Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 401/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Interior

  • Núm. del document 401/2006

  • Data del document 24/10/2006

  • Data de publicació 26/10/2006

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4748

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

La provisió de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra ha estat objecte de successives disposicions reglamentàries, motivades per les noves necessitats derivades del progressiu desplegament del cos i l'assoliment d'experiència en la gestió d'aquests processos.
El primer decret, de l'any 1996, fou completat pel Decret 7/1999, que incloïa la regulació del concurs oposició. Posteriorment, el Decret 169/2001, de 26 de juny, va substituir la normativa anterior, amb la voluntat d'incorporar nous plantejaments, com els referits a la valoració del mèrit, la introducció de la lliure designació, i els terminis per a prendre possessió, entre d'altres aspectes. Aquesta nova regulació també es va dur a terme en el marc de l'assumpció de les facultats derivades de la transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor, feta efectiva mitjançant la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre.
De llavors ençà, el desplegament del cos de mossos d'esquadra ha continuat aconseguint noves fites, entre les quals destaca l'arribada a la ciutat de Barcelona, i que tindrà la seva culminació en la resta de comarques d'aquí a finals de 2007.
Aquest creixement en nombre d'efectius, de destinacions operatives, de reptes professionals i de noves ubicacions exigeix també disposar de noves eines de gestió i organització dels recursos humans del cos.
En els propers anys, tots els aspectes relacionats amb la mobilitat, la promoció professional, l'especialització i, en general, la provisió de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra seran determinants de cara a poder garantir la prestació d'un servei de policia eficaç i de qualitat, vinculant la carrera professional dels membres del cos a les necessitats operatives i a les decisions organitzatives que calgui adoptar en el futur.
Tots aquests elements exposats més amunt venen a coincidir en la necessitat d'actualitzar la normativa en matèria de provisió, per tal d'incloure-hi les eines de gestió necessàries en aquest nou context.
Per tant, de conformitat amb el que estableix l'article 3.e) del Decret 157/1996, de 14 de maig, de determinació dels òrgans que exerceixen les atribucions i les facultats atorgades al Departament de Governació per la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra; d'acord amb l'article 3.6 del Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; en ús de les competències que atribueix la disposició final de la Llei esmentada; vist l'informe favorable del Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra; d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora; a proposta de la consellera d'Interior, i amb la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Principis que regeixen la provisió de llocs de treball
1.1 Els llocs de treball de les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra, inclosos els que puguin ser ocupats per funcionaris en situació de segona activitat, es proveeixen d'acord amb els principis de mèrit, capacitat i antiguitat.
1.2 Els sistemes de provisió establerts en aquest Reglament també s'apliquen a la provisió de llocs de treball de tècnics i facultatius del cos esmentat.

Article 2

Sistemes de provisió
2.1 Els llocs de treball de les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra es proveeixen pels sistemes de concurs, concurs oposició i lliure designació, de conformitat amb el que determinin les relacions de llocs de treball segons la naturalesa de les seves funcions, el present Reglament i la resta de la normativa aplicable.
2.2 Els llocs de treball reservats a les categories de comissari/a i major es proveeixen pel sistema de lliure designació.
2.3 A més d'aquests sistemes, els llocs de treball poden també proveir-se mitjançant redistribució d'efectius, adscripció provisional, comissió de serveis, trasllat forçós, encàrrec de funcions, canvi d'adscripció de llocs de treball i permutes.

Article 3

Convocatòries
3.1 Els sistemes de concurs, concurs oposició i lliure designació per a la provisió de llocs de treball es regeixen per les convocatòries respectives, les quals s'han d'ajustar al que disposa aquest Reglament i a la resta de disposicions que siguin aplicables.
3.2 Els sistemes establerts a l'apartat anterior es poden convocar de manera conjunta, en referència a llocs de treball de les famílies professionals i especialitats que s'estableixin a les corresponents relacions de llocs de treball.
3.3 L'adjudicació dels llocs de treball convocats conjuntament es podrà realitzar en processos successius i preclusius, si així es determina en les bases de la convocatòria. En aquestes convocatòries conjuntes s'ha d'indicar l'ordre en què s'han d'executar i resoldre els processos, amb la finalitat que les persones que participin puguin concretar les seves preferències, tot tenint en compte que les persones que obtinguin un lloc sol·licitat en un procés no podran renunciar al lloc obtingut ni obtenir-ne un altre en un procés de la mateixa convocatòria, per la qual cosa s'entendrà que renuncien a les sol·licituds que hagin formulat per a llocs de treball que poguessin resultar proveïts en processos posteriors.
3.4 En cas de participar de forma simultània en una convocatòria de provisió de llocs de treball sense especialitat i, alhora, en una de llocs de treball d'especialitat, l'assignació d'un lloc de treball d'especialitat comportarà la renuncia a les sol·licituds que s'hagin formulat per a llocs de treball sense especialitat.
3.5 Les convocatòries per a la provisió de llocs de treball pels sistemes abans esmentats s'han de publicar al DOGC.
3.6 La resolució d'aquestes convocatòries s'ha de publicar igualment al DOGC. Quan les convocatòries afectin llocs d'especial confidencialitat o en què sigui necessària la reserva, la resolució ha de ser publicada mitjançant un sistema codificat que en permeti la confidencialitat.

Article 4

Anotacions al Registre general de personal
Les diligències de cessament i de presa de possessió de les persones funcionàries que accedeixin a un lloc de treball han de ser inscrites al Registre general de personal de la Generalitat.

Capítol 2

Provisió de llocs de treball mitjançant concurs, concurs oposició i lliure designació.

Article 5

Òrgan competent
5.1 Correspon a la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública procedir a la convocatòria per proveir llocs de treball mitjançant els sistemes de concurs, concurs oposició i lliure designació.
5.2 S'ha de donar coneixement de les bases de la convocatòria al Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra.

