Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 6/1983, de 7 d'abril, sobre residus industrials.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 006/1983

  • Data del document 07/04/1983

  • Data de publicació 20/04/1983

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 321

  • No Vigent
TEXT CONSOLIDAT

L'activitat industrial a Catalunya genera un volum de residus industrials considerable, que provoca una important degradació del medi. Si no s'estableix d'eliminar-los o d'aprofitar-los adequadament, aquests residus tindran efectes negatius molt importants sobre el medi. En canvi, si són eliminats o bé aprofitats, no solament se'n pot anul·lar el potencial contaminant, sinó que, anant més enllà, es poden revalorar energèticament o bé com a primeres matèries. Així, hom contribuirà a passar d'una economia de malbaratament a una economia de reciclatge.
A fi d'aconseguir aquests dos objectius -la protecció del medi i l'aprofitament de recursos-, cal que el productor de residus se'n responsabilitzi i els doni una destinació racional, i correspon que l'Administració estableixi les normes que han de regular la gestió dels residus, per tal de garantir que no es malmeti el medi i que llur aprofitament sigui el més adequat possible.
Així mateix, cal que tant la iniciativa privada com la pública promoguin activitats dedicades a recollir, transportar, aprofitar i a eliminar o tractar correctament els residus industrials, amb les infrastructures i els mètodes de gestió adequats.
La present Llei té per finalitat d'establir les normes per a assolir els objectius esmentats. Es desenvolupa d'acord amb l'article 45 de la Constitució i segons les competències que l'Estatut confereix a la Generalitat, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat en matèria de protecció del medi.
Així mateix, els principis que s'hi desenvolupen són coherents amb el que disposa la legislació existent sobre recollida i tractament de les deixalles i dels residus sòlids urbans.
Per a una actuació adequada de les diferents Administracions, la present Llei recull les competències atribuïdes a les Administracions locals en aquest àmbit i preveu l'oportuna col·laboració entre elles i l'Administració de la Generalitat.
En resum, es tracta de crear les bases per fomentar el desenvolupament de les infrastructures físiques i de gestió necessàries, tant en el nivell privat com en el públic, per aprofitar els residus industrials i per protegir el medi.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

-1. La present Llei té per objecte de regular per al territori de Catalunya les activitats relacionades amb la recollida, el transport, l'eliminació i el reciclatge dels residus industrials, principalment dels especials, amb la finalitat de protegir el medi i d'aprofitar els recursos.
-2. L'actuació establerta en la present Llei s'ha de desenvolupar en el marc de la planificació de protecció del medi feta per la Generalitat.

Article 2

-1. Correspon a l'Administració de la Generalitat, sens perjudici de les competències que sobre residus corresponen a les entitats locals, de prendre les mesures necessàries per a fomentar les activitats relacionades amb l'aprofitament o l'eliminació de residus industrials i d'assegurar que aquestes activitats s'efectuen en condicions adequades pel que fa a la protecció del medi i al reciclatge de recursos.
-2. Les disposicions que es dictaran i les actuacions que s'emprendran amb la finalitat establerta en el paràgraf anterior s'han d'adequar a la legislació vigent en matèria de contaminació de l'atmosfera, de les aigües, del sòl, en matèria de protecció de flora i fauna i de defensa dels espais naturals, així com a les normes complementàries corresponents.
-3. Les mesures que l'Administració de la Generalitat adoptarà en el marc d'aquesta Llei han de tenir els objectius següents:
a) Evitar l'abandonament incontrolat dels residus industrials.
b) Promoure el desenvolupament de les infrastructures físiques i de gestió necessàries, bé directament bé mitjançant la cooperació amb altres organismes públics o privats.
c) Fomentar el reciclatge de residus per obtenir-ne primeres matèries o energia, o bé per aconseguir-ne qualsevol altra utilització.
d) Prevenir les dificultats d'eliminació que determinats residus poden presentar.
e) Informar i assessorar sobre la utilització de tecnologia adequada per aconseguir la disminució de residus industrials.
-4. Per tal d'assolir els objectius damunt dits, l'Administració de la Generalitat ha de mantenir al dia un programa anual d'identificació de les característiques dels diversos residus industrials produïts a Catalunya i de valoració de la quantitat de cadascun d'ells.

