Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Governació

  • Núm. del document 028/1986

  • Data del document 30/01/1986

  • Data de publicació 07/03/1986

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 658

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

La Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat regula, entre altres matèries, els criteris generals que s'han de tenir en compte en el procés de selecció del personal que ha de prestar els seus serveis en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, criteris que s'inspiren en els principis constitucionals d'igualtat, mèrits i capacitat dels aspirants, així com el de publicitat de les diferents convocatòries.
L'efectivitat d'aquests principis requereix l'establiment amb caràcter general i llevat de les excepcions que es puguin establir legalment d'un procediment uniforme per a l'accés als diferents Cossos i Escales de funcionaris, així com de la resta de personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
D'altra banda, la Llei 17/1985 esmentada, a l'article 45, faculta el Consell Executiu per reglamentar la composició i el funcionament dels tribunals o òrgans de selecció que han de garantir l'objectivitat del procés selectiu.
Per tot això, i previ informe de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, a proposta del Conseller de Governació i amb la deliberació prèvia del Consell Executiu,

Decreto:

Capítol I

Àmbit d'aplicació

Article 1

El procediment d'ingrés a la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya s'ha de regir pel present reglament i per les bases de la corresponent convocatòria, sigui quin sigui el sistema emprat, respecte de tot el personal comprès dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, llevat dels cossos i escales en què per aplicació del seu article 18.e) es consideri necessària una regulació específica per a determinats col·lectius de funcionaris, cas en el qual el present reglament tindrà caràcter supletori.

Capítol II

Sistemes de selecció

Article 2

L'accés als cossos i escales o a les categories laborals de la Generalitat es fa per convocatòria pública pels sistemes d'oposició, concurs-oposició o concurs, d'acord amb l'oferta d'ocupació pública.

Article 3

-3.1 La selecció per oposició consisteix en la superació de les proves de caràcter eliminatori teòriques i pràctiques exigides a la convocatòria, adequades a l'exercici de la funció.
-3.2 Quan es tracti de proveir places vacants de cossos i escales pertanyents als grups A i B, i si s'escau, l'oposició es farà per poder seguir un curs selectiu de formació a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Article 4

Si les característiques de l'oposició ho requereixen, les proves escrites es llegiran davant el Tribunal que és facultat per interrogar els aspirants sobre les qüestions que són objecte de la prova.
La convocatòria corresponent pot establir una entrevista del candidat amb el Tribunal amb la finalitat d'avaluar-ne la capacitat de judici, la maduresa intel·lectual, la capacitat de relacionar i altres aptituds referides a les matèries que són objecte de la prova.

Article 5

El curs selectiu de formació, previst a l'article 3, no contindrà matèries pròpies de la titulació requerida, excepte quan en raó de l'especialització de la funció a exercir calgui conèixer-les amb una major profunditat que l'exigida normalment per a l'obtenció del títol.
Es tractarà, en tot cas, de reduir al mínim indispensable la utilització de sistemes d'estudi memorístic en benefici de l'aprofundiment de les matèries.
L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, mitjançant una valoració continuada de l'aprofitament global del curs, certificarà l'aptitud o no dels participants en els cursos selectius.

Article 6

La selecció per concurs consisteix en la valoració dels mèrits determinats per la convocatòria corresponent, la qual ha d'ésser pública i lliure.
El sistema de concurs només es pot utilitzar, excepcionalment, per adquirir la condició de funcionari si es tracta de proveir llocs de treball corresponents a places singulars pertanyents a cossos dels grups A i B que, per raó de les seves característiques i tecnificació requerida, han d'ésser proveïdes amb personal de mèrits rellevants i condicions excepcionals. Les previsions per proveir places per aquest sistema hauran d'ésser les següents:
Han de figurar degudament especificades en un Annex del Pressupost.
S'han d'incloure en la llista de llocs de treball.
Figuraran a part, amb nivell retributiu.
Ocuparan places singulars.

Article 7

La selecció per concurs-oposició consisteix en la valoració prèvia de determinades condicions de formació, mèrits o nivells d'experiència, adients amb la tasca a exercir, i en la superació de les proves corresponents.
La valoració d'aquests mèrits o nivell d'experiència no pot significar, en relació amb les proves selectives, més de la tercera part de la puntuació màxima assolible en el conjunt del concurs-oposició. Amb la finalitat d'assegurar la idoneïtat dels aspirants, aquests han de superar, en la fase d'oposició, la puntuació mínima que s'ha establert a les bases de la convocatòria.
A la fase d'oposició s'aplicaran els criteris que per a l'oposició determina el present Reglament.

Article 8

-8.1 Les proves de selecció s'hauran de realitzar de manera que puguin fer paleses les condicions d'aptitud i de coneixements dels candidats, així com també les condicions físiques, de personalitat o d'altra mena que es considerin necessàries atesa la naturalesa de la funció a desenvolupar.
-8.2 Els programes de les proves de selecció hauran de versar sobre les matèries que garanteixin, amb la seva superació, un grau de coneixement adient per al desenvolupament de les tasques a complir.

Capítol III

Curs complementari de formació

Article 9

Un cop acabades les proves selectives pròpies dels sistemes d'oposició i concurs-oposició per proveir places de funcionaris de cadascun dels grups, A, B, C, D i E, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya farà un curs complementari de formació destinat als qui hagin superat les proves esmentades llevat del cas en què es determini a la corresponent convocatòria que el curs per als grups A i B hagi d'ésser selectiu.

Capítol IV

Oferta d'ocupació pública

Article 10

En el termini d'un mes a comptar des de l'entrada en vigor dels Pressupostos de la Generalitat corresponents, els Departaments proposaran al Conseller competent en matèria de funció pública, per mitjà de la Direcció General de la Funció Pública, les llistes de places vacants dotades pressupostàriament. Si després de l'entrada en vigor dels Pressupostos de la Generalitat es produeixen augments de crèdits pressupostaris que comportin augment de les dotacions del personal, es podrà elaborar un annex a l'oferta d'ocupació pública i posteriorment seguir els corresponents tràmits de les convocatòries.
Les llistes de places vacants esmentades hauran de contenir els extrems següents:
-1 La totalitat de places vacants de funcionaris i de laborals de la seva plantilla pressupostària agrupats separadament, més la previsió de les vacants que s'han de produir per jubilació durant l'exercici corrent.
-2 Les llistes de places vacants de funcionaris s'agruparan en els cinc grups corresponents i dintre de cada grup per cossos i escales.
-3 Caldrà que figuri la població de destinació de cadascuna de les places vacants.
-4 Determinació de quines places vacants es pretenen cobrir dins l'exercici pressupostari corrent i quines altres en els exercicis successius.

Article 11

Un cop elaborat el projecte d'oferta pública d'ocupació pel Departament competent en matèria de funció pública, es procedirà al preceptiu tràmit d'informe de la Comissió Tècnica de la Funció Pública i, posteriorment, es trametrà al Consell Executiu per a la seva aprovació i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 12

Pel que fa a la reserva de places per a disminuïts, el 2 per cent del global de l'oferta pública d'ocupació a què fa referència l'article 49 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, s'atindrà al que es determini per via reglamentària.

Capítol V

Procediment

Article 13

Els Departaments als que siguin adscrites les vacants corresponents als diferents cossos i escales proposaran al Departament que tingui atribuïdes les competències, i en el seu cas a través de la Direcció General de la Funció Pública, un cop publicada l'oferta d'ocupació pública, i dins del primer mes des de la seva publicació, la convocatòria dels sistemes selectius d'accés per a les vacants dels esmentats Cossos i Escales previstos a l'oferta d'ocupació i fins a un 10 per cent addicional, si escau.

Article 14

-14.1 El Conseller competent en matèria de funció pública mitjançant una Ordre convocarà dins el primer trimestre de cada any les proves selectives d'accés per a les places vacants previstes a l'oferta d'ocupació i, en el seu cas, fins a un 10 per cent addicional.
-14.2 Quan les convocatòries es refereixin a personal docent, investigador, sanitari, penitenciari i de seguretat, la facultat de convocatòria serà exercida pels Departaments que la tinguin atribuïda segons l'article 12 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, sens perjudici del que a l'efecte disposa la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària.

Article 15

Cada Ordre de convocatòria nomenarà, en el seu cas, el Tribunal o òrgan seleccionador a qui correspondrà el desenvolupament i qualificació de les proves selectives. El Tribunal restarà constituït per un nombre senar de membres, no inferior a cinc, i s'hauran de designar el mateix nombre de membres suplents.
Com a mínim, la meitat més un dels membres del Tribunal haurà de posseir la titulació o pertànyer a un cos corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l'exigida per a l'ingrés, i la totalitat d'aquests hauran de tenir igual o superior nivell acadèmic.
En cap cas els òrgans de selecció no podran ésser formats majoritàriament per funcionaris en actiu pertanyents al mateix cos o escala que s'ha de seleccionar.
Un dels cinc membres serà un representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la qual donarà suport material i tècnic al Tribunal. Un cop finalitzades les proves selectives, el representant de l'escola lliurarà un informe al seu Director, per conducte del President del Tribunal, en el qual es faran les observacions i valoracions que s'estimin necessàries per a la millora dels sistemes emprats.

Article 16

Quan així es prevegi a les bases de la convocatòria, els Tribunals podran disposar la incorporació d'assessors especialistes per a totes o algunes de les proves. Aquests assessors tindran veu però no vot.

Article 17

Les convocatòries i les seves bases es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'oferta d'ocupació pública, fins el primer trimestre de cada any i hauran de contenir com a mínim les dades següents:
a) Nombre i característiques de les places tretes a concurs.
b) Declaració expressa que els Tribunals o òrgans de selecció no podran aprovar ni declarar que han superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants al de places convocades.
c) Centre o dependència al qual s'han de dirigir les instàncies i termini de presentació.
d) Condicions i requisits que han de reunir o complir els aspirants d'acord amb el que preveu l'article 33 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol.
e) Proves selectives que s'hagin de realitzar i, si s'escau, relació de mèrits que s'han de tenir en compte en la selecció. Determinació, si s'escau, de les característiques, la durada i el termini màxim per al començament del curs de formació o del curs selectiu.
f) Designació del Tribunal qualificador que hagi d'actuar i la seva categoria. Pel que fa als cursos selectius de formació, l'òrgan selectiu estarà format pels professors designats per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
g) Sistema de qualificació i puntuació mínima de cada prova.
h) Programa sobre el qual versaran les proves o indicació del DOGC en què s'hagi publicat amb anterioritat.
i) Període d'inici de les proves, tenint en compte que aquestes s'efectuaran dins el termini màxim de durada del procés de realització dels exercicis, que no serà superior a 8 mesos
j) Ordre d'actuació dels aspirants segons el resultat del sorteig celebrat prèviament.
k) Característiques, durada i termini màxim per al començament del període de pràctiques.
A les convocatòries es disposaran els actes del procediment selectiu o de concurrència selectiva que s'hagin de motivar. Aquesta motivació es basarà en el compliment de les normes reglamentàries i de les bases de la convocatòria.
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

Els programes de les proves de selecció, així com les característiques i la durada dels cursos de formació o dels cursos selectius, els aprovarà el Conseller competent, a proposta dels Departaments interessats i de l'Escola d'Administració Pública, i es podran publicar amb anterioritat a la convocatòria.

Article 19

En la celebració de les proves caldrà tenir present que des de l'acabament d'una prova fins al començament de la següent haurà de transcórrer un termini mínim de quatre dies hàbils i un màxim de vint dies.

Article 20

Les bases de les convocatòries són d'obligat compliment per part de l'Administració, dels Tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels qui participin en les proves.
Les convocatòries a les seves bases, un cop publicades, solament es podran modificar amb subjecció estricta a les normes de la Llei de Procediment Administratiu, excepte l'augment per necessitat del servei, del nombre de places vacants ofertes, dintre dels límits de l'oferta d'ocupació pública amb càrrec a les vacants pressupostades i no ofertades per a l'exercici corrent.
L'esmentat augment solament es podrà produir abans del començament de les proves i s'haurà d'efectuar mitjançant una Ordre del Conseller corresponent.

Article 21

La sol·licitud per participar en els procediments d'ingrés es formularà en document normalitzat i s'haurà de presentar en el termini de vint dies naturals a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria respectiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tal d'ésser admès i, si s'escau de prendre part en la pràctica de les proves selectives corresponents, n'hi haurà prou que els aspirants manifestin en les seves instàncies que reuneixin totes les condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de les instàncies. D'altra banda, les persones disminuïdes hauran de presentar, abans de l'inici de les proves, un certificat d'un equip multiprofessional que acrediti la possibilitat de portar a terme les tasques pròpies de les places a proveir.
L'autoritat convocant, per ella mateixa o a proposta del President del Tribunal, podrà demanar, als efectes procedents, l'acreditació dels extrems necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants.

