Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 65/1987, de 15 de gener, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Governació

  • Núm. del document 065/1987

  • Data del document 15/01/1987

  • Data de publicació 13/03/1987

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 815

Afectacions
Afectacions passives (94)
TEXT CONSOLIDAT

L'article 47 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat, preveu els dos procediments de provisió dels llocs de treball reservats a funcionaris: el concurs, que és el sistema normal de provisió, i la lliure designació; ambdós sistemes mitjançant convocatòria pública.
Així mateix, els articles 53 al 56 i 57 i 58 de l'esmentada Llei regulen, respectivament, l'adquisició, la consolidació i el canvi del grau personal, i la promoció interna mitjançant l'accés a un Cos o a una Escala diferents dels propis, els quals configuren el sistema general de promoció dels funcionaris de la Generalitat.
Amb la finalitat de completar la normativa sobre els procediments de provisió dels llocs de treball, la del grau personal i la de la promoció interna, amb una estricta observació dels principis de publicitat i objectivitat, el present Reglament estableix la regulació del desenvolupament de la carrera administrativa i de la promoció dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Per tot això, a proposta del Conseller de Governació, amb l'informe previ de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, i d'acord amb el Consell Executiu,
Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat.

Disposició final

El present Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Reglament

general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat

I Àmbit d'aplicació

Article 1

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

II Normes generals per a la provisió de llocs de treball

Article 2

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

A Provisió de llocs de treball mitjançant concurs

Article 5

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

B Peculiaritats per als llocs de comandament

Article 10

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

C Juntes de Mèrits

Article 17

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

D Provisió de llocs de treball de lliure designació

Article 27

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

E Destinació provisional

Article 29

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

III Procediment

Article 30

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 31

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 34

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 35

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 36

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 37

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 38

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 39

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 40

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 41

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

A Situacions especials de redistribució

Article 42

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 43

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 44

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 45

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 46

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 47

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 48

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 49

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 50

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

B Reingrés al servei actiu

Article 51

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article52

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 53

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 54

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

C Promoció interna

Article 55

La Generalitat de Catalunya fomentarà i facilitarà la promoció interna dels seus funcionaris, la qual consisteix en l'accés a un Cos o a una Escala diferent del propi, sigui d'un grup igual o superior.
Altres versions d'aquest precepte

Article 56

A tal efecte, les convocatòries per proveir places vacants reservaran entre el 20% i el 50% d'aquestes vacants per al torn de promoció interna.
Altres versions d'aquest precepte

Article 57

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 58

Els funcionaris que accedeixin mitjançant el torn de promoció interna tindran preferència sobre els aspirants de torn lliure per cobrir els llocs de treball vacants que siguin objecte de la convocatòria.
Altres versions d'aquest precepte

Article 59

Les bases de la convocatòria poden preveure l'acumulació de places vacants d'un torn a l'altre, si el nombre d'aspirants que supera les proves selectives és inferior al de les places convocades en algun dels seus torns.
No obstant això, en cap cas, mitjançant l'acumulació de places vacants del torn lliure al torn de promoció interna no es podrà superar el límit del 50%. Les places que ultrapassin l'esmentat límit seran declarades desertes.
Altres versions d'aquest precepte

Article 60

Per accedir a un altre Cos o Escala, dins el mateix grup, els funcionaris que compleixin les condicions de la convocatòria, i que s'acullin al torn de promoció interna, només han de superar la part de les proves selectives i dels cursos de formació peculiars de l'especialitat del Cos o de l'Escala a què pretenen accedir; les bases de la convocatòria han de fixar les matèries que es consideren superades o exemptes.
Altres versions d'aquest precepte

Article 61

Si es tracta d'accedir a un altre Cos o Escala d'un grup superior, els funcionaris que compleixin les condicions de la convocatòria i que s'acullin al torn de promoció interna han de superar les proves selectives, i, si s'escau, el curs selectiu de formació, o realitzar també els cursos de formació.
Altres versions d'aquest precepte

Article 62

L'accés mitjançant promoció interna que suposi canvi de grup es realitza, únicament, des d'un Cos o des d'una Escala d'un determinat grup a un altre Cos o una altra Escala del grup immediatament superior.
Altres versions d'aquest precepte

Article 63

Poden accedir, per promoció interna, als Cossos o Escales del nivell immediatament superior els funcionaris de qualsevol Cos o Escala que compleixin els requisits de la convocatòria, mitjançant la superació de les proves que s'estableixin i que seran, en tot cas, idèntiques a les previstes amb caràcter general per a l'ingrés al corresponent Cos o Escala.
Altres versions d'aquest precepte

