Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 247/1997, de 16 de setembre, sobre l'atribució a la Inspecció de Treball i de Seguretat Social de funcions inspectores en matèria de seguretat i salut laboral respecte al personal amb vincle de caràcter administratiu o estatutari al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 247/1997

 • Data del document 16/09/1997

 • Data de publicació 25/09/1997

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2482

TEXT PUBLICAT

                               
 En data 10 de novembre de 1995 va ser publicada la Llei 
 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, 
 que té per objecte promoure la seguretat i la salut dels 
 treballadors per mitjà de l'aplicació de mesures i del 
 desenvolupament de les activitats necessàries per a la 
 prevenció  dels  riscos derivats del treball. Tot això 
 emmarcat dins una política coherent i eficaç de prevenció 
 dels riscos laborals.
                               
 Al mateix temps, una de les principals novetats de la Llei 
 31/1995 és que no solament té el caràcter de legislació 
 laboral, sinó que també és d'aplicació dins l'àmbit de les 
 administracions públiques, de tal manera que els seus trets 
 fonamentals  constitueixen  normativa  bàsica del règim 
 estatutari dels funcionaris públics, dictada a l'empara del 
 que disposa l'article 149.1.18 de la Constitució.
                               
 Atès que la Llei 31/1995 disposa que correspon a la 
 Inspecció de Treball i de Seguretat Social la vigilància i 
 el control de la normativa sobre prevenció de riscos 
 laborals  i  que  la disposició addicional tercera de 
 l'esmentada Llei 31/1995 estableix que en l'àmbit de les 
 comunitats autònomes es podran atribuir a òrgans diferents 
 les funcions que la Llei atribueix a la Inspecció de Treball 
 i de Seguretat Social respecte al personal civil amb relació 
 de caràcter administratiu o estatutari al servei de les 
 administracions públiques;                  
                               
 Atès que la Inspecció de Treball i de Seguretat Social és 
 competent per actuar en matèria inspectora respecte al 
 personal laboral, i per evitar duplicitats i         
 disfuncionalitats en matèria d'inspecció de seguretat i 
 salut laboral en el si de l'Administració de la Generalitat; 
                               
 Per tant, d'acord amb el que estableixen els articles 10.1.1 
 i 11.2 de l'Estatut d'autonomia i l'article 62 de la Llei 
 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i 
 règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de 
 Catalunya, a proposta dels consellers de la Presidència i de 
 Treball, amb l'informe previ de la Comissió Tècnica de la 
 Funció Pública, i d'acord amb el Govern de la Generalitat,  
                               
 Decreto:                           
                               
 Article únic                         
 Atribuir a la Inspecció de Treball i de Seguretat Social 
 funcions inspectores en matèria de seguretat i salut laboral 
 respecte el personal amb vincle de caràcter administratiu o 
 estatutari al servei de l'Administració de la Generalitat.
                               
 Disposició final                       
                               
 Aquest  Decret  entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Barcelona, 16 de setembre de 1997              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Xavier Trias i Vidal de Llobatera              
 Conseller de la Presidència                 
                               
 Ignasi Farreres i Bochaca                  
 Conseller de Treball                     
                               
 (97.212.054)