Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 6/2003, de 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 006/2003

  • Data del document 22/04/2003

  • Data de publicació 08/05/2003

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3879

TEXT CONSOLIDAT

PREÀMBUL

Catalunya no disposa d'una normativa que, amb caràcter general, reguli els drets i l'estatut dels presidents de la Generalitat que deixen d'exercir les funcions pròpies de llur càrrec, per bé que la Llei 2/1988, de 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars, estableix l'estatut dels presidents del Parlament que deixen el càrrec. Aquesta Llei té per objecte garantir que els presidents de la Generalitat, un cop hagin cessat, puguin atendre llurs necessitats personals i polítiques amb la dignitat i el decòrum que corresponen a les altes funcions exercides, i per tal d'establir també, en el cas que se'n produeixi el traspàs, unes mesures de protecció dels familiars més propers.

Article 1

Reconeixement, atenció i suport

Els expresidents de la Generalitat gaudeixen, a partir de llur cessament, del reconeixement, l'atenció i el suport deguts, d'acord amb les funcions i les responsabilitats exercides.

Article 2

Assignació mensual

Les persones que han exercit el càrrec de president o presidenta de la Generalitat tenen dret a percebre, per un període equivalent a la meitat del temps que han estat en el càrrec i, com a mínim, per una legislatura, una assignació mensual equivalent al 80% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec de president o presidenta de la Generalitat.

Article 3

Pensió vitalícia

Els expresidents de la Generalitat, quan arriben a l'edat de seixanta-cinc anys, tenen dret a percebre una pensió de jubilació vitalícia consistent en una assignació mensual igual al 60% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec de president o presidenta de la Generalitat. Aquesta pensió és incompatible amb l'assignació establerta per l'article 2.

Article 4

Incompatibilitats

1. La percepció de l’assignació i de la pensió vitalícia establertes per aquesta llei és incompatible amb l’exercici d’un càrrec públic, amb una feina o activitat en l’àmbit públic o privat i amb la participació en consells d’administració d’empreses públiques o privades. En queden exceptuades les activitats privades declarades compatibles per la legislació en matèria d’incompatibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat.

2. Els expresidents de la Generalitat han de presentar, a l’efecte del que estableix l’apartat 1, una declaració d’activitats davant l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en aquesta matèria.

3. La remuneració dels expresidents de la Generalitat, els mitjans personals i materials que tenen adscrits, la dotació pressupostària de l’oficina a què es refereix l’article 7 i la declaració d’activitats s’han de fer públics anualment en el Portal de la Transparència de la Generalitat.
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Pensió de viduïtat

El cònjuge vidu no separat legalment o l'altre membre de la parella, en el cas d'unions estables de parella, d'un expresident o expresidenta de la Generalitat amb dret a pensió vitalícia, d'acord amb l'article 3, té dret, mentre romangui en aquesta situació, a percebre una pensió vitalícia equivalent al 50% de la pensió que estableix l'article 3. En el cas de mort del cònjuge vidu, la pensió ha de beneficiar en la mateixa quantia els fills menors fins que arribin a la majoria d'edat.

Article 6

Regulació del règim estatutari

Correspon al Govern de regular el règim estatutari dels expresidents de la Generalitat, determinar els mitjans personals i materials que s'han de posar a llur disposició, establir el règim de precedències que corresponguin en els actes públics a què assisteixin i adoptar els serveis de seguretat que es considerin necessaris.

Article 7

Mitjans i memòria anual
1. El Govern ha de facilitar als expresidents de la Generalitat els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina adequada a les responsabilitats i a les funcions exercides, i la dotació pressupostària per al funcionament ordinari d'aquesta oficina i per a les atencions de caràcter social i protocol·lari que corresponguin.

2. Els expresidents de la Generalitat han d’elaborar una memòria anual, amb el contingut següent:

a) La descripció de les activitats dutes a terme durant el període corresponent.

b) La informació detallada sobre les despeses de funcionament de l’oficina i sobre les despeses derivades de l’exercici dels drets i les prerrogatives reconeguts per aquesta llei, d’acord amb la dotació pressupostària assignada.

3. Els expresidents de la Generalitat han de trametre anualment al Parlament la memòria d’activitats, que s’ha de publicar en el Portal de la Transparència de la Generalitat.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Renúncia i revocació dels drets i les prerrogatives dels expresidents
1. Els drets i les prerrogatives reconeguts per aquesta llei són renunciables. La renúncia s’ha de presentar per escrit davant la Mesa del Parlament.

2. Els drets i les prerrogatives reconeguts per aquesta llei poden ésser revocats totalment o parcialment per acord del Ple del Parlament, adoptat per majoria de dues terceres parts dels seus membres, en cas que consideri que ja no concorren les condicions d’honorabilitat necessàries en la persona d’un expresident o expresidenta de la Generalitat, atenent fets coneguts o que es puguin constatar, o en cas de condemna penal ferma contra la persona d’un expresident o expresidenta de la Generalitat.

3. Abans d’adoptar l’acord de revocació, el Parlament ha de convocar l’expresident o expresidenta que en sigui objecte a una compareixença davant la comissió que correspongui, per tal que pugui manifestar la seva posició sobre els fets.

4. La iniciativa del procediment de revocació correspon a dos grups parlamentaris o a una cinquena part dels membres del Parlament. La sol·licitud ha d’expressar els motius que la justifiquen.

5. El debat i la votació d’una sol·licitud de revocació s’han de substanciar en el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud. En cas de condemna penal ferma, el debat sobre la revocació s’ha d’incloure automàticament en l’ordre del dia de la primera sessió que es convoqui un cop feta pública la sentència.
Altres versions d'aquest precepte

DISPOSICINS ADDICIONALS

Primera

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el límit temporal establert per l'article 2 s'ha d'aplicar també als casos especificats per l'article 1 de la Llei 2/1988, del 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars.

Segona

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el percentatge fixat per l'article 3 s'ha d'aplicar també als casos especificats per l'article 2 de la Llei 2/1988, del 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.