de març de 1989.
Termini: 1 mes.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Medi Natural.

Supòsit: 34.
(Article 37).
Matèria: incendis forestals.
Actuació administrativa: Registre d'agrupacions de defensa forestal.
Disposició legal: article 5 de l'Ordre de 6 d'octubre de 1986, sobre la regulació de les agrupacions de defensa forestal.
Publicació: DOGC núm. 755, de 20 d'octubre de 1986.
Termini: 3 mesos.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Medi Natural.

Supòsit: 35 (Article 38).
Matèria: protecció dels animals.
Actuació administrativa: autorització per a activitats esportives en els espais inclosos en el PEIN, reserves naturals de fauna salvatge, reserves nacionals de caça i zones de caça controlada.
Disposició legal: article 5 del Decret 148/1992, de 9 de juny, que regula les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.
Publicació: DOGC núm. 1618, de 13 de juliol de 1992.
Termini: 1 mes.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Medi Natural.

Supòsit: 36.
(Article 38).
Matèria: protecció dels animals.
Actuació administrativa: autorització per a la captura amb finalitat científica de qualsevol espècie protegida, cinegètica o objecte d'aprofitament piscícola, així com de qualsevol altre vertebrat autòcton i per a la recol·lecció d'invertebrats als espais naturals de protecció especial.
Disposició legal: article 5 del Decret 148/1992, de 9 de juny, que regula les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.
Publicació: DOGC núm. 1618, de 13 de juliol de 1992.
Termini: 1 mes.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Medi Natural.

Supòsit: 37.
(Article 38).
Matèria: protecció dels animals.
Actuació administrativa: autorització per a la realització de pel·lícules, documentals o spots publicitaris d'espais naturals de protecció especial, a les reserves naturals de caça, a les reserves naturals de fauna salvatge i a les zones de caça controlada.
Disposició legal: article 5 del Decret 148/1992, de 9 de juny, que regula les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.
Publicació: DOGC núm. 1618, de 13 de juliol de 1992.
Termini: 1 mes.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Medi Natural.

Supòsit: 38.
(Article 38).
Matèria: protecció dels animals.
Actuació administrativa: autorització per obtenir informació gràfica, visual, sonora o de qualsevol tipus de les espècies sensibles o molt sensibles.
Disposició legal: article 5 del Decret 148/1992, de 9 de juny, que regula les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.
Publicació: DOGC núm. 1618, de 13 de juliol de 1992.
Termini: 1 mes.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Medi Natural.

Supòsit: 39.
(Article 39).
Matèria: protecció dels animals.
Actuació administrativa: inscripcions en el Registre d'associacions de protecció i defensa dels animals de les associacions d'aquests tipus.
Disposició legal:
a) Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.
b) Supòsit: Article 8 de l'Ordre de 5 de juliol de 1988, per la qual es regula el Registre d'associacions de protecció i defensa dels animals.
Publicació:
a) DOGC núm. 967, de 18 de març de 1988.
b) DOGC núm. 1023, de 27 de juliol de 1988.
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Medi Natural.

Supòsit: 40.
(Article 40).
Matèria: pesca fluvial.
Actuació administrativa: atorgament de concessions de pesca en aigües públiques per a l'establiment de zones de pesca controlada.
Disposició legal:
a) Llei de 20 de febrer de 1942, de pesca fluvial.
b) Decret de 6 d'abril de 1943, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei de pesca fluvial.
Publicació:
a) BOE núm. 67, de 8 de març de 1942.
b) BOE núm. 122, de 2 de maig de 1943.
Termini: 3 mesos.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Medi Natural.

Supòsit: 41.
(Article 41).
Matèria: pesca fluvial.
Actuació administrativa: atorgament de llicències i permisos per a la pesca fluvial.
Disposició legal:
a) Llei de 20 de febrer de 1942, de pesca fluvial.
b) Decret de 6 d'abril de 1943, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei de pesca fluvial.
Publicació:
a) BOE núm. 67, de 8 de març de 1942.
b) BOE núm. 122, de 2 de maig de 1943.
Termini: 1 mes.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Medi Natural.

Supòsit: 42.
(Article 42).
Matèria: pesca fluvial.
Actuació administrativa: atorgament de llicències per a la pesca de l'angula.
Disposició legal: article 12 de l'Ordre de 27 d'octubre de 1992, per la qual es regula la pesca d'angula en el delta de l'Ebre.
Publicació: DOGC núm. 1667, de 9 de novembre de 1992.
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Medi Natural.

Supòsit: 43.
(Article 43).
Matèria: proves automobilístiques i motociclistes.
Actuació administrativa: autorització per a la realització de proves automobilístiques i motociclistes en terrenys forestals.
Disposició legal: article 8 del Decret 59/1989, de 13 de març, pel qual es regula la circulació motoritzada per a la protecció del medi natural.
Publicació: DOGC núm. 1129, de 19 d'abril de 1989.
Termini: 1 mes.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Medi Natural.

Supòsit 44
(Article 44)
Actuació administrativa: atorgament de llicència de tofonaire.
Disposició legal:
a) article 2 de l'Ordre de 15 de juliol de 1992, de regulació del sector tofoner.
b) Ordre de 9 d'agost de 1994, per la qual es modifica l'Ordre de 15 de juliol de 1991.
Publicació:
a) DOGC núm. 1476, de 5.8.1991.
b) DOGC núm. 1947, de 14.9.1994.
Termini: 1 mes.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General del Medi Natural.

Supòsit: 45.
(Article 45).
Matèria: corall.
Actuació administrativa: autorització per a l'extracció de corall.
Disposició legal: article 3 del Decret 291/1983, de 30 de juny, sobre l'extracció de corall.
Publicació: DOGC núm. 347, de 22 de juliol de 1983.
Termini: 3 mesos.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Pesca Marítima.

Supòsit: 46.
(Article 46).
Matèria: cucs de mar.
Actuació administrativa: atorgament de llicències de cucs de mar.
Disposició legal:
a) Supòsit: Article 1 de l'Ordre de 21 de maig de 1989, per la qual es regula la recollida de cucs de mar.
b) Ordre de 22 de juny de 1992 que modifica l'Ordre de 21 de maig de 1989.
Publicació:
a) DOGC núm. 442, de 13 de juny de 1984.
b) DOGC núm. 1618, de 13 de juliol de 1992.
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Pesca Marítima.

Supòsit: 47.
(Article 47).
Matèria: marisc.
Actuació administrativa: atorgament de llicències de mariscador.
Disposició legal: article 2 del Decret 9/1987, de 15 de gener, sobre la cria i recollida de marisc.
Publicació: DOGC núm. 798, de 2 de febrer de 1987.
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Direcció General de Pesca Marítima.

Supòsit: 48.
(Article 48).
Matèria: arrendaments rústics.
Actuació administrativa: inscripcions al Registre especial d'arrendaments rústics de Catalunya.
Disposició legal: article 2 del Decret 227/1986, de 4 d'agost, pel qual es crea el Registre especial d'arrendaments rústics de Catalunya.
Publicació: DOGC núm. 727, de 13 d'agost de 1986.
Termini: 3 mesos.
Efectes: estimatoris.
Òrgan competent: Secretaria General.

Supòsit: 49.
(Article 49).
Matèria: societats agràries de transformació.
Actuació administrativa: inscripció constitutiva en el Registre i posteriors modificacions de les dades d'obligada constància registral.
Disposició legal:
a) Reial decret 1776/1981, de 3 d'agost.
b) Supòsit: Article 6 del Decret 111/1985, de 25 d'abril.
c) Supòsit: Article 18 de l'Ordre de 27 de gener de 1989.
Publicació:
a) BOE núm. 194, d'agost de 1981.
b) DOGC núm. 539, de 20 de maig de 1985.
c) DOGC núm. 1108, de 17 de febrer de 1989.
Termini: 3 mesos.
Efectes: desestimatoris.
Òrgan competent: Secretaria General.
Altres versions d'aquest precepte