Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 015/2003

  • Data del document 13/06/2003

  • Data de publicació 01/07/2003

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3915

  • No Vigent
TEXT PUBLICAT

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, i el Decret legislatiu 2/1991, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials, han conformat fins ara els eixos fonamentals de la política de la Generalitat en aquesta matèria de residus.

Aquestes normes estableixen els principis rectors de la gestió dels residus a Catalunya, d'acord amb la política mediambiental de la Unió Europea, i creen els instruments per a executar-la i preveure'n el desenvolupament, tant pel que fa als programes generals d'actuació com pel que fa a la normativa.

Des de l'any 1993, s'han produït diversos i importants canvis fàctics i normatius tant en els àmbits estatal i autonòmic com en el comunitari. Aquests canvis han provocat que determinats preceptes de la Llei 6/1993 i del Decret 2/1991 hagin esdevingut inaplicables o bé que calgui adequar-los a la nova realitat.

És per això que aquesta Llei té per finalitat fer una revisió general de la llei marc, en vista de la nova normativa en matèria de residus i de l'experiència assolida els darrers anys, i fer un balanç de la seva aplicació per tal d'optimar-la i de continuar treballant en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya.

Aquesta Llei incorpora i adequa les disposicions del Decret legislatiu 2/1991 que encara són vigents, per tal de donar coherència al marc normatiu aplicable i evitar la dispersió normativa. Així mateix, ajusta la regulació de les activitats de gestió de residus a la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

D'altra banda, defineix el concepte de residu comercial i estableix una regulació específica per a aquests residus a fi de millorar-ne la gestió i garantir que els productors i els posseïdors n'assumeixen tota la responsabilitat en la gestió, sens perjudici que els ens locals n'assumeixin la gestió directa, de manera que es respectin llurs competències en matèria de residus municipals. El mateix règim s'aplica als residus d'origen industrial assimilables als municipals.

Així mateix, s'adequa la resta de la regulació catalana a les determinacions de la Llei de l'Estat 10/1998, de 21 d'abril, de residus, com ara el concepte de residu municipal, l'abast del qual s'amplia en comparació amb l'anterior normativa catalana.

Aquesta Llei, a més, té en compte les darreres directives i decisions comunitàries en matèria de residus, de manera que, d'acord amb la Directiva 31/1999/CE, relativa a l'abocament de residus, s'incorpora el concepte de residu inert i s'adequa la llista de residus no admissibles als abocadors. Així mateix, es modifiquen els conceptes de valorització i disposició del rebuig, fent una remissió necessària a la Decisió de la Comissió 96/350/CEE, i se suprimeix el contingut dels annexos I i II de l'antiga Llei.

Finalment, mitjançant la disposició addicional primera d'aquesta Llei, la Junta de Residus, en la mateixa línia dels canvis soferts per altres entitats de dret públic en l'àmbit del medi ambient, passa a denominar-se Agència de Residus de Catalunya i les referències de les disposicions vigents a la Junta de Residus s'han d'entendre fetes a la nova denominació.

Article 1

Modificació de l'article 3 de la Llei 6/1993

1. Es modifiquen les lletres f i g de l'apartat 1 de l'article 3 de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, que resten redactades de la manera següent:

"f) Valorització: qualsevol dels processos enumerats per l'annex II.B de la Decisió de la Comissió 96/350/CEE, de 24 de maig, per la qual s'adapten els annexos II.A i II.B de la Directiva 75/442/CEE, relativa als residus, i publicats en l'annex 1.B de l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

"g) Disposició del rebuig: qualsevol dels processos enumerats per l'annex II.A de la Decisió de la Comissió 96/350/CEE i publicats en l'annex 1.A de l'Ordre MAM/304/2002."

2. Es modifica la lletra a de l'apartat 3 de l'article 3 de la Llei 6/1993, que resta redactada de la manera següent:

"a) Residus municipals: residus generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d'obres menors i reparació domiciliària."

3. S'afegeixen les lletres g, h i i a l'apartat 3 de l'article 3 de la Llei 6/1993, amb el text següent:

"g) Residus comercials: residus municipals generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables als municipals d'acord amb el que estableix aquesta Llei.

"h) Centre de recollida i transferència: instal·lació en la qual es descarreguen i emmagatzemen els residus per a transportar-los a un altre lloc perquè se'n faci la valorització o la disposició del rebuig, amb agrupament previ o sense.