Article 64

No obstant això, d'acord amb els principis de mèrits i capacitat, es pot eximir d'alguna de les proves esmentades els funcionaris que procedeixin de la mateixa àrea d'especialització professional que la corresponent al Cos o Escala al qual es pretengui accedir, i tinguin una antiguitat mínima de tres anys en aquesta àrea, circumstància que s'ha d'especificar a les bases de la convocatòria.
En la fase de concurs, que no serà eliminatòria, es pot valorar l'antiguitat en el Cos al qual pertanyi, l'historial professional i els cursos realitzats en escoles de Formació de Funcionaris.
La valoració d'aquesta fase no pot superar més de la tercera part de la puntuació total del concurs-oposició.
Altres versions d'aquest precepte

D Carrera i promoció professional

Article 65

Tots els llocs de treball de l'Administració de la Generalitat, reservats a funcionaris, es classifiquen en 30 nivells, d'acord amb la seva valoració en funció dels criteris de titulació, especialització, responsabilitat, competències i, si s'escau, de comandament, exigits per al seu exercici.
Altres versions d'aquest precepte

Article 66

Cada funcionari ha de posseir un grau personal, corresponent a algun dels nivells en què es classifiquen els llocs de treball. El grau consolidat constitueix un dret del funcionari.
Altres versions d'aquest precepte

Article 67

En cap cas no es podran exercir llocs de treball no inclosos en els nivells de l'interval corresponent a cada Cos o Escala.
Altres versions d'aquest precepte

Article 68

Els funcionaris de nou ingrés tindran el grau personal corresponent al nivell inferior assignat al grup de places que pertoqui, si bé consolidaran el grau corresponent al nivell del lloc de treball al qual hagin estat destinats.
Altres versions d'aquest precepte

Article 69

El grau personal es consolida i s'adquireix per l'exercici d'un o més llocs de treball del nivell corresponent, durant dos anys consecutius o durant tres anys amb interrupció, inclosos els llocs d'altres Administracions Públiques.
Si durant el temps en què un funcionari ocupa un lloc de treball se'n modifica el nivell, el temps que l'ha ocupat es computarà amb el nivell més alt amb el qual aquest lloc hagi estat classificat.
De la mateixa manera, quan un funcionari obtingui pels procediments ordinaris de provisió de llocs de treball una destinació de nivell immediatament superior al del grau en què es troba en procés de consolidació, el temps necessari de serveis prestats en aquest grau serà computable per a la referida consolidació, a petició de l'interessat.
D'altra banda, quan un funcionari sigui destinat o traslladat provisionalment a un lloc de treball de nivell superior al del grau en què es troba en procés de consolidació, el temps necessari de permanència en aquesta situació es computarà per a la consolidació del grau corresponent al nivell del lloc d'origen, llevat que obtingui, mitjançant l'oportuna convocatòria, una destinació definitiva en el lloc de treball exercit o en un altre del mateix nivell; en aquest supòsit, es consolidarà el darrer grau.
Altres versions d'aquest precepte

Article 70

L'adquisició i els canvis de grau personal s'han d'inscriure en el Registre General de Personal, amb el reconeixement previ del Secretari General corresponent.
Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de sol·licitud de reconeixement d'un determinat grau personal sense resolució expressa del secretari general del Departament corresponent, la petició s'entendrà desestimada.
Altres versions d'aquest precepte

Article 71

Dins l'Administració de la Generalitat, els graus que poden consolidar els funcionaris seran els corresponents als nivells inclosos en els intervals següents, segons els grups de Cossos i d'Escales als quals pertanyin:
Cos o Escala Nivell mínim Nivell màxim  
Grup A 11 30  
Grup B 9 26  
Grup C 8 22  
Grup D 6 18  
Grup E 1 14  
Altres versions d'aquest precepte

Article 72

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 73

Als funcionaris en situació de serveis especials, se'ls computarà el temps que romanguin en aquesta situació als efectes de consolidació del grau personal. Correspon al Consell Executiu, amb un informe previ del Consell Superior de la Funció Pública, establir els criteris mitjançant els quals es valorarà el temps en què es trobin en cadascun dels supòsits de les situacions de serveis especials.
Altres versions d'aquest precepte

Article 74

El Consell Executiu, amb un informe previ del Consell Català de la Funció Pública, pot determinar com s'adquireixen els graus superiors dels Cossos o de les Escales de cada grup, mitjançant la superació de cursos de formació o perfeccionament, que en tot cas, hauran de ser d'aprofitament, contrastat mitjançant la superació de proves o treballs idonis, que acreditin l'esmentada idoneïtat.
Podran prendre part en aquests cursos els funcionaris en actiu que, després d'haver fet la sol·licitud, superin les condicions establertes a la respectiva convocatòria.
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

-1

L'adquisició del grau personal d'acord amb el que estableix el present Reglament produirà efectes des de l'1 de gener de 1985.
La discrepància del funcionari en l'assignació del seu grau personal podrà ser objecte de revisió a instància seva, d'acord amb el temps de serveis efectius prestats en el seu Cos o Escala i amb el nivell dels llocs ocupats, amb l'informe previ de la Comissió Tècnica de la Funció Pública.
Altres versions d'aquest precepte

-2

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions transitòries

-2

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

-3

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

-4

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

-5

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

-6

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

-7

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

-8

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte