Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 107/2001, de 17 d'abril, pel qual es crea i es regula la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

  • Núm. del document 107/2001

  • Data del document 17/04/2001

  • Data de publicació 03/05/2001

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3380

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

D'acord amb el Reial decret 1640/1999, de 22 d'octubre, pel qual es regula la prova d'accés a estudis universitaris, modificat pel Reial decret 990/2000, de 2 de juny, les administracions educatives han de constituir en els seus respectius àmbits de gestió una comissió organitzadora de la prova d'accés a estudis universitaris. En aquest àmbit existeix la Comissió del COU i de les PAAU, creada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, mitjançant l'Acord de 8 de maig de 1995. Es fa necessària, ara, una regulació que ordeni l'estructura organitzativa de les proves d'accés a les universitats de Catalunya i l'adapti a la nova normativa sobre aquesta matèria, sens perjudici de deixar constància que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha promogut davant el Tribunal Constitucional un conflicte de competències (núm. 1037/2000) contra determinats articles del Reial decret 1640/1999, de 22 d'octubre.
És per això que el present Decret procedeix a crear la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya i l'adscriu a l'Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU a Catalunya, dependent de la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya. La Comissió assumeix les funcions que fins ara han estat atribuïdes a la Comissió Coordinadora del COU i de les PAAU de Catalunya, en el marc dels acords que, en matèria de coordinació i organització de les proves d'accés a la universitat, s'han estat adoptant pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
Per tant, previ informe del Consell Interuniversitari de Catalunya i a proposta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació,
Decreto:

Article 1

Creació i adscripció
Es crea la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya i s'adscriu a l'Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU a Catalunya, que depèn de la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Article 2

Composició
Composició La Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya està integrada per:
a) El coordinador de les proves d'accés.
b) El sotscoordinador de les proves d'accés a la universitat de cada una de les universitats públiques catalanes.
c) El director general d'Ordenació i Innovació Educativa del Departament d'Ensenyament o la persona en qui delegui.
d) Un/a representant designat/ada per cada una de les universitats privades que organitzin les proves d'accés per als més grans de 25 anys, quan s'hi tractin temes de la seva competència.
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Funcions
3.1 La Comissió Coordinadora de les proves d'accés a les universitats públiques té com a missions específiques:
a) Coordinar les proves d'accés a la universitat.
b) Coordinar les proves d'accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys.
3.2 Les funcions que té atribuïdes la Comissió són les següents:
a) Proposar a la comissió d'accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya les dates de les proves d'accés a la universitat (PAU) i de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
b) Definir els criteris per a l'elaboració de les propostes d'examen.
c) Establir els criteris generals d'avaluació de les proves.
d) Adoptar les mesures per garantir el secret del procediment d'elaboració i selecció dels exàmens.
e) Adoptar mesures per garantir l'anonimat dels exercicis realitzats per l'alumnat.
f) Adoptar mesures per garantir els drets lingüístics de l'alumnat.
g) Designar i constituir els tribunals.
h) Resoldre les reclamacions que corresponguin d'acord amb la normativa vigent.
i) Coordinar-se amb els centres on s'imparteix el batxillerat i amb els centres on preparen les proves per a les persones més grans de 25 anys, informant-les sobre l'organització i l'estructura de les proves.
j) Emetre un informe sobre les proves i elevar-lo al Consell Interuniversitari de Catalunya, un cop finalitzats els procediments de totes les convocatòries. L'informe ha d'avaluar els resultats de les proves i ha de recollir les consideracions i propostes que la Comissió consideri oportunes.
k) Qualsevol altra funció derivada de l'organització i seguiment de les proves.
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Funcionament
4.1 La Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya ha d'aprovar un reglament d'organització i funcionament que ha de determinar, com a mínim, la periodicitat de les reunions, els quòrums de constitució i votació i el règim de convocatòries i d'adopció d'acords.
4.2 En tot allò que no sigui específicament regulat en aquest Decret i pel reglament d'organització i funcionament, és aplicable la normativa reguladora dels òrgans col·legiats.

Article 5

El president
5.1 El president de la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya és el coordinador de les proves d'accés.
5.2 El coordinador de les proves d'accés és nomenat pel conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, escoltats els rectors de les universitats públiques catalanes, per un període renovable de quatre anys.
5.3 Corresponen al president les següents funcions:
a) Representar la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya.
b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar l'ordre del dia, tenint en compte les peticions de la resta dels membres.
c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls per causa justificada.
d) Dirimir amb el seu vot els empats.
e) Assegurar el compliment de la normativa vigent.
f) Visar les actes i certificacions dels acords.
g) Exercir qualsevol altra funció inherent a la seva qualitat de president.

Article 6

El secretari
6.1 El cap executiu de l'Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU a Catalunya actua de secretari de la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya.
6.2 Corresponen al secretari les següents funcions:
a) Assistir a les reunions amb veu i sense vot.
b) Efectuar la convocatòria de les sessions per ordre del president, així com les citacions als membres.
c) Rebre els actes de comunicació dels membres amb la Comissió i, per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altre tipus d'escrit dels quals hagi de tenir coneixement.
d) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.
e) Expedir certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats.
f) Qualsevol altra funció inherent a la seva qualitat de secretari.

Article 7

Experts i comissions de treball
El president de la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya pot convidat a assistir a les reunions, amb veu i
sense vot, persones expertes en matèries concretes, i pot formar comissions de treball d'acord amb la naturalesa dels assumptes que s'hagin de tractar.

Disposicions addicionals

1

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

2

Es modifica l'article 3 del Decret 334/1996, de 29 d'octubre, pel qual es crea l'Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAAU de Catalunya, que resta redactat:
"Article 3
"3.1 Correspon la direcció de l'Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya al coordinador de les proves d'accés, que és nomenat pel conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, escoltats els rectors de les universitats públiques catalanes, per un període de quatre anys renovables.
"3.2 L'Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya comptarà amb els mitjans personals i materials necessaris per al compliment de les seves funcions.
"3.3 La planificació administrativa de l'Oficina de Coordinació i d'Organització de les PAU de Catalunya correspon a un cap executiu, que depèn orgànicament del/de la secretari/ària del Consell Interuniversitari de Catalunya i funcionalment del coordinador de les proves d'accés. Aquest lloc està reservat a personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de les universitats públiques catalanes.

3

En el termini de tres mesos a comptar de l'endemà de l'entrada en vigor d'aquest Decret, els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya s'han d'adaptar a les prescripcions del present Decret en matèria d'organització de les proves d'accés a la universitat.

Disposicions finals

1

Es faculta el conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació per tal que realitzi les actuacions oportunes per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.

2

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà que sigui publicat al DOGC.