"i) Residus industrials: materials sòlids, gasosos o líquids resultants d'un procés de fabricació, de transformació, d'utilització, de consum o de neteja el productor o posseïdor dels quals té voluntat de desprendre-se'n i que, d'acord amb aquesta Llei, no poden ésser considerats residus municipals."

4. Es deixen sense contingut els annexos I i II de la Llei 6/1993.

Article 2

Modificació de l'article 5 de la Llei 6/1993

Es modifica l'apartat 2 de l'article 5 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"2. També s'han de regular per disposició reglamentària les diferents activitats de gestió de residus."

Article 3

Modificació de l'article 6 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 6 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"Article 6. Programa general

"1. El Govern ha d'elaborar un programa de coordinació del conjunt d'accions necessàries per a promoure:

"a) La prevenció i la minimització dels residus i de llur perillositat.

"b) La reutilització dels residus.

"c) La recollida selectiva dels residus.

"d) El reciclatge i altres formes de valorització dels residus.

"e) La valorització energètica dels residus.

"f) La disposició del rebuig.

"g) La regeneració dels sòls i dels espais degradats.

"2. En l'ordre jeràrquic establert, les accions especificades per l'apartat 1 tenen el caràcter de prioritàries en la política ambiental de l'Administració de la Generalitat i de les entitats locals en aquesta matèria."

Article 4

Addició de l'article 6 bis a la Llei 6/1993

S'afegeix un article 6 bis a la Llei 6/1993, amb el text següent:

"Article 6 bis. Mesures d'actuació

"Les mesures que l'Administració de la Generalitat adopti en el marc d'aquesta Llei han de tenir els objectius següents:

"a) Informar i assessorar sobre la utilització de tecnologia adequada per a aconseguir la minimització progressiva dels residus i fomentar-ne el tractament en origen.

"b) Fomentar la valorització de residus per a obtenir-ne primeres matèries o energia, o bé per a qualsevol altra utilització.

"c) Evitar l'abandonament incontrolat dels residus i restaurar les àrees degradades per descàrregues incontrolades.

"d) Prevenir les dificultats de la disposició del rebuig de determinats residus.

"e) Promoure el desenvolupament de les infraestructures físiques i de gestió necessàries, sia directament sia mitjançant la cooperació amb altres organismes públics o privats.

"f) Fomentar i impulsar sistemes organitzats de gestió de residus.

"g) Qualsevol altre que derivi de l'aplicació de la normativa bàsica estatal i la normativa comunitària."

Article 5

Modificació de l'article 8 de la Llei 6/1993

Es modifica l'apartat 3 de l'article 8 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"3. La disposició del Govern que imposi als municipis la recollida selectiva addicional a la que estableix l'article 47 s'ha de sotmetre prèviament a la Comissió de Govern Local de Catalunya."

Article 6

Modificació de l'article 10 de la Llei 6/1993

1. Es modifica el títol de l'article 10 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"Reciclatge i valorització material."

2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 10 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"1. Per al reciclatge i la valorització dels residus, s'han de promoure:

"a) Plantes de reciclatge i de tractament per a determinades matèries o substàncies.

"b) Mètodes, sistemes i tècniques de recuperació de subproductes.

"c) Canals i mecanismes de comercialització de les substàncies, les matèries i els subproductes recuperats.

"d) Altres accions dirigides a obtenir primeres matèries secundàries o a utilitzar els residus com a font d'energia."

Article 7

Modificació de l'article 11 de la Llei 6/1993

Es modifica el títol de l'article 11 de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, que resta redactat de la manera següent:

"Valorització energètica."

Article 8

Modificació de l'article 13 de la Llei 6/1993

Es modifica la lletra c de l'article 13 de la Llei 6/1993, que resta redactada de la manera següent:

"c) Aquests programes s'han de revisar periòdicament d'acord amb el termini que s'hi especifiqui, que no pot excedir la vigència de sis anys."

Article 9

Modificació de l'article 14 de la Llei 6/1993

S'afegeix un apartat 3 a l'article 14 de la Llei 6/1993, amb el text següent:

"3. L'aprovació per l'Administració dels projectes d'instal·lacions per a disposar del rebuig i valoritzar residus porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis afectats corresponents als efectes de l'expropiació forçosa. Als mateixos efectes expropiatoris, en el cas que les persones interessades no facin les modificacions o les ampliacions proposades per l'Administració de la Generalitat, l'eliminació i l'aprofitament dels residus han d'ésser declarats d'interès social."

Article 10

Modificació de l'article 16 de la Llei 6/1993

Es modifica l'apartat 3 de l'article 16 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"3. La gestió dels residus en l'origen s'ha d'incloure en l'autorització o la llicència administrativa ambiental necessària per a l'exercici de l'activitat que genera els residus. En el control que es fa en el moment de posar en funcionament l'activitat s'ha de verificar el compliment de les condicions establertes en l'autorització o la llicència ambiental referides a la gestió dels residus."

Article 11

Modificació de l'article 17 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 17 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"1. Són obligacions dels productors i dels posseïdors de residus:

"a) Garantir que els residus que generin o posseeixin siguin gestionats d'acord amb les prescripcions d'aquesta Llei.

"b) Fer-se càrrec dels costos de les operacions de gestió dels residus que generin o posseeixin.

"c) Les altres imposades per aquesta Llei i per les disposicions específiques o complementàries que regulin determinades categories de residus.

"2. Els productors de residus, prenent en consideració els condicionants que imposen els processos de producció actuals i la tecnologia disponible, han de:

"a) Aplicar tecnologies que permetin la reducció de la producció de residus.

"b) Aplicar les tècniques més adequades per a eliminar les substàncies perilloses contingudes en els residus.

"3. Els productors i els posseïdors de residus han de facilitar a l'Administració la informació, la inspecció, la presa de mostres i la supervisió que aquesta cregui convenients per a assegurar el compliment de les mesures adoptades en aplicació d'aquesta Llei."

Article 12

Modificació de l'article 18 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 18 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"1. Són obligacions dels gestors de residus:

"a) Obtenir prèviament les llicències i les autoritzacions preceptives per a la construcció de les instal·lacions i l'exercici de les activitats.

"b) Constituir i dipositar una fiança suficient per a complir les obligacions adquirides amb relació al desenvolupament de l'activitat i per a pagar les sancions imposades d'acord amb el que disposa aquesta Llei, i, si escau, subscriure la pòlissa d'assegurança corresponent, per a respondre dels danys i perjudicis ocasionats i per a regenerar els recursos naturals o els espais degradats.

"c) Circumscriure l'activitat, si escau, a les àrees o les zones territorials prefixades.

"d) Les altres imposades específicament per aquesta Llei i per les disposicions particulars o complementàries que regulin determinades categories de residus.

"2. Els gestors han de garantir que les operacions de gestió es duen a terme sense posar en perill la salut de les persones; sense emprar procediments ni mètodes que perjudiquin el medi ambient, que originin riscos per a l'aire, l'aigua o el sòl, la flora i la fauna, o que provoquin molèsties per sorolls i olors, que tinguin un impacte mínim o assumible quant a sorolls i olors i que això sigui quantificable, i sense atemptar contra el paisatge ni contra els espais i els elements especialment protegits.

"3. Els gestors de residus han de facilitar a l'Administració la informació, la inspecció, la presa de mostres i la supervisió que aquesta cregui convenients per a assegurar el compliment de les mesures adoptades en aplicació d'aquesta Llei.

"4. Les persones físiques o jurídiques que duen a terme operacions de recollida i transport de residus industrials dins de Catalunya i de residus especials de qualsevol origen inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei han de tenir l'autorització prèviament a l'inici de l'activitat respectiva de l'Agència de Residus de Catalunya i han d'estar inscrites en el Registre de transportistes."

Article 13

Modificació de l'article 20 de la Llei 6/1993

Es modifiquen els apartats 2 i 4 de l'article 20 de la Llei 6/1993, que resten redactats de la manera següent:

"2. La comercialització dels subproductes es pot dur a terme per mitjà de la borsa de subproductes. Les transaccions de subproductes han d'ésser comunicades a l'Agència de Residus de Catalunya pels venedors i els compradors als efectes de la declaració prèvia de subproducte. L'Agència de Residus de Catalunya i els usuaris de la borsa han de garantir la confidencialitat de les dades obtingudes."

"4. Les operacions de reciclatge i de tractament en plantes externes estan sotmeses a les determinacions dels articles 21, 22, 23, 24 i 25, i a les que resultin del desplegament reglamentari d'aquesta Llei."