Article 6

Requisits i condicions de participació
6.1 Els funcionaris del cos de mossos d'esquadra, qualsevol que sigui la seva situació administrativa, poden prendre part en les convocatòries sempre que compleixin les condicions generals exigides i els requisits establerts a cada convocatòria en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds de participació, llevat dels supòsits previstos en els apartats 2 i 4 d'aquest article.
No obstant això, les bases poden preveure per a totes les persones aspirants que es difereixi, dins del procés selectiu, la data de compliment del requisit de disposar del permís o llicència de conduir corresponent fins a un moment previ a la realització de les proves de conducció o del curs selectiu corresponent, si escau. Aquesta previsió no serà aplicable a les persones funcionàries que es trobin en els supòsits a què fan referència els apartats 2 i 4 d'aquest article.
6.2 Les persones funcionàries sancionades en ferm amb suspensió de funcions no poden participar a les convocatòries mentre duri la suspensió, i els funcionaris sancionats amb trasllat del lloc de treball amb canvi de destinació o dins la mateixa localitat, sense canvi de residència, tampoc no hi poden participar durant el període que s'hagi determinat en la resolució sancionadora.
6.3 Les convocatòries de provisió de llocs de treball poden incloure com a requisit de participació l'acreditació d'una antiguitat mínima en el cos de mossos d'esquadra o en el desenvolupament d'un lloc de treball adscrit a una família professional i especialitat de conformitat amb les característiques establertes a les relacions de llocs de treball.
6.4 Les persones funcionàries que ocupin un lloc de treball proveït per algun dels sistemes previstos en aquest Reglament, subjecte a un període de permanència mínima, no poden participar en les convocatòries de concurs, concurs oposició i lliure designació durant el termini de permanència establert en cada cas en les relacions de llocs de treball.
El temps de permanència mínima no serà d'aplicació quan les persones funcionàries:
a) Proveeixin un lloc de treball vacant de la mateixa especialitat.
b) Ingressin a una categoria que impliqui la pèrdua del lloc de treball.
c) Passin a una situació diferent de la de servei actiu.
6.5 Per al còmput dels períodes de permanència mínima es tindrà en compte el temps que s'hagi ocupat el lloc de treball de manera definitiva per qualsevol dels sistemes de provisió reconeguts en aquest Reglament. A aquest temps se li afegirà, en el seu cas, el període d'ocupació provisional, realitzat a través de les altres formes de provisió reconegudes en aquest Reglament, immediatament anterior a la seva provisió definitiva.
En el còmput del període de permanència mínima es tindrà en compte el temps en què s'ocupin llocs de treball de la mateixa especialitat, amb independència de la categoria que s'ostenti sempre que hi hagi continuïtat en el temps entre aquestes destinacions.
6.6 Les convocatòries, en el cas de les persones funcionàries adscrites provisionalment i de les que vulguin reingressar al servei actiu participant en elles, poden incloure l'obligació d'assenyalar la preferència per a tots els llocs de treball oferts i predeterminar, en defecte d'opció de les persones interessades, l'ordre dels llocs sol·licitats segons criteris objectius.
6.7 Les convocatòries poden preveure que les persones concursants facin constar la seva preferència en les vacants que es puguin produir com a conseqüència del procés d'adjudicació de destinacions.

Article 7

Presentació de sol·licituds
7.1 La sol·licitud de participació en les convocatòries de concurs, concurs oposició i lliure designació s'ha de formular en el document normalitzat que s'aprovi en les bases de la convocatòria i s'ha d'adreçar a l'òrgan convocant. A la sol·licitud s'han d'especificar els llocs demanats i l'ordre de preferència si en són més d'un.
7.2 El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. Després dels deu dies hàbils següents al de la finalització del termini esmentat, no es pot admetre cap renúncia a la sol·licitud si no és per causes objectives previstes en la convocatòria, degudament justificades per la persona funcionària i apreciades per la comissió de valoració regulada per l'article 11 d'aquest Reglament i per la persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana en el cas de les convocatòries per lliure designació.

Article 8

Convocatòries de concurs i concurs oposició. Requisits de les convocatòries.
8.1 Les convocatòries han de contenir les bases del concurs o concurs oposició, en les quals hi ha de figurar:
a) Denominació, nivell, escala, categoria, família professional i especialitat si escau, complement específic, localització dels llocs oferts i, en el seu cas, el període de permanència mínima.
b) Requisits per poder ocupar els llocs ofertats, d'acord amb el que determini la relació de llocs de treball.
c) Mèrits que s'han de valorar, barem d'acord amb el qual s'han de puntuar i, si escau, valoració mínima global que s'estableixi per a l'adjudicació dels llocs oferts.
d) Previsió de memòries, entrevistes i proves que calgui superar, incloent, si s'escau, d'acord amb el sistema de famílies professionals i especialitats, proves físiques i psicològiques.
e) Quan es tracti de proveir llocs de treball adscrits a una determinada especialitat les convocatòries preveuran la necessitat d'acreditar una formació específica o d'adquirir-la durant el procés de provisió i, si escau, la superació d'un període de pràctiques.
f) Composició de les comissions de valoració.
g) Centre o dependència on s'han d'adreçar les instàncies.
h) L'exempció, si escau, de realitzar la fase d'oposició i el curs o cursos d'especialització en el concurs oposició.
8.2 En els supòsits en què la possessió d'un determinat nivell de coneixement de català sigui un requisit per ocupar el lloc de treball, d'acord amb el que s'estableixi a la convocatòria, i les persones participants no puguin acreditar-ho documentalment, les comissions de valoració poden utilitzar els mitjans d'acreditació que considerin adequats per tal d'avaluar aquest nivell de coneixement.
8.3 Amb aquesta finalitat, les comissions poden sol·licitar l'assessorament d'un/a expert/a en matèria lingüística, per tal d'avaluar els coneixements de català exigits a la convocatòria.

Article 9

Concurs
9.1 En els concursos es consideraran els mèrits adequats al contingut i a les característiques dels llocs de treball a proveir. També s'han de considerar, sempre en funció del lloc a proveir, el grau personal, la valoració del treball desenvolupat, l'experiència professional, els cursos de formació i perfeccionament, l'antiguitat, el nivell de coneixement de la llengua catalana, les titulacions acadèmiques i les distincions i recompenses, d'acord amb els criteris següents:
a) El grau personal consolidat s'ha de valorar en relació amb la categoria o escala corresponent i, si així es determina a la convocatòria, en relació amb el nivell dels llocs de treball que s'hi ofereixen.
b) La valoració del treball desenvolupat ha de quantificar-se d'acord amb el que es determini a la convocatòria, segons la naturalesa dels llocs convocats, i atenent els resultats obtinguts per la persona aspirant en els programes que avaluïn el rendiment i l'activitat professional del cos de mossos d'esquadra.
c) L'experiència professional en el cos de mossos d'esquadra s'ha de valorar atenent els coneixements tècnics i l'experiència de les persones aspirants en el desenvolupament de tasques corresponents a llocs de treball del mateix àmbit funcional que els llocs a proveir.
d) Els cursos de formació i perfeccionament s'han de valorar quan tinguin per objecte matèries directament relacionades amb les funcions pròpies dels llocs de treball oferts. En cap cas no es valoraran els cursos que calgui acreditar com a requisit indispensable per participar en les convocatòries de provisió i/o d'accés a les escales i categories corresponents o que constitueixin fases dels propis processos de provisió i/o accés.
e) L'antiguitat s'ha de valorar per anys de servei en cossos policials. No es computen els serveis prestats simultàniament amb altres d'al·legats. Es pot diferenciar, en cada convocatòria, la puntuació atenent les escales o categories en què s'hagin prestat serveis.
f) En funció del perfil dels llocs oferts es valorarà la possessió de nivells de coneixement de la llengua catalana superiors a aquell que sigui exigit per ingressar en la corresponent categoria o escala del cos de mossos d'esquadra o per prendre part en el concurs.
g) Les titulacions acadèmiques només s'han de valorar quan aquestes siguin rellevants per al lloc de treball a proveir. En cap cas no s'han de valorar les titulacions acadèmiques que s'exigeixin com a requisit indispensable per participar en les convocatòries i/o per a l'accés a les escales i categories corresponents.
h) Les recompenses i distincions pròpies del cos de mossos d'esquadra s'han de valorar d'acord amb la normativa que s'estableixi.
9.2 Les bases de les convocatòries, en atenció als llocs a proveir i, en especial, als perfils professionals que aquests llocs requereixen, poden incloure la valoració d'altres coneixements, habilitats i aptituds concretes complementàries de les establertes a l'apartat anterior que facilitin i garanteixin la selecció de la persona candidata més idònia, d'acord amb les àrees funcionals o amb la naturalesa, la finalitat, les funcions i les tasques bàsiques dels llocs a proveir.
9.3 La destinació prèvia del o de la cònjuge o de l'altre membre d'una unió estable de parella, si també treballa a l'Administració pública i a la comarca on radiqui el lloc o llocs sol·licitats, es pot valorar com a màxim amb la mateixa puntuació que resulti de l'antiguitat, d'acord amb les bases de la convocatòria, quan la persona aspirant no tingui lloc de treball definitiu assignat en la localitat a la que opti.
9.4 La puntuació de cadascun dels conceptes enunciats en els apartats anteriors no pot excedir en cap cas del 30 % de la puntuació màxima total que s'estableixi per al concurs, ni ser inferior al 5% d'aquesta.
9.5 En el supòsit que en les bases de la convocatòria s'exigeixi algun requisit indispensable per participar-hi, no serà procedent valorar-lo posteriorment com a mèrit dins la fase corresponent del concurs de mèrits.
9.6 Els mèrits s'han de valorar amb referència a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds i s'han d'acreditar documentalment de la manera i en els terminis que disposin les bases de la convocatòria. En els processos de valoració dels mèrits, es poden demanar a les persones interessades els aclariments o, si escau, la documentació addicional que s'estimin necessaris per a la comprovació dels mèrits al·legats.
9.7 A les convocatòries de concurs s'ha de fixar una puntuació mínima per a l'adjudicació de destinació.
9.8 Els empats en la puntuació resultant de la valoració total dels mèrits es dirimiran, en primer lloc, d'acord amb la puntuació atorgada als mèrits enunciats a l'apartat 1 segons l'ordre expressat; en segon lloc tenint en compte la data d'ingrés com a funcionari/ària de carrera en la categoria del cos des de la qual es concursa i, si persisteix l'empat, pel número d'ordre obtingut en el procés selectiu d'accés a la categoria.

Article 10

Concurs oposició
10.1 Es proveeixen pel sistema de concurs oposició, entre persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra, els llocs de treball que així determini la relació de llocs de treball, atesa la seva especial naturalesa. Aquest sistema consisteix en una fase de concurs, una d'oposició i, si escau, en la realització de cursos d'especialització. Addicionalment, les bases de la convocatòria poden incorporar la realització d'un període de pràctiques en un lloc de treball.
10.2 La fase de concurs es regeix pel que s'estableix a l'article 9 d'aquest Reglament.
10.3 La fase d'oposició pot consistir en la superació de les proves teòriques, pràctiques i/o psicotècniques, memòries, i/o entrevistes, de caràcter selectiu, que es considerin necessàries per determinar la capacitat i l'aptitud de les persones aspirants. La convocatòria ha d'especificar el contingut de les proves, memòries i/o entrevistes que s'hagin de superar. Tanmateix, a les convocatòries es pot preveure l'exempció de la fase d'oposició per a les persones funcionàries que hagin ocupat o estiguin ocupant amb caràcter definitiu un lloc de treball de la mateixa especialitat que els oferts en les convocatòries, proveït en el seu moment mitjançant concurs oposició.
10.4 A les convocatòries de concurs oposició es pot preveure la realització, dins el procés selectiu, de cursos d'especialització de caràcter teòric i pràctic i de períodes de pràctiques en un lloc de treball. La realització dels cursos d'especialització no dóna dret a percebre cap tipus d'indemnització per raó de servei. Tanmateix, a les convocatòries es pot preveure l'exempció total o parcial d'algun o de la totalitat dels cursos i períodes de pràctiques esmentats, per a les persones funcionàries que ja hagin superat o acreditat un de la mateixa especialitat.
10.5 A les convocatòries cal fixar les puntuacions màximes i, si escau, les mínimes de les corresponents fases, de les proves de la fase d'oposició i dels cursos d'especialització o bé el sistema de valoració corresponent.
10.6 Els períodes de pràctiques, si s'escauen, es realitzaran a través de les formes d'adscripció provisional corresponents.
10.7 Una vegada finalitzades totes les fases del concurs oposició previstes a la convocatòria, s'ha de dictar la resolució per adjudicar definitivament les vacants ofertes, d'acord amb la puntuació obtinguda i les vacants sol·licitades.
Les persones funcionàries que, en el moment de concursar, estiguin ocupant amb caràcter definitiu un lloc de treball de la mateixa especialitat que els oferts en les convocatòries i es trobin exemptes de realitzar la fase d'oposició, tenen preferència sobre la resta de persones aspirants per escollir els llocs de treball entre les vacants que són objecte de la convocatòria.
10.8. Amb la publicació de la resolució d'adjudicació les persones funcionàries han de prendre possessió del lloc de treball adjudicat d'acord amb els terminis previstos en l'article 15 d'aquest Reglament.
10.9. Els empats en la puntuació resultant en el conjunt del concurs oposició es dirimiran, en primer lloc, en funció de la puntuació més alta obtinguda a la fase d'oposició; en segon lloc, per la puntuació més alta obtinguda a la fase de concurs; en tercer lloc, tenint en compte la data d'ingrés com a funcionari/ària de carrera en la categoria del cos des de la qual es concursa i, si persisteix l'empat, pel número d'ordre obtingut en el procés selectiu de la categoria.

