Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 141/2007, de 26 de juny, de creació del Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals (LGBT).

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Acció Social i Ciutadania

  • Núm. del document 141/2007

  • Data del document 26/06/2007

  • Data de publicació 28/06/2007

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4914

  • No Vigent
Afectacions
29/06/2007 - 30/10/2018
TEXT PUBLICAT

L'objectiu principal d'aquest Decret és donar veu a les associacions de persones lesbianes i gais i d'homes i dones bisexuals i transsexuals que han emergit amb força en els darrers anys al nostre país.

La Resolució de 8 de febrer de 1994 del Parlament Europeu, sobre la igualtat de drets dels homosexuals i de les lesbianes de la Comunitat Europea i sobre la igualtat jurídica i contra la discriminació de lesbianes i gais, insta als estats membres a vetllar per l'aplicació del principi d'igualtat de tracte, amb independència de l'orientació sexual de les persones interessades, en totes les disposicions jurídiques i administratives.

En aquest mateix sentit, la Resolució del Parlament Europeu sobre l'homofòbia a Europa, aprovada el 18 de gener de 2006, demana als estats membres que prenguin qualsevol mesura que considerin adequada per lluitar contra la discriminació per raó d'orientació sexual.

Mitjançant la Resolució 242/III del Parlament de Catalunya, de 4 de desembre de 1991, sobre la no-discriminació de les persones per raons d'opció sexual, s'explicita el suport als col·lectius i centres associatius que treballen en el camp de l'homosexualitat.

Mitjançant la Resolució 243/VI del Parlament de Catalunya, de defensa de la no-discriminació per motiu d'opció sexual, aprovada l'11 d'octubre de 2000, s'explicita el fet de propiciar el treball conjunt entre les organitzacions socials i totes les administracions per tal de promoure els valors de respecte i igualtat.

L'actual Estatut d'autonomia de Catalunya, en l'apartat 2 de l'article 15, i en els apartats 7 i 8 del seu article 40, fa referència, entre altres aspectes, al paper dels poders públics per promoure la igualtat entre les persones amb independència de la seva orientació sexual i promoure l'eradicació de l'homofòbia i la discriminació.

Així mateix, el Pla de Govern 2004-2007, en l'apartat 3.2.2, de les polítiques d'acció social, reflecteix quatre acords, a saber: la creació d'un pla interdepartamental, la creació d'un òrgan consultiu permanent, la incidència en el canvi d'actituds socials envers el col·lectiu i permetre l'adopció o acollida de famílies homosexuals. Aquest darrer aspecte ha estat recollit en part amb la Llei 3/2005, de 8 d'abril, de modificació de la Llei 9/1998 del Codi de Família, de la Llei 10/1998, d'unions estables de parella, i de la Llei 40/1991, del Codi de Successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya, en matèria d'adopció i tutela, la qual permet, bàsicament, l'adopció per part de persones homosexuals.

En aquesta mateixa línia es van aprovar l'Acord de Govern de 28 de juny de 2005, que aprova el Programa per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual del Govern de la Generalitat de Catalunya i adscrit al Departament d'Acció Social i Ciutadania, així com les seves funcions i competències, i l'Acord de Govern de 5 de setembre de 2006, pel qual s'aprova el Pla interdepartamental per a la no-discriminació de les persones homosexuals i transsexuals.

Finalment, en el marc estatal també cal mencionar la Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la qual es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure matrimoni per part de persones del mateix sexe, i la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, referida al canvi d'identitat de gènere corresponent a les persones transsexuals.

En aquest sentit, doncs, la creació d'un òrgan consultiu .segons preveu el Pla de Govern 2004-2007, en l'apartat 3.2.2. és necessària per aconseguir una adient complicitat entre la societat civil i el Govern de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de deliberar i afavorir les polítiques que en aquest àmbit es consideren convenients. A més, això obeeix al manament del Parlament de Catalunya que en la Resolució 243/VI de l'any 2000 reconeix la necessitat de propiciar el treball conjunt entre les organitzacions socials i totes les administracions per tal de promoure els valors de respecte i igualtat.

Així mateix, s'especifica que aquest òrgan consultiu, en el desenvolupament de les seves funcions, incorpora clarament, per la matèria que regula, entre d'altres aspectes, el de la perspectiva de gènere.

En virtut de tot això, de conformitat amb el que preveu la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a proposta de la consellera d'Acció Social i Ciutadania, d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació, adscripció i naturalesa

1.1 Es crea el Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals (LGBT), amb la composició, les funcions i el règim jurídic que es regulen mitjançant aquest Decret.

1.2 El Consell queda adscrit al Departament d'Acció Social i Ciutadania mitjançant la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, el qual li dóna suport tècnic i li presta els mitjans personals i materials necessaris per a l'execució de les seves funcions.

1.3 El Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals es constitueix com un espai de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya. Els seus informes tenen caràcter informatiu, consultiu i no vinculant.

Article 2

Finalitat del Consell

El Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals té l'objectiu de fomentar la cooperació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i aquelles associacions de la societat civil que compleixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya i que treballen en l'àmbit de les llibertats sexuals d'aquestes persones, així com els sindicats més representatius, partits parlamentaris i les seves formacions juvenils sempre que tinguin una secretaria, secció, àmbit o sectorial que treballin sobre aspectes d'aquests col·lectius.

Article 3

Funcions

3.1 Les funcions que ha de desenvolupar el Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals són:

a) Deliberar i fer propostes per aconseguir la plena visibilitat i normalitat del fet homosexual, bisexual i transsexual, i per evitar la discriminació i prevenir els fenòmens de l'homofòbia, de la lesbofòbia i de la transfòbia i, en especial, les manifestacions d'odi i de violència.

b) Informar els projectes de normativa de caràcter general i sobre els projectes de plans d'actuació de la Generalitat de Catalunya que tinguin incidència en la plena visibilitat i normalitat del fet gai, lesbià, bisexual i transsexual, i en evitar la seva discriminació.

c) Informar la memòria del Programa per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual del Govern de la Generalitat de Catalunya i adscrit al Departament d'Acció Social i Ciutadania.

d) Formular propostes i recomanacions sobre l'adaptació dels serveis públics de Catalunya a la diversitat d'orientacions sexuals.

e) Formular propostes i recomanacions per fomentar la igualtat, la llibertat, el benestar i la inclusió social de totes les persones amb independència de la seva orientació sexual.

f) Promoure estudis i iniciatives sobre actuacions i projectes relacionats amb els objectius d'aquests col·lectius.

g) Proposar a la presidència del Consell que trameti les seves conclusions i propostes a altres consells de participació, òrgans i institucions de la Generalitat, a les entitats locals i als organismes i institucions de l'Estat i de la Unió Europea quan ho cregui convenient.

h) Escollir la vicepresidència segona del Consell Nacional i designar els representants per exposar-ne les conclusions en les deliberacions d'altres espais de participació de la Generalitat de Catalunya quan calgui i recollir-ne aportacions.

i) Estudiar i emetre propostes per tal de donar a conèixer a la societat la voluntat de participació activa d'aquests col·lectius.

j) Deliberar sobre totes aquelles qüestions que li siguin sotmeses a iniciativa de l'òrgan convocant.

k) Fer visible la diversitat del món lèsbic, recollir les seves preocupacions propostes i formular recomanacions per poder donar resposta a les dones que han d'afrontar situacions de discriminació per raó d'opció sexual.

l) Formular propostes i recomanacions d'actuació als poders públics catalans per garantir a les dones l'exercici efectiu del dret al propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual.

3.2 En el desenvolupament de totes aquestes funcions, el Consell Nacional ha de promoure l'equitat entre dones i homes i el dret a la diferència mitjançant l'aplicació de la perspectiva de gènere com a categoria d'anàlisi que visibilitza el gènere com una estructura de poder i posa al descobert totes aquelles estructures i mecanismes ideològics que reprodueixen la invisibilitat, la discriminació o l'exclusió de les dones dels diferents àmbits de la societat.

Article 4

Composició

El Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals està integrat per:

a) Una presidència.

b) Una vicepresidència primera.

c) Una vicepresidència segona.

d) Les vocalies.

e) Una secretaria.

Article 5

La presidència

5.1 La presidència correspon a la persona titular del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

5.2 La presidència convoca les sessions del plenari i selecciona les entitats en la circumstància detallada en el punt 9.4 d'aquest Decret.

5.3 La presidència pot convidar a les sessions aquelles persones expertes i al servei de la Generalitat que consideri oportú.

5.4 La presidència informa sobre el desenvolupament de les gestions efectuades respecte a les propostes aprovades prèviament pel Consell.

5.5 La presidència podrà delegar les seves funcions en la vicepresidència primera.

Article 6

Les vicepresidències

El Consell estarà format per dues vicepresidències.

6.1 La vicepresidència primera correspon a la persona titular de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

La vicepresidència primera exerceix la presidència del Consell Nacional en absència de la persona titular de la presidència; així mateix, convoca les sessions de les comissions de treball que es creïn per raó de la matèria i del territori. La vicepresidència primera pot delegar les seves funcions en una persona al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

6.2 La vicepresidència segona, escollida pel plenari del Consell entre les persones que en siguin membres per majoria simple, tindrà una durada màxima de dos anys, amb rotació per raó de gènere, i donarà suport a la presidència i la vicepresidència primera en tot el que calgui.

