Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 71/1987, de 15 de gener, d'aprovació del Reglament del Registre General de Personal de la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Governació

 • Núm. del document 071/1987

 • Data del document 15/01/1987

 • Data de publicació 18/03/1987

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 817

Afectacions
TEXT PUBLICAT

                            
   La Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública
 de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en el
 seu article 23 i concordants preveu l'existència del
 Registre General de Personal dependent del Departament de
 Governació, i el configura com l'instrument fonamental en
 la gestió de personal de la Generalitat.          
                               
   L'efectivitat de la seva implantació requereix el
 desplegament reglamentari, a fi d'establir les normes
 bàsiques del seu funcionament.               
                               
   Per tot això, a proposta del Conseller de Governació,
 amb l'informe previ de la Comissió Tècnica de la Funció
 Pública i d'acord amb el Consell Executiu,         
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic                        
   S'aprova el Reglament del Registre General de Personal
 de la Generalitat de Catalunya.              
                               
 Disposició derogatòria                   
   Quedan derogades totes les normes d'igual o d'inferior
 rang que s'oposin al que disposa aquest Reglament.     
                               
  Disposició final                     
   Es faculta el Conseller de Governació per dictar les
 disposicions  necessàries per al desplegament del que
 estableix aquest Reglament.                
   Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Barcelona, 15 de gener de 1987               
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Agustí M. Bassols i Parés                 
 Conseller de Governació                  
                               
                               
 REGLAMENT                         
 del Registre General de Personal de la Generalitat de
 Catalunya                         
                               
 Normes generals                      
                               
 Article 1                         
   El Registre General de Personal és constituït pels
 expedients  personals, en els quals es reuneixen els
 documents que incorporen els actes referents a la vida
 administrativa del personal de la Generalitat, i pel
 Registre Informàtic, conjunt d'inscripcions i anotacions
 relatives a aquells actes.                 
   El Registre General de Personal depèn del Departament
 de Governació i és regit per la Direcció General de la
 Funció Pública, d'acord amb les normes que estableix aquest
 Reglament.                         
                               
 Article 2                         
   Ha d'ésser inscrit en el Registre General tot el
 personal a què es refereix la Llei 17/1985, de 23 de
 juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la
 Generalitat, sigui quina sigui la seva vinculació.     
   En concret ha de constar en el Registre:        
   a) El personal al servei de l'Administració de la
 Generalitat,  és a dir, el personal integrat en els
 Departaments, en els seus organismes autònoms i en les
 entitats gestores de la Seguretat Social.         
   b) El personal al servei de la Sindicatura de Comptes i
 el personal al servei del Consell Consultiu.        
   c) Els funcionaris que passin a prestar els seus
 serveis en entitats del sector públic, sempre que els llocs
 de treball que els funcionaris ocupin estiguin inclosos en
 la llista de llocs de treball de la Generalitat.      
   d) El personal que presta serveis a les Universitats
 figurarà en el Registre General mitjançant connexió amb els
 registres d'aquelles  Institucions.  Aquests  registres
 s'ajustaran a les dades i al sistema que estableix aquest
 Reglament.                         
   La coordinació dels registres de personal de les
 Universitats amb el Registre General respectarà, en tot
 cas, l'autonomia d'aquelles Institucions.         
                               
 Article 3                         
   El Departament de Governació adoptarà les mesures
 adients per cooperar amb les entitats locals que ho
 sol·licitin en la constitució dels seus registres i en la
 coordinació  amb  els  registres  de  les  altres
 Administracions.                      
                               
 Article 4                         
   4.1 La utilització dels mitjans informàtics en la
 gestió del Registre s'atindrà acuradament a les normes que
 desplega l'article 18.4 de la Constitució espanyola.    
   4.2  En l'expedient personal i  en  el  Registre
 informàtic no hi podran figurar dades referents a raça,
 religió o opinió.                     
   4.3 Els responsables de la custòdia dels expedients
 personals i de la gestió del Registre informàtic tindran
 cura de forma  especial del acompliment per part del
 personal al seu càrrec del deure de reserva total pel que
 fa a les dades que siguin conegudes per raó de les funcions
 que els són encomanades.                  
                               
 Article 5                         
   El titular de l'expedient personal podrà tenir-hi accés
 i podrà sol·licitar al Departament, l'organisme o la
 institució  que  el custodiï certificat de les dades
 contingudes en el Registre informàtic i còpies compulsades
 de la documentació.                    
                               
 El Registre informàtic                   
                               
 Article 6                         
   Els actes administratius que en aquest Reglament es
 determinen com a objecte obligatori de registre en cap cas
 podran suposar variacions retributives en nòmina mentre no
 hagin estat comunicats per a la seva inscripció en el
 Registre informàtic. La data de registre s'incorporarà al
 document.                         
                               
