Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 133/1985, de 25 d'abril, de Reglament de la funció interventora.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Finances

  • Núm. del document 133/1985

  • Data del document 25/04/1985

  • Data de publicació 07/06/1985

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 547

Afectacions
Afectacions passives (11)
TEXT CONSOLIDAT

La Llei 16/1984, de 20 de març, va aprovar l'Estatut de la funció interventora, en la qual, d'acord amb les raons invocades en la seva part expositiva, es regulaven, en els seus aspectes bàsics, tant l'estatut de la pròpia funció interventora com el dels funcionaris que l'haurien d'exercir.
Per això, el present Reglament hauria de contenir el desenvolupament d'ambdós estatuts.
No obstant això, l'aprovació per les Corts Generals de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, en la qual es consideren bases del règim estatutari dels funcionaris públics determinats dels seus preceptes, i la prevista tramitació del corresponent Projecte de Llei de Funció Pública de la Generalitat aconsellen d'ajornar fins que aquesta última estigui aprovada el desenvolupament estatutari dels funcionaris del Cos d'Interventors de la Generalitat.
Igualment, en aquest Reglament no es contenen més que unes referències bàsiques a l'estructura de la Intervenció General, car, encara que aquesta hagi d'aprovar-se, en els seus nivells superiors, per una norma del mateix rang que el Reglament, sembla que les normes de l'exercici de la funció interventora han de tenir una permanència superior a les pròpies de l'estructura mitjançant la qual s'exerceixen, estructura que ha d'anar adaptant-se a les modificacions en l'estructura de la gestió, en la qual s'integra la funció interventora.
Per tant, a proposta del Conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Consell Executiu,
Decreto:

Títol I

Desenvolupament de la funció interventora

Capítol I

Les funcions interventores

Article 1

Les funcions interventores previstes en la Llei 16/1984, d'Estatut de la Funció Interventora, són desenvolupades a l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'article 72.3 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, per la Intervenció General de l'Administració de la Generalitat de conformitat amb l'esmentada Llei i el que preveu el present Reglament.

Article 2

La Intervenció General de l'Administració de la Generalitat, que actua amb plena autonomia respecte els òrgans i entitats subjectes a la seva fiscalització, té la triple funció d'ésser:
a) El centre de control intern de l'Administració de la Generalitat.
b) El centre directiu de la comptabilitat pública de l'Administració de la Generalitat.
c) El centre de control financer intern.

Capítol II

El control intern

Article 3

Correspon a la Intervenció General de l'Administració de la Generalitat, com a centre de control intern, fiscalitzar tots els actes que puguin donar lloc al reconeixement i a la liquidació de drets i obligacions de contingut econòmic o que tinguin repercussió financera o patrimonial en els casos establerts per les disposicions vigents i intervenir els ingressos i els pagaments que es derivin. A aquests efectes, comprendrà:
a) La intervenció prèvia o crítica de tots els actes, documents i expedients susceptibles de produir drets i obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i de valors.
b) La intervenció formal de l'ordenació del pagament.
c) La intervenció material dels pagaments.
d) La intervenció de l'aplicació de les quantitats destinades a obres, subministraments, adquisicions i serveis, que inclourà també llur examen documental.
e) La comprovació dels estats de situació de personal, caixa i existències.
f) La interposició de recursos i reclamacions en els supòsits previstos per les Lleis.
g) La comanda a l'òrgan o als òrgans competents quan la naturalesa de l'acte, document o expedient a intervenir ho requereixi, dels assessoraments adients en el cas, així com dels antecedents necessaris per al millor exercici de la Funció interventora.

Secció I

La intervenció prèvia o crítica

Article 4

La intervenció prèvia o crítica consisteix en l'examen de tot expedient o document susceptibles de produir drets i obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i de valors, abans que aquests es produeixin. Serà exercida per l'Interventor que actuï en l'àmbit de l'òrgan o autoritat competent per autoritzar o contreure els esmentats drets i obligacions.
No obstant això l'Interventor General de l'Administració de la Generalitat podrà reclamar per a si la intervenció prèvia de qualsevol dret, obligació o despesa per pròpia iniciativa o a proposta de l'Interventor competent.
No són subjectes a intervenció prèvia les despeses de material no inventariable, així com les de caràcter periòdic que assenyala l'article 73 de la Llei 10/1982, o altres que així mateix puguin ésser exceptuades per Llei.

Article 5

En les propostes de despeses, l'examen i informe de l'Interventor ha de ser l'últim dels que s'hagin de produir necessàriament en l'expedient, de manera que, amb posterioritat a la intervenció prèvia, calgui simplement sotmetre la proposta a la signatura de qui l'ha d'aprovar.
En aquests casos, si l'Interventor no té objeccions a efectuar, la seva intervenció es materialitzarà simplement amb la signatura dels documents comptables; no obstant això, podrà, quan ho consideri convenient, efectuar un informe tan extens com cregui oportú.

Article 6

Si la Intervenció observa algun defecte o incompliment en l'expedient ho posarà de manifest mitjançant informe raonat, tot indicant, si s'escau, la norma infringida. L'expedient serà tramès a l'òrgan o autoritat que hagi d'esmenar el defecte i l'expedient no podrà seguir la seva tramitació ni ésser aprovat fins que no hagi estat esmenat el defecte observat per la Intervenció o es resolgui en la forma prevista en l'article següent.
No obstant això, la Intervenció podrà emetre informe favorable mentre els requisits o els tràmits exigits no siguin essencials, però l'eficàcia de l'acte quedarà condicionada al seu compliment.

Article 7

Si el destinatari de l'observació o l'òrgan o autoritat que ha d'esmenar el defecte no estigués d'acord amb l'informe de la Intervenció, expressarà per escrit la seva discrepància i l'expedient, en cas que l'observació hagués estat formulada per un Interventor Delegat o Territorial, serà sotmès a l'Interventor General, el qual, en el termini de deu dies, confirmarà o no l'observació. En cas que no sigui confirmat, l'expedient seguirà la seva tramitació normal i, si l'observació és confirmada, es comunicarà al Conseller de qui depengui l'autoritat o òrgan que no estigui conforme amb l'observació, el qual la podrà elevar a la decisió final del Consell Executiu per mitjà del Conseller d'Economia i Finances a través de la Intervenció General. En el cas que l'observació fos formulada per l'Interventor General, la discrepància es notificarà directament al Conseller corresponent, que la podrà elevar al Consell Executiu en la forma abans esmentada.

Article 8

L'informe de la Intervenció haurà de ser evacuat en el termini de quinze dies, llevat dels casos en què reglamentàriament estiguin previstos altres terminis. En els expedients qualificats d'urgents que no tinguin establert un altre termini, l'informe de la Intervenció s'haurà d'evacuar en el termini de dos dies. Si demanava antecedents o informes complementaris per escrit, el termini quedarà interromput fins que li siguin lliurats.

Article 9

L'Interventor General podrà atribuir, amb l'abast que determini, la fiscalització prèvia o crítica d'actes, documents o expedients a aquells funcionaris que prestin els seus serveis en les Intervencions Delegades de la Intervenció General. No obstant això, les notes d'objeccions i observacions seran sempre signades per l'Interventor Delegat.

Article 10

En totes les licitacions que se celebrin per a la contractació d'obres, serveis públics, subministraments, arrendaments, adquisició i alienació de béns, haurà d'assistir l'Interventor Delegat del Departament o organisme autònom corresponent, o persona en la qual aquest delegui. A aquests efectes, li hauran de ser notificats, amb l'antelació suficient, la data i el lloc de la celebració de les licitacions.

Secció II

La intervenció formal de l'ordenació de pagaments

Article 11

La intervenció formal de l'ordenació de pagaments a què fa referència l'article 72.2.b) de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, la duran a terme els Interventors de la Generalitat, els quals vetllaran perquè la materialització documental de les obligacions gaudeixi de tots els requisits.

Secció III

La intervenció material dels pagaments

Article 12

La intervenció material del pagament, l'efectuarà l'Interventor Delegat en l'Ordenació Central de Pagaments o en les ordenacions secundàries, mitjançant la signatura del corresponent taló bancari, ordre de transferència o un altre document de pagament. Consistirà a comprovar que el seu import, el perceptor i les altres dades, corresponen als de l'ordre de pagament i que aquesta ha estat intervinguda d'acord amb els articles anteriors.

Secció IV

La intervenció de l'aplicació dels pagaments

Article 13

La intervenció de l'aplicació dels pagaments consistirà en la comprovació de les quantitats pagades que s'han invertit en la finalitat per a la qual eren destinades, mitjançant l'examen dels documents acreditatius i, si s'escau, de la verificació material de les obres, serveis o subministraments sempre que les normes ho disposin o sigui ordenat per l'Interventor General. En el cas d'obres i subministraments hom s'atindrà al que disposen les respectives normatives de contractació.

Article 14

Quan, per fer la comprovació de la inversió, sigui necessària la possessió de coneixements tècnics, l'Interventor General podrà designar, prèvia conformitat del Departament en que presti serveis, un funcionari amb els coneixements necessaris, que no hagi intervingut en el projecte, la direcció, l'adjudicació ni l'execució de l'obra o servei i que assisteixi tècnicament l'Interventor Delegat.

Article 15

La intervenció de l'aplicació de les subvencions, quan aquestes siguin a favor d'organismes sotmesos a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes o del Tribunal de Comptes, s'efectuarà simplement mitjançant còpia de l'acord de concessió i certificació del perceptor acreditativa d'haver-se registrat l'ingrés en la seva comptabilitat, llevat del cas que la normativa reguladora de la subvenció exigeixi altres requisits.

Article 16

Els perceptors de subvencions no sotmesos a la fiscalització del Tribunal de Comptes estaran obligats a justificar davant el Departament o organisme que els va concedir la subvenció, tant per transferències corrents com de capital, que l'import d'aquesta ha estat invertit en les finalitats per a les quals es va concedir. Aquesta justificació serà fiscalitzada per l'Interventor Delegat i haurà de presentar en el termini i amb el sistema que estableixi la disposició que concedí la subvenció i, si aquesta no ho especifica, en el termini de tres mesos en el cas de transferències corrents i de sis en el de les de capital, a partir de la data de lliurament de la subvenció.
En la justificació no caldrà adjuntar document de caixa, però l'òrgan que concedí la subvenció podrà demanar les justificacions que cregui necessàries per comprovar-ne la destinació. L'interventor que fiscalitzi la justificació podrà també demanar els documents que cregui necessaris així com inspeccionar personalment o mitjançant un funcionari en el qual delegui, les obres o serveis per als qual es va concedir la subvenció.

Article 17

La no justificació de la aplicació de la subvenció o la justificació incorrecta donarà lloc a l'obligació de reintegrar la quantitat no justificada.

Article 18

Els Interventors Delegats portaran en la seva oficina un registre de subvencions concedides i satisfetes subjectes a justificació, si aquesta no és presentada, procediran a posar-ho en coneixement de l'òrgan concedent perquè iniciï l'expedient de reintegrament.

Article 19

Les quantitats lliurades a justificar s'hauran de justificar davant l'ordenador en el termini de tres mesos a partir de la seva recepció, si bé aquest, en casos especials, podrà fixar un termini diferent que mai no superarà els sis mesos.
El compte de justificació serà fiscalitzat per l'Interventor Delegat, el qual comprovarà que s'hi adjunten tots els documents que justifiquen la despesa, amb els requisits formals establerts i, en especial, que la quantitat s'ha destinat a la finalitat per la qual es va lliurar i que s'han efectuat les retencions i els pagaments fiscals corresponents i, si s'escau, de càrregues socials.

Article 20

No es podran lliurar noves quantitats a justificar pel mateix concepte als perceptors que tinguin quantitats pendents de justificació fora del termini fixat per a la justificació. Tanmateix, quan hagin lliurat els justificants, se'ls podrà lliurar prèvia expedició d'un certificat de l'Interventor acreditatiu d'haver presentat els justificants.

Article 21

Les quantitats no invertides hauran de ser reintegrades i caldrà adjuntar la carta de pagament al compte, excepte en les quantitats que es lliuren a justificar periòdicament, en les quals la quantitat no invertida podrà restar com a saldo a compte nou i tindrà la consideració de càrrec, sempre que sigui dintre del mateix exercici.
Vençut el termini per a la justificació sense que aquesta s'hagi produït, els Interventors Delegats ho posaran en coneixement de l'ordenador perquè aquest procedeixi a promoure l'expedient de reintegrament.

Secció V

Comprovació dels estats de situació de personal, caixa i existències

Article 22

Els Interventors Delegats podran comprovar les dotacions de personal i examinar les plantilles, expedients de personal, escalafons i altres, comprovant així mateix la situació administrativa del personal inclòs en les nòmines.
Podran també efectuar els inventaris i les comprovacions de materials que considerin adients, en els magatzems i establiments dels Departaments i organismes autònoms.
Podran igualment ordenar la realització d'actes d'arqueig extraordinaris dels fons dels comptes a justificar, així com dels de recaptació.

