Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Governació i Administracions Públiques

  • Núm. del document 002/2005

  • Data del document 11/01/2005

  • Data de publicació 13/01/2005

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4300

14/01/2005 -
TEXT PUBLICAT

L'actual regulació reglamentària del règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat, es dictà per al desplegament dels aspectes més essencials de la regulació general prevista a la Llei 17/1985, de 23 de juliol, el text de la qual, modificat l'any 1994 amb la principal finalitat d'incorporar les novetats introduïdes a la normativa bàsica, va ser objecte de refosa, mitjançant el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, marc legal actualment vigent en aquesta matèria.

El temps transcorregut des de l'aprovació d'aquesta normativa de desplegament, així com la vigència d'un altre text legislatiu de referència, ha fet necessari procedir a l'elaboració d'un nou text reglamentari a fi i efecte d'adequar la prestació de serveis del personal eventual a les noves necessitats organitzatives i, alhora, afegir determinats aspectes del seu règim jurídic que fins al moment no trobaven expressa resposta normativa.

Entre les novetats d'aquest Decret resulten particularment significatives les adreçades al personal eventual que té la condició de personal funcionari i és nomenat personal eventual. En aquest sentit és objecte d'expressa regulació, per una banda, l'exercici de l'opció per romandre en servei actiu a l'empara de la previsió legal establerta a l'article 88.1.f) del Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i, per altra banda, es concreten els efectes que ha de comportar la nova condició vers aquest vincle estatutari, des del corresponent nomenament fins que es produeixi el cessament com a personal eventual, destacant els efectes que produeixen respecte del grau personal.

Des del punt de vista organitzatiu convé ressaltar, de conformitat amb el que resulta de la conjugació dels articles 29 i 31 del Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, la nova regulació reglamentària de la relació de llocs de treball de personal eventual, la competència del Govern de la Generalitat per a l'establiment del nombre de llocs que han de figurar amb aquests caràcter, i la regulació dels criteris de valoració dels llocs de treball amb la corresponent assimilació, si s'escau, respecte del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat.

Els principis d'objectivitat i transparència són objecte d'especial protecció sobretot en el que fa referència a la publicitat dels nomenaments i cessaments. En la línia dels principis inspiradors, garantir el principi de seguretat jurídica és també un dels objectius pretesos, atès que amb la nova regulació es proposa facilitar la tasca dels operadors jurídics en la recerca de solucions normatives a bona part d'aquells aspectes que en la pràctica han plantejat dubtes interpretatius, com és el cas de les vacances que no s'han pogut gaudir abans del cessament o bé el dret a la percepció de triennis per part del personal laboral de la Generalitat que hagi estat nomenat personal eventual.

Previ compliment del que s'estableix a la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques, amb informe previ de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i Administracions Públiques i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Objecte, règim jurídic, nomenament i cessament del personal eventual

Article 1

Objecte i naturalesa

1.1  Aquest Decret té per objecte desplegar la regulació del règim jurídic del personal eventual que presta serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

1.2  És personal eventual qui, en virtut de lliure nomenament, ocupa un lloc de treball en règim no permanent, considerat de confiança o assessorament no reservat a personal funcionari en la corresponent relació de llocs de treball.

Article 2

Règim jurídic

2.1  El personal eventual es regeix per les disposicions aplicables que expressament hi fan referència en el Text únic de la llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i per les disposicions d'aquest Decret. En defecte de previsió normativa específica li serà d'aplicació per analogia el règim estatutari del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat en tot el que s'adeqüi a la naturalesa de la seva condició, i amb exclusió d'aquelles previsions vinculades a la permanència en la funció pública.

2.2  La prestació de serveis en qualitat de personal eventual en cap cas no pot ser considerada com a mèrit per a l'accés a la condició de personal funcionari o de personal laboral, ni per a la promoció interna.

2.3  El personal eventual no podrà gaudir de llicències per fer estudis relacionats amb el seu lloc de treball ni per assumptes propis.

