Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 124/1988, de 24 de maig, sobre normes complementàries als catàlegs de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.

TEXT CONSOLIDAT

La publicació dels catàlegs dels llocs de treball d'un departament, organisme o entitats de l'Administració de la Generalitat comporta l'aplicació del nou sistema retributiu al personal que ocupi els llocs de treball reservats a funcionaris inclosos en el catàleg.
A la vegada, cal completar amb caràcter provisional les normes bàsiques que permetin garantir la carrera i la promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat.
En conseqüència, d'acord amb els articles 11 i 12.1.a) de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, a proposta del Conseller de Governació i d'acord amb el Consell Executiu,
Decreto:

Article 1

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

3.1 Els funcionaris de l'Administració de la Generalitat podran consolidar el seu grau personal de les maneres següents:
3.1.1 S'entén que un funcionari consolida el grau corresponent al nivell del lloc de treball designat en els catàlegs sempre que l'hagi ocupat durant dos anys consecutius o tres amb interrupció. A aquests efectes es computarà el temps de serveis prestats en el lloc de treball amb anterioritat a la publicació dels catàlegs.
Els funcionaris també consolidaran el grau corresponent al nivell del lloc que ocupen si aquest correspon als nivells inclosos a l'interval de nivells del grup en el qual està classificat el seu cos o escala, sempre que tinguin una antiguitat reconeguda mínima de tres anys en el mateix grup del cos o escala al qual pertanyen.
3.1.2 Si el nivell del lloc que ocupen és superior al nivell màxim inclòs en l'interval corresponent al seu cos o escala, consolidaran l'esmentat nivell màxim de l'interval del seu cos o escala.
3.1.3 Els funcionaris que ocupin un lloc de treball en comissió de serveis consolidaran, si s'escau, el grau corresponent al nivell del lloc d'origen en els termes establerts a les normes anteriors.
3.1.4 Excepcionalment, i per als casos en què els funcionaris hagin ocupat des de l'1 de gener de 1985 llocs de treball de nivells diferents al que ocupa actualment, els secretaris generals assignaran el grau al funcionari en funció d'aquests nivells i del temps que s'hagi ocupat cadascun d'ells.
3.2 En el cas de reingrés en el servei actiu, el conseller competent en matèria de funció pública o aquell que, d'acord amb l'article 12.3 de la Llei 17/1985, en tingui atribuïdes les competències, a proposta de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, assignarà un grau que s'entendrà consolidat sempre que aquest tingui reconegut com a mínim un trienni en el mateix cos o escala.

1

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

2

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

3

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició derogatòria

Queden derogats els Decrets 166/1981, de 25 de juny, i 336/1982, de 22 de juliol, en tot el que s'oposin a aquest Decret.