Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 312/1998, d'1 de desembre, pel qual es creen els serveis de Prevenció de Riscos Laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 312/1998

  • Data del document 01/12/1998

  • Data de publicació 11/12/1998

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2784

Afectacions
TEXT PUBLICAT

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, té per objecte promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant l'aplicació de mesures addients i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats de les condicions de treball. En el marc d'una política de prevenció dels riscos laborals coherent, coordinada i eficaç, la Llei es refereix en el seu article 31.2 als serveis de prevenció, instrument fonamental de l'acció preventiva, i els defineix com el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats preventives que garanteixin la protecció adequada de la seguretat i la salut dels treballadors, prestant assistència i assessorament amb aquesta finalitat a l'empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats.

D'altra banda, el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, obliga en el seu article 14 a constituir un servei de prevenció propi a les empreses que tenen més de 500 treballadors.

Atès que tant la Llei 31/1995 com el Reial decret 39/1997 no solament constitueixen legislació laboral, sinó que en els seus trets fonamentals constitueixen una norma bàsica del règim estatutari dels funcionaris públics, dictada a l'empara del que disposa l'article 149.1.18 de la Constitució, i, en conseqüència, el que preveuen respecte dels serveis de prevenció de riscos derivats del treball és d'aplicació a l'Administració de la Generalitat en relació amb determinats col·lectius de personal propi, sens perjudici de les facultats de participació de la representació dels treballadors que estableix la normativa vigent;

Atesa la voluntat de l'Administració de la Generalitat de garantir i contribuir a la millora de la seguretat i la salut laboral dels seus empleats i, per extensió, de tots els seus usuaris, que ja es va plasmar en l'Acord del Govern de 23 de juliol de 1996, d'aprovació dels plans d'organització d'activitats preventives en els departaments de la Generalitat, i en el Pacte sobre els drets de participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

En conseqüència, amb la consulta prèvia amb les organitzacions sindicals d'acord amb el que estableix l'article 33.1.b) de la Llei 31/1995 i l'informe previ de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, a proposta del conseller de la Presidència, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació dels serveis de prevenció

1.1  Dins l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de promoure la millora de les condicions de treball i de garantir un nivell eficaç de protecció de la seguretat i la salut dels seus empleats davant els riscos derivats del treball, es creen, com a serveis de prevenció propis, un servei de prevenció de riscos laborals per a cada departament i un per al personal d'institucions sanitàries de l'Institut Català de la Salut.

1.2  Als efectes del que estableix l'apartat anterior, es consideren Administració de la Generalitat els departaments de la Generalitat, els seus organismes autònoms administratius, les entitats gestores de la Seguretat Social i les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer.

Article 2

Organització i mitjans dels serveis de prevenció

2.1  Els serveis de prevenció han de prestar, com a mínim, dues de les especialitats o disciplines preventives següents: medicina del treball, seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada. Les especialitats esmentades les han de desenvolupar experts degudament capacitats per a l'exercici de les seves funcions, i han de comptar amb els recursos tècnics suficients i adequats a les activitats preventives que han de portar a terme.

2.2  Les activitats preventives que els serveis de prevenció propis no assumeixin s'han de concertar amb un o més serveis de prevenció aliens degudament acreditats per l'autoritat laboral, els quals col·laboraran entre sí quan sigui necessari.

2.3  Així mateix, es poden constituir serveis de prevenció de manera conjunta entre els departaments de la Generalitat i entre aquests i els seus organismes públics, que presten els seus serveis en un mateix centre o edifici de treball o en una àrea geogràfica pròxima limitada. Aquests serveis tindran la consideració de serveis propis i han de comptar amb els mateixos mitjans i complir els mateixos requisits que els exigits als serveis de prevenció propis.

Article 3

Control dels serveis de prevenció

El control de l'eficàcia dels serveis de prevenció s'haurà de desenvolupar a través d'auditories que realitzaran empleats públics amb la deguda formació o entitats acreditades per l'autoritat laboral, amb la periodicitat que determina la normativa vigent.

Article 4

Funcions de la Direcció General de la Funció Pública en matèria de prevenció de riscos laborals

4.1  La Direcció General de la Funció Pública, en l'àmbit de les seves competències, ha de vetllar per la coordinació de les activitats en matèria preventiva. A aquests efectes podrà ordenar l'adopció de les mesures que consideri oportunes en els diferents departaments per tal de garantir la correcta prestació de tots els serveis de prevenció.

4.2  Amb aquesta finalitat de coordinació, la Direcció General de la Funció Pública ha de conèixer la documentació i els informes que sobre les activitats dels serveis de prevenció emetin les persones físiques i entitats a què fa referència l'article anterior. Així mateix, els serveis de prevenció han d'informar periòdicament a la Direcció General de la Funció Pública de l'estat de la situació sobre prevenció de riscos laborals, i especialment dels plans i programes de prevenció que s'elaborin, el sistema d'organització dels recursos i les mesures de millora que es proposin.

Article 5

Comissió de Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals

5.1  Es crea la Comissió de Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals com a òrgan d'assessorament i consulta en matèria de prevenció de riscos laborals.

5.2  Aquesta Comissió està integrada per un representant de la Direcció General de la Funció Pública i per un de cadascun dels departaments de l'Administració de la Generalitat, llevat dels departaments de Treball i del de Sanitat i Seguretat Social que en tindran dos. El president de la Comissió és el director general de la Funció Pública, que podrà delegar en un funcionari de la Direcció General.

5.3  Són funcions específiques de la Comissió de Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals:

a) Prestar l'assessorament necessari per millorar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals i, si escau, emetre informe en relació amb les normes i les disposicions de caràcter general en matèria de prevenció de riscos laborals.

b) Proposar mesures per millorar la seguretat i la salut en el treball i promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a la prevenció efectiva dels riscos.

c) Promoure activitats de formació, informació, investigació, estudi i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

d) Conèixer la documentació i els informes que sobre les activitats dels serveis de prevenció s'emetin en les auditories a què fa referència l'article 3 d'aquest Decret.

e) Informar sobre les consultes que se li formulin en matèria de prevenció de riscos laborals.

5.4  La Comissió de Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals establirà les seves normes d'organització i funcionament.

Disposició transitòria

En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor del present Decret, els departaments hauran d'adoptar les mesures adients per tal de garantir el funcionament dels serveis de prevenció de riscos laborals. No obstant això, pel que fa al Departament d'Ensenyament i l'Institut Català de la Salut el termini serà d'un any.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 107/1996, de 20 de febrer, sobre l'establiment en els departaments de l'Administració de la Generalitat dels plans d'organització d'activitats preventives que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació.

Barcelona, 1 de desembre de 1998

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Trias i Vidal de Llobatera

Conseller de la Presidència

(98.320.083)