Article 3

Relació de llocs de treball de personal eventual

3.1  La relació de llocs de treball de personal eventual és pública i ha d'incloure la totalitat dels llocs de treball classificats d'eventuals amb identificació del nom del lloc, les seves característiques i el nivell en què ha estat valorat i classificat, o indicació, si s'escau, de l'assimilació retributiva respecte del personal funcionari i els requisits que siguin essencials per ocupar-los.

3.2  Correspon al Govern la determinació del nombre de llocs de treball de caràcter eventual, l'establiment dels criteris de valoració i classificació d'aquests llocs amb les conseqüències retributives que se'n derivin, així com l'aprovació o modificació de la relació de llocs de treball del personal eventual dels departaments de la Generalitat, sens perjudici que aquestes funcions puguin delegar-se de conformitat amb el que preveu l'article 31 del Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat.

Article 4

Nomenament

4.1  La provisió dels llocs de treball de personal eventual, per la pròpia naturalesa del lliure nomenament, no requereix de convocatòria pública, i el nomenament d'aquest personal, subjecte a la relació jurídico-administrativa, correspon al/a la president/a o als/a les consellers/res respectius.

4.2  Les resolucions de nomenament de personal eventual, que seran objecte de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, establiran les funcions i el nivell retributiu del lloc de treball que s'ocupa.

4.3  Les persones nomenades prendran possessió dels llocs de treball davant el/la secretari/ària general del departament d'adscripció en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació oficial del nomenament, llevat que la mateixa resolució de nomenament disposi un termini diferent posterior a la publicació. La presa de possessió determina els efectes econòmics i administratius de la nova condició de personal eventual i, un cop diligenciada, serà objecte d'inscripció en el Registre General de Personal.

Article 5

Cessament

5.1  El cessament del personal eventual, que no genera en cap cas dret a indemnització, tindrà lloc per alguna de les causes següents:

a) Automàticament, quan cessi en el càrrec l'autoritat que el va nomenar, llevat que se'l ratifiqui expressament.

b) Per Resolució del/de la president/a o conseller/a respectiu que acordi el seu cessament.

c) Per renúncia de l'interessat, acceptada pel càrrec o autoritat que el va nomenar o ratificar.

d) En el cas del personal funcionari que hagi optat per romandre en la situació de servei actiu, cessa per l'obtenció de destinació definitiva com a conseqüència de la seva participació en qualsevol procés de provisió.

e) Per la resta de causes previstes a la normativa vigent.

5.2  El cessament del personal eventual ha de ser objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

5.3  El personal eventual que cessa i que no té vinculació prèvia amb la Generalitat o no obté el reingrés al servei actiu percebrà, si s'escau i de manera excepcional, la liquidació de les vacances que corresponguin en el cas que no s'hagin pogut gaudir i en proporció al temps de serveis prestats. El personal eventual cessat amb vinculació prèvia amb l'Administració no tindrà dret a percebre compensacions econòmiques per aquest concepte, sens perjudici que aquest temps de serveis li sigui computat a efectes del gaudiment de les vacances subsegüents.

5.4  Pel que fa a les pagues extraordinàries del personal que cessa en la seva condició de personal eventual, és procedirà a la liquidació corresponent d'acord amb les normes pressupostàries vigents.

Capítol 2

Personal eventual amb la prèvia condició de personal funcionari

Article 6

Règim del personal eventual amb la prèvia condició de personal funcionari

El personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat, nomenat personal eventual, es regeix amb caràcter general per les disposicions d'aquest decret sens perjudici d'aplicar, si escau, la normativa específica establerta en matèria de situacions administratives i els seus corresponents efectes.

Article 7

Situació de serveis especials

7.1  El personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat, nomenat personal eventual, serà declarat en situació de serveis especials en el cos o escala d'origen, amb efectes des de la presa de possessió del nou lloc de treball, llevat que exerceixi l'opció a què es refereix l'article 9 d'aquest Decret.

