Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

  • Núm. del document 266/2007

  • Data del document 04/12/2007

  • Data de publicació 07/12/2007

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5024

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

El Cos d'Agents Rurals va ser creat per la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, amb les funcions de policia i guarda de béns forestals, cinegètics i piscícoles, de vies pecuàries i d'espais naturals protegits, i les tasques de col·laboració en les funcions específiques d'aquest àmbit, amb la voluntat de configurar una estructura administrativa que permetés assolir d'una manera adequada el repte que planteja als poders públics la necessitat de garantir una adequada protecció de la natura.

L'antecedent més remot d'aquest cos, dins de la nostra pròpia història, és el Servei Forestal creat per la Mancomunitat que va exercir les seves tasques fins a l'any 1923.

Posteriorment, el 25 de gener de 1932, la Generalitat de Catalunya va convertir el Servei Forestal del Patronat de la Muntanya del Montseny en el Servei Forestal de la Generalitat de Catalunya. Aquest nou servei tenia competència sobre tots els temes relatius .al foment, la conservació i la millora de la riquesa forestal dins el territori de Catalunya, la creació de nous parcs naturals, la conservació dels existents i els serveis de caça i pesca..

Igualment, el Cos d'Agents Rurals enllaça amb la Guarderia Forestal de l'Estat, traspassada pel Reial decret 1950/1980, de 31 de juliol.

Davant la necessitat d'aprofundir en l'experiència assolida, en un marc d'augment de la conscienciació ciutadana nacional i internacional i la dels diversos sectors pel que fa a la protecció del medi ambient, i a fi de dotar el Cos d'Agents Rurals d'una nova regulació que configurés un règim de vigilància i control, de protecció i prevenció integrals del medi ambient fonamentat en els principis de coresponsabilització, sostenibilitat i educació ambiental de tota la ciutadania, es va aprovar la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, que fixa uns principis que comporten el compromís davant la societat perquè l'actuació del Cos d'Agents Rurals es dugui a terme sota el criteri d'assolir el màxim grau de qualitat i eficiència en l'exercici de les funcions que té encomanades.

Aquesta Llei va dotar el Cos d'Agents Rurals d'una estructura administrativa i va garantir la possibilitat de l'existència d'àrees d'especialització i de carrera professional. Aquesta regulació pretenia aplicar al Cos d'Agents Rurals les noves tendències en matèria de funció pública per aconseguir un grau més elevat de professionalització i de satisfacció de les persones que hi pertanyen en l'exercici de llur funció.

La disposició addicional segona de l'esmentada Llei estableix que s'ha de determinar per reglament, en el termini d'un any, l'organització territorial i funcional del Cos d'Agents Rurals.

Així mateix, l'article 11.4 de l'esmentada Llei disposa que cal establir per reglament el contingut, les funcions que té assignades i l'organització interna de cada àrea d'especialització en què s'estructura el Cos d'Agents Rurals, i també els requisits, el procediment de selecció, les condicions d'accés i permanència i la formació dels agents aspirants a accedir a cada àrea d'especialització en què s'estructura el Cos d'Agents Rurals

Així mateix, cal recordar que, d'acord amb l'article 3 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i l'article 1.1 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la matèria de funció pública es pot adequar als agents rurals.

Molt més recentment, l'article 144.6 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, estableix que, en matèria de medi ambient i d'espais naturals, .la Generalitat exerceix les seves competències per mitjà del Cos d'Agents Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Els membres d'aquest cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial, en els termes que estableix la llei..

Aquest Reglament s'estructura en cinc capítols, quaranta-cinc articles, cinc disposicions addicionals, vuit disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El capítol primer, de disposicions generals, determina l'objecte i la finalitat del Cos d'Agents Rurals, la seva adscripció i els seus òrgans superiors, el seu caràcter i la necessitat de col·laborar amb els diversos serveis del Departament competent en medi ambient i amb altres organismes segons els protocols que es puguin establir, i que s'haurà d'atenir a la direcció i a la supervisió tècniques superiors dels respectius responsables tècnics per raó de la matèria.

El capítol segon s'estructura en quatre seccions. La secció primera determina quines són les funcions generals del cos. La secció segona determina, en relació amb els quatre àmbits materials d'actuació del cos .d'incendis forestals; de fauna, caça i pesca; dels espais naturals i de la biodiversitat; i forestal., les funcions bàsiques i especialitzades concretes que desenvoluparan els agents rurals.

La secció tercera regula la distribució de les tasques en les escales i categories del cos. Així, s'estableixen les funcions bàsiques, que desenvoluparan els i les agents de les escales auxiliar i bàsica, i les funcions especialitzades que desenvoluparan els i les agents de les categories d'agent major i oficial o oficiala, que al seu torn constituiran els i les especialistes del Cos d'Agents Rurals, i també les funcions que, d'acord amb llur grup de classificació, hauran de desenvolupar els i les agents de les escales executiva i superior.

La secció quarta determina l'estructura d'especialització del cos. Així, determina l'organització interna de les quatre àrees d'especialització, d'acord amb els avantdits àmbits materials: de prevenció i investigació d'incendis forestals; de fauna, caça i pesca; dels espais naturals protegits i de la biodiversitat; i de recursos forestals; determina els nivells de coordinació funcional amb la creació de les àrees de coordinació d'especialitat, en l'àmbit nacional, i de les àrees de coordinació d'especialitats, en l'àmbit regional; i especifica els grups funcionals de suport de caràcter transversal, i la possibilitat, quan calgui per a la prestació del servei públic, de crear grups funcionals especials per desenvolupar determinades tasques en tot o en part del territori.

El capítol tercer estableix l'estructura territorial del cos. Així, crea les àrees operatives següents: l'Àrea General, d'àmbit nacional; les àrees regionals, d'àmbit superior a la comarca, en què s'engloben les àrees bàsiques de la seva demarcació, d'acord amb allò que estableixin les lleis d'organització territorial de Catalunya; i les àrees bàsiques, l'àmbit de les quals es determinarà per ordre del conseller titular del departament competent en matèria de medi ambient.

El capítol quart conté disposicions comunes sobre dependència orgànica i funcional i direcció operativa, i sobre coordinació de les àrees operatives i d'especialització.

El capítol cinquè regula les condicions específiques d'accés, provisió i promoció professional del Cos d'Agents Rurals.

Per tot l'exposat, vista la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol primer

Disposicions generals

Article 1

Objecte i finalitat del Reglament
Aquest reglament té per objecte establir l'estructura funcional i territorial del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, i regular-ne les àrees d'especialització i les condicions específiques d'accés, provisió i promoció professional.

Article 2

Adscripció del Cos d'Agents Rurals i òrgans superiors

2.1 El Cos d'Agents Rurals és adscrit al departament competent en matèria de medi ambient i correspon al conseller o consellera titular d'aquest departament el comandament i la direcció superior del cos.

2.2 Els òrgans de comandament i de direcció superior del departament competent en matèria de medi ambient, d'acord amb les seves normes d'organització interna, amb relació al Cos d'Agents Rurals, desenvolupen les funcions següents:

a) L'alta direcció, l'organització, la coordinació i la inspecció dels serveis.

b) La planificació general i el seguiment i el control de l'execució que se'n fa.

c) L'aplicació i la supervisió del règim estatutari dels i les agents rurals, dins de llurs competències.

d) Les altres funcions atorgades per la resta de l'ordenament jurídic.

Article 3

Caràcter del Cos d'Agents Rurals

3.1 El Cos d'Agents Rurals és un cos de vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, de protecció i prevenció integrals del medi ambient i de policia administrativa especial, sens perjudici de les funcions investigadores que li puguin correspondre, d'acord amb la legislació vigent.

3.2 Els i les membres del Cos d'Agents Rurals són funcionaris i funcionàries de carrera de la Generalitat de Catalunya i tenen la condició d'agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions.

3.3 Els i les membres del Cos d'Agents Rurals romanen en exercici de llurs funcions si, tot i estar lliures de servei, intervenen en qualsevol tipus d'actuació relacionada amb les funcions que els corresponen, sempre que acreditin prèviament llur condició de membres del cos.

3.4 El Cos d'Agents Rurals actua en tot el territori de Catalunya. En supòsits excepcionals, si la naturalesa del servei ho requereix i en virtut dels principis d'auxili i cooperació, a petició de l'autoritat competent, els seus membres poden actuar fora del territori de Catalunya.

Article 4

Principis d'actuació

4.1 Els i les membres del Cos d'Agents Rurals, quan actuïn com a agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions, han de tenir accés a la informació i han d'integrar-se al sistema de seguretat de Catalunya. El Cos d'Agents Rurals participa en els plans de protecció civil, d'acord amb les previsions d'aquests plans.

4.2 El Cos d'Agents Rurals exerceix les seves funcions i tasques sense perjudici de les competències del departament responsable en matèria de seguretat, protecció civil i prevenció i extinció d'incendis, i de les dels cossos que exerceixen funcions relacionades amb aquesta matèria.

4.3 En aquest sentit, el Cos d'Agents Rurals ha de col·laborar amb els cossos i les forces de seguretat que tinguin encomanades les funcions de policia ordinària i integral en el territori en què tinguin competències, d'acord amb la legislació vigent i el protocol de coordinació corresponent.

4.4 Així mateix, el Cos d'Agents Rurals ha de col·laborar amb els cossos que tinguin encomanades les funcions de prevenció i extinció d'incendis en el territori en què tinguin competències, d'acord amb la legislació vigent.

4.5 El Cos d'Agents Rurals, tal com especifica l'article 5.1 de la Llei 17/2003, exerceix les seves funcions en el marc de les atribucions del departament competent en matèria de medi ambient i en aplicació de la legislació vigent en aquesta matèria. En conseqüència, les previsions que conté aquest Decret en relació amb els espais naturals i la flora i la fauna silvestres s'han d'entendre referides als protegits per la legislació sobre medi ambient. De la mateixa manera, les previsions en matèria de pesca i recursos piscícoles s'han d'entendre referides a l'àmbit fluvial.

Article 5

Col·laboració amb els diversos serveis del Departament
El Cos d'Agents Rurals ha de col·laborar en l'exercici d'algunes de les seves funcions amb els diversos serveis del departament competent en matèria de medi ambient, especialment, amb els serveis tècnics de gestió forestal i de fauna, i s'ha d'atenir a la direcció i a la supervisió tècniques superiors de les respectives unitats responsables per raó de la matèria, segons els protocols que es puguin establir, sense perjudici de la seva dependència funcional i orgànica.

Article 6

Col·laboració amb altres organismes

6.1 El Cos d'Agents Rurals pot prendre part en la gestió, la vigilància, la inspecció i la investigació de les infraccions en matèria d'aigües i residus, en col·laboració amb altres organismes del departament competent en matèria de medi ambient i de la resta de departaments de la Generalitat que hi tinguin competències, si afecten el medi natural, segons el protocol corresponent. En qualsevol cas, el Cos d'Agents Rurals, en l'exercici d'aquestes funcions i tasques, s'ha d'atenir a la direcció i a la supervisió tècniques superiors dels respectius òrgans administratius responsables per raó de la matèria, sense perjudici de la seva dependència funcional i orgànica.

6.2 A més de les funcions que li són pròpies, el Cos d'Agents Rurals pot prendre part, segons la normativa i/o els protocols corresponents, en la gestió, la vigilància, la inspecció i la investigació d'infraccions en matèria de medi ambient, en col·laboració amb altres organismes de la Generalitat que hi tinguin competències. En qualsevol cas, el Cos d'Agents Rurals, en l'exercici d'aquestes funcions i tasques, s'ha d'atenir a la direcció i a la supervisió tècniques superiors dels respectius òrgans administratius responsables per raó de la matèria, sense perjudici de la seva dependència funcional i orgànica.

6.3 En el supòsit que els agents rurals actuïn, segons la normativa i/o els protocols corresponents, en col·laboració amb altres organismes de la Generalitat que hi tinguin competències, desenvolupant tasques d'inspecció i control, les actuacions i diligències que duguin a terme es trametran al departament competent per raó de la matèria perquè aquest departament tramiti en el seu cas l'expedient sancionador corresponent o les actuacions que calguin d'acord amb la legislació vigent.

Capítol segon

Funcions del Cos d'Agents Rurals

Secció 1

Funcions generals

Article 7

Funcions de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió

El Cos d'Agents Rurals porta a terme les funcions de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió en matèria de medi ambient, en el marc de les atribucions del departament competent en aquesta matèria i d'acord amb les competències d'altres departaments i d'altres administracions públiques, en els àmbits següents:

a) Dins de l'àmbit material d'incendis forestals: la prevenció, vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals.

b) Dins de l'àmbit material de fauna, caça i pesca fluvial: la vigilància, la inspecció i la col·laboració en la gestió de la caça i els recursos piscícoles fluvials i marins protegits per la legislació mediambiental; de les reserves de caça i pesca fluvial i qualsevol altre espai natural amb mesures de preservació de la fauna protegida; i la lluita contra les pràctiques furtives, i la protecció dels animals en els termes que preveu llur normativa reguladora i de la fauna silvestre.

c) Dins de l'àmbit material dels espais naturals protegits i de la biodiversitat: la vigilància, la inspecció i la col·laboració en la gestió dels espais naturals protegits; les activitats relatives a l'ús social, recreatiu i didàctic en aquests espais; la prevenció de les allaus i els danys al paisatge i el patrimoni cultural existent al medi natural; les activitats extractives minerals; les cremes i abocaments de residus; la qualitat i contaminació de les aigües; les actuacions al domini públic hidràulic i al domini públic marítim; la contaminació atmosfèrica i lumínica; la qualitat ambiental; les actuacions urbanístiques, i els impactes ambientals.

d) Dins de l'àmbit material forestal: la vigilància, la inspecció i la col·laboració en la gestió del patrimoni i els recursos forestals, les pastures en terrenys forestals, les forests catalogades públiques i privades, els camins forestals, la flora silvestre i la preservació de la flora protegida.

Article 8

Funcions d'investigació
Correspon al Cos d'Agents Rurals investigar les infraccions que es cometin en l'àmbit de les seves funcions, amb la finalitat d'esbrinar-ne l'abast, les causes i els presumptes autors o col·laborar en la investigació amb els òrgans o organismes que en tenen la competència per raó de la matèria.

Article 9

Funcions d'informació i assessorament
El Cos d'Agents Rurals, com a cos especialitzat en la gestió del medi natural, porta a terme funcions d'informació i assessorament a la ciutadania quant a les conductes respectuoses envers el medi ambient, i les funcions d'assessorament, en allò que sigui competència seva, als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes i forestals, amb l'objectiu que els aspectes relacionats amb el medi natural siguin gestionats correctament.

Article 10

Funcions de divulgació i educació ambiental
El Cos d'Agents Rurals ha de contribuir a l'aplicació de la normativa ambiental, mitjançant actuacions d'assessorament i conscienciació ciutadana, impulsar conductes respectuoses envers el medi natural, i duu a terme actuacions de divulgació i d'educació ambiental fonamentades en els principis de corresponsabilització i sostenibilitat.

Secció 2

Funcions bàsiques i especialitzades

Subsecció 1

Funcions bàsiques

Article 11

Àmbit material d'incendis forestals

Dins de l'àmbit material d'incendis, el Cos d'Agents Rurals desenvolupa les funcions bàsiques següents:

a) La detecció dels incendis forestals i la vigilància, el control i la inspecció de les activitats i les infraestructures que en generen risc, i també de qualsevol activitat que en pugui ser la causa immediata.

b) La col·laboració en la gestió dels indicadors de risc, la predicció i la previsió del risc d'incendi forestal.

c) La col·laboració en la realització, l'aplicació i el seguiment dels plans de prevenció i en la definició de perímetres de protecció prioritària.

d) La vigilància, el control i la inspecció de les activitats i les infraestructures gestionades pel departament competent en matèria de medi ambient que en coadjuven a la prevenció i a l'extinció, situades en el medi natural.

e) La col·laboració en la realització i en l'aplicació dels plans de protecció civil per emergències degudes als incendis forestals, així com d'altres eines de gestió del risc.

f) La intervenció immediata i el control de l'incendi forestal fins a l'arribada dels serveis d'extinció, i la seva perimetració.

g) La investigació bàsica de causes, abast i presumptes autors d'incendis forestals i de tots els incendis de vegetació en la franja de 500 metres que envolta els terrenys forestals.

Article 12

Àmbit material de fauna, caça i pesca

Dins de l'àmbit material de fauna silvestre i protegida, caça i pesca fluvial, el Cos d'Agents Rurals desenvolupa les funcions bàsiques següents:

a) El control i la inspecció d'instal·lacions dedicades a la taxidèrmia, de centres de cria en captivitat i nuclis zoològics, i de qualsevol establiment, instal·lació o mercat de venda, fix o ambulant, certamen, exposició o tinença d'espècies de fauna, autòctona o exòtica, o de llurs propàguls o restes.

b) La vigilància, el control i la inspecció de la captura, tinença, exhibició i comercialització de fauna autòctona o dels seus propàguls o restes, i de la protecció d'animals d'acord amb llur normativa reguladora.

c) El control i la realització de censos de fauna salvatge o ensalvatgida, protegida o no, i dels danys que pugui provocar, i l'execució de les accions adients per a la seva prevenció.

d) La captura, el trasllat i l'alliberament de la fauna silvestre i la protegida.