Secció VI

La intervenció prèvia dels ingressos

Article 23

La intervenció prèvia dels ingressos s'efectuarà mitjançant la fiscalització de les propostes de liquidació, que hauran de ser sotmeses a l'Interventor abans de l'aprovació per l'òrgan competent.

Article 24

La intervenció de les propostes de liquidació dels ingressos serà efectuada per l'Interventor de l'òrgan que els liquidi. Podrà ser substituïda per la presa de raó en comptabilitat, sens perjudici que l'Interventor pugui efectuar totes les actuacions comprovatòries que jutgi adients.

Article 25

Si l'Interventor observa en les propostes de liquidació algun defecte, efectuarà la corresponent nota d'objeccions. Si l'òrgan competent per aprovar la liquidació no estigués d'acord amb aquesta, ho comunicarà, mitjançant escrit raonat, i l'Interventor podrà interposar reclamació econòmico-administrativa en la forma prevista en l'article següent. La interposició de la reclamació econòmico-administrativa no paralitzarà la liquidació, que podrà ésser notificada a l'interessat, a qui caldrà donar audiència en la reclamació.

Article 26

La interposició de recursos i reclamacions es farà de conformitat amb el que disposin les normes per les quals es regulin. L'Interventor General i els Interventors Territorials i Delegats estan legitimats per interposar, en nom de la Hisenda de la Generalitat, reclamació econòmico-administrativa quan considerin que els actes administratius sotmesos a fiscalització no s'ajusten a la legalitat objectivament considerada.
Igualment, comunicaran a les autoritats del Departament d'Economia i Finances els actes i pràctiques administratives que considerin que són perjudicials per a la Tresoreria de la Generalitat, a fi que es puguin prendre les mesures adients.

Capítol III

La comptabilitat

Article 27

Com a centre directiu i gestor de la comptabilitat pública, correspon a la Intervenció General de l'Administració de la Generalitat les funcions enumerades en els articles 79 i 80 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya i 3.b) de la Llei d'Estatut de la Funció Interventora.

Article 28

La comptabilitat centralitzada serà dirigida o executada, segons els casos, pels òrgans comptables integrats en els Serveis Centrals de la Intervenció General i per la Intervenció Delegada en l'Ordenació Central de Pagaments. La descentralitzada serà dirigida pels Interventors Delegats en els Departaments i organismes autònoms.
Correspon a les unitats de comptabilitat dels Departaments i organismes autònoms, sota les directrius de l'Interventor Delegat donar suport administratiu per a:
a) Portar la comptabilitat general del pressupost del Departament o organisme.
b) La presa de raó prèvia en la tramitació d'expedients de despeses i l'expedició de certificats d'existència de crèdit.
c) La comptabilitat de cada obra o servei en particular.
d) Informar les modificacions de crèdit que proposin els Departaments i organismes autònoms, sens perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General de Pressupostos i Tresor.
e) L'emissió dels informes i dels dictàmens que, en matèria comptable, els sol·licitin.

Article 29

La comptabilitat territorial, pel que respecta als ingressos, i la dels pagaments l'ordenació dels quals sigui competència del Cap dels Serveis Territorials respectius, serà dirigida pels Interventors Territorials dintre del seu àmbit d'actuació.

Article 30

La comptabilitat institucional serà dirigida en cada cas per l'Interventor de l'ens o organisme que es tracti.

Article 31

Sense perjudici de les auditories regulades en l'article 35 i següents, l'Interventor General podrà dictar instruccions, inspeccionar i requerir dades i antecedents en relació amb la comptabilitat dels organismes autònoms comercials, industrials i financers, de les empreses públiques i de les Entitats Gestores de la Seguretat Social.

Capítol IV

Secció I

Abast del control financer

Article 32

Com a centre de control financer intern, correspon a la Intervenció General de la Generalitat:
a) Exercir el control financer en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.
b) Dirigir i, si s'escau, fer les auditories a què es refereix l'article 75 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.
c) Emetre els informes que requereixin els Departaments, els organismes autònoms i altres ens relacionats amb l'activitat financera de la respectiva competència d'aquells.
d) Exercir el control d'eficàcia, mitjançant l'anàlisi del cost de funcionament i del rendiment o la utilitat dels serveis o les inversions respectius, i del compliment dels programes corresponents.

Article 33

El control financer abastarà
: a) L'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms de tipus administratiu, comercial, industrial i financer, les entitats gestores de la Seguretat Social, i, en el que correspongui, les empreses públiques vinculades, a l'objecte de comprovar-ne el funcionament en l'aspecte econòmico-financer.
b) Les societats, empreses, entitats públiques i privades i particulars per raó de les subvencions corrents, préstecs, avals i altres ajuts de la Generalitat o, si s'escau, dels seus organismes autònoms i empreses públiques que en depenguin. En aquest cas, el control tindrà per objecte determinar la situació econòmico-financera del perceptor de la subvenció del crèdit, aval o ajuda i la inspecció de les inversions financeres, dels crèdits avalats pel Tresor, a què es refereixen els articles 64 al 66 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

Article 34

El control financer consistirà en l'examen dels comptes, documents i antecedents que afectin l'aspecte econòmic i financer dels ens i organismes subjectes a l'esmentat control.

Secció II

Les auditories

Article 35

L'examen a què es refereixen els articles anteriors es farà mitjançant auditories, en els casos previstos als apartats 1 i 2 de l'article 75 de la Llei 10/1982, de 12 de juliol, i mitjançant revisions documentals en els supòsits previstos en l'apartat 3 de l'article 75 de l'esmentada Llei; tanmateix, es podrà fer de qualsevol altra manera que es considerin adient.
L'examen, en les formes esmentades, es portarà a terme, bé periòdicament en els casos previstos en l'article 75.2.a) i
b) de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, bé mitjançant auditories extraordinàries, que es realitzaran per acord del Conseller d'Economia i Finances, previ informe de l'Interventor General i que podran ser realitzades, tant a les empreses subjectes a auditories periòdiques previstes en el número 2 de l'article 75 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya com a les previstes en el número 3 del mateix article.
Quan la importància de les operacions individualitzades i concretes així ho aconselli, el control financer es podrà exercir totalment o parcial abans que l'operació es formalitzi o concerti.

Article 36

Per a l'exercici del control financer i en especial de les auditories previstes en l'article 75 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, l'Interventor General designarà el funcionari o els funcionaris membres del Cos d'Interventors de la Generalitat que dirigiran les auditories, els quals podran comptar amb la col·laboració de personal adscrit a la Intervenció General i, si és necessari, amb personal d'altres dependències. L'ens o l'organisme objecte de l'auditoria haurà de prestar a l'Interventor o als Interventors que la dirigeixin tota l'ajuda necessària, així com facilitar tots els documents, els antecedents i les dades que demanin. En cas que l'Interventor que dirigeix una auditoria trobi resistència per part de l'ens o organisme subjecte al control financer, ho posarà immediatament en coneixement de l'Interventor General, que ho traslladarà al Conseller d'Economia i Finances perquè prengui les mesures necessàries i exigeixi si s'escau, les responsabilitats que calguin.

Article 37

Quan no sigui possible dur una auditoria a terme exclusivament amb mitjans propis, previ informe de l'Interventor General es podrà encomanar a empreses privades especialitzades i a professionals aliens a la Generalitat la realització de les auditories; en tot cas, l'auditoria haurà de ser dirigida per un membre del Cos d'Interventors de l'Administació de la Generalitat, designat per l'Interventor General.

Article 38

L'auditoria i l'informe en què es materialitzi s'estructuraran, quant sigui possible, de la manera següent:
a) Auditoria de regularitat.- Tindrà per objecte determinar si l'ens auditat ha complert la legalitat vigent en la gestió dels fons públics (auditoria de legalitat o de compliment) i si els estats financers i comptables de l'ens presenten adequadament la gestió realitzada d'acord amb els principis comptables que li siguin d'aplicació (auditoria financera).
b) Auditoria operativa o de gestió.- Tindrà per objecte avaluar si la gestió efectuada per l'ens auditat s'ha desenvolupat de manera eficient, de manera que s'hagi obtingut la major prestació amb el menor cost possible (auditoria d'eficiència) i si s'han assolit els objectius programats (auditoria d'eficàcia).
c) Finalment, en l'informe es podran contenir propostes concretes per tal de millorar la gestió econòmico-financera, eliminar els defectes observats i obtenir un millor rendiment dels fons públics.

