Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 359/1986, de 4 de desembre, pel qual s'estableix la fórmula de jurament o promesa en la presa de possessió de funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errada en el DOGC n. 800, p. 535, de 6.2.1987).

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Governació

 • Núm. del document 359/1986

 • Data del document 04/12/1986

 • Data de publicació 14/01/1987

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 790

TEXT PUBLICAT

                            
 NOTA. En aquest text s'han introduït les          
 correccions d'errada publicades en el DOGC.         
                               
   Atès que la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció
 Pública de l'Administració de la Generalitat, en el seu
 article 59.c) estableix, com un dels requisits per adquirir
 la condició de funcionari de la Generalitat, jurar o
 prometre complir les lleis vigents en el compliment de les
 funcions que li siguin atribuïdes, es fa necessari establir
 la fórmula adient per complir l'esmentat requisit;     
                               
   A proposta del Conseller de Governació, i d'acord amb el
 Consell Executiu,                     
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                         
   En l'acte de presa de possessió de la condició de
 funcionari  de  l'Administració  de la Generalitat de
 Catalunya, es contestarà a la pregunta següent:      
   "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
 complir fidelment les obligacions com a funcionari del
 Cos......... de la Generalitat de Catalunya,  d'acord amb
 la legislació vigent?"                   
   Serà suficient que qui hagi de prendre possessió es
 manifesti afirmativament, amb la fórmula "Sí, ho juro"
 o "Sí, ho prometo".                    
                               
 Disposició final                      
                               
 Única                           
   El present Decret entrarà en vigor el mateix dia de la
 seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
 Catalunya.                         
                               
 Barcelona, 4 de desembre de 1986              
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Agustí M. Bassols i Parés                 
 Conseller de Governació