Article 14

Addició de l'article 27 bis a la Llei 6/1993

S'afegeix un article 27 bis a la Llei 6/1993, amb el text següent:

"Article 27 bis. Fons econòmic

"Els ajuntaments i els consells comarcals en el territori dels quals hi ha una instal·lació de tractament de residus industrials especials consistent en una planta de tractament fisicoquímic, incineració o deposició controlada participen en el règim de prestació del servei complint les funcions de control i vigilància de la instal·lació corresponent i són beneficiaris de les accions socials i econòmiques directament orientades a millorar la qualitat de vida de llurs ciutadans. Aquests ajuntaments són també beneficiaris d'un fons consistent en una aportació econòmica de caràcter variable, determinada per reglament en funció del sistema de la instal·lació i del nombre de tones que tracta anualment."

Article 15

Modificació de l'article 28 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 28 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"1. Els sistemes de disposició del rebuig dels residus són els inclosos en l'annex II.A de la Decisió de la Comissió 96/350/CEE, publicats en l'annex 1.B de l'Ordre MAM/304/2002.

"2. Les activitats de disposició del rebuig dels residus en plantes externes resten sotmeses a la intervenció administrativa ambiental corresponent."

Article 16

Modificació de l'article 29 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 29 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"1. A efectes de la disposició del rebuig i atenent llurs característiques, els residus es classifiquen en:

"a) Residus especials.

"b) Residus no especials.

"c) Residus inerts.

"2. Són residus especials els residus qualificats com a perillosos per la normativa bàsica de l'Estat i per la normativa comunitària.

"3. Són residus no especials els residus no classificats com a especials o com a inerts.

"4. Són residus inerts els residus que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques significatives. Els residus inerts no són residus solubles ni combustibles, ni reaccionen físicament ni químicament de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament les altres matèries amb les quals entren en contacte de manera que contaminin el medi o perjudiquin la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants dels residus i l'ecotoxicitat del lixiviat han d'ésser insignificants i no han de comportar cap risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies."

Article 17

Modificació de l'article 30 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 30 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"Article 30. Classificació dels dipòsits controlats

"1. Els dipòsits controlats es classifiquen segons la classe de residus que s'hi dipositen.

"2. Un mateix dipòsit controlat pot rebre una classificació múltiple sempre que es gestioni en zones separades i cada zona compleixi els requisits específics de la seva classe.

"3. S'han de fixar per disposició reglamentària les condicions amb què es pot autoritzar el sistema de codeposició."

Article 18

Modificació de l'article 32 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 32 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"Article 32. Residus no admissibles en dipòsit controlat

"1. En cap cas no es poden dipositar en un dipòsit controlat els residus següents:

"a) Els residus en estat líquid, llevat del cas que siguin compatibles amb el tipus de residus acceptables en cada dipòsit controlat determinat, ateses les seves característiques.

"b) Els residus que, en les condicions d'abocament, siguin explosius, corrosius, oxidants, fàcilment inflamables o inflamables, tal com són definits per la Directiva 91/689/CEE.

"c) Els residus infecciosos, procedents de centres mèdics o veterinaris, tal com són definits per la Directiva 91/689/CEE, i els residus del grup 14 de l'annex I.A de l'esmentada Directiva.

"d) Els pneumàtics usats sencers i trossejats, en els termes que estableix la Directiva 99/31/CE.

"e) Qualsevol altre residu, quan així ho estableixi la normativa bàsica estatal i la comunitària.

"f) Es limita la deposició en abocador al rebuig provinent dels residus municipals.

"2. No es permet cap dilució dels residus amb l'objecte de complir els criteris per a llur acceptació, ni abans ni durant les operacions que es facin al dipòsit controlat.

"3. No es permet cap dilució dels residus amb l'objecte de complir els criteris per a llur acceptació, ni abans ni durant les operacions d'abocament."

Article 19

Modificació de l'article 38 de la Llei 6/1993

S'afegeix un apartat 4 a l'article 38 de la Llei 6/1993, amb el text següent:

"4. Sens perjudici del que disposen els apartats 1, 2 i 3, els ens locals competents poden obligar els posseïdors de residus que, per llurs característiques, esdevinguin perillosos o difícils de recollir, transportar, valoritzar o eliminar a gestionar-los per si mateixos o a adoptar les mesures necessàries per a facilitar-ne la gestió. Els ens locals han de fonamentar les obligacions que derivin d'aquest apartat en raons justificades i basades en les característiques dels residus i en la incidència que tenen sobre els serveis municipals, la via pública o el medi ambient."

