Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 307/1985, de 31 d'octubre, sobre les normes i el procediment per a l'aplicació de les incompatibilitats al personal sanitari al servei de la Generalitat.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 307/1985

  • Data del document 31/10/1985

  • Data de publicació 04/12/1985

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 621

Afectacions
Afectacions passives (25)
TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

 

La Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix el règim general d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i les seves previsions són d’aplicació tant al personal adscrit a les Administracions de les comunitats autònomes i dels organismes que en depenen com al personal al servei de la Seguretat Social i de les seves entitats gestores, entre altres col·lectius de personal, segons preveu l’article segon de l’esmentada disposició legal.

Mitjantçant el Decret 98/1985, d’11 d’abril, el Consell Executiu fixà el procediment per a l’aplicació de les incompatibilitats al personal que presta els seus serveis a la Generalitat de Catalunya, tot establint en la seva disposició addicional segona que caldrà atenir-se, pel que fa al personal sanitari, al que determinen les disposicions transitòries tercera, quarta, cinquena i sisena de l’esmentada Llei 53/1984.

Altrament, l’específica complexitat de la tasca sanitària pública, així com el considerable nombre de professionals que aquesta abasta, planteja la necessitat de dictar les normes oportunes que, dins els límits de les prescripcions bàsiques de la Llei 53/1984, i sens perjudici del que es pugui disposar per Llei del Parlament de Catalunya en aquesta matèria, possibilitin l’establiment d’un règim d’incompatibilitats, pel que fa a les activitats sanitàries, que sigui adequat a les necessitats assistencials de la població de Catalunya, en el sentit que no comporti cap lesió a l’interès públic al qual ha de servir ineludiblement l’actuació dels professionals sanitaris en l’àmbit de l’Administració Pública, i en especial aquells que presten els seus serveis en les institucions sanitàries de la Seguretat Social, atès, endemés l’immediat endegament del procés de reordenació assistencial, tant a nivell de l’atenció primària de salut com de l’assistència hospitalària.

En aquesta mateixa línia d’actuació convé, d’acord amb el que preveu la disposició addicional quarta de la Llei d’Incompatibilitats, determinar, amb caràcter provisional, els llocs de treball del sector públic sanitari susceptibles de dedicació a temps parcial.

En conseqüència, de conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, a proposta dels Consellers de Sanitat i Seguretat Social i de Governació, i d’acord amb el Consell Executiu,

 

Decreto:

I.

NORMES GENERALS

1.

Àmbit d’aplicació
Les disposicions contingudes en el present Decret seran d’aplicació a tot el personal sanitari que desenvolupi funcions de caràcter assistencial al servei de la Generalitat de Catalunya, qualsevol que sigui la seva relació d’ocupació

2.

Dedicació a temps parcial

-1. D’acord amb la disposició addicional quarta de la Llei 53/1984, s’entendrà, amb caràcter general, com a dedicació a temps parcial en el sector públic sanitari aquella que no superi les 30 hores setmanals.

-2. Pel que fa al personal sanitari al servei de la Seguretat Social es considerarà, en tot cas, com a dedicació a temps parcial la corresponent al personal mèdic no jerarquitzat, la del personal auxiliar sanitari que percebi els seus havers pel sistema de coeficient i, així mateix, la del personal sanitari adscrit als Equips d’Atenció Primària.

-3. L’autorització de compatibilitat al personal a què fa referència l’apartat anterior solament serà possible quan no puguin impedir o menyscabar la prestació de l’assistència sanitària domiciliària i dels serveis d’atenció continuada a què estan obligats.

II.

COMPATIBILITAT D’ACTIVITATS EN EL SECTOR PÚBLIC

3.

Entitats col·laboradores i concertades de la Seguretat Social
Als efectes exclusius del règim d’incompatibilitats, es consideren entitats col·laboradores i concertades de la Seguretat Social en la prestació sanitària, incloses en el sector públic a què es refereix l’article primer de la Llei 53/1984, aquelles entitats titulars de centres, establiments o serveis sanitaris que estan obligades a prestar assistència sanitària a les persones protegides per qualsevol dels règims de la Seguretat Social en virtut de col·laboració o concert amb les seves entitats gestores, exigint-se en aquest darrer cas el corresponent certificat d’acreditació lliurat d’acord amb l’Ordre de 25 d’abril de 1983 i disposicions concordants.

4.

Activitats docents

1. El personal sotmès a l’àmbit d’aplicació del present Decret podrà compatibilitzar la seva activitat assistencial, un cop complertes les exigències establertes en la Llei 53/1984, amb el desenvolupament d’un lloc de treball públic de caràcter docent, en els supòsits i condicions següents: 1. Amb un lloc de treball com a professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i de durada determinada.

2. Amb  una  plaça  de  catedràtic  o  professor titular d'universitat  o  de catedràtic d'escola universitària, o de professor  titular d'escola universitària d'infermeria, dins de  l'àrea d'especialitat del seu departament universitari i sempre que els dos llocs de treball siguin reglamentàriament determinats com de prestació a temps parcial.

3. [No vigent].

Altres versions d'aquest precepte

5.

Activitats investigadores
Al personal sotmès a l’àmbit d’aplicació del present Decret se li podrà autoritzar la compatibilitat per a l’exercici d’activitats d’investigació de caràcter no permanent o d’assessorament en supòsits concrets, en els termes establerts en l’article sisè de la Llei 53/1984.

III.

COMPATIBILITAT AMB ACTIVITATS PRIVADES

6.

-1. De conformitat amb el que preveu l’article 12.2 de la Llei 53/1984, les activitats privades que corresponguin a llocs de treball que requereixin la presència efectiva de l’interessat durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària corresponent a l’activitat pública només podran compatibilitzar-se quan aquesta sigui de dedicació a temps parcial.

-2. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior, solament podrà autoritzar-se la compatibilitat d’una activitat privada amb l’exercici de dos llocs de treball en el sector públic quan la suma de les jornades setmanals d’aquestes sigui, en el seu conjunt, inferior a les 40 hores.

7.

No podrà autoritzar-se la compatibilitat al personal sotmès a l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret per a l’exercici d’activitats de col·laboració o concert amb la Seguretat Social que no tinguin el caràcter de públiques d’acord amb el que preveu l’article tercer.

8.

-1. Salvant el que preveuen els articles anteriors, el personal que realitzi activitats sanitàries en centres hospitalaris de la Seguretat Social en règim de jornada ordinària podrà desenvolupar a més a més, prèvia l’obtenció de la corresponent autorització de compatibilitat, una activitat sanitària de caràcter privat, llevat que percebi complement de dedicació exclusiva o qualsevol altre de caràcter similar.

-2. De conformitat amb el que disposa l'article 12.1.a) de la  Llei  53/1984, l'esmentada activitat privada no es podrà exercir  pel  que fa a persones que es trobin incloses en el seu corresponent contingent.

Altres versions d'aquest precepte

IV.

NORMES APLICABLES ALS RÈGIMS DE TRANSITORIETAT PREVISTOS EN LA LLEI 53/1984

9.

Compatibilització d’activitats públiques sanitàries

-1.   A  partir de l'1 d'octubre de 1985, el personal a què fa referència la disposició transitòria 3 de la Llei 53/1984 solament  podrà  compatibilitzar  dos llocs de treball en el sector   públic   sanitari   si   concorren   els  requisits següents:

a) Que no es produeixi coincidència d’horari entre ambdós llocs de treball.

b) Que no haguessin estat incompatibles l’1 de gener de 1983.

c) Que ambdós es vinguin desenvolupant en règim de prestació a temps parcial.

En aquests supòsits, caldrà sol·licitar la corresponent autorització de compatibilitat en el termini de tres mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, si es volen seguir exercint ambdós llocs de treball.