Article 2 bis

Els costos de les diverses operacions per a l'eliminació dels residus industrials, prèvia deducció del valor de la seva explotació, si s'escau, són per compte de les persones o entitats que en siguin productores o posseïdors.
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

-1. Als efectes del que disposa aquesta Llei, s'entén per 'residu industrial' qualsevol material sòlid, pastós o líquid resultant d'un procés de fabricació, de transformació, d'utilització, de consum o de neteja, el productor o el posseïdor del qual es destina a l'abandonament.
-2. Qualsevol residu industrial o comercial que, per les seves característiques tòxiques o perilloses o per causa del seu grau de concentració, requereix un tractament específic i un control periòdic dels seus efectes nocius potencials es considera com a 'residu industrial especial'.
-3. S'exclouen de l'àmbit d'aplicació de la present Llei i es regeixen per les disposicions especials que calgui aplicar-los:
a) Els residus domèstics.
b) Els residus hospitalaris i clínics.
c) Els residus derivats de l'activitat minera.
d) Els residus radioactius.
e) Els residus no industrials derivats d'activitats agrícoles o ramaderes.
f) Els efluents gasosos.
g) Les aigües residuals.
-4. El desenvolupament normatiu d'aquesta Llei ha de contenir una llista el més àmplia possible dels materials i de les substàncies que, com a residus industrials, són objecte d'aplicació d'aquesta Llei.

Article 4

-1. Als efectes del que disposa aquesta Llei, s'entén per:
a) 'Eliminació de residus': la recollida, la selecció, la preparació, la neteja, el transport i el tractament de residus fins a haver-los deposat adequadament.
b) 'Aprofitament de residus industrials': el conjunt d'operacions orientades a utilitzar o recuperar els residus totalment o parcial.
-2. Les instal·lacions d'eliminació i d'aprofitament de residus industrials tenen la consideració d'activitat classificada, d'acord amb allò que estableix el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.
-3. S'han d'establir per reglament les condicions tècniques mínimes que cal complir tant en el tractament de residus industrials com en les instal·lacions d'eliminació i d'aprofitament.

Article 5

Per tal de facilitar el procés d'eliminació de residus industrials, en els projectes de pressupostos de la Generalitat de cada exercici, dins el Departament de Política Territorial, han de figurar les consignacions destinades a ajudar a promoure infrastructures d'eliminació i d'aprofitament de residus industrials i a establir les mesures de supervisió.

Capítol II

Ordenació de l'activitat

Article 6

-1. Els productors o els posseïdors de residus industrials i residus industrials especials han d'adoptar les mesures necessàries per reduir-ne al màxim la generació i per a assegurar que llur eliminació o aprofitament es fa d'acord amb les disposicions establertes en aquesta Llei.
-2. Els productors o els posseïdors de residus industrials i residus industrials especials els poden gestionar directament o bé poden cedir llurs drets a terceres persones, a fi que aquestes s'encarreguin de recollir-los i transportar-los o de fer les operacions d'eliminació o d'aprofitament, segons el que estableixen l'article 6 bis i els articles 8 i 9, respectivament. Aquesta cessió no dispensa els cedents de la responsabilitat civil derivada de qualsevol perjudici causat pels residus si el beneficiari de la cessió no la pot atendre.
-3. Les autoritzacions que la Generalitat atorga per recollir i transportar residus industrials i residus industrials especials, així com per eliminar-los o aprofitar-los, no poden ser invocades per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què els beneficiaris incorrin en l'exercici de llurs activitats, la qual és independent de les sancions administratives que s'imposin.
-4. Si el productor o el posseïdor de residus industrials i residus industrials especials els lliura a tercers que no disposen de l'autorització necessària, respondrà solidàriament amb ells de qualsevol perjudici que es produeixi per causa dels residus, així com de les sancions que sigui procedent imposar d'acord amb el que estableix aquesta Llei.
Altres versions d'aquest precepte