Article 20

Modificació de l'article 40 de la Llei 6/1993

Es modifica la lletra a de l'article 40 de la Llei 6/1993, que resta redactada de la manera següent:

"a) La instal·lació i l'exercici de l'activitat estan subjectes a la intervenció administrativa ambiental corresponent i, si escau, a la declaració d'impacte ambiental, d'acord amb la normativa vigent reguladora de l'avaluació d'impacte ambiental."

Article 21

Modificació de l'article 41 de la Llei 6/1993

Es modifica l'apartat 2 de l'article 41 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"2. En el marc de la intervenció administrativa ambiental de les activitats, els ajuntaments han de vetllar perquè totes les activitats productores de residus emplaçades en el propi terme municipal, i també les activitats de gestió de residus que s'hi despleguin, compleixin estrictament les determinacions d'aquesta Llei."

Article 22

Modificació de l'article 47 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 47 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"1. Per tal d'afavorir el reciclatge i la valorització dels residus municipals, els municipis de més de cinc mil habitants de dret han d'instaurar la recollida selectiva en el servei de gestió dels residus municipals. No obstant això, en matèria de residus d'envasos, regeix la normativa específica aplicable.

"2. La recollida selectiva dels residus municipals s'ha d'implantar amb caràcter obligatori pel que fa al lliurament separat al servei de recollida dels residus orgànics.

"3. La participació dels sistemes integrats de gestió de residus (SIG) en els sistemes públics de gestió de residus s'ha de fer, en tot cas, en els termes establerts pels programes de gestió de residus vigents a Catalunya."

Article 23

Addició de l'article 47 bis a la Llei 6/1993

S'afegeix un article 47 bis a la Llei 6/1993, amb el text següent:

"Article 47 bis. Gestió dels residus comercials

"1. La persona titular d'una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d'acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus.

"2. La persona titular de l'activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor o gestora autoritzat perquè se'n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, o bé s'ha d'acollir al sistema de recollida i gestió que l'ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria.

"3. En tot cas, la persona titular de l'activitat generadora de residus comercials ha de:

"a) Mantenir els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre els posseeixi.

"b) Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.

"c) Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.

"d) Tenir a disposició de l'Administració el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats."

Article 24

Modificació de l'article 52 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 52 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"Article 52. Denominació i caràcter

"1. L'Agència de Residus de Catalunya és una entitat de dret públic, regulada per l'article 1.b del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana.

"2. L'Agència de Residus de Catalunya gaudeix de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar i ajusta la seva activitat al dret privat, sens perjudici de l'aplicació de les normes de dret administratiu en els supòsits en què exerceix funcions i potestats públiques.

"3. L'Agència de Residus de Catalunya s'adscriu al Departament de Medi Ambient."

Article 25

Modificació de l'article 53 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 53 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"1. L'Agència de Residus de Catalunya és l'entitat responsable de l'assoliment dels objectius fixats per l'article 2 i de l'execució del programa d'acció de la Generalitat que ordena l'article 6.

"2. Correspon també a l'Agència de Residus de Catalunya l'exercici de les competències i les funcions que li atribueix la normativa vigent, de les que li encomani el Govern i de les següents:

"a) Elaborar programes sectorials en matèria de residus.

"b) Fomentar programes i projectes de recerca i desenvolupament (R+D) que tinguin per objecte el desenvolupament de tecnologies netes en els processos productius i de gestió.

"c) Donar incentius a les inversions que tinguin per objecte reduir la generació de residus, recuperar-ne i reutilitzar-ne.

"d) Impulsar les empreses productores a consumir matèries i substàncies recuperades o transformades com a primeres matèries, energia o combustible.

"e) Elaborar programes específics per a reutilitzar i eliminar olis usats i per a eliminar policlorobifenils i policloroterfenils.

"3. L'Agència de Residus de Catalunya pot imposar el tractament en origen dels residus especials que generen determinades indústries si el volum i les característiques d'aquests ho permeten i ho fan aconsellable, sempre que no hi hagi altres empreses que puguin tractar-los."

Article 26

Modificació de l'article 55 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 55 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"Article 55. Organització i representació

"1. Els òrgans de govern de l'Agència de Residus de Catalunya són:

"a) El Consell de Direcció.

"b) El president o presidenta.

"c) El gerent o la gerent.

"2. La representació de l'Agència de Residus de Catalunya és exercida pel seu president o presidenta."

