Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 066/1999

  • Data del document 09/03/1999

  • Data de publicació 22/03/1999

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2852

TEXT PUBLICAT

La publicació del Decret 238/1987 va representar al seu dia un avenç considerable en el procés d'integració de les persones amb disminució a la funció pública de l'Administració de la Generalitat i una adequació, d'acord amb el que preveu la Llei 17/1985, de l'experiència que el Govern de la Generalitat havia assumit mitjançant el Decret 72/1984, de 15 de març.

En aquella norma, a més de determinar un procediment administratiu que garantia en aquells moments la igualtat d'oportunitat de les persones amb disminució en els processos d'accés a la funció pública, s'establien també uns requisits mínims de caràcter genèric sobre la capacitat per poder desenvolupar les tasques generals assignades als diferents cossos de funcionaris.

El procés de modernització de la funció pública en relació amb l'accés de les persones discapacitades es basa en el progressiu ajustament entre la persona i el lloc de treball que ocupa, criteri que afavoreix clarament la integració de les persones amb disminució, ja que redueix la polivalència i, per tant, permet analitzar molt més clarament la capacitat de la persona en relació amb el lloc de treball. Aquest ajustament ha de ser avaluat mitjançant uns equips multiprofessionals ja existents. En aquest sentit, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, inclou els equips multiprofessionals dins els serveis de valoració i orientació de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.

En matèria de promoció de l'accés a la funció pública de persones discapacitades, el marc normatiu vigent és el que estableixen els article 26 i 27 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 28/1986, de 30 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i, quant a les normes reguladores de la promoció interna dels funcionaris, el Decret 65/1987, de 15 de gener.

Per tant, vistos els informes del Consell General de Serveis Socials i la Comissió Tècnica de la Funció pública, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta dels consellers de la Presidència i de Benestar Social, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

És objecte d'aquest Decret l'establiment de les garanties necessàries per facilitar l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb la resta d'aspirants, i la regulació de les funcions dels equips multiprofessionals de valoració en l'àmbit de la funció pública.

Article 2

Principi de no-discriminació

A les convocatòries de processos selectius de nou ingrés i de promoció interna no es podran establir exclusions dels aspirants motivades en limitacions psíquiques, físiques o sensorials, sempre que, d'acord amb el dictamen emès per l'equip multiprofessional a què es refereix l'article 4, avaluat pels tribunals i òrgans tècnics de selecció, es puguin desenvolupar de forma suficient i autònoma les funcions i tasques assignades als llocs de treball objecte de la convocatòria.

Article 3

Percentatge de places de reserva per a persones amb discapacitat

Amb la finalitat d'assolir que el 2% de la plantilla sigui cobert per persones amb discapacitat, en les ofertes d'ocupació pública i en les convocatòries respectives es reservarà fins a un 3% de les places per les persones que tinguin la condició legal de disminuït.

Article 4

Equips multiprofessionals

4.1  Els equips multiprofessionals a què fa referència l'article 27.b) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, són els serveis de valoració i orientació inclosos a l'apartat 2.2.6 de l'annex del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

4.2  Són funcions dels equips multiprofessionals emetre els dictàmens i prestar el suport tècnic necessari als tribunals i òrgans tècnics de selecció, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de funció pública de l'Administració de la Generalitat .

4.3  Els dictàmens que emetin els equips multiprofessionals en relació amb les persones discapacitades han de contenir els aspectes següents:

a) Determinació del grau de disminució.

b) Compliment de les condicions d'aptitud personal en relació amb el lloc de treball.

c) Necessitat d'adaptacions de temps i mitjans materials per a la realització de les proves.

d) Necessitat d'adaptació del lloc de treball.

e) Existència de dificultats d'integració laboral i d'autonomia personal.

Article 5

Acreditació de condicions

5.1  Les persones amb discapacitat que vulguin accedir a la funció pública seran admeses a la realització de les proves selectives, cursos de formació o fase de prova sense necessitat d'acreditar les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials abans del seu començament, sens perjudici del que estableix l'apartat següent i que superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser nomenat o contractat, hagin d'acreditar, igual que la resta d'aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions del lloc de treball que cal proveir i prestar el servei públic corresponent.

5.2  Les persones amb discapacitat que vulguin accedir a la funció pública per la via de reserva en el torn respectiu hauran de presentar al tribunal o òrgan tècnic de selecció un dictamen vinculant de les seves condicions psíquiques o físiques o sensorials, expedit per l'equip multiprofessional competent, que ha de ser emès abans del començament de la primera prova selectiva.

Article 6

Adaptacions necessàries per a la realització de les proves

6.1  Les persones amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació en les convocatòries dels processos selectius de nou ingrés i de promoció interna l'adaptació o l'adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves previstes en les bases de les convocatòries.

6.2  Els tribunals i els òrgans tècnics de selecció decidiran sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn i tindran en consideració que no comportin una despesa excessiva. Amb aquesta finalitat podran demanar un informe sobre la sol·licitud d'adaptació als equips de valoració multiprofessional.

Article 7

Adaptacions dels llocs de treball adjudicats

7.1  Les persones amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació l'adaptació del lloc o llocs de treball sol·licitats sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l'organització o sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic que s'ha de prestar.

7.2  Els tribunals o òrgans tècnics de selecció podran requerir a l'interessat, mitjançant una entrevista personal o altres mitjans adients, la informació que considerin necessària per a l'adaptació sol·licitada. Així mateix, també es podrà demanar el corresponent dictamen als equips multiprofessionals o òrgans tècnics competents en relació amb la procedència de l'esmentada adaptació i de la compatibilitat amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc concret.

7.3  En les respectives convocatòries es regularà el que s'estableix anteriorment i les adaptacions del lloc de treball es realitzaran, si escau, quan la plaça hagi estat adjudicada.

Article 8

Dret preferent

Les persones que en consideració a la seva condició legal de disminuït accedeixen a la condició de funcionari per la via de reserva tenen el dret preferent a escollir les vacants, si s'escau, en el torn respectiu, en el cas que l'assignació de llocs es faci per l'ordre de puntuació obtingut en el sistema selectiu, i d'acord amb el que disposi el dictamen de l'equip multiprofessional quant a la seva capacitat per desenvolupar les funcions dels llocs de treball objecte de la convocatòria.

Disposició derogatòria

Es deroguen el paràgraf segon de l'article 2 i l'annex del Decret 238/1987, de 20 de juliol, pel qual es desplega el capítol 10 del títol 4 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, i es fomenten altres vies concurrents per a la integració laboral de les persones disminuïdes, com també el capítol 1 del mateix Decret, en tot el que s'oposi o contradigui aquest Decret

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 9 de març de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Trias i Vidal de Llobatera

Conseller de la Presidència

Antoni Comas i Baldellou

Conseller de Benestar Social

(99.061.047)