Article 6 bis

Les autoritzacions de la Junta de Residus per recollir i transportar residus industrials així com per eliminar-los o aprofitar-los han de referir-se, en particular, als aspectes següents:
a) Els tipus i quantitats de residus que s'han de tractar.
b) Les prescripcions tècniques generals.
c) Les precaucions que s'han de prendre.
d) Les indicacions que s'han de presentar a l'administració sobre l'origen, el destí i el tractament dels residus industrials i sobre llurs tipus i quantitats.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Els establiments o les empreses que produeixen o posseeixen residus industrials especials són obligats a portar un registre en què constin l'origen dels residus i llurs quantitats i característiques. D'aquest registre, se n'ha de facilitar informació completa a l'Administració, en la forma com es determinarà per reglament, a la qual també cal donar informació dels sistemes d'eliminació o d'aprofitament previstos i del pla d'actuació en cas d'emergència o d'accident.

Article 8

-1. Les persones físiques o les jurídiques que efectuen operacions de recollida i de transport de residus industrials especials, tant si els generen elles mateixes com si actuen per compte d'altri, han d'ésser degudament autoritzades i inscrites en el Registre de Transportistes de Residus Industrials.
-2. Les operacions de recollida i de transport de residus industrials especials es regeixen per les normes que s'apliquen als transports, particularment pel que disposen les reglamentacions de transports de mercaderies perilloses.
-3. Sens perjudici del que estableix el paràgraf anterior, en cada operació de recollida i de transport de residus industrials especials cal acreditar documentalment les dades d'identificació corresponents al tipus, la quantitat, la perillositat, l'origen, la destinació i el destinatari dels residus. Aquesta acreditació s'ha de fer obligatòriament en el Full de Seguiment de Residus Industrials, les característiques del qual s'han de determinar per reglament.

Article 9

-1. Les activitats d'eliminació o d'aprofitament de residus industrials especials necessiten l'autorització de la Junta de Residus creada per l'article 12 d'aquesta Llei.
-2. L'autorització ha de contenir les dades següents:
a) El tipus, la quantitat i la destinació dels residus que s'han de manipular.
b) Els mètodes emprats en el tractament, en l'emmagatzematge o en el dipòsit, així com el temps màxim previst per a l'emmagatzematge.
c) El projecte, la localització i les normes de construcció de les instal·lacions d'eliminació o d'aprofitament.
d) El cobriment de responsabilitat civil.
e) Les fiances per a la recuperació de l'entorn, en el cas d'abocadors de residus o d'instal·lacions similars.
f) Les mesures de seguretat i el pla d'emergència.
g) L'adequació de l'activitat a la planificació de la gestió de residus industrials.

Article 9 bis

-1. Les operacions de recollida, transport, emmagatzematge i dipòsit dels residus industrials especials s'han de fer separant-los de la resta de residus industrials, amb la finalitat d'impedir les barreges que suposin un augment de la perillositat dels residus o de la dificultat per al seu tractament posterior.
-2. Els residus industrials especials han de ser objecte d'un envasament adient que els identifiqui plenament respecte de la seva naturalesa, composició i quantitat.
-3. La planificació dels residus industrials especials comprendrà els programes per a la seva gestió, referida als tipus i quantitats de residus que s'han de gestionar, els mètodes de gestió, els centres de tractament especialitzats, si s'escau, i els indrets de dipòsit adequats.
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Les persones físiques o les jurídiques que produeixen, transporten, tracten, eliminen o posseeixen residus industrials especials són obligades a facilitar a l'Administració la informació, la inspecció, la presa de mostres i la supervisió que aquesta creu que són convenients per assegurar el compliment de les previsions adoptades en aplicació de la present Llei.

Article 11

-1. L'aprovació dels projectes d'instal·lacions per eliminar i aprofitar residus industrials implicarà la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis corresponents als fins d'expropiació forçosa.
-2. Als mateixos efectes expropiatoris i per al cas que els interessats no facin les modificacions o les ampliacions proposades per l'Administració de la Generalitat, l'eliminació i l'aprofitament dels residus industrials seran declarats d'interès social.
-3. Un cop escoltats els titulars de les instal·lacions d'eliminació i d'aprofitament de residus industrials, l'Administració podrà proposar-ne modificacions o ampliacions amb la finalitat d'obtenir-ne un aprofitament més racional. A aquest efecte, l'Administració pot aportar l'assessorament tècnic i els ajuts econòmics en la forma com es determinarà per reglament.
-4. Per fer instal·lacions d'eliminació i d'aprofitament de residus industrials cal obtenir llicència de l'ajuntament del lloc on hom pensa situar-les.
Si es denegava l'autorització corresponent, l'expedient es trametrà al Consell Executiu, el qual, atès l'informe preceptiu de la Junta de Residus, resoldrà respecte al lloc que resulti més adequat per a la instal·lació, en el marc de la planificació territorial de Catalunya i del pla de la gestió de residus industrials.