 Article 7                         
   Constaran en el Registre informàtic les dades que en
 els articles següents es detallen, referents a:      
  7.1 La identificació personal.              
  7.2  La vinculació amb la Generalitat, el seu inici i la
 seva finalització.                     
  7.3 Els llocs de treball o els càrrecs ocupats.     
  7.4 Les situacions administratives o laborals.      
  7.5 L'antiguitat.                    
  7.6 El grau personal.                  
  7.7 Les retribucions i el sistema de previsió social.  
  7.8  Les  titulacions  acadèmiques,  els  cursos  de
 perfeccionament i altres mèrits d'interès.         
  7.9  Les faltes greus i molt greus, i les sancions mentre
 no hagin estat cancel·lades.                
  7.10  Els  expedients  d'incompatibilitat  i  de
 compatibilitat.                      
                               
 Article 8                         
   El  registre  de  cada persona s'iniciarà amb la
 inscripció de les dades personals i de la seva vinculació
 amb el detall següent:                   
 Cognoms i nom.                       
 Número de DNI.                       
 Data de naixement.                     
 Lloc de naixement.                     
 Sexe.                           
 Estat civil.                        
 Sistema d'accés a l'Administració de la Generalitat.    
 Classe de personal.                    
 Cos, escala o categoria laboral.              
 Número de Registre Personal.                
 Data del nomenament o del contracte i, si s'escau, data de
 publicació.                        
 Titulació aportada en el procés selectiu.         
 Grau personal inicial.                   
 Situació administrativa o laboral.             
 Sistema de previsió social, número d'afiliació i dates
 d'alta i de baixa.                     
 Data i motiu de finalització de la vinculació.       
                               
 Article 9                         
   En relació amb els llocs de treball i els càrrecs que
 inicialment i successiva ocuparà cada persona, s'anotaran
 les dades següents:                    
 Nom i codi del lloc o càrrec.               
 Nivell del lloc o càrrec.                 
 Forma d'accés al lloc o al càrrec.             
 Centre de treball i localitat.               
 Departament i Unitat Directiva.              
 Data de presa de possessió o d'incorporació.        
 Complements específic i de destinació.           
 Data i motiu de finalització en l'ocupació del lloc o el
 càrrec.                          
                               
 Article 10                         
   L'anotació de les situacions administratives i laborals
 s'ajustarà a la normativa aplicable a cada classe de
 personal.  S'especificarà,  respecte  a cada situació,
 l'autoritat que la disposa, la data d'inici dels efectes i
 la de finalització, si s'escau.              
                               
 Article 11                         
   El registre de l'antiguitat es referirà a la data en
 què cada persona haurà accedit a un cos, una escala o
 categoria de l'Administració i als períodes de temps en
 servei actiu complerts que, a efectes de retribucions i
 d'antiguitat, es reconeguin successivament d'acord amb la
 normativa aplicable a cada cas; hi constarà la data en què
 es produirà el reconeixement i els períodes acumulats en el
 cos, l'escala, la categoria i el grup. Igualment es farà
 constar l'antiguitat reconeguda per serveis prestats en
 Administracions públiques abans d'adquirir la condició de
 funcionari.                        
                               
 Article 12                         
   Amb el reconeixement previ per part de l'autoritat
 competent, es registraran el grau personal consolidat i la
 data d'efecte del reconeixement.              
                               
 Article 13                         
   En tot moment hauran de constar en el  Registre
 informàtic les retribucions acreditades pel personal.   
   La inscripció del personal en el Registre informàtic i
 les anotacions subsegüents permetran que es reflecteixin en
 nòmina les incidències corresponents.           
                               
 Article 14                         
   L'anotació de titulacions acadèmiques, cursos i altres
 mèrits d'interès es realitzarà amb la presentació prèvia de
 la documentació acreditativa, de la qual quedarà constància
 en l'expedient personal. Es detallaran l'any d'obtenció del
 títol i el centre expedidor.                
                               
 Article 15                         
   Les faltes greus i molt greus i les seves sancions
 seran registrades un cop rebuda la notificació per part de
 l'autoritat que l'haurà imposat; constarà en el Registre la
 data d'imposició de la sanció.               
   Transcorregut un termini igual al necessari per a la
 seva prescripció, es cancel·laran les inscripcions d'ofici
 o a petició de l'interessat. La cancel·lació implicarà la
 desaparició de l'anotació del Registre informàtic.     
                               
 Article 16                         
   El Registre d'expedients d'incompatibilitat  o  de
 compatibilitat detallarà el número de l'expedient, la data
 de resolució i el seu contingut essencial.         
                               
 Article 17                         
   Les inscripcions i les anotacions es realitzaran dins
 del termini d'un mes des de la producció de l'acte a què es
 refereixen. La data de registre s'incorporarà al document
 original.                         
                               
 Article 18                         
   En el cas que la introducció d'una dada en el Registre
 comporti l'actuació posterior d'una unitat administrativa
 diferent de la que haurà realitzat l'anotació, es trametrà
 comunicació pels mitjans més ràpids possible.       
                               
 Article 19                         
   Si s'adverteix en el Registre l'existència de vicis
 susceptibles de produir la nul·litat o l'anul·labilitat
 dels actes que hauran donat origen a la inscripció, es
 comunicarà al Departament competent als efectes escaients. 
                               
