Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE d'11 d'abril de 1983, per la qual es regulen les Agrupacions de Defensa Vegetal.

Dades bàsiques
 • Rang del document Ordre

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

 • Data del document 11/04/1983

 • Data de publicació 01/07/1983

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 341

 • No Vigent
TEXT PUBLICAT

                            
                               
                               
  Per a una lluita eficaç contra les plagues i adversitats
 meteorològiques que afecten els vegetals, cal actuar de
 manera coordinada sobre les zones afectades. Això permet la
 creació de xarxes de seguiment de paràsits o de previsió
 d'accidents meteorològics i la realització d'actuacions
 massives de lluita. Per aquestes raons és convenient la
 definició  d'una  forma  associativa dels agricultors,
 encaminada a desenvolupar conjuntament aquests mètodes de
 prevenció i lluita.                    
                               
  Vist el Decret de 17 de desembre de 1983, pel qual es
 crea el Servei de Protecció de Vegetals,          
                               
  Ordeno:                         
                               
  Article primer.-  Es regulen les Agrupacions de Defensa
 Vegetal, amb l'objecte de col·laborar amb l'Administració
 per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius
 i plagues dels vegetals.                  
                               
  Article segon.-  Les Agrupacions de Defensa Vegetal
 podran ser d'àmbit municipal o supramunicipal i hauran
 d'agrupar com a mínim el 20% dels pagesos de l'àrea o zona,
 o el 50% de la superfície dels conreus a protegir.     
                               
  Article tercer.-  Podran constituir una Agrupació de
 Defensa Vegetal els pagesos o les seves associacions
 legalment  constituïdes que estableixin col·lectivament
 programes de protecció dels vegetals<.           
  Els interessats presentaran a la Direcció General de
 Producció i Indústries Agro-alimentàries, per a la seva
 aprovació, els Estatuts de l'Agrupació de Defensa Vegetal
 en els quals s'assenyalarn els següents punts:       
                               
  Finalitats de l'Agrupació de Defensa Vegetal.      
  Àmbit d'actuació territorial.              
  Llista d'associats i superfícies dels conreus.      
  Programes  de tractaments i punts de seguiments de
 paràsits.                         
  Drets i obligacions dels associats.           
                               
  Les Agrupacions de Defensa Vegetal s'inscriuran en un
 Registre que es crearà en el Servei de Protecció dels
 Vegetals.                         
                               
  Article quart.-  Anualment cada Agrupació de Defensa
 Vegetal establirà un programa d'actuació d'acord amb les
 directrius tècniques del Servei de Protecció de Vegetals. 
  Per a la realització dels seus objectius, les Agrupacions
 de  Defensa Vegetal tindran preferència en els ajuts
 establerts sobre aquesta matèria per part del Departament
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.             
                               
  Article cinquè.-  Les Agrupacions de Defensa Vegetal
 col·laboraran activament en l'organització, el control i
 l'execució de les mesures sanitàries establertes o que
 estableixi el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 per a la prevenció i lluita contra els agents nocius dels
 vegetals i realitzaran les campanyes de divulgació entre
 els seus associats sobre les accions que es portin a
 terme.                           
                               
  Disposició final                     
                               
  Es faculta la Direcció General de Produccó i Indústries
 Agro-alimentàries per dictar les normes que calguin per a
 l'execució i el desplegament d'aquesta Ordre.       
                               
  Barcelona, 11 d'abril de 1983.              
                               
 Agustí Carol i Foix                    
 Conseller d'Agricultura,                  
 Ramaderia i Pesca