7.2  El personal eventual en situació de serveis especials en el seu cos o escala d'origen té reconeguts els drets següents:

a) A la reserva de plaça, llevat que procedeixi d'una situació administrativa que no comporti aquest reconeixement.

b) A participar en les convocatòries per a la provisió de llocs de treball de personal funcionari amb subjecció a les previsions del reglament general de provisió aprovat per Decret 123/1997, de 13 de maig.

c) Al còmput del temps que hi romangui, a efectes de consolidació de grau personal, com a temps prestat en l'últim lloc ocupat amb destinació definitiva en la situació de servei actiu, o en el lloc que s'hagi obtingut posteriorment per concurs.

d) Al còmput del temps que romangui en aquesta situació a efectes de triennis, sistema de previsió social o drets passius.

e) A la percepció dels triennis que tinguin reconeguts com a funcionaris, els quals seran abonats pel departament o l'organisme on prestin els seus serveis com a eventuals.

Article 8

Cessament del personal eventual en situació de serveis especials

8.1  El personal eventual en situació de serveis especials que sigui cessat conforme a l'establert en aquest Decret ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini màxim d'un mes. En cas contrari, serà declarat en situació d'excedència voluntària per interès particular amb efectes des del cessament.

Un cop notificada la resolució de reingrés amb l'assignació d'un lloc de treball, definitiu o provisional, disposarà d'un termini de tres dies hàbils per prendre possessió.

8.2  El reingrés al servei actiu del personal funcionari amb reserva de plaça tindrà efectes econòmics i administratius des de la data en què hagi formulat la seva sol·licitud, sempre que esdevingui efectiva la reincorporació.

Sens perjudici de l'establert a l'apartat 3 d'aquest article, al personal funcionari que sol·liciti el reingrés al servei actiu se li adjudicarà definitivament, en el cas de trobar-se vacant, el lloc de treball que ocupava amb caràcter definitiu abans de passar a la situació de serveis especials.

8.3  El personal funcionari en situació de serveis especials amb dret a reserva de plaça que hagi perdut la destinació o el lloc de treball que ocupava i sol·liciti el reingrés, sens perjudici que pugui reingressar al servei actiu, mitjançant l'obtenció d'un lloc de treball per concurs o lliure designació, quedarà a disposició del/de la secretari/ària general del departament, on tenia adscrita la darrera destinació com a funcionari/a el/la qual li atribuirà provisionalment un lloc de treball corresponent al seu cos i/o escala d'acord amb l'establert a l'article 76 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i concordants del Decret 123/1997, de 13 de maig. No obstant, per necessitats del servei o manca de vacants a l'efecte, el mateix òrgan li podrà atribuir funcions adients al cos o escala de pertinença.

El personal funcionari a què fa referència l'apartat anterior té dret a percebre les retribucions bàsiques i el complement de destinació equivalent al grau personal que tinguin consolidat. Percebrà, així mateix, el complement específic del lloc que passi a ocupar o, si és superior, el complement específic mínim de dos nivells per sota del grau personal que tingui consolidat amb exclusió dels factors de penositat, perillositat, incompatibilitat i dedicació superior a la normal, sens perjudici que pugui optar per percebre, en substitució dels anteriors, un complement personal i variable equivalent al 70% del complement específic mínim atribuït als llocs de treball del nivell corresponent al grau personal que acrediti.

8.4  El reingrés al servei actiu del personal funcionari nomenat eventual procedent d'una situació administrativa que no comporti reserva de plaça, restarà subjecte al règim general previst per a aquestes situacions administratives a la normativa general de funció pública.

Article 9

Opció per romandre en situació de servei actiu

9.1  No obstant l'establert als articles anteriors, el personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat, nomenat personal eventual, podrà optar per romandre en situació de servei actiu sempre que el lloc de treball de caràcter eventual que passi a ocupar hagi estat valorat i classificat com a propi del grup funcionarial de pertinença, i dins l'interval de nivells corresponent.