Article 39

Els informes emesos per les auditories s'uniran als expedients corresponents quan el control hagi tingut per objecte actuacions individuals; altrament, s'uniran als comptes anuals corresponents als ens subjectes a control.
De les auditories practicades es donarà trasllat a l'ens o organisme autònom, el qual, en cas que no estigui conforme amb les conclusions de l'auditoria, ho podrà expressar mitjançant escrit raonat, que s'adjuntarà a aquella.
L'auditoria, amb l'esmentat escrit si s'escau, serà elevada a través de l'Interventor General al Conseller d'Economia i Finances, que, si ho creu convenient, el podrà sotmetre al Consell Executiu per a l'adopció de les mesures que calguin.
D'acord amb el que preveu l'article 4.2 de la Llei de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, es donarà trasllat de totes les auditories practicades a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Article 40

A més de l'exercici de la seva competència per promoure la potestat reglamentària a què es refereix l'article 79.b) de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, l'Interventor General podrà dictar les circulars, les instruccions i altres normes que consideri oportunes sobre procediments, la forma i el contingut de les auditories.

Secció III

El control d'eficàcia

Article 41

El control d'eficàcia previst en la lletra C.d) del número 1 de l'article 3 de la Llei 16/1984, d'Estatut de la Funció Interventora, s'efectuarà en els casos previstos en l'article 75 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, en realitzar les auditories que es practiquin a les empreses i els organismes autònoms, comercials, industrials o financers, segons el que estableix l'article 38.b) d'aquest Reglament.

Article 42

En l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms administratius sotmesos al règim de control previ, quan l'Interventor que efectua la fiscalització prèvia o crítica observi en un expedient o proposta de despesa que, malgrat que compleixin tots els requisits legals i formals, la proposta, en cas que es dugui a terme, pot ésser manifestament perjudicial per als interessos de la Hisenda de la Generalitat, pequè es desvia dels programes aprovats o representa un cost manifestament excessiu en funció de l'objectiu que es pretén d'aconseguir, ho posarà de manifest mitjançant informe raonat, informe que no serà vinculant, però que serà traslladat al Conseller de qui depengui el proposant i al Conseller d'Economia i Finances perquè, si ho consideren adient, pugin prendre les mesures oportunes per tal d'evitar els perjudicis posats de manifest. Quan aquest informe l'efectuï un Interventor Delegat, el trasllat al Conseller d'Economia i Finances es farà a través de l'Interventor General.

Títol II

Estructura de la Intervenció General de l'Administració de la Generalitat

Capítol I

Òrgans de la Intervenció General de l'Administració de la Generalitat

Article 43

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

L'Interventor General

Article 44

L'Interventor General, amb categoria de Director General, és nomenat per Decret del Consell Executiu a proposta del Conseller d'Economia i Finances entre membres del Cos d'Interventors de la Generalitat o entre persones que puguin concórrer al concurs previst en l'article 9 de la Llei 16/1984. Exerceix el comandament directe de tots els serveis, dependències i funcionaris adscrits a la Intervenció General, i desenvolupa les funcions que li atribueixen les lleis i el present Reglament.

Article 45

[No vigent] 
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Els Serveis Centrals

Article 46

[No vigent] 
Altres versions d'aquest precepte

Article 47

[No vigent] 
Altres versions d'aquest precepte

Article 48

[No vigent] 
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

Les Intervencions Territorials

Article 49

[No vigent] 
Altres versions d'aquest precepte

Article 50

[No vigent] 
Altres versions d'aquest precepte

Capítol V

Les Intervencions Delegades

Article 51

[No vigent] 
Altres versions d'aquest precepte

Article 52

[No vigent] 
Altres versions d'aquest precepte

Article 53

[No vigent] 
Altres versions d'aquest precepte

Títol III

Estatut i règim dels membres del Cos d'Interventors

Article 54

L'accés, els deures i els drets, les situacions administratives i altres normes del règim administratiu dels membres del Cos d'Interventors serà la que s'estableix en la Llei de la Funció Pública de la Generalitat amb les peculiaritats que es determinin ateses les especialitats de la Funció Interventora.

Disposició transitòria

Mentre la Generalitat no legisli en matèria de funció pública, s'aplicaran als Interventors de la Generalitat, en el que respecta els seus drets i deures, les disposicions aplicables als funcionaris de l'Estat, mentre no contradiguin el que preveu aquest Decret.

Disposició addicional

L'antiguitat a què fa referència la disposició transitòria de la Llei 19/1984 s'ha d'entendre referida a la pròpia del Cos d'Intervenció de la Generalitat sens perjudici de l'antiguitat i dels drets que puguin tenir els funcionaris en la seva condició de pertanyents a altres Cossos anteriorment.

Disposició final

S'autoritza el Conseller d'Economia i Finances per dictar les ordres que consideri escaients per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.