Article 11

Comissions de valoració per als sistemes de concurs i concurs oposició
11.1 Les comissions de valoració han d'estar constituïdes per un nombre senar de persones membre, com a mínim cinc, designades per l'òrgan convocant, entre les quals una actua com a president/a i una altra com a secretari/ària. Alhora s'han de designar les respectives persones suplents.
11.2 Les persones membres de les comissions de valoració han de pertànyer a cossos o escales de grups de titulació igual o superior a l'exigit per als llocs convocats.
11.3 Les organitzacions sindicals amb representació al Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra poden assistir com a observadores a les reunions de la Comissió de Valoració, amb veu però sense vot.
11.4 Les Comissions de Valoració poden disposar, si així ho creuen convenient, la incorporació de persones assessores especialistes perquè col·laborin en l'execució de les proves. Per l'execució de les proves tècniques que hagin de realitzar persones assessores especialistes caldrà només la presència d'una persona membre de la comissió, prèviament designada per aquesta, per assegurar la seva correcta realització i traslladar a la comissió els resultats de les proves.
11.5 Les comissions de valoració han de proposar per a la provisió del lloc o llocs convocats la persona candidata o candidates en relació al nombre de vacants convocades que hagin obtingut més puntuació.

Article 12

Lliure designació
12.1 Es proveeixen per lliure designació entre persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra els llocs de treball de les categories de comissari/a i major, i tots aquells en què així es determini en la relació de llocs de treball atès el seu caràcter directiu o de comandament, la naturalesa o l'especialització de les seves funcions, o bé la seva especial responsabilitat.
12.2. Les convocatòries de lliure designació han d'incloure, d'acord amb la relació de llocs de treball, la denominació, el nivell, l'escala, la categoria, l'especialitat si escau, el complement específic, la localització dels llocs oferts i, en el seu cas, el període de permanència mínima, com també els requisits que s'exigeixen per al desenvolupament de les tasques d'aquests.
12.3 D'acord amb el previst en l'article 6.3 d'aquest Reglament, quan es tracti de cobrir llocs de treball adscrits a una especialitat pel sistema de lliure designació, les convocatòries podran incloure com a requisit, si escau, l'acreditació d'una antiguitat mínima en la família professional o especialitat de la que es tracti, així com els sistemes necessaris per acreditar que les persones candidates disposen d'una determinada aptitud i capacitat psicofísica.
12.4 Quan es tracti de proveir llocs de treball adscrits a una determinada família professional i especialitat les convocatòries preveuran la necessitat d'acreditar una formació específica o d'adquirir-la durant el procés de provisió.
12.5 A les convocatòries de lliure designació es pot preveure la realització de cursos d'especialització, de caràcter teòric i pràctic, necessaris per al desenvolupament dels llocs de treball. Tanmateix, a les convocatòries es pot preveure l'exempció total o parcial d'algun o de la totalitat dels cursos esmentats, per a les persones funcionàries que n'hagin superat un de la mateixa especialitat.
12.6 La persona titular del centre directiu o, si escau, de l'òrgan del qual depenguin els llocs convocats ha d'emetre un informe d'idoneïtat previ al corresponent nomenament. Amb aquesta finalitat pot utilitzar, prèviament a la realització de l'informe i per tal de sustentar aquest, els mitjans de reconeixement i identificació de les competències necessàries pel desenvolupament de les funcions del lloc de treball que consideri necessaris, incloent-hi l'aplicació d'instruments de mesura de capacitats, aptituds i personalitat.
12.7 Així mateix, la persona titular del centre directiu o, si escau, de l'òrgan del qual depenguin els llocs convocats pot proposar que es declari deserta totalment o parcialment la provisió dels llocs, si considera que cap dels candidats té les capacitats, aptituds, actituds i competències que es considerin necessàries per desenvolupar amb idoneïtat el lloc de treball a proveir d'acord amb l'informe.
12.8 L'informe s'ha d'emetre en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de la realització de la darrera prova, llevat que en la convocatòria es determini un període superior.

Article 13

Resolució
13.1 La resolució dels concursos, concursos oposició i convocatòries de lliure designació correspon a l'òrgan convocant.
13.2 El termini per a la resolució d'aquestes convocatòries és de sis mesos comptadors des del dia següent al de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds, llevat que la mateixa convocatòria n'assenyali un de diferent.

Article 14

Destinacions adjudicades
14.1 Les destinacions adjudicades són irrenunciables, llevat que abans que finalitzi el termini de presa de possessió es doni algun dels supòsits següents:
a) En cas d'incapacitat sobrevinguda de la persona funcionària.
b) Que la persona funcionària passi a una situació diferent a la d'actiu.
c) Altres causes objectives previstes a la convocatòria degudament justificades i apreciades per l'òrgan convocant.
14.2 Les destinacions adjudicades es consideren de caràcter voluntari i, en conseqüència, no generen dret a indemnització per cap concepte.