Article 27

Modificació de l'article 56 de la Llei 6/1993

Es modifica la lletra c de l'apartat 1 de l'article 56 de la Llei 6/1993, que resta redactada de la manera següent:

"c) Els vocals següents: set representants dels departaments de la Generalitat, nomenats pel Govern; set representants dels ens locals de Catalunya, un d'ells designat per l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus i els altres sis designats per les dues associacions d'ens locals més representatives de Catalunya; el director o directora general de Qualitat Ambiental; el gerent o la gerent de l'Agència de Residus de Catalunya; el gerent o la gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua; dos representants sindicals, designats pels sindicats més representatius; dos representants empresarials, designats per les associacions empresarials més representatives; un representant del Consell de Cambres de Catalunya; un expert en la matèria de residus, nomenat pel conseller o consellera de Medi Ambient; un representant de les entitats ecologistes de Catalunya, nomenat pel conseller o consellera de Medi Ambient, i un representant de cadascuna de les dues organitzacions professionals agràries més representatives."

Article 28

Modificació de l'article 57 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 57 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"Article 57. Règim de funcionament del Consell de Direcció

"El Consell de Direcció se subjecta, pel que fa al funcionament, a les normes sobre els òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat, que estableix la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat."

Article 29

Modificació de l'article 58 de la Llei 6/1993

Es modifica la lletra c de l'apartat 1 de l'article 58 de la Llei 6/1993, que resta redactada de la manera següent:

"c) Elaborar l'avantprojecte de pressupost d'actuació i de capital de l'Agència de Residus de Catalunya, per a elevar-lo també al Departament d'Economia i Finances, amb l'informe previ del Departament de Medi Ambient."

Article 30

Modificació de l'article 60 de la Llei 6/1993

Es modifica l'apartat 1 de l'article 60 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"1. El gerent o la gerent dirigeix el funcionament de l'Agència de Residus de Catalunya, sota les directrius i les instruccions del Consell de Direcció. És nomenat i separat pel president o presidenta de l'Agència, un cop escoltat el Consell de Direcció."

Article 31

Modificació de l'article 63 de la Llei 6/1993

1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 63 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"1. Constitueixen el patrimoni de l'Agència de Residus de Catalunya els béns que li són adscrits i els béns i els drets de qualsevol naturalesa que produeixi o adquireixi."

2. Es modifica l'apartat 2 de l'article 63 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"2. Els béns adscrits a l'Agència de Residus de Catalunya per a exercir les seves funcions es regeixen pel que estableix el Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana."

3. Es modifica l'apartat 3 de l'article 63 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"3. L'Agència de Residus de Catalunya, per al compliment dels seus fins, disposa dels mitjans econòmics següents:

"a) Els productes i les rendes del seu patrimoni i d'altres ingressos de dret privat, i qualsevol altre que li pugui correspondre.

"b) Els rendiments de l'explotació dels serveis objecte de concessió.

"c) Les assignacions que puguin establir cada any els pressupostos de l'Estat, els de la Generalitat i els de les corporacions locals.

"d) El producte de les sancions i de les taxes i els tributs que s'imposin i que no es refereixin als residus municipals i assimilables gestionats pels ens locals.

"e) Els recursos procedents de l'endeutament i de l'emissió de deute."

Article 32

Addició de l'article 65 bis a la Llei 6/1993

S'afegeix un article 65 bis a la Llei 6/1993, amb el text següent:

"Títol II. Agència de Residus de Catalunya

"Article 65 bis

"Consell Assessor de la Gestió de Residus Industrials de Catalunya

"1. El Consell Assessor de la Gestió de Residus Industrials de Catalunya, format per un mínim de cinc experts de prestigi reconegut en el camp de les ciències del medi, especialitzats en disciplines relacionades directament amb la problemàtica dels residus industrials i que duen a terme llur tasca en departaments universitaris o en centres de recerca, públics o privats, actua com a òrgan assessor de l'Agència de Residus de Catalunya. Aquests experts han d'ésser nomenats pel Govern, quatre dels quals a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya i un a proposta de l'Institut d'Estudis Catalans.

"2. El Consell Assessor de la Gestió de Residus Industrials de Catalunya compleix la funció d'emetre informes sobre les qüestions següents:

"a) Els projectes d'instal·lacions que executi l'Agència de Residus de Catalunya.

"b) Els criteris d'identificació i caracterització dels residus especials.

"c) Els programes específics per a reduir la producció de residus especials.