Article 22

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'autoritat convocant, o aquella en qui hagi delegat, dictarà resolució en el termini màxim d'un mes i declararà aprovada la llista d'admesos i exclosos. En l'esmentada resolució, que s'haurà de publicar en el DOGC, s'inclouran els llocs en què es troben exposades al públic les llistes completes certificades d'aspirants admesos i exclosos, amb indicació d'un termini de deu dies per a esmenes i possibles reclamacions. Una vegada transcorreguts 15 dies des de l'expiració del termini anterior, es faran públiques pel mateix procediment les llistes definitives d'admesos i exclosos; en aquesta resolució aprovatòria de les llistes definitives es determinarà el lloc i la data de començament dels exercicis i l'ordre d'actuació dels aspirants.
La publicació de l'esmentada Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya serà indicativa dels terminis a efectes de possibles impugnacions o recursos.
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Una vegada iniciades les proves selectives no serà obligatòria la publicació dels anuncis de la celebració de les proves restants en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquests anuncis s'hauran de fer públics pel Tribunal en els locals on s'hagin celebrat les proves anteriors, almenys, amb dos dies d'antelació al seu començament, si es tracta del mateix exercici, o de tres dies si es tracta d'un nou exercici.

Article 24

Els Tribunals o òrgans de selecció faran públiques en el lloc de celebració de cada exercici o prova la llista d'aprovats per ordre de puntuació.
Un cop finalitzades les proves, es farà pública la llista d'aprovats per ordre de puntuació, la qual no podrà contenir un nombre superior al de places vacants ofertes, i es trametrà a l'òrgan competent.
Qualsevol proposta d'aprovats que contravingui el que s'ha establert anteriorment serà nul·la de ple dret quant a les actuacions relatives als aspirants impròpiament aprovats que superin aquest nombre.

Article 25

Dintre del termini de vint dies naturals des que es facin públiques les llistes d'aprovats, els aspirants proposats aportaran, davant el Departament convocant, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria.
Els qui dintre del termini indicat, i excepte els casos de força major, que seran degudament comprovats i estimats per l'Administració, no presentin la documentació, no podran ser nomenats, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Els qui tinguin la condició de funcionaris públics restaran exempts de justificar les condicions i els requisits ja acreditats, i únicament hauran de presentar certificació de l'organisme que custodiï el seu expedient personal, i acreditar la seva condició i altres circumstàncies de les quals hi hagi constància.

Article 26

L'autoritat que hagi efectuat la convocatòria nomenarà funcionaris els aspirants proposats que, d'acord amb el que estableix la convocatòria, hagin de seguir un curs complementari de formació. El nomenament com a funcionari, pels qui hagin de seguir un curs selectiu de formació, únicament es podrà efectuar un cop superat amb aprofitament l'esmentat curs, d'acord amb el que s'estableixi a les corresponents convocatòries.
Els nomenaments s'hauran de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 27

Els qui, un cop superats tots els requisits del procés selectiu quedin dins del 10% addicional, restaran en situació d'expectativa de nomenament i seran nomenats funcionaris amb ocasió de vacant.
Mentre romanguin en la situació d'expectativa de nomenament -que no serà computable a cap efecte- no tindran dret a percebre cap remuneració.
No es podrà procedir a nomenament de funcionaris d'un cos cos o d'una escala mentre hi hagi aspirants en expectativa de nomenament procedents de la convocatòria anterior.
Els aspirants en expectativa de nomenament tindran preferència per a la prestació de serveis de caràcter temporal, mentre no rebin el nomenament de funcionaris.

Article 28

Un cop publicat el nomenament de funcionari es disposarà d'un termini d'un mes per al jurament o promesa i la presa de possessió, que s'efectuaran davant el Secretari General del Departament corresponent. La manca de presa de possessió, llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats i estimats per l'Administració, comportarà la pèrdua de tots els drets.

Article 29

La convocatòria, les seves bases i els actes administratius que, d'aquesta i de l'actuació dels tribunals, se'n derivin podran ésser impugnats pels interessats d'acord amb el que estableix la Llei de Procediment Administratiu.