Article 15

Presa de possessió
15.1 Les persones funcionàries cessaran en el lloc de treball que ocupen el segon dia hàbil següent al de la publicació de la resolució de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
15.2. Les persones funcionàries prendran possessió en la nova destinació l'endemà del cessament si la destinació adjudicada no implica canvi de localitat de destinació; com a màxim al tercer dia del cessament si la destinació adjudicada comporta canvi de localitat de destinació dins la regió policial o àrea regional de trànsit o dins un mateix àmbit territorial dels previstos en la disposició transitòria segona; i com a màxim al cinquè dia del cessament si la destinació adjudicada comporta canvi de localitat de destinació a una altra regió policial o àrea regional de trànsit o a un altre àmbit territorial dels previstos en la disposició transitòria segona. Si la resolució de la convocatòria comporta reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió serà com a màxim de tres dies a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
15.3 La persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana pot prorrogar el termini de cessament fins a un màxim de tres mesos, sempre que aquesta pròrroga sigui indispensable per necessitats del servei.
15.4 Amb independència del que estableix el punt anterior, la persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana pot concedir una pròrroga d'incorporació fins a un màxim de vint dies, si la presa de possessió comporta canvi de localitat de destinació i així ho sol·licita la persona interessada per raons justificades.
15.5 El termini de la presa de possessió es considera a tots els efectes com de servei actiu, llevat dels casos de reingrés al servei actiu des d'una situació administrativa que no comporti reserva del lloc de treball.

Article 16

Manteniment del lloc de treball
16.1. Les relacions de llocs de treball poden incloure llocs corresponents a famílies professionals i especialitats en el desenvolupament dels quals les persones funcionàries hagin d'acreditar periòdicament que es segueixen disposant de les capacitats requerides per complir amb eficàcia les funcions assignades. El manteniment de les aptituds psicofísiques i la formació permanent es consideraran condicions de capacitat necessàries per al desenvolupament amb eficàcia de les funcions assignades a aquests llocs de treball.
16.2 El desenvolupament i l'organització de les proves físiques i psicològiques pel manteniment en els llocs de treball corresponents a famílies professionals i especialitats es regularà mitjançant una norma que inclourà la tipologia i periodicitat d'aquestes proves. La mateixa norma encomanarà a l'Escola de Policia de Catalunya el disseny, l'organització i l'avaluació de la formació obligatòria que s'haurà de superar a efectes de permanència en aquests tipus de lloc de treball.

Article 17

Remoció del lloc de treball
17.1 Les persones funcionàries que accedeixin a un lloc de treball pels sistemes de concurs i concurs oposició en poden ser remoguts:
a) Per causes sobrevingudes derivades d'una alteració, mitjançant les relacions de llocs de treball, en el contingut del lloc de treball, que modifiqui els supòsits que van servir de base a la convocatòria.
b) Per la supressió del lloc de treball mitjançant la modificació de les relacions de lloc de treball d'acord amb la normativa vigent.
c) Per manca de capacitat per a ocupar el lloc de treball que impedeixi a la persona funcionària complir amb eficàcia les funcions assignades. En els llocs de treball adscrits a una família professional i especialitat es presumirà aquesta manca de capacitat quan no es puguin mantenir o acreditar les aptituds psicofísiques i els coneixements necessaris per complir amb eficàcia les funcions assignades.
d) Per rendiment insuficient que no comporti inhibició en l'exercici de les funcions assignades.
17.2 La remoció s'ha d'efectuar amb la instrucció prèvia d'un expedient contradictori no disciplinari, d'acord amb el procediment següent:
a) La proposta motivada de remoció ha de ser formulada per la persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana i s'ha de notificar a la persona interessada perquè en el termini de deu dies hàbils pugui formular-hi les al·legacions i aportar els documents que consideri necessaris.
b) L'òrgan competent que va efectuar el nomenament ha de resoldre sobre la remoció de manera motivada. La resolució, que exhaureix la via administrativa, s'ha de notificar a la persona interessada en el termini de deu dies hàbils i comportarà, si escau, el cessament de la persona funcionària en el lloc de treball.
17.3 Les persones funcionàries que siguin remogudes han de ser adscrites provisionalment a un lloc de treball corresponent a la seva categoria i a la mateixa localitat, mentre no obtinguin destinació definitiva, amb efectes del dia següent al de la data de cessament.
Si no hi ha cap vacant de la mateixa categoria dins la mateixa localitat o quan ho justifiquin necessitats del servei, es pot adscriure a la persona funcionària a una localitat diferent. Si hi ha més d'una vacant es tindrà en compte la proximitat geogràfica a l'anterior localitat de destinació.
17.4 En els supòsits de remoció previstos en els apartats a), b) i c) de l'article 17.1 d'aquest Reglament i sempre que sigui possible per raó de lloc de treball vacant i sistema de provisió i resulti compatible amb les seves condicions psicofísiques i formació, la persona funcionària remoguda d'un lloc de treball corresponent a una determinada especialitat serà adscrita provisionalment a un lloc de treball del mateix nivell però de distinta especialitat o d'un nivell inferior però de la mateixa família professional. Si hi ha més d'una vacant que acompleixi aquestes condicions es tindrà en compte la proximitat geogràfica a l'anterior localitat de destinació.
17.5 Amb caràcter general, aquestes persones funcionàries tenen dret a percebre, amb efectes del dia següent a la seva remoció, les retribucions bàsiques i el complement de destinació equivalent al grau personal que tinguin consolidat, sens perjudici del complement específic del lloc que passin a ocupar.
17.6. No obstant el que s'estableix al paràgraf anterior, les persones funcionàries que cessin per alteració del contingut del lloc de treball, per supressió del mateix o per manca de capacitat per ocupar un lloc de treball d'especialitat continuaran percebent, mentre no se'ls atribueixi un altre lloc de treball i durant un termini màxim de tres mesos, les retribucions complementàries corresponents al lloc objecte de l'esmentada alteració.