Article 7

Vocalies

7.1 Són vocals del Consell:

a) Una persona designada per cadascuna de les associacions, legalment constituïdes, que sol·licitin formar-ne part, sempre que desenvolupin la seva activitat majoritàriament a Catalunya i tinguin com a tasca principal la defensa i el reconeixement dels drets de lesbianes, gais o dones i homes bisexuals o transsexuals.

b) Una persona designada per cadascun dels sindicats més representatius al territori de Catalunya, sempre que tinguin una secretaria, secció o similar que treballin aspectes d'aquests col·lectius.

c) Una persona designada per cadascun dels partits polítics amb representació parlamentària i les seves formacions juvenils en l'àmbit català, sempre que tinguin una secretaria, secció o similar que treballin aspectes d'aquests col·lectius.

d) Una persona designada per cadascun dels consells de participació de la Generalitat de Catalunya que tenen àmbit de treball transversal: consell nacional de dones de Catalunya, consell nacional de joventut, i taula d'immigració.

e) La persona responsable del Programa per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual del Govern de la Generalitat de Catalunya i adscrit al Departament d'Acció Social i Ciutadania.

7.2 Les entitats, els sindicats i els partits polítics i les seves formacions juvenils que ocupin una vocalia hauran de designar, juntament amb la persona que les representi, una persona suplent d'aquesta per al cas de vacant, absència o malaltia.

7.3 Les persones designades vocals tenen les facultats següents:

a) Participar en les deliberacions i debats, i efectuar propostes i recomanacions.

b) Exercir el dret de vot, formular vot particular i expressar el sentit del seu vot i els motius que el justifiquen.

c) Obtenir la informació necessària per complir amb les seves funcions i, en particular, accedir a la documentació administrativa del Programa per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual del Govern de la Generalitat de Catalunya i adscrit al Departament d'Acció Social i Ciutadania.

d) Sol·licitar a la presidència la presència de persones que, pels seus coneixements, la responsabilitat que desenvolupen o per altres motius, poden realitzar aportacions d'interès.

e) Sol·licitar a la presidència la introducció de punts de l'ordre del dia en la següent convocatòria.

f) Les altres facultats inherents a la seva condició de vocals necessàries per al correcte compliment de llurs funcions.

g) Percebre indemnitzacions per desplaçament, d'acord amb les disposicions vigents.

7.4 Participació paritària de dones i homes.

La composició i posterior renovació de les persones membres del Consell Nacional respondrà a criteris de participació paritària de dones i homes. A tal efecte, les entitats assenyalades a l'apartat 1 d'aquest article han de designar, quan s'escaigui, més d'una persona representant per tal de garantir la presència d'un nombre de dones que representi un mínim del 50% del còmput total de membres del Consell. Aquest criteri s'aplicarà tant a les persones titulars com a les suplents.

Article 8

Secretaria

8.1 La secretaria serà exercida per la persona responsable del Programa per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual del Govern de la Generalitat de Catalunya i adscrit al Departament d'Acció Social i Ciutadania, i podrà delegar les seves funcions en una persona al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

8.2 Les funcions de la secretaria són les pròpies que recull la legislació vigent sobre òrgans col·legiats.

8.3 La persona titular de la secretaria coordina les comissions de treball.

Article 9

Funcionament

9.1 El Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexual i transsexuals funciona en plenari i en les comissions de treball que es constitueixen per raó de la matèria i del territori.

9.2 El plenari l'integren la presidència, les vicepresidències, les vocalies i la secretaria, i exerceix les funcions previstes a l'article 3.

9.3 El plenari celebra un mínim de dues reunions ordinàries cada any. També celebra les sessions extraordinàries que convoqui la presidència.

9.4 Les comissions de treball són creades pel plenari, tenen caràcter temporal i en formen part les vocalies que manifestin la seva voluntat de participar-hi. Quan les sol·licituds siguin excessives i s'hagi de fer una selecció, la decisió correspon a la presidència que, en tot cas, inclourà la diversitat d'opinions del Consell.

9.5 Les funcions de les comissions de treball són les que li atribueix el plenari. Les comissions de treball es reuniran quan les convoqui la vicepresidència primera.

9.6 Les conclusions de les comissions de treball s'informaran al plenari del Consell Nacional.

Article 10

Règim jurídic

El Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals es regirà per les disposicions d'aquest Decret i, en tots els casos, pel que disposa la normativa vigent en matèria d'òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final


Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.