En cas que algun d’aquests passés a ser de jornada ordinària com a conseqüència de la reordenació assistencial, quedarà anul·lada l’autorització de compatibilitat i l’interessat haurà d’optar per un dels dos llocs de treball en un termini de tres mesos.

El procediment per sol·licitar la compatibilització s’ajustarà al que preveuen l’article dotzè i següents del present Decret.

-2. Si les activitats públiques sanitàries resultessin incompatibles, a l’empara del que preveuen la Llei 53/1984 o en el present Decret, l’interessat haurà de cessar en una d’aquestes un cop exercitada l’opció per l’altra d’acord amb el procediment establert a aquest efecte. L’esmentada opció haurà d’efectuar-se en el termini a què es refereix l’article tretzè d’aquest Decret.

Altres versions d'aquest precepte

10.

Règim aplicable al desenvolupament de les activitats docents lectiva i complementària assistencial en l’àmbit universitari.
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

11.

Règim aplicable als funcionaris dels cossos especials al servei de la Sanitat local.

-1. El personal funcionari adscrit als cossos especials al servei de la Sanitat local que vingui obligat a prestar assistència sanitària als beneficiaris de la Seguretat Social podrà seguir desenvolupant ambdues funcions mentrestant no es reestructurin les seves funcions o els cossos als quals pertanyen, i sense necessitat d’autorització expressa

-2. Els esmentats funcionaris no podran ocupar un altre lloc de treball en el sector públic, si bé, excepcionalment, podran realitzar activitats circumstancials de les que exerceixen els metges forenses i del Registre Civil. Tanmateix, els metges i practicants titulars podran compatibilitzar l’exercici de la seva plaça amb el desenvolupament de tasques en els equips d’atenció primària, sens perjudici del que s’estableixi en el futur pel que fa als precitats col·lectius.

Altres versions d'aquest precepte

V.

PROCEDIMENT PER A LA COMPATIBILITZACIÓ I L’EXERCICI DE L’OPCIÓ SOBRE ACTIVITATS
 

12.

Declaració d’activitats

-1. Per tal de sol·licitar la compatibilització d’activitats o exercitar l’opció de llocs de treball en els supòsits previstos en la Llei 53/1984 i en el present Decret, el personal sotmès al seu àmbit d’aplicació haurà de presentar l’oportuna declaració d’activitats, d’acord amb el model normalitzat que figura com a annex al Decret 98/1985, d’11 d’abril.

-2. La declaració d’activitats s’adreçarà al Secretari General del Departament corresponent on es presti l’activitat pública única o principal, o al Director General de l’Institut Català de la Salut o de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials quan es tracti de personal sanitari de la Seguretat Social

-3. L’esmentada declaració es podrà presentar directament o bé per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 66 de la Llei de Procediment Administratiu.

-4. A la declaració d’activitats caldrà fer-hi constar:

a) En el cas d’exercir un segon lloc de treball dins les Administracions Públiques, la dedicació i distribució horàries de la segona activitat pública exercida per l’interessat, amb especificació de la renumeració íntegra percebuda.

b) En el cas de desenvolupar una segona activitat en el sector privat i si aquesta es realitza per compte d’un tercer, especificació de la dedicació i distribució horàries.

13.

Termini per a la presentació de la declaració
La declaració de totes les activitats públiques i privades del personal sotmès a l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret que es desenvolupin a l’entrada en vigor d’aquest, s’haurà de formalitzar, a l’objecte de sol·licitar la seva compatibilització o d’exercitar l’oportuna opció de llocs de treball, en el termini de tres mesos a comptar des de l’entrada en vigor del present Decret.

14.

Resolucions administratives

-1. Les resolucions derivades de les sol·licituds de compatibilitat d’activitats contindran l’autorització o denegació expressa, segons el cas, de les compatibilitzacions demanades.

-2. En cas de denegació de compatibilització, així com en els supòsits en què l’interessat exerciti l’opció per una d’entre dues activitats incompatibles o, mancant aquesta es declari d’ofici, les resolucions pertinents determinaran la nova situació que correspongui a l’interessat i li atorgaran un termini que en cap cas no excedirà de l’últim dia del mes següent a aquell en què s’hagi realitzat la notificació, a l’objecte que es produeixi el seu efectiu cessament en l’activitat secundària o en la no escollida, segons el cas.

-3. Quan es tracti de compatibilitzar un únic lloc de treball en el sector públic sanitari amb una activitat sanitària exercida en consultori privat, l’òrgan competent podrà resoldre sobre la compatibilitat sol·licitada a mesura que es vagi procedint a la reclassificació de llocs de treball en el sector sanitari o a la reestructuació dels corresponents serveis, llevat que es donin situacions de colisió d’horaris o d’altres incompatibilitats manifestes. En aquests supòsits, podran compatibilitzar-se ambdues activitats, mentrestant no es resolgui la sol·licitud formulada.

-4. A manca d’exercici de l’opció entre una activitat en el sector públic sanitari i una activitat privada, incompatibles entre si, dins el termini establert a l’efecte, l’òrgan competent d’acord amb l’article setzè declararà d’ofici la nova situació que correspongui a l’interessat, entenent que opta per l’activitat pública. En els restants supòsits de manca d’opció en els terminis establerts, l’òrgan competent en cada cas declararà, així mateix, d’ofici les noves situacions, d’acord amb el que preveu la Llei 53/1984.

15.

Declaració de noves activitats

-1. La declaració de noves activitats, tant privades com públiques, caldrà presentar-la abans del seu inici en les condicions establertes en l’article tercer.4 del Decret 98/1985, d’11 d’abril, sobre procediment per a l’aplicació de les incompatibilitats del personal al servei de la Generalitat.

-2. En cas de modificació d’alguna de les circumstàncies de fet que varen ser tingudes en compte per a l’atorgament de l’autorització de compatibilitats sol·licitada, l’interessat estarà obligat a posar-la en coneixement de la Secretaria General del Departament corresponent o de les Direccions Generals de les Entitats Gestores de la Seguretat Social, en el seu cas, als efectes de l’adaptació de l’autorització a la nova situació esdevinguda, si s’escau.

L’esmentada comunicació es realitzarà dins un termini màxim de deu dies des que aquella es produís.

16.

Òrgans competents per a l’atorgament de les autoritzacions de compatibilitat.

-1. Les autoritzacions o denegacions de compatibilitat correspondran als Consellers de Sanitat i Seguretat Social, d’Ensenyament o de Governació, a proposta dels respectius Secretaris Generals, d’acord amb el que preveu l’article desè del Decret 98/1985, d’11 d’abril

-2. El Secretari General del Departament de Sanitat i Seguretat Social podrà delegar la facultat de formular la dita proposta en els Directors Generals de l’Institut Català de la Salut i de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, pel que fa al personal sanitari sotmès a l’àmbit de llur respectiva competència.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

El personal a què es refereix la disposició transitòria tercera de la Llei 53/1984, adscrit als Equips d’Atenció Primària, podrà compatibilitzar l’exercici de la seva plaça amb un altre lloc de treball en el sector públic sanitari d’acord amb el que preveu l’article novè del present Decret, sempre que la suma de les dedicacions corresponents a ambdues activitats no ultrapassi, en el seu conjunt, les 60 hores setmanals.
Altres versions d'aquest precepte

Segona

En tot al que no preveu el present Decret seran d’aplicació les normes contingudes en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i en el Decret 98/1985, d’11 d’abril.

DISPOSICIÓ FINAL

Única

Es faculta els Consellers de Sanitat i Seguretat Social, d’Ensenyament i de Governació per tal que, en l’àmbit de llurs respectives competències, dictin les normes adients per al desplegament, l’execució i l’aplicació d’aquest Decret.