Article 18

Cessament en el lloc de treball
18.1 Les persones funcionàries adscrites a llocs de treball pel procediment de lliure designació poden ser cessades amb caràcter discrecional, sense dret a indemnització, pel mateix òrgan que les va nomenar.
18.2 Les persones funcionàries que cessin en un lloc de lliure designació han de ser adscrites provisionalment a un lloc de treball corresponent a la seva categoria i a la mateixa localitat, no inferior en més de dos nivells al del seu grau personal, mentre no obtinguin un altre lloc amb destinació definitiva. Aquesta adscripció produeix efectes des del dia següent al de la data del cessament. Si no hi ha cap vacant de la mateixa categoria dins la mateixa localitat o quan ho justifiquin necessitats del servei, es pot adscriure la persona funcionària a una localitat diferent. Si hi ha més d'una vacant es tindrà en compte la proximitat geogràfica a l'anterior localitat de destinació.
Sempre que sigui possible per raó de lloc de treball vacant i sistema de provisió i quan resulti compatible amb les seves condicions psicofísiques i formació, la persona funcionària cessada d'un lloc de treball adscrit a una especialitat serà adscrita provisionalment a un lloc de treball del mateix nivell però de distinta especialitat o de nivell inferior però de la mateixa família professional. Si hi ha més d'una vacant que acompleixi aquestes condicions es tindrà en compte la proximitat geogràfica a l'anterior localitat de destinació.
18.3 Les persones funcionàries que cessin d'acord amb l'apartat anterior tenen dret a percebre les retribucions bàsiques pròpies del seu grup de titulació, el complement de destinació corresponent al grau personal consolidat i un complement personal i variable en substitució del complement específic del lloc que passi a ocupar, equivalent al 70% del complement específic mínim atribuït a llocs de treball del nivell corresponent al grau personal consolidat que acrediti. Aquest complement personal no s'ha de percebre si en el nou lloc que se li assigna té un complement específic igual o superior.

Capítol 3

Altres formes de provisió

Article 19

Redistribució d'efectius
19.1 Per necessitats del servei, es poden adscriure les persones funcionàries en actiu del cos de mossos d'esquadra a un altre lloc de treball diferent del que ocupen amb destinació definitiva, sempre que compleixin els requisits necessaris per ocupar el nou lloc i d'acord amb els següents requisits:
a) Que el lloc que passi a ocupar la persona funcionària per la redistribució sigui de la mateixa escala i categoria que el que desenvolupava amb destinació definitiva.
b) Que per a la provisió del lloc d'origen i el de nova destinació estigui previst el mateix sistema de provisió.
c) Que la redistribució d'efectius no impliqui canvi de localitat de destinació.
19.2 La persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana és l'òrgan competent per acordar la redistribució d'efectius de caràcter individual o col·lectiva, sense que es requereixi convocatòria pública.
19.3 Les resolucions d'aquestes adscripcions s'han de motivar d'una manera específica en necessitats del servei.
19.4 Les persones funcionàries redistribuïdes passen a ocupar els llocs de nova adscripció amb destinació definitiva, cosa que no dóna lloc a indemnització.

Article 20

Adscripció provisional
20.1 La persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana pot acordar excepcionalment l'adscripció provisional de persones funcionàries a llocs de treball vacants de la mateixa escala i categoria, quan aquestes es trobin en algun dels supòsits següents:
a) Remoció o cessament en un lloc de treball obtingut per concurs, per concurs oposició o per lliure designació.
b) Supressió de llocs de treball a la relació de llocs de treball.
c) Reingrés al servei actiu de les persones funcionàries en aquells supòsits en què, d'acord amb la normativa vigent, no es reserva el lloc de treball.
d) Destinació de persones funcionàries que, tenint l'obligació de participar en un procés de provisió, no obtenen un lloc de treball amb caràcter definitiu.
e) Per necessitats de servei, degudament justificades, o a petició de les persones interessades.
20.2 Les persones funcionàries que hagin estat remogudes o cessades seran adscrites provisionalment d'acord amb el que disposen, respectivament els apartats 3 i 4 de l'article 17 i els apartats 2 i 3 de l'article 18 d'aquest Reglament.
20.3 En el supòsit de la supressió de llocs de treball prevista en la lletra b) de l'apartat 1, l'adscripció de noves destinacions s'ha d'efectuar d'acord amb la prelació següent:
a) Les persones funcionàries que ocupaven el lloc suprimit amb caràcter provisional són adscrites provisionalment a un altre lloc vacant, encara que això comporti canvi de localitat.
b) Les persones funcionàries que ocupaven el lloc suprimit amb caràcter temporal que impliqui dret o reserva de plaça han de ser destinades al lloc d'origen.
c) A les persones funcionàries que ocupaven el lloc de treball suprimit amb caràcter definitiu, se'ls adscriu tenint en compte la menor antiguitat en el cos i categoria, les menors càrregues familiars i, en darrer terme, el número d'ordre de classificació obtingut en el procés selectiu d'accés a la seva categoria. Així mateix, l'adscripció provisional de les persones funcionàries que ocupaven el lloc de treball suprimit amb caràcter definitiu ha de ser, en cas d'haver-hi vacants d'idèntica categoria, en la mateixa localitat que el lloc suprimit. No obstant això, si no hi ha vacants o existeixen raons del servei degudament justificades, l'adscripció provisional de les persones funcionàries afectades pot comportar canvi de localitat, amb dret a percebre les indemnitzacions que siguin establertes per reglament.
20.4 En cas de supressió de llocs de treball en les relacions de llocs de treball, les persones funcionàries afectades continuen percebent, mentre no se'ls atribueixi un altre lloc de treball i durant un termini màxim de tres mesos, les retribucions complementàries corresponents al lloc suprimit. No obstant això, aquestes persones funcionàries tenen dret a percebre, en el nou lloc que passin a ocupar per adscripció provisional, les retribucions bàsiques i el complement de destinació equivalent al grau personal que tinguin consolidat, sens perjudici del complement específic del lloc que passin a ocupar.
20.5 Les persones funcionàries que es trobin en la situació prevista a l'apartat 1.c) d'aquest article reingressaran mitjançant adscripció provisional d'acord amb el que disposa l'article 26 d'aquest Reglament.
20.6 En el termini màxim fixat en la normativa de rang legislatiu aplicable, els llocs que s'ocupin amb caràcter provisional s'han de convocar, per a la seva cobertura amb caràcter definitiu, pels sistemes que els correspongui d'acord amb les relacions de llocs de treball. Les persones funcionàries que els ocupin tenen l'obligació de participar a les corresponents convocatòries. Les persones funcionàries a les quals s'ha suprimit el lloc de treball en les relacions de llocs de treball tenen preferència, en la primera convocatòria, per accedir a llocs oferts en la mateixa localitat on tenien el lloc suprimit.
20.7 En els supòsits previstos a l'epígraf e) de l'apartat 1 d'aquest article, els/les caps de les unitats afectades hauran d'emetre els corresponents informes.
Quan l'adscripció provisional estigui motivada per necessitats del servei, la persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana establirà el termini per a incorporar-se a la nova destinació, que en cap cas podrà ser inferior a un dia.
20.8 Les primeres destinacions de les persones funcionàries de nou ingrés i de les que accedeixen a una nova categoria s'assignen per la persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana mitjançant adscripció provisional

Article 21

Comissió de serveis
21.1 La persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana, per necessitats del servei i excepcionalment, pot cobrir llocs vacants mitjançant comissions de serveis, de caràcter voluntari, amb persones funcionàries del cos que reuneixin els requisits que per al seu exercici s'estableixen a la relació de llocs de treball.
21.2 Les comissions de serveis tenen una durada d'un any, prorrogable per un altre. El lloc de treball cobert temporalment s'ha de proveir definitivament pel sistema que li correspongui d'acord amb la relació de llocs de treball, llevat que estigui subjecte a reserva.
21.3 El cessament i la presa de possessió han de produir-se l'endemà de la notificació de la resolució de comissió de serveis. No obstant això, la persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana pot establir altres terminis de cessament i de presa de possessió si aprecia que existeixen causes degudament justificades.
21.4 A les persones funcionàries destinades en comissió de serveis se'ls reserva el lloc de treball d'origen i perceben, amb caràcter general, la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits dels llocs de treball on vagin destinades i en els quals figurin dotats els llocs de treball o les funcions que desenvolupin efectivament.
21.5 Les comissions de servei no donen dret a indemnització.

Article 22

Trasllat forçós
22.1 Per necessitats del servei degudament justificades, la persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana pot disposar el trasllat forçós de les persones membres del cos de mossos d'esquadra a llocs de treball de la mateixa categoria i nivell.
22.2 El termini de presa de possessió és d'un dia si no implica canvi de localitat de destinació de la persona funcionària, de tres dies si comporta canvi de localitat de destinació dins la regió policial o àrea regional de trànsit, i de cinc dies si comporta canvi de localitat de destinació a una altra regió policial o àrea regional de trànsit.
Al trasllat forçós, quant a reserva de llocs de treball i percepció de retribucions, li són d'aplicació les prescripcions establertes a l'apartat 4 de l'article 21 d'aquest Reglament.
22.3 Els trasllats forçosos tenen una durada d'un any, prorrogable per un altre, i si impliquen canvi de residència donen dret a percebre les indemnitzacions que siguin establertes per reglament.

Article 23

Encàrrec de funcions
23.1 En cas de que un lloc de treball de les categories superiors a la de mosso/a estigui vacant o, estant ocupat, el seu titular estigui impossibilitat/da temporalment per al seu desenvolupament, en casos d'urgència la persona titular del Departament d'Interior pot disposar l'encàrrec de funcions a una persona funcionària del cos, sempre que compleixi tots els requisits exigits per ocupar el dit lloc.
23.2 En el cas que l'encàrrec de funcions consisteixi en una acumulació de les tasques pròpies d'un lloc de treball vacant, la persona funcionària ha de percebre, a més de les retribucions pròpies del seu lloc, el complement de destinació que correspongui al lloc que és objecte d'encàrrec de funcions.
23.3 En el cas que l'encàrrec de funcions solament consisteixi en el desenvolupament de les tasques pròpies d'un lloc de treball vacant, la persona funcionària té dret a percebre la totalitat de les retribucions del lloc que passi a ocupar.
23.4 En supòsits excepcionals, la persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana pot atribuir a les persones funcionàries el desenvolupament temporal de funcions especials quan no estiguin assignades específicament als llocs inclosos en les relacions de llocs de treball, o la realització de tasques que, per causa d'un major volum temporal o altres raons conjunturals, no puguin ser ateses suficientment per les persones funcionàries que ocupin amb caràcter permanent els llocs de treball que les tinguin assignades. En aquest cas, aquestes continuen percebent les retribucions corresponents al seu lloc de treball, sens perjudici de les indemnitzacions que per raó del servei tinguin dret a percebre, si escau.
23.5 L'encàrrec de funcions no pot durar més d'un any, prorrogable per un altre. El lloc de treball cobert temporalment s'ha de proveir definitivament pel sistema que li correspongui, d'acord amb les relacions de llocs de treball, llevat que estigui subjecte a reserva.

Article 24

Canvis d'adscripció de llocs de treball
24.1 La persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana pot disposar quan les necessitats del servei ho aconsellin, el canvi d'adscripció de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra i de les persones funcionàries titulars d'aquests a altres unitats del propi cos ubicades en la mateixa localitat.
24.2 Les noves adscripcions dels llocs de treball impliquen les de les persones titulars respectives i no poden fer-se sense un canvi previ en la relació de llocs de treball.
24.3 En el supòsit que la nova adscripció impliqui canvi de residència, les persones funcionàries afectades tenen dret a percebre les indemnitzacions que corresponguin.

Article 25

Permutes
La persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana, a sol·licitud de les persones interessades i amb els informes dels caps de les unitats respectives, pot autoritzar la permuta de destinacions entre persones funcionàries en actiu sempre que els llocs siguin del mateix grup, escala, categoria, nivell, formació específica, sistema de provisió i puguin ser exercits indistintament per les persones funcionàries que permuten. Els canvis de destinació per permuta s'han d'inscriure en el Registre de personal.

Article 26

Reingrés al servei actiu
26.1 El reingrés al servei actiu de les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra que no tenen reserva de lloc de treball es pot efectuar, quan hi hagi vacants dotades pressupostàriament, per algun dels sistemes següents:
a) Participar en convocatòries de provisió de llocs de treball, mitjançant concurs, concurs oposició o lliure designació, sempre que les persones funcionàries acompleixin els requisits generals i la resta de condicions de la convocatòria.
b) Per adscripció provisional a un lloc de treball que estigui vacant, sempre que la persona funcionària tingui els requisits i la idoneïtat necessaris per ocupar-lo i condicionat a les necessitats del servei. L'adscripció provisional de les persones funcionàries procedents de la situació d'excedència voluntària per tenir cura d'un fill o filla s'ha d'efectuar en la mateixa unitat i a la mateixa localitat on tenien la darrera destinació, sempre que hi hagi llocs de treball vacants dotats pressupostàriament, amb igual nivell de destinació i retribucions.
26.2 Les persones funcionàries procedents de la situació d'excedència forçosa tenen preferència per reingressar per adscripció provisional a un lloc de treball, sempre que hi hagi una vacant amb dotació pressupostària i acompleixin els requisits i tinguin la idoneïtat necessaris per ocupar-la, d'acord amb el següent ordre de prelació:
a) Excedents per tenir cura d'un fill o filla.
b) Excedents per supressió del lloc de treball a la relació de llocs de treball.
c) Excedents procedents d'una suspensió ferma.
26.3 Les persones funcionàries reingressades mitjançant el sistema d'adscripció provisional a un lloc de treball han de participar en la convocatòria on s'ofereixi el seu lloc de treball per ocupar-lo amb caràcter definitiu, d'acord amb el que s'estableix a l'article 20.6 d'aquest Reglament.

Disposicions addicionals

Primera

Quan, com a conseqüència d'una reestructuració administrativa, els llocs de treball proveïts amb destinació definitiva experimentin un canvi en la seva denominació, en l'adscripció orgànica o funcions, no serà necessari tornar a realitzar una convocatòria per proveir aquests llocs de treball, sempre que les funcions que pertoqui exercir en el nou lloc estiguin contingudes essencialment en les de l'anterior. En aquest cas i segons el tipus de lloc de què es tracti, és necessari que la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública adapti el nomenament anterior a la nova situació mitjançant una resolució, en la qual s'ha de fer constar expressament que les noves funcions a exercir estan bàsicament contingudes en el lloc modificat o són de naturalesa similar i impliquen un mateix nivell de competència i capacitat per desenvolupar-les.

Segona

1. Les funcions atribuïdes al cos de mossos d'esquadra es podran classificar, a partir de l'activitat bàsica policial, en famílies professionals resultants de l'agrupació coherent de funcions, segons la naturalesa d'aquestes.
2. Les famílies professionals es refereixen a àmbits funcionals i especialitats entenent com a especialitats un conjunt de tasques de naturalesa homogènia que requereixen per a la seva correcta execució un nivell superior d'habilitats i destreses i un perfil competencial determinat que han d'assolir les persones que han de desenvolupar els corresponents llocs de treball.
3. El pla de carrera professional del cos de mossos d'esquadra es configura com un instrument de gestió del personal funcionari adscrit a aquest cos que especifica els itineraris professionals del mateix en el si de l'estructura de llocs de treball articulats per famílies professionals i especialitats.
4. El pla de carrera professional del cos de mossos d'esquadra s'ha d'elaborar per l'Escola de Policia de Catalunya amb la col·laboració de la Direcció General de Seguretat Ciutadana i ha d'ésser aprovat pel Govern, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública

Tercera

La formació específica per a l'accés i el manteniment en els llocs de treball adscrits a les corresponents famílies professionals i especialitats haurà de correspondre a la inclosa en cursos impartits, convalidats o homologats mitjançant les proves o les acreditacions pertinents per l'Escola de Policia de Catalunya.

Quarta

Provisió definitiva dels llocs de treball de segona activitat.
Els llocs de treball que, d'acord amb el que estableixi la corresponent relació de llocs de treball, puguin ser ocupats per persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra en la situació administrativa especial de segona activitat seran proveïts de manera definitiva mitjançant concurs.
Les bases de les convocatòries d'aquests concursos determinaran els requisits per prendre-hi part, així com els mèrits adequats al contingut i a les característiques dels llocs que s'hagin de proveir, d'acord amb el que preveu l'article 9.1 d'aquest Decret.
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions transitòries

Primera

Les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra que en l'actualitat ocupen llocs de treball els requisits i les formes de provisió dels quals puguin ser modificats per l'entrada en vigor d'aquest Reglament poden continuar ocupant els llocs de treball i, als efectes de cessament, es regiran per la normativa per la qual van ser nomenats.

Segona

1. Per a aquells supòsits no previstos en els articles 15 i 22 d'aquest Reglament, i mentre no es completi el procés de desplegament del cos de mossos d'esquadra en tot el territori de Catalunya, amb la consegüent creació de totes les regions policials, es tindran en compte els àmbits territorials següents:
a) Àmbit territorial Regió Policial, format per les comarques que integren cada regió policial ja creada.
b) Àmbit territorial Tarragona i Terres de l'Ebre, format per les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Tarragonès i la Terra Alta.
c) Àmbit territorial Barcelona, format per les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental i el municipi de l'Hospitalet de Llobregat.
2. D'acord amb els àmbits territorials esmentats, els terminis de presa de possessió que comportin canvi de localitat de destinació seran els següents:
a) Tres dies si la localitat d'origen i la de destinació es troben dins l'àmbit territorial Barcelona.
b) Tres dies si la localitat d'origen i la de destinació es troben dins l'àmbit territorial Tarragona i Terres de l'Ebre.
c) Cinc dies si la localitat d'origen i la de destinació es troben en àmbits territorials diferents.
3. A mesura que el procés de desplegament del cos de mossos d'esquadra integri les comarques i municipis esmentats en una regió policial, serà d'aplicació el que preveuen els articles 15 i 22 d'aquest Reglament.

Disposició Derogatòria

Resta derogat el Decret 169/2001 pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra.

Disposició Final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.