Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 243/2004, de 30 de març, sobre determinats aspectes de la contractació laboral a la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 243/2004

  • Data del document 30/03/2004

  • Data de publicació 01/04/2004

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4104

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

El règim de contractació laboral del personal que presta serveis a la Generalitat de Catalunya ha de respondre, entre altres, als principis d'objectivitat, transparència i economia de la despesa.
En aquest sentit, s'ha entès necessari establir determinats criteris i pautes a utilitzar en la formalització de les diferents modalitats contractuals laborals en l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix i en la línia dels principis a què s'ha fet referència, esdevé convenient delimitar el sistema d'indemnitzacions o compensacions econòmiques de qualsevol mena, per cessament o extinció contractual, reconduint-les a les mínimes establertes en la normativa d'aplicació.
A proposta dels consellers de Governació i Administracions Públiques, d'Economia i Finances, i de conformitat amb el Govern,
Decreto:

Article 1

Àmbit d'aplicació
Aquest Decret és d'aplicació en els contractes de feina que hagin de formalitzar:
a) L'Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes de caràcter administratiu.
b) Les entitats autònomes de la Generalitat que fan operacions o presten serveis de caràcter principalment comercial, industrial o financer.
c) Les empreses de la Generalitat a què fa referència l'article 1.b) del Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.
d) Els patronats, consorcis, fundacions públiques o privades i altres entitats a les quals la Generalitat aporti, directament o indirectament, més del 50% del seu pressupost o tingui una participació majoritària en els seus òrgans rectors.
e) El Servei Català de la Salut, l'Institut Català de la Salut i l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

Article 2

Contractació laboral d'alta direcció
2.1 Es prohibeix la formalització de contractes d'alta direcció en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes de caràcter administratiu incloses en l'apartat a) de l'article anterior.
2.2 En qualsevol cas, no es formalitzaran contractes laborals d'alta direcció als càrrecs executius del sector públic empresarial el nomenament dels quals correspongui al Govern de la Generalitat, d'acord amb les seves normes de creació.
Els càrrecs de les entitats a què fan referència les lletres b), c), d) i e) de l'article anterior que, per raó del lloc de treball que ocupen, subscriguin contractes d'alta direcció no percebran cap indemnització amb motiu de l'extinció de la seva relació contractual, llevat de les fixades en la normativa reguladora de les relacions laborals de caràcter especial del personal d'alta direcció, de set dies de salari per any de servei amb el límit de sis mensualitats pels supòsits d'extinció per desistiment de l'empresari o de vint dies de salari amb un màxim de dotze mensualitats pel supòsit d'acomiadament improcedent.
2.3 Als efectes que preveu l'apartat anterior, i sens perjudici del que estableix l'apartat 5, els òrgans competents per a la formalització de contractes d'alta direcció no poden pactar clàusules contractuals que tinguin per objecte reconèixer indemnitzacions o compensacions econòmiques per extincions contractuals, qualsevol que sigui la seva naturalesa i quantia, superiors a les mínimes establertes per la normativa de dret necessari a què s'ha fet referència. A aquests efectes en la formalització dels contractes no es reconeixeran antiguitats superiors a les que corresponen als serveis efectivament prestats per raó del contracte signat.
2.4 Per als supòsits d'extinció del contracte d'alta direcció per voluntat de l'empresari que comporten un preavís a la data de l'extinció efectiva, aquest preavís no podrà ser superior al mínim establert en la normativa reguladora de la relació laboral especial d'alta direcció vigent en el moment de la contractació.
En el supòsit de concórrer el dret a la reincorporació immediata en un lloc de treball reservat en la pròpia administració o en entitats del sector públic, no correspondrà cap indemnització o contraprestació per l'eventual incompliment del preavís.
2.5 Sens perjudici del que preveuen els apartats anteriors, excepcionalment, per raons d'interès públic i mitjançant acord degudament motivat, el Govern, a proposta del departament competent, amb el seu informe previ o, en el seu cas, de l'òrgan rector de les entitats definides en l'article 1 d'aquest Decret, que hagi de formalitzar el contracte, podrà:
a) Autoritzar un règim d'indemnitzacions diferent del que preveu el segon paràgraf de l'apartat 2 d'aquest article, el qual no podrà excedir, en cap cas, de dotze mensualitats, computant en aquesta quantia les quantitats que, si escau, li puguin correspondre per incompliment total o parcial del preavís legalment establert.
b) Autoritzar un període de preavís de fins a sis mesos en el marc de la normativa reguladora.
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Contractació laboral ordinària o comuna
3.1 Les indemnitzacions per l'extinció de contractes de treball ordinaris o comuns formalitzats per les entitats incloses dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret es subjecten al que s'establert en la legislació laboral i, en tot cas, els òrgans competents per a la formalització d'aquests contractes en cap cas podran pactar o subscriure condicions, contraprestacions i indemnitzacions que puguin donar lloc a quanties superiors a les previstes amb caràcter general per la normativa laboral aplicable.
3.2 Els acords, pactes o convenis col·lectius dels quals puguin derivar-se indemnitzacions o qualsevol altre tipus de contraprestacions per extinció contractual superiors a les consignades a la legislació laboral vigent, requereixen, prèviament a la seva signatura i d'acord amb les prescripcions de la corresponent Llei de pressupostos, un informe favorable conjunt del departament competent en matèria de funció pública i del Departament d'Economia i Finances.

Article 4

Control de la Intervenció General de la Generalitat
La Intervenció General de la Generalitat, amb motiu del control a què fa referència el capítol VII del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances publiques de Catalunya, verificarà el compliment del que disposa l'últim apartat de l'article anterior d'acord amb el que s'estableixi a la corresponent Llei de pressupostos així com també l'adequació dels pactes, clàusules, revisions o adhesions contractuals o convencionals a les prescripcions establertes en aquest Decret. Qualsevol incidència que es detecti en matèria d'indemnitzacions o compensacions econòmiques per extinció de contractes laborals s'haurà de posar en coneixement del departament del qual depengui l'entitat afectada i, en qualsevol cas, haurà de trametre's a la Comissió Tècnica de la Funció Pública.

Disposició Addicional

Es prohibeixen els acords, pactes o contractes que reconeguin indemnitzacions o contraprestacions de qualsevol ordre pel cessament de presidents, consellers, directors generals, gerents o càrrecs assimilats que, en representació del sector públic, pertanyin als consells d'administració o òrgans de govern de les entitats públiques a què fa referència l'article 1 d'aquest Decret.

Disposició Transitòria

Els acords, pactes o clàusules vigents sobre indemnitzacions o contraprestacions per cessament o extinció contractual que excedeixen les previsions d'aquest Decret i han estat subscrits amb anterioritat a la seva entrada en vigor, mantindran la seva vigència fins a l'extinció contractual, sens perjudici de la validesa jurídica que es derivi dels termes de les mateixes. En tot cas, s'han de posar en coneixement, en el termini màxim de tres mesos, dels òrgans corresponents del departament d'adscripció, de la Intervenció General i de la Comissió Tècnica de la Funció Pública.

Disposició Final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.