Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 002/2006

 • Data del document 06/03/2006

 • Data de publicació 15/03/2006

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 4593

 • No Vigent
  • Capítol I

   Disposicions generals
   Article 1 - Article 3

   • Article 1

    Ordenació i planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat

   • Article 2

    Període d'aplicació del Pla

   • Article 3

    Objectius generals i específics del Pla

  • Capítol IV

   Activitats estadístiques del Pla
   Article 11 - Article 17

   • Article 11

    Activitats estadístiques del Pla

   • Article 12

    Tipus d'activitats estadístiques

   • Article 13

    Criteris per a l'execució d'activitats estadístiques

   • Article 14

    Criteris de decisió de preferència

   • Article 15

    Activitats estadístiques a càrrec d'òrgans, organismes, entitats i empreses de la Generalitat

   • Article 16

    Activitats estadístiques d'entitats no integrades en el sistema estadístic de Catalunya

   • Article 17

    Inclusió de noves activitats en el Pla

  • Capítol V

   Execució del Pla
   Article 18 - Article 23

   • Article 18

    Els programes anuals d'actuació estadística

   • Article 19

    Requisits d'inclusió d'actuacions en els programes anuals d'actuació estadística

   • Article 20

    Aprovació dels programes anuals d'actuació estadística

   • Article 21

    Inclusió de noves actuacions en els programes anuals d'actuació estadística

   • Article 22

    Declaració d'activitat estadística d'interès de la Generalitat

   • Article 23

    Informe d'execució

  • Capítol VI

   Marc de col·laboració institucional en l'execució del Pla
   Article 24 - Article 28

   • Article 24

    Formes de col·laboració entre les institucions i els òrgans del sistema estadístic de Catalunya

   • Article 25

    Sol·licitud de col·laboració tècnica a l'Institut d'Estadística de Catalunya

   • Article 26

    Requisits de la col·laboració tècnica de l'Institut d'Estadística de Catalunya

   • Article 27

    Cessió de dades estadístiques entre les institucions i els òrgans del sistema estadístic de Catalunya

   • Article 28

    Col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya amb entitats autonòmiques, estatals, europees i internacionals

  • Capítol VII

   Difusió de resultats estadístics
   Article 29 - Article 32

   • Article 29

    Actualitat de les dades i celeritat en la difusió

   • Article 30

    Tipus de resultats estadístics

   • Article 31

    Publicació dels resultats estadístics bàsics i sintètics

   • Article 32

    Difusió dels resultats estadístics per l'Institut d'Estadística de Catalunya

  • Annex 1

   Regles d'identificació normalitzada de les activitats estadístiques

  • Annex 2

   Relació d'activitats estadístiques identificades de forma normalitzada i segons els objectius que despleguen