Capítol III

Activitat de l'administració

Article 12

-1. Es crea la Junta de Residus, organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, amb personalitat jurídica pròpia i diferent de l'Administració de la Generalitat, a la qual s'encomana en règim descentralitzat la planificació, la informació, la promoció, l'autorització, l'organització, la gestió i la supervisió de les accions concernents als residus industrials, amb vista a assolir els objectius indicats en l'article 2. En conseqüència, la Junta de Residus té plena capacitat jurídica per a regir i administrar els interessos que se li confien, per a adquirir i alienar els béns i els drets que en constitueixen el patrimoni propi, per a contractar i obligar-se i per a interposar els recursos i exercir les accions que les lleis determinen. Per a desenvolupar totes aquestes funcions, la Junta gestiona els serveis per mitjà de la seva pròpia organització. Pel que fa a la promoció, la gestió i l'explotació, pot fer-les indirectament per mitjà de concessió, de gestió interessada, de concert, de creació de societats amb participació majoritària de la Generalitat o de societats vinculades a la Generalitat, amb submissió plena al que determinen la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, i la resta de lleis aplicables. La Junta administra els béns que li adscriu la Generalitat per al compliment dels seus fins i disposa, com a mitjans econòmics, dels productes i de les rendes del seu patrimoni, de l'explotació dels serveis objecte de concessió i també de les assignacions pressupostàries que puguin establir cada any els pressupostos de l'Estat, de la Generalitat i de les corporacions locals.
-2. La Junta és presidida pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques o per la persona en qui aquest delegui la presidència. En són vice-presidents el Director General de Política Territorial i el Director General d'Indústria. En són vocals el Director General d'Obres Hidràuliques; un representant, amb categoria de Director General o similar, de cadascun dels Departaments següents: Indústria i Energia, Sanitat i Seguretat Social, Governació, Agricultura, Ramaderia i Pesca i Comerç, Consum i Turisme i sis representants dels muncipis, designats per les entitats representatives d'aquests. Hi actua de secretari un funcionari de la Direcció General de Política Territorial, designat pel Director General de Política Territorial. El funcionament, les convocatòries, les reunions i el règim per a adoptar acords de la Junta es regeixen d'acord amb allò que la Llei de Procediment Administratiu estableix per als òrgans col·legiats.
-3. La Direcció General de Política Territorial actua com a òrgan permanent encarregat de preparar i gestionar els assumptes encomanats a la Junta.
-4. Quan l'ordre del dia de la reunió de la Junta de Residus inclourà la consideració específica d'assumptes que afecten un municipi, hi serà convocat l'alcalde d'aquest.
-5. La Junta de Residus coordina les seves actuacions amb la Junta de Sanejament.
-6. Pel que fa a tot el que no preveu aquest article s'aplica a la Junta de Residus la regulació establerta en l'ordenament jurídic per als organismes autònoms de caràcter administratiu.
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

-1. Els ajuntaments, d'acord amb el que disposa la legislació, han d'assegurar que la recollida, el transport i el tractament dels residus industrials que es generen o s'originen en el terme municipal de cadascun d'ells s'efectua en les condicions adequades.
-2. L'Administració de la Generalitat ha de col·laborar amb les entitats locals, especialment amb les d'àmbit metropolità, comarcal o supracomarcal, en la formulació, el desenvolupament i l'execució dels plans o projectes relacionats amb els objectius d'aquesta Llei.
-3. La Generalitat pot cooperarar perquè els serveis municipals relacionats amb els objectius d'aquesta Llei siguin efectius, especialment prestant ajuda tècnica per a la redacció d'estudis i de projectes, i es pot subrogar en la competència municipal a sol·licitud de l'ajuntament respectiu quan aquest no podrà prestar el servei per raons de caràcter econòmic o organitzatiu i no s'haurà constituït en mancomunitat o agrupació.