e) La col·laboració en la conservació i el manteniment de punts d'alimentació (canyets) per a la fauna salvatge, i també els de reproducció i cria, i els d'hivernada.

f) La col·laboració amb l'òrgan competent per a l'adequació dels plans territorials amb relació a la preservació de les zones d'hàbitats de fauna i flora protegida.

g) La col·laboració amb els òrgans, els serveis tècnics o les unitats responsables en l'execució dels plans de recuperació i/o conservació d'espècies protegides de la fauna salvatge, el seguiment de camp de llurs poblacions i el control de les activitats que puguin afectar-les.

h) La vigilància, el control, la inspecció i la col·laboració en la gestió de les àrees i les zones de caça i pesca fluvial.

i) El control i la col·laboració en la gestió de les repoblacions cinegètiques i piscícoles fluvials.

j) La prevenció, la vigilància i el control de les activitats de furtivisme i de l'ús de verins i d'altres mitjans massius i no selectius.

k) La vigilància, el control i la inspecció de l'activitat cinegètica i piscícola fluvial i dels seus mitjans, i també del transport i el comerç dels exemplars capturats.

l) La prevenció i la investigació de les mortaldats de peixos i d'altres afectacions al medi, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.

m) La vigilància, el control i la col·laboració en la gestió dels terrenys cinegètics que siguin de titularitat o gestionats per l'Administració, i que siguin competència del departament competent en matèria de medi ambient, com ara les reserves nacionals de caça, les reserves de caça i les zones de caça controlada.

n) La vigilància, el control i la col·laboració en la gestió de la pesca recreativa fluvial i la conservació dels ecosistemes aquàtics continentals quan aquests siguin responsabilitat del departament competent en matèria de medi ambient.

Article 13

Àmbit material dels espais naturals protegits i de la biodiversitat

Dins de l'àmbit material dels espais naturals protegits i de la biodiversitat, el Cos d'Agents Rurals desenvolupa les funcions bàsiques següents:

a) La vigilància, el control, la inspecció i la col·laboració en la gestió de les activitats relacionades amb l'ús professional, social, recreatiu, didàctic i de qualsevol altra mena dels espais naturals protegits, i dels terrenys forestals.

b) La vigilància, el control, la inspecció i la col·laboració en la gestió dels espais naturals protegits, en la prevenció del correcte ús dels recursos naturals i en el compliment de les normes específiques de cada un.

c) La prevenció i la vigilància de la geomorfologia i del paisatge del medi natural, i també de la normativa que els protegeix, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.

d) El control i la inspecció de les activitats extractives i mineres al medi natural, i llur evolució i restauració.

e) La vigilància, el control i la inspecció de les activitats, els treballs i les obres de caràcter mediambiental al medi natural derivades o subjectes a la normativa sobre avaluacions d'impacte ambiental.

f) La protecció i la vigilància d'edificis, instal·lacions, terrenys, dependències i mitjans materials adscrits al departament competent en matèria de medi ambient situats en el medi natural, i també del patrimoni cultural existent al medi natural, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.

g) La vigilància, el control i la inspecció de les aigües continentals, especialment de les captacions, el canvi de curs de rius i el manteniment de cabdals, de les afectacions i actuacions sobre el domini públic hidràulic i de les seves zones de policia i servitud, així com dels ecosistemes vinculats al cicle hidrològic i les aigües costaneres associades, de les zones de protecció costanera i el domini públic maritimoterrestre, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.

h) La vigilància i la inspecció de realització de cremes i abocaments de residus, sigui quina sigui la titularitat o el règim jurídic dels terrenys, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.

i) La vigilància, el control, la inspecció i la col·laboració en la gestió en matèria de qualitat i contaminació de les aigües continentals i marítimes en l'àmbit del medi natural o amb influència sobre aquest medi, i la determinació de l'origen d'abocaments, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.

j) La vigilància, el control i la inspecció en matèria de qualitat ambiental, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.

Article 14

Àmbit material forestal

Dins de l'àmbit material forestal, el Cos d'Agents Rurals desenvolupa les funcions bàsiques següents:

a) La vigilància i el control de la realització dels aprofitaments forestals i de qualsevol altra actuació amb afectació als terrenys forestals, sigui quina sigui la titularitat o el règim jurídic dels terrenys, i informar-ne.

b) La vigilància i el control de la realització dels treballs de millora de qualsevol tipus, com ara repoblacions, replanteig, execució i seguiment de la construcció i obertura de vials en terrenys forestals, i de rompudes de terreny forestal, pastures i d'altres obres i actuacions en terrenys forestals.

c) La protecció i la vigilància d'arbres i arbredes monumentals, comarcals i locals.

d) La vigilància, el control i la inspecció d'activitats relacionades amb el verd nadalenc.

e) La protecció, la vigilància, el control i la inspecció de la propietat pública forestal en ocupacions, servituds i límits perimetrals en forests catalogades o gestionades per l'Administració mitjançant conveni, consorci o contracte que siguin competència del departament competent en matèria de medi ambient.

f) La protecció, la vigilància, el control i la inspecció dels camins forestals en ocupacions i servituds, i també de llurs límits.

g) El control i la inspecció que siguin necessaris per tramitar els ajuts i auxilis oficials a càrrec del departament competent en matèria de medi ambient en actuacions que afectin el medi natural.

h) La vigilància, el control i la inspecció de la recol·lecció, tinença o venda sigui quina sigui la titularitat o el règim jurídic dels terrenys, inclosos establiments, instal·lacions o mercats de venda, fixa o ambulant, certàmens, exposició o emmagatzematge, d'espècies de flora, autòctona o exòtica, o de llurs propàguls o restes.

i) La vigilància, el control, la inspecció i la col·laboració en la gestió en matèria d'aprofitaments i pastures forestals.

Article 15

Funcions bàsiques comunes als àmbits materials

15.1 En l'àmbit de les funcions del Cos d'Agents Rurals, tenen la consideració de funcions bàsiques les funcions que no siguin descrites com a especialitzades.

