Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 274/1986, de 2 de setembre, pel qual es regula la composició i funcions de la Inspecció General de Serveis de Personal.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Governació

  • Núm. del document 274/1986

  • Data del document 02/09/1986

  • Data de publicació 03/10/1986

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 748

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

Atès que l'article 15 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat, creà la Inspecció General de Serveis de Personal dintre del Departament competent en matèria de Funció Pública; Atès que cal regular la seva composició i funcions, tal com es determina en l'esmentat article 15 de la Llei 17/1985; A proposta del Conseller de Governació i d'acord amb el Consell Executiu,
Decreto:

Capítol 1

Competències i àmbit d'actuació

Article 1

Correspon a la Inspecció General de Serveis de Personal, adscrita al Departament de Governació, l'exercici de les funcions superiors d'inspecció en matèria de funció pública, en tot l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

La Inspecció ordinària, en aquesta matèria, correspon als Secretaris Generals dels Departaments o dels Òrgans que la tinguin expressament atribuïda.

Article 3

És funció de la Inspecció General de Serveis, la superior vigilància del compliment de les normes en matèria de funció pública que afectin el personal funcionari, eventual, interí i laboral en totes les matèries regulades en la Llei 17/1985, de 23 de juliol, llevat de l'actuació en el procés selectiu dels tribunals i òrgans de selecció i de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, els quals exerceixen la seva funció amb plena independència.
De forma especial, li correspon el que fa referència als expedients administratius de selecció de personal, relació i classificació de llocs de treball, expedients administratius de concursos de trasllats, expedients d'incompatibilitats, comprovació de l'actualització del registre informàtic de personal, així com dels expedients personals dels funcionaris i altres persones al servei de la Generalitat, reserva de places per a disminuïts, programes de reinserció social i normativa laboral.

Article 4

En l'exercici de les seves funcions, la Inspecció General de Serveis ha d'actuar amb total independència respecte a les autoritats, els òrgans o els serveis, la gestió en matèria de personal dels quals estigui comprovant.
Els Departaments han de posar a disposició de la Inspecció de Serveis totes les dades, els arxius i els expedients que la Inspecció els requereixi per a l'exercici de la seva funció.

Capítol 2

Procediment

Article 5

5.1 La Inspecció General de Serveis de Personal exercirà les funcions que se li encomanen en l'article 3 d'aquest Decret, mitjançant l'emissió dels informes i l'elaboració dels estudis pertinents.
5.2 La pràctica d'investigacions i inspeccions només podrà ser ordenada pel Conseller de Governació, d'ofici, prèvia comunicació al Consell Executiu o a petició del Departament o organisme corresponent.
5.3 En qualsevol cas, els informes emesos, els estudis elaborats i els resultats de les inspeccions hauran d'ésser elevats pel cap de la Inspecció General de Serveis de Personal al Conseller de Governació, que en donarà trasllat al Departament o organisme sol·licitant, o al Consell Executiu, als efectes escaients.

Capítol 3

Composició

Article 6

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Per a ésser nomenat per a aquest càrrec es requereix:
a) Pertànyer a un Cos o a una Escala de funcionaris del Grup A.
b) Haver prestat almenys cinc anys de servei en Cossos o Escales d'aquell Grup.
Per al compliment de les funcions encomanades a la Inspecció General de Serveis de Personal, el Conseller de Governació podrà designar també inspectors de caràcter extraordinari. Aquests hauran d'ésser funcionaris pertanyents a cossos o escales del Grup A, que quedaran adscrits temporalment a la Inspecció i cessaran en la seva funció inspectora una vegada finalitzada la comesa específica per a la qual se'ls hagi designat.

Disposició final

S'autoritza el Conseller de Governació per dictar les disposicions necessàries per al desplegament del present Decret.