 El número de registre personal               
                               
 Article 20                         
   El número de registre personal és l'identificador de
 cada persona en tant que pertany a l'Administració de la
 Generalitat.                        
   El número de registre personal serà format pel número
 del Document Nacional d'Identitat completat, si cal, amb
 zeros a l'esquerra fins a totalitzar vuit dígits, seguit de
 tres de control, d'una lletra identificativa i del codi del
 cos, l'escala o la categoria a què pertanyi.        
                               
 Article 21                         
   L'assignació del número de  registre  personal  i
 l'emissió del títol de funcionari, la realitzarà l'Òrgan
 competent, un cop rebuda la notificació de la presa de
 possessió.                         
                               
 L'expedient personal                    
                               
 Article 22                         
   Formen l'expedient personal els documents originals que
 incorporen els actes que han de constar en el Registre
 informàtic.                        
   La custòdia dels expedients personals correspon al
 Departament, l'organisme o la institució a què el personal
 està destinat.                       
   En cas de prestació de serveis compatibles en més d'un
 Departament, organisme o institució de la Generalitat,
 l'expedient de l'activitat principal  serà  completat,
 permanentment, amb les variacions de l'expedient secundari.
                               
 Article 23                         
   En cas de canvi de destinació, l'entitat de procedència
 emetrà un certificat de serveis on reflectirà totes les
 circumstàncies administratives que siguin d'interès per a
 la  correcta  incorporació del personal i trametrà a
 l'entitat de destinació, amb acusament de recepció, la
 documentació que formi el seu expedient personal juntament
 amb el certificat esmentat; en la unitat de procedència
 quedarà, com a mínim, una còpia del certificat emès.    
   En els casos de declaració d'excedència o quan el
 personal deixi de prestar serveis a la Generalitat, el
 certificat i l'expedient personal seran tramesos de la
 forma abans indicada a la Direcció General de la Funció
 Pública, llevat dels que pertanyin al personal a què es
 refereix l'article 12.3 de la Llei 17/1985, la documentació
 dels quals romandrà en la Unitat corresponent, sempre que
 les competències que s'esmenten en aquell article hagin
 estat atribuïdes.                     
                               
 Competències                        
                               
 Article 24                         
   Correspon al Departament de Governació, que exercirà
 aquestes competències mitjançant la Direcció General de la
 Funció Pública, d'acord amb el que disposa l'article 12.1
 de la Llei 17/1985:                    
  24.1  Introduir en el Registre informàtic les dades
 referents als actes que siguin dictats pel Conseller de
 Governació en virtut de la seva competència general en
 matèria de funció pública i, en especial, les referents a
 la inscripció del nomenament dels funcionaris.       
  24.2  Assignar el número de registre de personal als
 funcionaris i emetre'n el títol.              
 24.3 Donar fe de les inscripcions que consten en el
 Registre informàtic. A la certificació s'acompanyarà, en
 tot cas, document extret del Registre informàtic  on
 constaran les dades certificades.             
  24.4  Establir les normes de funcionament del Registre i
 vetllar pel seu compliment.                
  24.5  Realitzar, per part  de  la  Generalitat,  en
 col·laboració amb el Centre Informàtic, les actuacions
 escaients per tal d'assegurar la coordinació amb  el
 Registre Central de Personal, amb els registres de les
 Universitats i amb els d'aquelles entitats que hagin
 d'estar coordinades.                    
  24.6  Emetre els informes i realitzar els estudis que,
 sobre tot el personal inclòs en el Registre, li encomanin
 els òrgans competents.                   
  24.7  Totes aquelles funcions que afectin el Registre de
 forma general.                       
                               
 Article 25                         
   Correspon a cada Departament, en relació amb  el
 personal que hi presta serveis i amb el destinat als
 organismes i les institucions que en depenen:       
  25.1 Introduir i mantenir actualitzades les dades del
 Registre informàtic referents al seu personal laboral,
 interí i eventual, i les dades referents als funcionaris
 que hi siguin destinats, que corresponguin a actes dictats
 per l'autoritat competent del Departament.         
  25.2 Custodiar en els expedients personals els documents
 autèntics que incorporin els actes esmentats en el punt
 anterior i els actes a què es refereix l'article 24.1.   
  25.3 Garantir la veracitat de les dades registrades i
 donar fe de l'existència de tots els actes registrats.   
  25.4  Protegir l'accés al Registre informàtic i als
 expedients personals, dins del propi àmbit.        
  25.5 Emetre els informes i realitzar els estudis sobre el
 personal que hi és destinat, basant-se en les dades
 existents en el Registre.                 
  25.6  Totes les altres competències que se'ls pugui
 atribuir per al bon funcionament del Registre.       
                               
 Article 26                         
   Les funcions assignades al Conseller de Governació i a
 la Direcció General de la Funció Pública en l'article 24.1
 i 24.2 d'aquest Reglament, pel que fa al personal a què es
 refereix l'article 12.3 de la Llei 17/1985, de 23 de
 juliol, seran exercides pels Departaments corresponents,
 sempre que aquests tinguin atribuïdes les competències que
 s'hi esmenten.