15.2 Així mateix, amb relació a les funcions abans esmentades, dins dels àmbits materials avantdits, el Cos d'Agents Rurals ha de realitzar, amb subjecció a la normativa sobre protecció de dades, entre d'altres, exàmens, controls, enquestes, preses de mostres, recollida d'informació, actes, denúncies, comissos, precintes, preses de mesuraments, fotografies, vídeos, enregistraments d'imatges i de veu, aixecament de croquis i plànols i informes necessaris que siguin preceptius o requerits a fi d'estendre l'acta o emetre la resolució corresponent, que puguin afectar el medi natural; i el seguiment, la supervisió i l'informe final de les activitats de restauració establertes per les resolucions fermes dels procediments sancionadors del departament competent en matèria de medi ambient.

Subsecció 2

Funcions especialitzades

Article 16

Àmbit material d'incendis forestals

Dins de l'àmbit material d'incendis forestals, el Cos d'Agents Rurals desenvolupa les funcions especialitzades següents:

a) La investigació especialitzada de causes, abast i presumptes autors d'incendis forestals i de tots els incendis de vegetació en la franja de 500 metres que envolta els terrenys forestals, i la redacció dels informes d'investigació i la pràctica de les diligències que escaiguin, d'acord amb el protocol corresponent.

b) La participació en la valoració de danys d'incendis forestals, en col·laboració amb el personal tècnic del departament competent en matèria de medi ambient.

c) Vigilar, inspeccionar, controlar, fer el seguiment, informar, dirigir i realitzar les actuacions de cremes controlades del departament competent en matèria de medi ambient.

d) La confecció dels mapes i informes gràfics que els siguin requerits amb ocasió d'un incendi forestal.

e) La col·laboració en campanyes de prevenció, divulgació i educació ambiental per a la prevenció dels incendis forestals.

f) L'assessorament i el suport a les agrupacions de Defensa Forestal i a les unitats de Voluntaris Forestals pel que fa a l'aplicació de les polítiques del departament competent en matèria de medi ambient.

g) L'assessorament i el suport en la recerca de mesures de prevenció d'incendis i/o conciliació d'interessos per minimitzar les causes d'incendis forestals.

Article 17

Àmbit material de fauna, caça i pesca

Dins de l'àmbit material de fauna silvestre i protegida, caça i pesca fluvial, el Cos d'Agents Rurals desenvolupa les funcions especialitzades següents:

a) L'assessorament als col·lectius vinculats a la fauna, a la caça i a la pesca fluvial.

b) La vigilància, el control i la inspecció de la tinença, l'exhibició, el tràfic i la venda de fauna exòtica o dels seus propàguls o restes.

c) La prevenció, la vigilància i el control de les baralles d'animals, com ara de gossos i galls.

d) El control i la inspecció de les granges cinegètiques per a repoblació i dels centres de producció aqüícola continentals.

e) La col·laboració en el seguiment, la revisió, la millora i l'avaluació dels instruments de planificació i gestió cinegètica i piscícola fluvial.

Article 18

Àmbit material dels espais naturals protegits i de la biodiversitat

Dins de l'àmbit material dels espais naturals protegits i de la biodiversitat, el Cos d'Agents Rurals desenvolupa les funcions especialitzades següents:

a) La col·laboració en les activitats d'educació ambiental pel que fa a l'ús professional, social, recreatiu i didàctic dels espais naturals de protecció especial.

b) La presa de dades nivometeorològiques i de prevenció i cartografia d'allaus, i també la vigilància i el control de les activitats esportives que n'impliquin risc, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.

c) La col·laboració en la vigilància, el control i la inspecció de les actuacions urbanístiques quan afectin sòl no urbanitzable o espècies catalogades.

d) La col·laboració en la vigilància, el control i la inspecció de l'execució dels plans territorials amb relació a la preservació dels valors naturals.

e) La col·laboració en les tasques de vigilància, control i inspecció de la contaminació atmosfèrica, lumínica i de sorolls, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.

f) La vigilància i la inspecció de les instal·lacions de tractament i gestió de residus en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria

Article 19

Àmbit material forestal

Dins de l'àmbit material forestal, el Cos d'Agents Rurals desenvolupa les funcions especialitzades següents:

a) La col·laboració amb els òrgans, els serveis tècnics o les unitats responsables de la supervisió i el control en les obres, els aprofitaments forestals en forests públiques i els treballs silvícoles gestionats per l'Administració en el medi natural.

b) La col·laboració amb els òrgans, els serveis tècnics o les unitats responsables en la realització de les operacions de replanteig, partió i fitació i les activitats topogràfiques, en el control d'obres i dels usos compatibles i complementaris, sigui amb instrument de planificació forestal o sense, sigui quina sigui la titularitat o el règim jurídic dels terrenys, inclosos els camins forestals, quan així correspongui a l'Administració forestal.

c) L'execució de les operacions d'inventariat, assenyalament, lliurament, recompte, cubicació i reconeixement final, amb instrument de planificació forestal o sense, sigui quina sigui la titularitat o el règim jurídic dels terrenys, quan així correspongui a l'Administració forestal.

d) La col·laboració en la prevenció, el tractament, el control i el seguiment dels efectes de plagues i malalties forestals i danys biòtics i abiòtics de qualsevol tipus.

e) La col·laboració amb els òrgans, els serveis tècnics o les unitats responsables del seguiment, la revisió, la millora i l'avaluació dels instruments de planificació i gestió forestal i llur execució.

f) La col·laboració amb els òrgans, els serveis tècnics o les unitats responsables de l'assessorament sobre els programes d'ajuts i auxilis oficials a càrrec del departament competent en matèria de medi ambient en actuacions que afectin el medi natural.

g) La col·laboració amb l'òrgan competent per a l'adequació dels plans territorials amb relació a la preservació del patrimoni forestal.

Article 20

Funcions especialitzades comunes als àmbits materials d'especialitat

20.1 Amb relació a les funcions abans esmentades, dins dels àmbits materials avantdits, el Cos d'Agents Rurals ha de desenvolupar, com a funció especialitzada:

a) La direcció i/o exercici de cadascuna de les funcions bàsiques quan revesteixin especial dificultat.

b) L'assessorament de la resta d'agents rurals en l'exercici de les funcions bàsiques de l'àmbit material corresponent.

20.2 Així mateix, amb relació a les funcions abans esmentades, dins dels àmbits materials avantdits, el Cos d'Agents Rurals ha de realitzar amb subjecció a la normativa sobre protecció de dades, entre d'altres, exàmens, controls, enquestes, preses de mostres, recollida d'informació, actes, denúncies, comissos, precintes, preses de mesuraments, fotografies, vídeos, enregistraments d'imatges i de veu, aixecament de croquis i plànols i informes necessaris d'especial dificultat que siguin preceptius o requerits a fi d'estendre l'acta o emetre la resolució corresponent, que puguin afectar el medi natural; i també el seguiment, la supervisió i l'informe final de les activitats de restauració establertes per les resolucions fermes dels procediments sancionadors del departament competent en matèria de medi ambient.

Secció 4 [sic]

Assignació de funcions

Subsecció 1

Escales i categories

Article 21

Línia jeràrquica

El Cos d'Agents Rurals s'estructura en una línia jeràrquica ascendent, segons les escales i les categories següents:

a) Escala auxiliar, que comprèn la categoria d'agent auxiliar.

b) Escala bàsica, que comprèn les categories d'agent, agent major i oficial o oficiala.

c) Escala executiva, que comprèn la categoria de sotsinspector o sotsinspectora.

d) Escala superior, que comprèn la categoria d'inspector o inspectora.

Subsecció 2

Escala auxiliar

Subsecció 2

Escala auxiliar

Article 22

Agent auxiliar

22.1 La categoria d'agent auxiliar, que és la categoria inferior d'ingrés al Cos d'Agents Rurals, està destinada a garantir el desenvolupament de les funcions bàsiques del cos.

22.2 Corresponen als i a les agents auxiliars el desenvolupament de les funcions bàsiques del cos que requereixen menys experiència i capacitació tècnica.

Subsecció 3

Escala bàsica

Article 23

Agent

23.1 La categoria d'agent, que és la categoria inferior de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals, està destinada a garantir el desenvolupament de les funcions bàsiques del cos.

23.2 Corresponen als i a les agents, en general, el desenvolupament de les funcions bàsiques del cos, i, en especial, les que per llur complexitat requereixen més experiència i capacitació tècnica.

Article 24

Agent major

24.1 La categoria d'agent major, que és la categoria mitjana de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals, està destinada al desenvolupament de l'àrea d'especialització assignada, i a l'exercici d'habilitats, l'aplicació de tècniques o l'ús de materials especials del grup de suport o especial al qual pertany.

24.2 Corresponen als i a les agents majors:

a) Preferentment, la direcció de les actuacions que els puguin ser assignades segons la seva àrea d'especialització o del grup de suport o especial al qual pertanyen, donant compte als seus superiors del seu desenvolupament.

b) El desenvolupament de les funcions especialitzades de l'àrea d'especialització assignada, o de les habilitats, de les tècniques o l'ús dels materials especials del grup de suport o especial al qual pertanyen.

c) En general, el desenvolupament de les funcions bàsiques del cos, i, en especial, les que per llur complexitat requereixen més experiència i capacitació tècnica.

Article 25

Oficial o oficiala

25.1 La categoria d'oficial o oficiala, que és la categoria superior de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals, està destinada a la coordinació, el control i la inspecció dels i les agents rurals de categories inferiors que tenen a càrrec en els àmbits territorials o funcionals assignats.

25.2 Corresponen als oficials i a les oficiales:

a) La coordinació, el control i la inspecció dels i les agents rurals de categories inferiors que tenen a càrrec en el seu àmbit territorial, o en l'àrea d'especialització assignada o en el grup de suport o especial al qual pertanyen.

b) La coordinació i el desenvolupament de les funcions especialitzades de l'àrea d'especialització assignada o del grup de suport o especial al qual pertanyen, segons llur nivell d'especialització.

c) En general, la coordinació de les funcions bàsiques del cos, i també llur desenvolupament segons llur categoria.

d) La col·laboració amb llurs superiors en la direcció i coordinació del corresponent àmbit territorial o àrea d'especialització assignada o grup de suport o especial al qual pertanyen.

Subsecció 4

Escala executiva

Article 26

Sotsinspector o sotsinspectora

26.1 La categoria de sotsinspector o sotsinspectora de l'escala executiva del Cos d'Agents Rurals està destinada a la direcció, la coordinació, el control i la inspecció de les unitats en els àmbits territorials o funcionals assignats i a l'execució de les tasques corresponents al seu grup de titulació.

26.2 Corresponen als sotsinspectors o sotsinspectores:

a) La direcció, la coordinació, el control i la inspecció, i si escau el comandament, del Cos d'Agents Rurals dins de l'àrea territorial, regional o bàsica, de l'àrea de coordinació o dels grups de suport o especials assignats.

b) La col·laboració amb llurs superiors en la direcció i coordinació de l'àrea territorial, de l'àrea de coordinació o dels grups de suport o especials als quals pertanyen.

c) El desenvolupament de les tasques corresponents a llur grup de titulació.

Subsecció 5

Escala superior

Article 27

Inspector o inspectora

27.1 La categoria d'inspector o inspectora de l'escala superior del Cos d'Agents Rurals està destinada a la direcció i la coordinació de l'actuació i el funcionament de les unitats i serveis de nivell superior adscrits al Cos d'Agents Rurals i a l'execució de les tasques corresponents al seu grup de titulació.

27.2 Corresponen als inspectors o inspectores:

a) La direcció i la coordinació de l'actuació i el funcionament de les unitats i els serveis de nivell superior adscrits al Cos d'Agents Rurals que els siguin assignats.

b) La col·laboració amb llurs superiors en la direcció i coordinació de les unitats i els serveis de nivell superior adscrits al Cos d'Agents Rurals als quals pertanyen.

c) El desenvolupament de les tasques corresponents a llur grup de titulació.

Subsecció 6

Disposicions comunes a les escales

Article 28

Funcions i obligacions

28.1 Són funcions comunes a totes les escales:

a) La tutela, la supervisió, el seguiment i l'ensinistrament dels i les agents rurals en pràctiques de la mateixa categoria i de categories inferiors en les funcions, les tasques i els procediments normalitzats de treball.

b) La informació i l'assessorament a la ciutadania quant a les conductes respectuoses envers el medi ambient.

c) L'assessorament als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes i forestals en els aspectes relacionats amb el medi natural.

d) La participació i la col·laboració en les tasques de la divulgació i l'educació ambientals.

e) La prevenció de les infraccions i la formulació de les denúncies i els comissos que corresponguin.

f) La realització de qualsevol altra tasca o comesa que els encomanin o deleguin llurs superiors, d'acord amb les funcions pròpies del Cos d'Agents Rurals, llur categoria i/o àrea d'especialització o grup de suport o especial a què pertanyen, i, en tot cas, d'aquelles altres que siguin necessàries per executar els serveis o les funcions que tenen encomanats.

28.2 Són obligacions comunes a totes les escales:

a) El coneixement i l'aplicació dels procediments normalitzats de treball.

b) La cura del manteniment correcte de vehicles, equipaments i dependències, la realització de les revisions corresponents i l'informe a llurs superiors de les anomalies que detectin.

c) La redacció d'informes, peritatges, memòries i propostes tècniques amb relació a les funcions i tasques de llur lloc de treball i categoria i/o àrea d'especialització i d'ofici i/o a requeriment de llurs superiors o autoritats.

d) La participació en els grups de treball sobre l'àmbit territorial, l'àrea d'especialització, el grup de suport o especial o els serveis o les funcions assignats.

e) La participació en les activitats de formació i perfeccionament sobre aspectes relacionats en l'exercici de llurs funcions.

f) La realització de qualsevol tasca de col·laboració en la gestió amb subjecció a la direcció i la supervisió tècniques superiors dels òrgans competents per raó de la matèria del departament competent en medi ambient.

g) La realització de qualsevol tasca de col·laboració en la gestió, la vigilància i la inspecció i la investigació de les infraccions en matèria de medi ambient, en col·laboració amb altres organismes del departament competent en matèria de medi ambient i de la resta de departaments de la Generalitat que hi tinguin competències, amb subjecció a la direcció i la supervisió tècniques superiors dels respectius responsables tècnics per raó de la matèria.

h) La col·laboració i coordinació amb el personal tècnic i operatiu dels altres serveis i organismes del departament competent en matèria de medi ambient i de la resta de departaments de la Generalitat.

i) La col·laboració amb els cossos i les forces de seguretat que tinguin encomanades les funcions de policia ordinària i integral i amb els cossos que tinguin encomanades les funcions de prevenció i extinció d'incendis en el territori en què tinguin competències.

j) La coordinació en l'exercici de les funcions i tasques pròpies del Cos d'Agents Rurals amb les entitats privades i públiques i els voluntaris que hi col·laborin.

k) En supòsits excepcionals, si són requerits, han de prestar servei fora de llur jornada laboral, han de prolongar la prestació del servei o han de restar en situació de disponibilitat.

Secció 4

Especialització

Subsecció 1

Organització interna de les àrees funcionals d'especialització

Article 29

Àrees funcionals d'especialització

29.1 Sota la dependència directa de l'Àrea General, amb relació als diferents àmbits materials, per a la realització de les funcions especialitzades per part del Cos d'Agents Rurals, i a fi de garantir els principis d'eficàcia i adaptabilitat, es formalitzen les àrees d'especialització següents:

a) Dins de l'àmbit material d'incendis forestals: l'Àrea de Prevenció i Investigació d'Incendis Forestals.

b) Dins de l'àmbit material de fauna, caça i pesca: l'Àrea de la Fauna Protegida, de la Caça i de la Pesca.

c) Dins de l'àmbit material dels espais naturals i de la biodiversitat: l'Àrea dels Espais Naturals Protegits i de la Biodiversitat.

d) Dins de l'àmbit material forestal: l'Àrea de Recursos Forestals.

29.2 Els i les membres del Cos d'Agents Rurals només poden prestar servei en una àrea d'especialització.

Article 30

Coordinació nacional de les àrees d'especialització

30.1 La coordinació de l'actuació i el funcionament de cada àrea d'especialització correspon al coordinador o la coordinadora de l'àrea d'especialització respectiva, sota la dependència orgànica i funcional de l'inspector o inspectora en cap. Aquest lloc s'ha de proveir per un o una agent rural de la categoria d'inspector o inspectora.

30.2 Dins de l'àmbit material respectiu, les funcions de cada coordinador o coordinadora d'especialitat són:

a) Coordinar el funcionament de l'àrea d'especialització i dels grups especials.

b) Coordinar les actuacions dels i les agents rurals de les àrees d'especialització i dels grups especials quan llur actuació sobrepassi l'àmbit d'una àrea regional.

c) Revisar, avaluar i proposar els procediments, les estructures i els processos per millorar l'eficàcia en el desenvolupament de les funcions especialitzades del Cos d'Agents Rurals.

d) Estudiar, proposar i fer el seguiment de la formació inicial i continuada, bàsica i especialitzada, dels i les membres del Cos d'Agents Rurals adscrits a l'àrea d'especialització i als grups especials.

e) Col·laborar en qualitat d'adjunt/a en les tasques pròpies de l'inspector o la inspectora en cap.

f) Qualsevol altra tasca amb relació a l'àrea d'especialització i els grups especials que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

30.3 Per a l'exercici adequat de les seves funcions, el coordinador o la coordinadora d'especialitat compta amb els o les caps de les àrees regionals i els coordinadors o les coordinadores d'especialitats.

