Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE JUS/281/2006, de 6 de juny, per la qual es determinen els formularis i les condicions per a la presentació dels comptes anuals de les fundacions en suport digital o per via telemàtica.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Justícia

  • Núm. del document JUS/0281/2006

  • Data del document 06/06/2006

  • Data de publicació 09/06/2006

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4651

TEXT PUBLICAT

La disposició final 1 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, facultava el Govern de la Generalitat i el conseller o la consellera del departament competent per raó de la matèria perquè, en l'àmbit de les competències respectives, dictés les normes necessàries per desplegar-la i aplicar-la, i feia referència expressa al manament per elaborar un pla de comptabilitat de les fundacions privades.

El Decret 43/2003, de 20 de febrer, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3833, de 28.2.2003, va aprovar el Pla de comptabilitat de les fundacions privades. Aquest Pla, en la seva part quarta, inclou tres models de comptes anuals, que han de formular les fundacions en funció del seu volum d'actiu, d'ingressos ordinaris i de treballadors.

L'article 31.1 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, en la redacció que en fa la llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, estableix que la presentació dels comptes al Protectorat s'ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació, per mitjà dels documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes. També disposa que els documents informàtics s'han de lliurar al Protectorat en suport digital o per via telemàtica, d'acord amb els formularis i les condicions que es determini per ordre del conseller o consellera del departament que exerceix les funcions del Protectorat. En supòsits excepcionals, el Protectorat pot habilitar mecanismes alternatius per a la presentació dels comptes.

En aquest context, i per tal de facilitar a les fundacions la presentació dels comptes anuals mitjançant documents informàtics garantits amb les signatures electròniques reconegudes corresponents, el Departament de Justícia ha signat diferents convenis de col·laboració amb entitats certificadores de signatura electrònica i amb diversos col·legis professionals. Així, per al cas que les fundacions presentin els comptes directament, mitjançant la signatura electrònica reconeguda del president del patronat o del secretari, s'han signat diversos convenis amb les entitats certificadores de signatura electrònica, a fi de proporcionar-los el certificat de signatura digital corresponent. I, per al cas que les fundacions optin per presentar els comptes mitjançant la intervenció d'un professional col·legiat extern a la fundació, s'han signat convenis amb diversos col·legis professionals.

És necessari, per tant, establir quins són els formularis mitjançant els quals les fundacions subjectes al règim del Protectorat de la Generalitat de Catalunya han de presentar els comptes anuals i les condicions per a la presentació dels comptes anuals mitjançant documents informàtics garantits amb les signatures electròniques reconegudes corresponents.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Formularis de presentació de comptes

Els formularis mitjançant els quals les fundacions subjectes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya han de presentar els comptes anuals des del moment de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre són els que en cada moment estableixi la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, els quals estaran disponibles a l'adreça d'Internet: http://www.gencat.net/justicia/ciutadans/assfun/fundac/infotram/#comptes, des d'on els interessats poden emplenar-los, signar-los i lliurar-los per via telemàtica al Protectorat.

La memòria dels comptes anuals i, si escau, l'informe d'auditoria, s'hauran d'annexar al formulari corresponent, abans de procedir a signar-los.

Article 2

Signatura electrònica dels formularis de presentació de comptes

Els documents informàtics en què s'integren els formularis de presentació dels comptes han de quedar garantits amb les signatures electròniques reconegudes corresponents. Per tal de fer més operativa la presentació dels comptes, es fixen les dues vies de presentació següents:

2.1  Les fundacions que presentin els comptes anuals sense la participació de cap professional extern, han de presentar els formularis signats amb la signatura electrònica reconeguda del president del patronat o del secretari, si aquest darrer té la condició de patró.

2.2  Les fundacions que presentin els comptes anuals mitjançant la intervenció d'un professional extern a la fundació, els han de presentar signats pel professional amb la seva signatura electrònica reconeguda de col·legiat. A tal efecte l'entitat l'ha d'haver facultat per presentar els comptes anuals.

El Protectorat pot instar, en qualsevol moment, l'acreditació d'aquesta actuació en nom de l'entitat.

Article 3

Presentació dels comptes en suport digital o per via telemàtica

3.1  Per a la presentació dels comptes en suport digital o via telemàtica s'han de seguir els passos següents:

1. Accedir a l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/justicia/ciutadans/assfun/fundac/infotram/#comptes.

2. Emplenar la sol·licitud de presentació de comptes i activar la carta de pagament de la taxa. En la sol·licitud s'ha de marcar l'opció de revisió de comptes en línia (correu-e).

3. Fer el pagament de la taxa. La presentació dels comptes anuals no serà vàlida fins que no s'acrediti haver efectuat aquest pagament.

4. Emplenar els formularis que inclouen el balanç, el compte de resultats, el full de dades d'identificació de la fundació i el qüestionari.

5. Abans de procedir a la signatura electrònica dels formularis, s'ha d'annexar al formulari la memòria dels comptes anuals i, si s'escau, l'informe d'auditoria.

6. Signar els formularis amb la signatura electrònica reconeguda.

7. Trametre al Protectorat els comptes en suport digital o per via telemàtica.

3.2  En cap cas la presentació dels comptes en suport digital o per via telemàtica no deslliurar el patronat de les fundacions de l'obligació de conservar en la seu fundacional els comptes anuals aprovats per l'òrgan de govern de l'entitat i degudament signats pel secretari, amb el vistiplau del president. Cal, a més, que aquests comptes anuals constin degudament transcrits en el llibre d'actes de la fundació, juntament amb l'acta del dia en què va acordar-se la seva aprovació. El fet que, d'acord amb les dues vies de presentació indicades, es requereixi una única signatura electrònica de comptes (la d'un patró president o secretari o la d'un professional extern col·legiat), ho és a l'únic efecte de la tramesa al Protectorat.

Disposició addicional

Es faculta la persona titular de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia perquè pugui introduir les modificacions i millores necessàries per fer efectiva i eficaç la implementació en suport telemàtic de les previsions que conté aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga l'ordre de 28 de juny de 2001, per la qual s'aproven els impresos per a la presentació dels comptes anuals de les fundacions.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de juny de 2006

Josep M. Vallès

Conseller de Justícia

(06.152.021)