TEXT CONSOLIDAT

La Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya desenvolupa la competència exclusiva de la Generalitat en l'àmbit de l'estadística, que li atorga l'article 9.33 de l'Estatut d'autonomia, i estableix, amb periodicitat quadriennal, el Pla estadístic de Catalunya, definit com l'instrument d'ordenació i planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat.
Aquesta llei estableix el Pla estadístic de Catalunya per al període 2006-2009 i és la quarta que aprova el Parlament de Catalunya després de les corresponents als plans estadístics dels períodes 1992-1995, 1997-2000 i 2001-2004, a fi de continuar el procés de consolidació i enfortiment del sistema estadístic català. D'acord amb els preceptes fixats per la Llei d'estadística de Catalunya vigent, s'estableixen els objectius generals i específics que s'han de desenvolupar en el període de vigència del Pla, i també les activitats estadístiques per a assolir-los, les quals es concreten en les actuacions incloses en els programes anuals d'actuació estadística que aprova el Govern.
El Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 s'estructura en cinc eixos estratègics, els quals emmarquen el conjunt d'objectius generals que defineixen els reptes informacionals i instrumentals que cal assolir durant el període de vigència. Així mateix, fixa les activitats estadístiques que s'associen a cada un dels objectius generals, les quals s'identifiquen en els termes dels organismes que hi intervenen, els objectius específics que pretenen i els procediments bàsics per a assolir-los.
En l'àmbit dels objectius informacionals, el Pla impulsa decididament la generació d'informació estadística nova, o millorada, sobre àmbits insuficientment delimitats per la comptabilitat nacional, per mitjà de la implantació dels comptes satèl·lits, i també l'estimació dels paràmetres clau que afecten la competitivitat, la productivitat i la internacionalització de l'economia catalana. Alhora, instaura un sistema d'indicadors estadístics que ha de permetre conèixer l'evolució demogràfica, econòmica i social de Catalunya en termes comparables amb l'euroregió Pirineus-Mediterrània, les regions europees avançades i els estats membres de la Unió Europea.
En relació amb els reptes de caràcter instrumental, el Pla fa explícites les innovacions metodològiques per a l'obtenció de resultats estadístics de qualitat amb la màxima desagregació territorial i la mínima càrrega per a les unitats informants, a partir de l'adopció de procediments nous en l'estimació de petites àrees o en tècniques de la fusió de dades provinents de fonts informatives diverses. Al mateix temps, l'ampliació de la informació estadística abasta els perfils longitudinals de determinats fenòmens per mitjà de la implantació de panels de llars o d'empreses, preservant la confidencialitat de les dades individuals per mitjà de l'aprofundiment dels mètodes de control de la revelació estadística en la difusió d'informació. D'altra banda, en matèria de difusió estadística es potencia la disponibilitat d'informació estadística, amb la màxima desagregació territorial possible tècnicament i jurídicament, i s'impulsa l'articulació de sistemes de georeferenciació estadística. Igualment, s'augmenta l'accés a la metodologia, les definicions i altres aspectes operatius de les activitats estadístiques oficials.
Pel que fa al desplegament i l'execució del Pla estadístic, aquesta llei inclou, com a criteris de decisió de preferència per a la posada en marxa de les activitats estadístiques, el requisit que a l'hora d'executar-les s'aporti informació significativa per a millorar el coneixement de la realitat i per a facilitar la presa de decisions, i també la informació de base necessària per a l'elaboració dels indicadors estadístics homologables amb els utilitzats en el sistema estadístic estatal, europeu i internacional.
Paral·lelament, i d'acord amb els preceptes de la Llei 23/1998 pel que fa al principi de correcció tècnica, el Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 estableix els requisits mínims que han de contenir els projectes tècnics de les actuacions estadístiques, els quals han d'ésser homologats per l'Institut d'Estadística de Catalunya a fi que es puguin incloure en els programes anuals d'actuació estadística. A la vegada, aquesta llei impulsa la transparència i el control de les activitats institucionals estenent l'obligatorietat de concertar convenis de col·laboració en els casos en què l'execució de les activitats estadístiques demana la participació de diversos organismes o institucions.
Aquesta llei reforça les mesures perquè la cessió d'informació estadística s'adeqüi a la normativa del secret estadístic i a la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amplia els criteris per a la cessió de les dades estadístiques entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya. Així mateix, aquesta llei crea el Registre de Fitxers Estadístics, referits tant a persones físiques com jurídiques, que les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya formen exclusivament per elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat.
Finalment, la llei impulsa la participació de l'Institut d'Estadística de Catalunya en el sistema estadístic europeu, en col·laboració amb l'Institut Nacional d'Estadística, i en els fòrums de debats europeus i internacionals en estadística oficial. La llei també promou l'actualització del conveni vigent entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Nacional d'Estadística per a l'intercanvi de coneixements i pràctiques estadístiques i per a dur-hi a terme col·laboracions. També s'estableix que l'Institut d'Estadística de Catalunya sigui present en les reunions dels òrgans estadístics de la Unió Europea. Així mateix, els agents del sistema estadístic han de reforçar la qualitat i la difusió de llurs estadístiques, d'acord amb el codi de bones pràctiques de les estadístiques europees i la recomanació de la Comissió de les Comunitats Europees, relativa a la independència, la integritat i la responsabilitat de les autoritats estadístiques i dels estats membres i de la Comunitat [COM (2005) 217 final, del 25 de maig de 2005].

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Ordenació i planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Període d'aplicació del Pla
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Objectius generals i específics del Pla
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Eixos estratègics del Pla

Article 4

Eixos estratègics del Pla
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Objectius generals del Pla

Article 5

Objectius generals del Pla
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Població
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Comptes i macromagnituds econòmiques
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Activitats estadístiques instrumentals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Difusió estadística
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

Activitats estadístiques del Pla

Article 11

Activitats estadístiques del Pla
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

Tipus d'activitats estadístiques
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Criteris per a l'execució d'activitats estadístiques
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

Criteris de decisió de preferència
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

Activitats estadístiques a càrrec d'òrgans, organismes, entitats i empreses de la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

Activitats estadístiques d'entitats no integrades en el sistema estadístic de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Inclusió de noves activitats en el Pla
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol V

Execució del Pla

Article 18

Els programes anuals d'actuació estadística
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

Requisits d'inclusió d'actuacions en els programes anuals d'actuació estadística
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

Aprovació dels programes anuals d'actuació estadística
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Inclusió de noves actuacions en els programes anuals d'actuació estadística
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

Declaració d'activitat estadística d'interès de la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Informe d'execució
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol VI

Marc de col·laboració institucional en l'execució del Pla

Article 24

Formes de col·laboració entre les institucions i els òrgans del sistema estadístic de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

Sol·licitud de col·laboració tècnica a l'Institut d'Estadística de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

Requisits de la col·laboració tècnica de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 [No vigent]
 
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Cessió de dades estadístiques entre les institucions i els òrgans del sistema estadístic de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

Col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya amb entitats autonòmiques, estatals, europees i internacionals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol VII

Difusió de resultats estadístics

Article 29

Actualitat de les dades i celeritat en la difusió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 30

Tipus de resultats estadístics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 31

Publicació dels resultats estadístics bàsics i sintètics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 32

Difusió dels resultats estadístics per l'Institut d'Estadística de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

Creació del Registre de Fitxers Estadístics
[No vigent]
 • Disposició addicional Primera derogada per la DG de la LLEI 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya.
  La llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 va derogar la Llei 2/2006, del 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, a excepció de la disposició addicional primera, relativa a la creació del Registre de Fitxers Estadístics. La llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya va derogar la Disposició Addicional Primera, amb la qual cosa s'entèn derogada en la seva totalitat la Llei 2/2006.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Segona

Actualització del Conveni amb l'Institut Nacional d'Estadística
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions finals

Disposició final Primera

Model territorial
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Segona

Entrada en vigor
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex 1

Regles d'identificació normalitzada de les activitats estadístiques
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex 2

Relació d'activitats estadístiques identificades de forma normalitzada i segons els objectius que despleguen
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte