Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 131/1999, de 4 de maig, pel qual s'aprova la Classificació catalana de productes per activitats (CCPA-96).

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Finances

  • Núm. del document 131/1999

  • Data del document 04/05/1999

  • Data de publicació 13/05/1999

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2888

  • No Vigent
Afectacions
02/06/1999 - 19/08/2014
TEXT PUBLICAT

La Llei 14/1987, de 9 de juliol, d’estadística, al seu article 45.e) estableix com a funció de l’Institut d’Estadística de Catalunya l’aprovació de normes unitàries per a la classificació de dades i la presentació de resultats a fi de fer possible l’homologació de l’estadística referent a Catalunya dins el context integrat de les estadístiques estatals, comunitàries i internacionals.

L’article 3 de la Llei 9/1996, de 15 de juliol, del Pla estadístic de Catalunya, disposa que el Pla estadístic de Catalunya 1997-2000 és l’instrument marc de col·laboració institucional de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes i empreses, d’una banda, i altres entitats públiques estatals o europees o organitzacions internacionals, d’una altra, per a la coherència, homogeneïtat i comparabilitat progressives del sistema estadístic de Catalunya amb el seu entorn.

En compliment del Reglament del Consell de la Comunitat Econòmica Europea núm. 3636/1993, de 29 d’octubre, el qual estableix la Classificació estadística de productes per activitats a la Comunitat Europea, l’Institut Nacional d’Estadística ha elaborat la Classificació nacional de productes per activitats (CNPA-96), aprovada pel Reial decret 81/1996, de 26 de gener.

Atès, així mateix, el que disposa l’article 19.2 de la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d’estadística, relatiu al compliment de normes tècniques;

Vist que l’Institut d’Estadística de Catalunya, d’acord amb les facultats que li confereixen l’article 45.e) de la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d’estadística, i l’article 2.e) del Decret 341/1989, d’11 de desembre, de creació de l’Institut d’Estadística de Catalunya, i segons el que disposa l’article 6.e) de la Llei 9/1996, de 15 de juliol, del Pla estadístic de Catalunya 1997-2000, ha elaborat una proposta de Classificació catalana de productes per activitats, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT i una vegada consultat el Consell Català d’Estadística;

A proposta del conseller d’Economia i Finances i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

S’aprova la Classificació catalana de productes per activitats (CCPA-96), la qual s’adjunta com a annex a aquest Decret.

Article 2

La Classificació catalana de productes per activitats (CCPA-96) és d’ús obligatori per a la presentació de resultats de les activitats estadístiques incloses en el Pla estadístic de Catalunya i d’aquelles a les quals les lleis concedeixen els beneficis legals corresponents i en les relacions amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya en els termes que estableix la legislació estadística catalana i d’acord amb el que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Article 3

La Classificació catalana de productes per activitats (CCPA-96) és d’ús obligatori en tota la documentació administrativa derivada de l’activitat de les administracions públiques catalanes en la qual figurin productes per activitats codificats, independentment del seu aprofitament estadístic, en els termes establerts en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Disposició final

S’autoritza el conseller d’Economia i Finances perquè dugui a terme una revisió periòdica de la Classificació catalana de productes per activitats (CCPA-96), aprovada per aquest Decret, a proposta de l’Institut d’Estadística de Catalunya i amb la consulta prèvia al Consell Català d’Estadística.

Barcelona, 4 de maig de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Artur Mas i Gavarró

Conseller d’Economia i Finances

 

(Vegeu annex al document PDF)

 

(99.071.126)