Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l'Administració de la Generalitat.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 389/1996

 • Data del document 02/12/1996

 • Data de publicació 11/12/1996

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2291

Afectacions
TEXT PUBLICAT

                               
 La lliure circulació de treballadors en el si de la Unió 
 Europea, que comporta l'abolició de tota discriminació per 
 raó de nacionalitat entre els treballadors dels estats 
 membres quant a l'ocupació i la igualtat de tractament entre 
 els treballadors propis i els de la resta d'estats membres, 
 és d'aplicació plena des de l'1 de gener de 1992.
                               
 A pesar que l'article 48.4 del Tractat constitutiu de la 
 Comunitat Europea exclou d'aquesta lliure circulació els 
 llocs de treball de l'Administració pública, el Tribunal de 
 Justícia de les Comunitats Europees n'ha realitzat una 
 interpretació restrictiva, limitada a aquelles ocupacions 
 que impliquen una participació directa o indirecta en 
 l'exercici del poder públic i en les funcions que tenen 
 encomanada la defensa dels interessos generals de l'Estat o 
 de les Administracions públiques.
                               
 La Llei estatal 17/1993, de 23 de desembre, que té la 
 consideració de bàsica, va assenyalar els sectors de la 
 funció pública als quals poden accedir els nacionals dels 
 altres estats membres de la Unió Europea: investigador, 
 docent, de correus i sanitari de caràcter assistencial, que 
 es completa amb una remissió genèrica a altres sectors de la 
 funció pública als quals, segons el dret comunitari, és 
 d'aplicació la lliure circulació de treballadors.
                               
 D'altra banda, la disposició addicional vintena de la Llei 
 17/1985,  de  23 de juliol, de la funció pública de 
 l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 
 9/1994, de 29 de juny, estableix que els ciutadans dels 
 estats membres de la Unió Europea, no obstant el que disposa 
 l'article 33.a) de la mateixa Llei, poden accedir a la 
 funció pública de l'Administració de la Generalitat, d'acord 
 amb els requisits que siguin determinats per la normativa 
 específica, com també els ciutadans del estats als quals en 
 virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió 
 Europea i ratificats per Espanya els sigui aplicable la 
 lliure circulació de treballadors, en els termes en què 
 aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la 
 Comunitat Europea.
                               
 Amb aquestes efectes, aquest Decret regula l'accés dels 
 ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció 
 pública de l'Administració de la Generalitat, de conformitat 
 amb la normativa bàsica estatal i la legislació comunitària. 
                               
 Per consegüent, d'acord amb el que disposen els articles 11 
 i 12.1.a) de la Llei 17/1985, modificada per la Llei 9/1994, 
 a proposta del Departament de la Presidència, amb els 
 informes previs que exigeix la normativa vigent, un cop 
 completats els tràmits de participació sindical, d'acord amb 
 el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora i de 
 conformitat amb el Govern,                  
                               
 Decreto:                           
                               
 Article 1                          
 Accés  a  la funció pública de l'Administració de la 
 Generalitat                         
 -1  Els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea 
 poden accedir, d'acord amb el que s'estableix en aquest 
 Decret, als llocs de treball de personal funcionari i 
 laboral pertanyents als cossos, escales, classes, categories 
 o especialitats de la funció pública de l'Administració de 
 la  Generalitat amb funcions investigadores, docents i 
 sanitàries de caràcter assistencial.
 -2  També poden accedir a aquells llocs que pertanyin a 
 altres sectors de la funció pública als quals, en virtut del 
 dret comunitari, sigui aplicable la lliure circulació de 
 treballadors, d'acord amb el que determinin les relacions de 
 llocs de treball.
                               
 Article 2                          
 Reserva de llocs de treball als ciutadans espanyols     
 -1  Els llocs de treball a què es refereix l'article 1 
 d'aquest  Decret que comportin l'exercici de potestats 
 públiques o la responsabilitat en la salvaguarda dels 
 interessos  de  l'Estat,  de la Generalitat o de les 
 Administracions  públiques  es  reserven  als ciutadans 
 espanyols.
 -2 A aquest efecte, a proposta, si s'escau, dels respectius 
 departaments,  les corresponents relacions de llocs de 
 treball determinaran els llocs de treball de personal 
 funcionari i laboral, amb les funcions a què es refereix 
 l'article 1 d'aquest Decret, per ocupar els quals s'exigeixi 
 en tot cas la ciutadania espanyola.
                               
 Article 3                          
 Procediment d'accés                     
 L'accés  es  fa per mitjà de la participació en les 
 convocatòries i la superació, si s'escau, dels processos 
 selectius corresponents als llocs assenyalats a l'article 1 
 d'aquest Decret, en els quals concorren amb la resta 
 d'aspirants i en idèntiques condicions que aquests.
                               
 Article 4                          
 Requisits dels aspirants                   
 -1  Els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea, 
 per ser admesos en els processos selectius, han de complir 
 els requisits establerts per a tots els aspirants per les 
 bases  de  les  corresponents convocatòries, com també 
 acreditar  la seva nacionalitat. La nacionalitat ha de 
 posseir-se en la data en què finalitzi el termini de 
 presentació de les sol·licituds.
 -2  Han d'acreditar igualment no estar sotmesos a sanció 
 disciplinària o a condemna penal que els impedeixi l'accés a 
 la funció pública del seu Estat.
                               
 Article 5                          
 Documentació                         
 -1  Els  aspirants han d'acreditar que reuneixen els 
 requisits assenyalats a l'article anterior mitjançant la 
 presentació dels documents corresponents, que han d'estar 
 certificats per les autoritats competents del seu país 
 d'origen.
 -2 Els documents a què es refereix l'apartat anterior, com 
 també la resta de requisits exigits a les respectives 
 convocatòries,  s'han  de  presentar  i  acreditar, 
 respectivament, d'acord amb el que disposin les mateixes 
 bases de les convocatòries.
                               
 Article 6                          
 Coneixement de les dues llengües oficials          
 -1 Els aspirants han de tenir un coneixement adequat de les 
 dues llengües oficials a Catalunya que els permeti la 
 comprensió i utilització d'ambdues llengües en l'exercici de 
 les seves funcions.
 -2  Els mitjans d'acreditació del coneixement adequat, oral 
 i escrit, de les dues llengües oficials, si s'escau, 
 s'establiran en les respectives convocatòries dels processos 
 selectius,  podent-se  determinar  en  aquestes  les 
 corresponents proves que acreditin el seu coneixement.
                               
 Disposicions addicionals                   
                               
 -1 Aquest Decret serà d'aplicació als ciutadans dels estats 
 als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits 
 per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui 
 aplicable la lliure circulació de treballadors, en els 
 termes en què aquesta es troba definida en el Tractat 
 constitutiu de la Comunitat Europea.
                               
 -2  Les disposicions d'aquest Decret són també d'aplicació 
 als llocs de treball del personal de les universitats, tot 
 respectant l'autonomia universitària, i del personal al 
 servei de les corporacions locals situades en el territori 
 de Catalunya, en els termes que estableix la legislació 
 sobre funció pública local, i s'adaptaran, pel que fa a 
 òrgans i procediments, a les seves peculiaritats i normativa 
 específica.
                               
 Disposició final                       
                               
 Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
 publicació en el DOGC.
                               
 Barcelona, 2 de desembre de 1996               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Xavier Trias i Vidal de Llobatera              
 Conseller de la Presidència                 
                               
 (96.324.017)