9.2  L'opció per romandre en servei actiu s'ha d'exercir, mitjançant escrit adreçat a l'òrgan competent per declarar les situacions administratives del personal funcionari, en el termini màxim de quinze dies següents a la data de publicació del nomenament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, transcorreguts els quals sense haver-se fet efectiva l'opció es declararà d'ofici la situació de serveis especials en el cos o escala d'origen amb efectes des de la presa de possessió.

9.3  L'exercici d'aquesta opció comporta la pèrdua del lloc de treball que s'ocupava com a funcionari/a i, a tots els efectes, es considera com a prestació de serveis en situació de servei actiu en el cos o escala de pertinença. El personal eventual en situació de servei actiu, com a funcionari/a té reconeguts, entre d'altres, els drets següents:

a) A consolidar grau personal d'acord amb les regles generals establertes al Capítol 4 del Títol 5 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i la seva normativa de desplegament.

b) A participar en les convocatòries de concurs per a la provisió de llocs de treball de personal funcionari amb subjecció a les previsions del Decret 123/1997, de 13 de maig, supòsit en el qual, en el cas d'obtenir destinació definitiva, perden la condició de personal eventual.

c) A percebre els triennis que tinguin reconeguts, els quals seran abonats pel departament o l'organisme on prestin serveis.

Article 10

Cessament del personal eventual que hagi optat per romandre en situació de servei actiu

10.1  Al personal eventual en situació de servei actiu que hagi estat cessat per qualsevol de les causes establertes en aquest Decret, li serà d'aplicació el règim previst per al personal funcionari cessat en llocs de treball de lliure designació.

10.2  Als efectes previstos a l'apartat anterior i sens perjudici de l'obtenció d'un lloc de treball amb caràcter definitiu pels sistemes de concurs o lliure designació, el personal eventual cessat queda a disposició del/de la secretari/ària general del departament on tenia adscrita la darrera destinació com a funcionari/a, el/la qual li atribuirà provisionalment un lloc de treball corresponent al seu cos i/o escala en el mateix departament i en la mateixa localitat, sens perjudici que, per necessitats del servei o manca de vacants a l'efecte, se li pugui atribuir funcions adients al cos o escala de pertinença.

10.3  El personal funcionari cessat a què fa referència aquest article té dret a percebre les retribucions bàsiques i el complement de destinació equivalent al grau personal que tingui consolidat. Percebrà, així mateix, el complement específic del lloc que passi a ocupar o, si és superior, el complement específic mínim de dos nivells per sota del grau personal que tingui consolidat amb exclusió dels factors de penositat, perillositat, incompatibilitat i dedicació superior a la normal, sens perjudici que pugui optar per percebre, en substitució dels anteriors, un complement personal i variable equivalent al 70% del complement específic mínim atribuït als llocs de treball del nivell corresponent al grau personal que acrediti.

Disposicions addicionals

Disposició addicional 1

El personal eventual serà afiliat al règim general de la Seguretat Social, llevat del supòsit en què sigui funcionari subjecte a un règim especial de Seguretat Social, cas en el qual podrà continuar dins el règim de previsió social al qual pertanyia abans del seu nomenament.

Disposició addicional 2

El personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat nomenat personal eventual serà declarat en situació laboral d'excedència forçosa i, a aquests efectes, li seran d'aplicació les disposicions de l'Estatut dels Treballadors i, si s'escau, la regulació prevista en el corresponent conveni col·lectiu. Aquest personal té dret a la percepció dels triennis que tingui reconeguts pels serveis prestats a l'Administració Pública.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 153/1987, de 4 de març, sobre el règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les altres disposicions reglamentàries que s'oposin al que preveu aquest Decret.

Disposicions finals

Disposició final 1

S'autoritza el conseller de Governació i Administracions Públiques perquè dicti les disposicions necessàries per a l'aplicació d'aquest Decret.

Disposició final 2

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.