Capítol VI

Funcionament dels Tribunals]

Article 30

Els Tribunals i els òrgans seleccionadors actuaran amb estricta independència i objectivitat i les seves resolucions vincularan l'Administració, sens perjudici que aquesta, en el seu cas, pugui procedir a la seva revisió d'acord amb la normativa vigent, en el qual cas s'hauran de practicar novament les proves o tràmits afectats per la irregularitat.
El funcionament dels Tribunals o dels òrgans seleccionadors s'adequarà a les normes pròpies dels òrgans col·legiats.

Article 31

L'abstenció i la recusació dels membres dels Tribunals o òrgans seleccionadors s'ajustaran al que preveuen els articles 20 i 21 de la Llei de Procediment Administratiu.

Capítol VII

Període de pràctiques

Article 32

La durada del període de pràctiques que ha de passar el funcionari una vegada assolida la condició i obtinguda la destinació en un lloc de treball, serà la que segueix:
Funcionaris de cossos pertanyents al Grup A: 6 mesos.
Funcionaris de cossos pertanyents al Grup B: 4 mesos.
Funcionaris de cossos pertanyents al Grup C: 3 mesos.
Funcionaris de cossos pertanyents al Grup D: 2 mesos.
Funcionaris de cossos pertanyents al Grup E: 1 mes.

Article 33

El període de pràctiques deixarà de fer-se o es reduirà la seva durada quan concorrin circumstàncies objectives que així ho aconsellin.
Quan un funcionari de nou ingrés sigui destinat a un centre o oficina on no hi hagi ningú que pugui supervisar el seu període de pràctiques, es considerarà que concorre una de les circumstàncies objectives assenyalades a l'apartat anterior i es passarà a fer el període de pràctiques a un altre centre o localitat i es reduirà la seva durada.

Article 34

-34.1 Durant aquest període, sota la dependència immediata d'un funcionari designat pel Director General o equivalent, es tindrà cura que el funcionari adquireixi la formació pràctica que demana el lloc de treball i que assumeixi progressivament les funcions que li corresponen.
-34.2 Una vegada finalitzat aquest període, el funcionari encarregat de la formació pràctica i el Cap de la Unitat Orgànica a la qual és adscrit el funcionari en pràctiques faran els seus informes. Ambdós informes es fan conèixer a l'interessat, que hi pot fer les al·legacions que consideri oportunes. Tota aquesta documentació s'inclou en el seu expedient personal.

Capítol VIII

Selecció de Personal Laboral

Article 35

Els Departaments convocaran els processos selectius per a l'accés a les places vacants que hagin de cobrir-se amb personal laboral fix de nou ingrés i fins a un 10% addicional, si s'escau, d'acord amb el que preveu l'oferta d'ocupació pública i les llistes de llocs de treball.

Article 36

Les convocatòries es regiran pel que amb caràcter general preveu el present Reglament. Cada convocatòria es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s'anunciarà el nombre de places per categories i el lloc en el qual estaran exposades les bases de les convocatòries.

Article 37

El sistema normal de selecció és el concurs, en el qual s'hauran de tenir en compte les condicions personals i professionals que requereixi la naturalesa dels llocs de treball a ocupar.

Article 38

Una vegada publicada la convocatòria en el DOGC la resta dels anuncis es faran a la Secretaria General i als Serveis Territorials corresponents.
A cada convocatòria es constituiran els òrgans de selecció que hauran d'estar formats per un nombre senar de membres. El nombre de seleccionats no podrà, en cap cas, excedir el nombre de places ofertes.

Article 39

L'òrgan competent, al qual s'haurà elevat la proposta de candidats, procedirà a la formalització per escrit dels contractes en el termini d'un mes. En tant no es formalitzin els contractes, els aspirants no tindran dret a cap percepció econòmica. Abans de la formalització dels contractes s'hauran de justificar els requisits o les condicions exigits a la convocatòria.

Capítol IX

Personal interí i laboral temporal

Article 40

El personal interí i el personal laboral no permanent que sigui necessari per al servei de la Generalitat és seleccionat pels Departaments mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència, en què es podrà fer directament.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions que contravinguin el que disposa el present Reglament.

Disposició final

El present Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.