"d) Qualsevol altra que sotmetin a la seva consideració l'Agencia de Residus de Catalunya o el Govern."

Article 33

Modificació de l'article 68 de la Llei 6/1993

Es modifica la lletra a de l'article 68 de la Llei 6/1993, que resta redactada de la manera següent:

"a) L'exercici d'activitats sense obtenció de llicència, autorització, permís, concessió o declaració d'impacte ambiental, o incomplint les condicions imposades, si fos determinant de danys o perjudicis reals al medi ambient."

Article 34

Modificació de l'article 69 de la Llei 6/1993

1. Es deixa sense contingut la lletra d de l'article 69 de la Llei 6/1993.

2. Es modifica la lletra j de l'article 69 de la Llei 6/1993, que resta redactada de la manera següent:

"j) L'incompliment de les condicions imposades per les autoritzacions, les llicències o els permisos per a l'exercici d'activitats a les explotacions ramaderes respecte a la gestió dels animals morts i els excrements sòlids i líquids."

Article 35

Modificació de l'article 85 de la Llei 6/1993

Es modifica l'article 85 de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta Llei tots aquells qui han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques.

"2. Si el productor o productora o el posseïdor o posseïdora de residus en lliura a tercers que no tenen l'autorització necessària o en lliura incomplint les condicions establertes per aquesta Llei, ha de respondre solidàriament amb ells dels perjudicis que es produeixin per causa dels residus i de les sancions que escaigui d'imposar d'acord amb el que estableix aquesta Llei.

"3. Aquesta regulació s'entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil i penal que pugui derivar de la comissió de la infracció."

Article 36

Modificació de l'annex III de la Llei 6/1993

Es modifica l'annex III de la Llei 6/1993, que resta redactat de la manera següent:

"Annex III

"Servei de deixalleria

"1. Relació bàsica dels residus municipals domiciliaris i comercials que es poden admetre en el servei de deixalleria:

"1.1. Residus especials:

"a) Fluorescents i llums de vapor de mercuri.

"b) Bateries.

"c) Dissolvents.

"d) Pintures.

"e) Vernissos.

"f) Piles i acumuladors.

"g) Electrodomèstics que contenen substàncies perilloses.

"1.2. Residus no especials i inerts:

"a) Paper i cartó.

"b) Vidre.

"c) Plàstics.

"d) Ferralla i metalls.

"e) Fustes.

"f) Tèxtils.

"g) Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses.

"h) Pneumàtics.

"i) Enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària.

"2. El reglament del servei, aprovat per l'entitat local que en sigui titular, ha d'establir les condicions en què els residus hi han d'ésser lliurats per llurs productors o posseïdors i pot limitar la relació de residus admesos quan disposi d'un altre sistema adequat per a fer-ne la recollida selectiva."

Disposicions addicionals

Primera

Canvi de nom de la Junta de Residus

La Junta de Residus passa a denominar-se Agència de Residus de Catalunya. Les disposicions de les normes vigents referides a la Junta de Residus s'han d'entendre referides a la nova denominació.

Segona

Transferència de competències en matèria d'envasos domèstics i residus d'envasos

En virtut del que estableix l'article 150.2 de la Constitució, el Govern ha de presentar al Parlament, en el termini de sis mesos des de la promulgació d'aquesta Llei, un projecte de proposició de llei a presentar davant la Mesa del Congrés dels Diputats per tal d'obtenir, de conformitat amb l'article 87.2 de la Constitució, la transferència de la competència d'ordenació en matèria d'envasos domèstics i residus d'envasos.

Tercera

Col·laboració i cooperació per a promoure campanyes de sensibilització

El Govern ha de fomentar la col·laboració i la cooperació amb les altres administracions i amb la societat civil per tal de promoure campanyes de sensibilització, de difusió i d'educació ambientals, i també de divulgació i de col·laboració ciutadana.

Disposició derogatòria

1. Resta derogat el Decret legislatiu 2/1991, del 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials.

2. Resten derogades les disposicions de rang igual o inferior que contravinguin a les determinacions d'aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera

Actualització i revisió de l'annex III de la Llei 6/1993

S'habilita el Govern per a actualitzar i revisar l'annex III de la Llei 6/1993 quan s'hagi d'adaptar a la normativa bàsica estatal i a la normativa comunitària.

Segona

Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l'1 de gener de 2004.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 13 de juny de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller de Medi Ambient

(03.164.084)