Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE de 6 d'octubre de 1986, sobre regulació de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). (Correcció d'errades en el DOGC n. 791, p. 222, de 16.1.1987).

TEXT PUBLICAT

                            
 NOTA. En aquest text s'han introduït les          
 correccions d'errada publicades en el DOGC.         
                               
                               
   Dins el programa elaborat pel Departament d'Agricultura,
 Ramaderia i Pesca de prevenció d'incendis forestals i
 reforestació  de zones cremades, anomenat "Foc Verd",
 destaca, per tal com configuren un nou model de prevenció,
 el foment d'associacions, integrades per Ajuntaments i
 propietaris forestals que  tinguin  com  a  finalitat
 l'elaboració  i  l'execució  de plans de prevenció i
 vigilància d'incendis i, si s'escau, de reforestació per al
 seu àmbit territorial.                   
                               
   Es fa necessari, per tant, dictar les normes que regulin
 el procediment a seguir per a la seva constitució, els
 requisits que han de reunir, així com els beneficis de què
 podran gaudir.                       
                               
   En virtut d'això,                    
                               
 Ordeno:                          
                               
 Article 1                         
   El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca atorgarà
 la qualificació d'ADF a aquelles associacions que es
 constitueixin amb la finalitat de realitzar actuacions
 coordinades dirigides a la vigilància i la prevenció
 d'incendis forestals i a la reforestació dels terrenys
 afectats per aquests atesa la importància de la superfície
 forestal dels termes  municipals i el  grau de risc
 d'incendis.                        
                               
 Article 2                         
   Podran formar part de les Agrupacions de  Defensa
 Forestal els Ajuntaments, els titulars forestals o les
 seves associacions legalment constituïdes. També poden
 integrar-se a les ADF les organitzacions professionals
 agràries i les associacions que tinguin com a finalitat la
 defensa  de la natura, vinculades al municipi o als
 municipis en qüestió.                   
                               
 Article 3                         
 3.1 L'àmbit territorial de les ADF podrà ser municipal o
 supramunicipal, en funció de les masses forestals que les
 integrin i dels seus límits.                
 3.2 Per poder constituir-se en ADF caldrà que estiguin
 representats com a mínim el 20% dels titulars forestals de
 l'àmbit en qüestió o que la superfície agrupada representi
 almenys el 30% del total de superfície forestal. Així
 mateix, serà necessari que hi formin part l'Ajuntament o
 els Ajuntaments dels termes municipals agrupats.      
 Cada Ajuntament no pot formar part de més d'una ADF.    
                               
 Article 4                         
   Els interessats a constituir una ADF hauran de presentar
 una sol·licitud als Serveis Territorials del Departament
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, junt amb els Estatuts que
 hauran de regir-la, els quals hauran de contemplar:    
 a) La denominació de l'Agrupació.             
 b) El domicili a efectes de notificacions.         
 c) L'àmbit territorial de l'Agrupació, amb especificació
 dels termes municipals que comprèn.            
 d) Les persones i les entitats que la composen, amb
 indicació de les superfícies de les quals són titulars.  
 e) Les finalitats de l'Agrupació.             
 f) La Junta Directiva.                   
 g) Els drets i els deures dels associats.         
                               
 Article 5                         
 5.1 Les ADF seran inscrites en un Registre especial que, a
 aquests efectes, es crea en la Direcció General del Medi
 Rural.                           
 5.2 Al Registre constaran el número que li correspongui, la
 denominació, el domicili, l'àmbit territorial, els membres
 de l'ADF i la Junta Directiva. Qualsevol variació de les
 dades inscrites haurà de ser notificada a l'encarregat del
 Registre.                         
                               
 Article 6                         
 6.1 Les ADF hauran de redactar un programa de vigilància i
 prevenció, un d'actuacions urgents en cas d'incendis i un
 de reforestació, si s'escau.                
 6.2 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà
 subvencionar fins a 100.000 ptes. per programa.      
                               
 Article 7                         
   Les ADF col·laboraran en l'organització i l'execució
 dels programes que estableixi el Departament d'Agricultura,
 Ramaderia i Pesca sobre vigilància i prevenció d'incendis,
 i coordinaran en tot moment la seva actuació amb la
 Direcció General del Medi Rural.              
                               
 Article 8                         
 8.1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà
 subvencionar les ADF per un import màxim de 2.500.000
 pessetes per Ajuntament integrant per a la realització
 d'inversions vinculades directament amb els seus objectius.
 8.2 Les ADF tindran prioritat en la concessió dels ajuts
 establerts o que estableixi el Departament d'Agricultura,
 Ramaderia i Pesca per a la neteja de boscos, reforestació
 i, en general, per a qualsevol altra activitat que sigui
 compresa dins les seves finalitats.            
                               
 Barcelona, 6 de octubre de 1986              
                               
 Josep Miró i Ardèvol                    
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca