Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 389/2006, de 17 d'octubre, del patrimoni festiu de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Cultura

  • Núm. del document 389/2006

  • Data del document 17/10/2006

  • Data de publicació 19/10/2006

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4743

TEXT PUBLICAT

L'article 1.3 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, estableix que formen part d'aquest patrimoni els béns immaterials integrants de la cultura popular i tradicional.

L'article 2.2 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, preveu que les manifestacions festives formen part de la cultura popular i tradicional i, d'acord amb l'article 6 de la Llei esmentada, el Govern pot declarar festa d'interès nacional les que tenen un arrelament i una rellevància especials. Així mateix, el Govern ha de vetllar per la protecció i la promoció adequada de les festes declarades d'interès nacional i per la conservació de llurs elements essencials.

En desplegament d'aquestes previsions legals es va aprovar el Decret 319/1994, de 16 de novembre, pel qual es regula la declaració de celebracions de la cultura tradicional catalana com a festes tradicionals d'interès nacional.

La Resolució 1303/VI del Parlament de Catalunya va instar el Govern a crear un catàleg patrimonial de les festes populars i tradicionals de Catalunya i establir les característiques, les condicions d'acceptació i el reconeixement de les dites festes. Així mateix, el Parlament de Catalunya, a través de la Moció 28/VII, va instar el Govern a culminar els treballs de redacció d'un nou decret que modifiqués i ampliés l'antic Decret relatiu a les festes declarades d'interès nacional, perquè s'hi poguessin incloure totes les festes susceptibles d'ésser catalogades com a part del patrimoni col·lectiu.

L'objecte d'aquest Decret és crear el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya com a instrument on constin totes les festes, celebracions comunitàries i elements festius que compleixin els requisits que s'hi estableixen. Així mateix, el Decret preveu reconèixer la rellevància especial d'algunes festes i elements festius a través d'un seguit de categories i es regulen els requisits i el procediment per dur a terme aquest reconeixement especial. En tot cas, és requisit previ per iniciar el procediment de reconeixement especial la prèvia inscripció de la manifestació festiva en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

Es tracta d'ampliar el marc de conceptualització patrimonial de les celebracions socioculturals amb vigència arreu de Catalunya. Les diferents categories de festes i elements festius permeten diversificar el grau de reconeixement de les manifestacions i celebracions socioculturals de Catalunya en funció del seu valor patrimonial i de la seva rellevància social. La declaració de les festes i elements festius patrimonials o tradicionals d'interès nacional, que són modalitats de la categoria legal de festa d'interès nacional, correspon al Govern, escoltats l'ajuntament i el consell comarcal corresponents i amb l'informe previ del Consell de la Cultura Popular i Tradicional, de conformitat amb l'article 6.1 de la Llei 2/1993, de 5 de març. La declaració de les festes populars d'interès cultural correspon al conseller o consellera de Cultura, a través d'un procediment simplificat.

També es regulen mesures per a la protecció i promoció de les festes i elements festius amb reconeixement especial, d'acord amb els articles 3 i 6.2 de la Llei 2/1993, de 5 de març, així com el procediment de revocació de les declaracions.

Finalment, la disposició addicional preveu la revisió de les declaracions de festes tradicionals d'interès nacional vigents en el moment de l'entrada en vigor del Decret per determinar si és necessari reclassificar-les en alguna de les altres categories previstes en aquest reglament.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol preliminar

Catàleg

Article 1

Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya

1.1  Es crea el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya per inscriure les festes, manifestacions i celebracions comunitàries així com els elements festius amb vigència arreu de Catalunya que compleixin els requisits establerts en aquest Decret.

1.2  El Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya s'adscriu al Departament competent en matèria de cultura i és gestionat pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

Article 2

Requisits i procediment de catalogació

2.1  Les festes i els elements festius han de complir la normativa sectorial aplicable per poder inscriure's en el Catàleg. En cap cas es poden inscriure les festes o els elements festius que de qualsevol manera comportin manifestacions de discriminació o de violència contràries als valors i principis que inspiren l'ordenament jurídic.

2.2  Les inscripcions d'una festa o d'un element festiu en el Catàleg s'efectuen d'ofici o bé a petició de les persones o entitats responsables de la seva organització.

2.3  La catalogació requereix prèviament que el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana realitzi les gestions de comprovació escaients per determinar que es tracta d'una manifestació festiva vigent a Catalunya i ha de demanar, si escau i en funció de la normativa sectorial aplicable, informe del departament de l'Administració de la Generalitat o entitat competent per raó de la matèria.

També s'ha de donar audiència a les persones interessades i a l'Ajuntament corresponent.

Article 3

Reconeixement especial

3.1  Les festes i els elements festius, un cop han estat inscrits en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, poden ser objecte de reconeixement especial a través de les categories següents:

a) Festa popular d'interès cultural.

b) Festa tradicional d'interès nacional.

c) Element festiu tradicional d'interès nacional.

d) Festa patrimonial d'interès nacional.

e) Element festiu patrimonial d'interès nacional.

3.2  En tot cas, les festes i els elements festius tradicionals o patrimonials d'interès nacional han de constituir manifestacions de la cultura tradicional catalana d'especial arrelament i rellevància.

3.3  Els elements festius poden ser objecte de reconeixement especial encara que formin part d'una festa declarada. No és necessari que coincideixi el nivell de reconeixement de l'element i la festa a què pertany.

Capítol 1

Festa popular d'interès cultural

Article 4

Concepte de festa popular d'interès cultural

Es considera festa popular d'interès cultural aquella celebració oberta a tothom i repetida en dates prefixades, que contingui manifestacions o elements d'interès cultural de caire festiu i gaudeixi d'una àmplia acceptació popular, estigui o no circumscrita a una demarcació territorial concreta.

Article 5

Requisits de les festes populars d'interès cultural

Per ser declarada festa popular d'interès cultural, la celebració ha de reunir els requisits següents:

a) Demostrar una continuïtat suficient que hagi permès que la comunitat o col·lectiu que impulsa la festa l'assumeixi com a pròpia.

b) Tenir uns continguts específics i/o uns elements singulars d'interès cultural que la caracteritzin.

c) Esdevenir un marc de trobada, de participació, de diàleg i d'interrelació entre les persones.

Capítol 2

Festa i element festiu tradicionals d'interès nacional

Article 6

Concepte de festa tradicional d'interès nacional

Es considera festa tradicional d'interès nacional la celebració recuperada, reconstruïda o de nova creació, sempre a partir d'uns antecedents transmesos de generació en generació i amb una trajectòria mínima de 25 anys de celebracions ininterrompudes, que ha assolit caràcter identitari en la comunitat que sustenta la festa i que té una projecció nacional.

Article 7

Requisits de les festes tradicionals d'interès nacional

Per ser declarada festa tradicional d'interès nacional, la celebració ha de reunir els requisits següents:

a) Tenir una trajectòria mínima de 25 anys de celebracions ininterrompudes i sustentar-se en antecedents identitaris intergeneracionals vinculats a la comunitat que la celebra.

b) Respondre a uns valors culturals concrets i plenament assumits per la comunitat que sustenta la festa.

c) Disposar d'elements propis i singulars i d'un espai referencial de celebració de característiques ben precises.

d) Estructurar els actes sobre un plantejament conceptual que respongui a un ritual definit, a partir d'elements singulars i de tradició local que tinguin un nivell extraordinari de qualitat estètica i artística.

e) Esdevenir un referent identitari i festiu d'abast nacional.

f) Disposar d'una estructura organitzativa que garanteixi la seva continuïtat i evolució sense perdre el seu sentit simbòlic consuetudinari.

Article 8

Concepte d'element festiu tradicional d'interès nacional

Es considera element festiu tradicional d'interès nacional aquell acte o expressió corpòria o immaterial recuperat, reconstruït o de nova creació, de caràcter identitari o simbòlic, que forma part substancial del ritual festiu de la comunitat a la qual pertany amb una presència ininterrompuda de 25 anys i que s'ha transmès entre diferents generacions.

Article 9

Requisits dels elements festius tradicionals d'interès nacional

Per ser declarat element festiu tradicional d'interès nacional, l'acte o expressió corpòria o immaterial ha de reunir els requisits següents:

a) Respondre a uns plantejaments festius sustentats en valors identitaris i culturals concrets, plenament assumits per la comunitat a la qual pertany.

b) Tenir una continuïtat mínima de 25 anys ininterromputs com a part substancial del ritual festiu de la comunitat i estar basat en uns antecedents transmesos entre diferents generacions.

c) Disposar d'unes característiques pròpies i singulars, d'un espai referencial de celebració, i tenir un nivell extraordinari de qualitat estètica i artística.

d) Esdevenir un referent intergeneracional, identitari, simbòlic i festiu d'abast nacional.

e) Disposar d'una estructura organitzativa que garanteixi la seva continuïtat i evolució sense perdre el seu sentit simbòlic consuetudinari.

Capítol 3

Festa i element festiu patrimonials d'interès nacional

Article 10

Concepte de festa patrimonial d'interès nacional

10.1  Es considera festa patrimonial d'interès nacional la celebració d'origen remot, estructurada a partir de seqüències rituals basades en costums i manifestacions simbòliques de caràcter identitari, que té una projecció nacional.

10.2  Els actes i elements d'aquestes celebracions han de mantenir l'essència original, com a expressió del seu arrelament en la comunitat i de la seva rellevància en la interrelació de persones i territori.

Article 11

Requisits de les festes patrimonials d'interès nacional

Per ser declarada festa patrimonial d'interès nacional, la celebració ha de reunir els requisits següents:

a) Tenir un origen remot i una trajectòria mínima de 100 anys de celebracions ininterrompudes, llevat d'aquelles que, per motius polítics, socials o religiosos, s'hagin deixat de celebrar durant períodes curts de temps.

b) Respondre a uns valors identitaris i culturals concrets i plenament assumits per la comunitat que sustenta la festa.

c) Disposar d'elements propis i singulars i d'un espai referencial de celebració de característiques ben precises.

d) Estructurar els actes sobre un plantejament conceptual que respongui a una seqüència ritual ben definida en el temps i en l'espai de celebració, amb característiques ben precises, a partir d'elements singulars de caràcter patrimonial, que tinguin un nivell extraordinari de qualitat estètica i artística.

e) Esdevenir un referent identitari i festiu d'abast nacional.

f) Garantir la continuïtat de la festa a partir d'una estructura organitzativa, avalada per una reglamentació que vetlli per mantenir un grau de correlació entre la seva essència i la seva evolució d'acord amb uns criteris àmpliament acceptats.

Article 12

Concepte d'element festiu patrimonial d'interès nacional

12.1  Es considera element festiu patrimonial d'interès nacional aquell acte o expressió corpòria o immaterial, de caràcter identitari o simbòlic, d'origen remot, que forma part substancial del ritual festiu de la comunitat a la qual pertany.

12.2  Aquestes expressions festives han de mantenir l'essència original, com a manifestació del seu arrelament en la comunitat i de la seva rellevància en la interrelació de persones i territori.

Article 13

Requisits dels elements festius patrimonials d'interès nacional

Per ser declarat element festiu patrimonial d'interès nacional, l'acte o expressió corpòria o immaterial ha de reunir els requisits següents:

a) Respondre a uns plantejaments festius sustentats en valors identitaris i culturals concrets, plenament assumits per la comunitat a la qual pertany.

b) Tenir un origen remot i una continuïtat mínima de 100 anys ininterromputs com a part substancial del ritual festiu de la comunitat, llevat d'aquelles que, per motius polítics, socials o religiosos, s'hagin deixat de celebrar durant períodes curts de temps.

c) Disposar d'unes característiques pròpies i singulars, d'un espai referencial de celebració, i tenir un nivell extraordinari de qualitat estètica i artística.

d) Esdevenir un referent patrimonial, identitari, simbòlic i festiu d'abast nacional.

e) Disposar d'una estructura organitzativa que garanteixi la seva continuïtat i evolució sense perdre el seu sentit simbòlic consuetudinari.

Capítol 4

Procediments de reconeixement especial

Article 14

Procediment de declaració de les festes i elements festius d'interès nacional

14.1  El procediment de declaració de les festes i dels elements festius patrimonials o tradicionals d'interès nacional s'inicia d'ofici mitjançant una resolució d'incoació de la persona titular del Departament competent en matèria de cultura, a proposta de la Direcció del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

14.2  En l'expedient de declaració hi ha de constar una memòria documentada sobre la història, les característiques actuals, els elements i la implantació de la festa. També s'hi ha d'incorporar un estudi sobre les dades de participació dels darrers cinc anys i sobre els estatuts de les persones o entitats responsables de l'organització de la festa o de l'element festiu. Aquests documents poden ser elaborats per les persones o entitats esmentades o, en el seu defecte, pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. En tot cas, el Centre ha d'elaborar una memòria que en detalli les característiques i que acrediti el compliment dels requisits exigits per a la declaració.

14.3  Per valorar la procedència de la declaració, el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana pot sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris. En tot cas, s'ha de sotmetre l'expedient a informe del Consell de la Cultura Popular i Tradicional.

14.4  Finalitzada la tramitació de l'expedient i abans de preparar la proposta de resolució, s'ha de donar audiència a l'ajuntament del municipi on se celebra la festa o on està arrelat l'element festiu i al consell comarcal corresponent, així com a les persones o entitats responsables de l'organització de la festa o de l'element festiu.

Article 15

Acord de declaració de les festes i elements festius d'interès nacional

15.1  La declaració de les festes i dels elements festius tradicionals o patrimonials d'interès nacional es fa per acord del Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del Departament competent en matèria de cultura. L'acord de declaració ha de contenir les característiques de la festa o de l'element declarat.

15.2  L'acord de declaració es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i es notifica a les persones o entitats responsables de l'organització de la festa o de l'element, a l'ajuntament i al consell comarcal corresponents. La declaració s'ha d'inscriure en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

15.3  El termini màxim per resoldre i notificar l'acord és de sis mesos des de la incoació del procediment de declaració. Un cop transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi notificat l'acord, es produeix la caducitat del procediment.

Article 16

Procediment de declaració de les festes populars d'interès cultural

16.1  El procediment de declaració de les festes populars d'interès cultural s'inicia d'ofici mitjançant una resolució d'incoació de la Direcció del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

16.2  L'expedient ha de contenir els documents previstos en l'article 14.2. Per valorar la procedència de la declaració, el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana pot sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris.

16.3  La declaració es fa per resolució de la persona titular del Departament competent en matèria de cultura, a proposta de la Direcció del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, i amb audiència prèvia a l'ajuntament del municipi on se celebra la festa i a les persones o entitats responsables de l'organització de la festa o de l'element festiu. El termini per resoldre i notificar la resolució és el previst en l'article 15.3.

16.4  La declaració s'ha d'inscriure en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

Capítol 5

Protecció i promoció

Article 17

Protecció i promoció per la Generalitat

17.1  El Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana ha de fomentar que les persones o entitats responsables de l'organització de les festes i dels elements festius amb reconeixement especial elaborin un pla de salvaguarda que en determini les característiques rituals, les línies organitzatives i el marc estructural i d'equilibri entre els orígens i les previsions d'evolució.

17.2  El Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana ha de vetllar per tal que les festes i elements festius amb reconeixement especial mantinguin els valors que en van justificar la declaració. Amb aquesta finalitat, el Centre:

a) Pot adreçar a les persones o entitats responsables de l'organització de les festes i dels elements declarats les recomanacions que consideri necessàries per al manteniment dels seus valors essencials.

b) Ha d'atendre, amb caràcter preferent i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, les sol·licituds de subvenció per al manteniment i conservació de les festes i dels elements declarats.

c) Ha de vetllar per la divulgació i la promoció del coneixement de les festes i dels elements declarats, i ha de potenciar-ne l'estudi i documentació.

17.3  Els diferents departaments de l'Administració de la Generalitat, en els seus àmbits respectius, també han de vetllar per la difusió i promoció de les festes i dels elements festius declarats.

Article 18

Protecció i promoció pels ens locals

Els ajuntaments i altres ens locals, en l'àmbit de les seves competències i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, han de vetllar pel manteniment de les festes i dels elements festius declarats, dictant les normes necessàries per a la protecció dels marcs espacials propis de cada festa i adoptant, si escau, les garanties físiques de preservació de l'element festiu, així com per la divulgació de llur coneixement, i han de potenciar-ne la documentació.

Capítol 6

Revocació

Article 19

Revocació de la declaració

19.1  La declaració d'una festa o d'un element festiu s'ha de revocar si es produeixen modificacions en la seva estructura o en la dels seus elements que provoquen la pèrdua dels valors que en van justificar la declaració.

19.2  En la revocació cal seguir el mateix procediment establert per a la declaració.

Disposició addicional

Festes tradicionals d'interès nacional declarades

.1  Les festes que estiguin declarades tradicionals d'interès nacional en el moment de l'entrada en vigor del Decret mantenen aquesta qualificació i han de ser inscrites en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya sense cap més tràmit.

.2  El Departament competent en matèria de cultura ha de revisar les declaracions de festes tradicionals d'interès nacional esmentades en el paràgraf anterior i, si escau, ha de tramitar la seva reclassificació en alguna de les altres categories previstes en l'article 3.1 mitjançant el procediment establert en els articles 14 i 15. Mentre no s'acordi la seva reclassificació, aquestes festes mantenen la seva qualificació.

Disposició transitòria

La tramitació dels procediments de declaració de festes tradicionals d'interès nacional iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret ha de continuar segons els preceptes del Decret present.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 319/1994, de 16 de novembre, pel qual es regula la declaració de celebracions de la cultura tradicional catalana com a festes tradicionals d'interès nacional.

Barcelona, 17 d'octubre de 2006

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

(06.271.054)