Article 13 bis

En casos d'emergència o de greu perill per a la salut humana o per al medi ambient, l'administració ha d'adoptar les mesures que calguin, proporcionades a la situació de risc plantejada en cada supòsit.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

Sancions i recursos

Article 14

Constitueixen infracció administrativa, als efectes d'aquesta Llei, les accions o les omissions següents:
-1. Contravenir a les prescripcions sobre eliminació i aprofitament de residus establerts en l'article 6 i a les determinacions contingudes en el desenvolupament per reglament del dit article.
-2. No portar el registre establert per l'article 7, i no facilitar a l'Administració la informació a la qual fa referència el mateix article o falsejar-la.
-3. No portar, qui recull o transporta residus industrials especials, el Full de Seguiment de Residus Industrials establert per l'article 8.
-4. Eliminar o aprofitar residus qui no és titular de les autoritzacions requerides pels articles 8 i 9.
-5. Obstaculitzar l'exercici de les funcions d'informació, d'inspecció, de presa de mostres i de supervisió previstes en l'article 10.

Article 15

-1. Les infraccions són sancionades amb multes de cent mil (100.000) a un milió (1.000.000) de pessetes. En el cas de reincidència, la multa es pot reiterar tantes vegades com infraccions es produeixin. Aquesta multa es pot elevar fins a un milió cinc-centes mil (1.500.000) pessetes i pot comportar, si escau, la retirada temporal o definitiva de l'autorització concedida i les consegüents clausura i cessació de l'activitat amb caràcter temporal, mentre subsistirà la infracció, o amb caràcter definitiu.
-2. La imposició de sancions no eximeix de restaurar la realitat física alterada o transformada com a conseqüència de la seva actuació il·legal, ni d'indemnitzar pels danys i els perjudicis ocasionats.
-3. S'han de determinar per reglament les circumstàncies que permeten de graduar la quantitat de les multes segons la gravetat de les infraccions, la reincidència, la intencionalitat o la repercussió, material o social, sobre l'interès públic sectorial protegit per aquesta Llei.

Article 16

-1. La competència per imposar les sancions establertes en l'article anterior correspon:
a) Al Director General de Política Territorial quan la sanció va de 100.000 a 250.000 pessetes.
b) A la Junta de Residus quan la sanció excedeix les 250.000 pessetes i no sobrepassa les 750.000 pessetes.
c) Al Consell Executiu de la Generalitat quan la sanció sobrepassa les 750.000 pessetes o comporta la cessació de l'activitat amb caràcter definitiu.
-2. La competència de les autoritats locals per imposar sancions es regeix pel que estableix la legislació de règim local, especialment la legislació de recollida i tractament de les deixalles i els residus sòlids urbans.
-3. En cap cas no hi pot haver duplicitat de sancions per una mateixa infracció.

Article 17

Contra els actes de l'Administració dictats en execució d'aquesta Llei es pot recórrer en la forma i el termini regulats en la Llei de Procediment Administratiu i en la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Disposició Addicional

La Generalitat informarà adequadament la Comissió de les Comunitats, a través dels conductes competents, de la situació de la gestió dels residus que li encarrega aquesta Llei, del text de les disposicions bàsiques de dret intern que adopti i de qualsevol altra qüestió preceptuada en les directives aplicables a la matèria.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició Transitòria

-1. L'activitat de transport de residus industrials que ja es feia abans d'entrar en vigor la present Llei cal que s'acomodi al que aquesta preceptua en el termini de sis mesos.
-2. Les instal·lacions d'eliminació i d'aprofitament de residus industrials especials ja existents abans d'entrar en vigor la present Llei cal que s'acomodin al que aquesta preceptua en el termini d'un any.

Disposicions finals

Disposició final Primera

S'autoritza el Consell Executiu perquè dins de tres mesos com a màxim dicti les disposicions necessàries per desenvolupar i aplicar aquesta Llei.

Disposició final Segona

Resten derogades totes les disposicions emanades de l'Administració de la Generalitat que s'oposin al que estableix aquesta Llei.