Article 31

Coordinació regional de les àrees d'especialització

31.1 Sota la dependència directa del o de la cap de cada àrea regional, hi ha un coordinador o una coordinadora d'especialitats.

31.2 La coordinació de l'actuació i el funcionament de totes les àrees d'especialització dins de cada àrea regional correspon al coordinador o a la coordinadora d'especialitats. Aquest lloc s'ha de proveir amb un o una agent rural de la categoria de sotsinspector o sotsinspectora.

31.3 Dins de l'àmbit de l'àrea regional respectiva, les funcions de cada coordinador o coordinadora d'especialitats són:

a) La coordinació de l'actuació i el funcionament de les àrees d'especialització i dels grups especials.

b) La coordinació de les actuacions dels i les agents rurals adscrits a les àrees d'especialització i als grups especials.

c) La col·laboració en qualitat d'adjunt/a en les tasques pròpies del o de la cap de l'àrea regional.

d) Qualsevol altra tasca amb relació a les àrees d'especialització que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Subsecció 2

Grups funcionals

Article 32

Grups de suport

32.1 Amb relació als diferents àmbits materials, amb caràcter transversal, com a agrupació de llocs de treball existents, sense que comporti la creació de cap òrgan ni de cap lloc, es creen els grups funcionals de suport següents:

a) El Grup de Suport de Muntanya: per al suport a les actuacions pròpies del Cos d'Agents Rurals que requereixin l'ús de tècniques d'escalada o d'esquí i de presa de dades nivometeorològiques.

b) El Grup de Suport Aeri: per a la realització de serveis de vigilància aèria, de censos i seguiment de fauna, de fotografia aèria i de perimetració d'incendis forestals.

c) El Grup de Suport Marí: per a la realització de serveis de vigilància i suport a la gestió en els espais marins protegits per la legislació mediambiental, i per donar suport a totes aquelles actuacions pròpies del Cos d'Agents Rurals que requereixin l'ús de tècniques i de material per al treball en el medi aquàtic.

d) El Grup de Suport de Fauna i Flora: per a la coordinació, el suport i la realització d'aquelles actuacions del Cos d'Agents Rurals en matèria de protecció dels animals i de la flora que per llur complexitat requereixin majors coneixements i dedicació.

32.2 Per poder accedir a aquests grups de suport, cal tenir la categoria d'agent major o superior.

32.3 Quan no es presti servei en aquests grups de suport s'ha de prestar servei en l'àrea d'especialització respectiva.

Article 33

Grups especials

33.1 Quan calgui per a la prestació del servei públic, a proposta del subdirector general dels i les Agents Rurals, mitjançant resolució del director general del Medi Natural, es poden crear, com a agrupació de llocs de treball existents, sense que comporti la creació de cap òrgan ni de cap lloc, grups funcionals especials per desenvolupar determinades tasques en tot o en part del territori.

33.2 L'assignació a aquests grups especials serà voluntària, si les necessitats del servei ho permeten, però en tot cas caldrà respectar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

33.3 La resolució de creació del grup especial haurà de contenir: les tasques, les habilitats o les tècniques a desenvolupar, o l'ús dels materials especials que calguin; el sistema de formació i avaluació periòdica dels seus components, a fi de decidir sobre la seva continuïtat; i l'àmbit d'actuació.

33.4 Els i les membres del Cos d'Agents Rurals que formin part d'un grup especial han de prestar servei en la seva àrea d'especialització.

Capítol tercer

Estructura territorial

Article 34

Àrees operatives

El Cos d'Agents Rurals, d'acord amb la divisió territorial i administrativa de Catalunya, s'estructura territorialment, en ordre jeràrquic descendent, en les àrees operatives següents:

Àrea General.

Àrees regionals.

Àrees bàsiques.

Article 35

Àrea General

35.1 L'Àrea General constitueix el nivell superior de l'estructura territorial del Cos d'Agents Rurals i comprèn tot Catalunya.

35.2 El comandament, la direcció i la coordinació de l'actuació i el funcionament de l'Àrea General corresponen a l'inspector o la inspectora en cap.

35.3 L'Àrea General té atribuïdes les funcions següents:

a) Comandar el Cos d'Agents Rurals, d'acord amb les ordres i instruccions rebudes dels òrgans de comandament i de direcció superior del departament competent en matèria de medi ambient, i també dirigir, coordinar, controlar i inspeccionar totes les àrees i grups en què s'estructura el Cos d'Agents Rurals territorialment i per àrees d'especialització.

b) Revisar, avaluar i proposar els procediments, les estructures i els processos per millorar l'eficàcia en el desenvolupament de les funcions i de les tasques del Cos d'Agents Rurals.

c) Planificar, programar i coordinar els dispositius i les operacions d'àmbit territorial superior al d'àrea regional i els grups de suport.

d) Estudiar, proposar i fer el seguiment de la formació inicial i continuada, bàsica i especialitzada, dels i les membres del Cos d'Agents Rurals.

e) Gestionar les propostes per a l'adquisició i l'ús dels equipaments i dependències del Cos d'Agents Rurals.

f) Proposar la planificació territorial dels recursos materials i humans.

35.4 Depenen de l'Àrea General tota l'estructura territorial i totes les àrees d'especialització, i també els grups de suport.

35.5 L'Àrea General està assimilada orgànicament a servei.

Article 36

Àrees regionals

36.1 L'àrea regional constitueix el nivell mitjà de l'estructura territorial del Cos d'Agents Rurals i comprèn la totalitat de les àrees bàsiques del seu àmbit territorial respectiu.

36.2 L'àmbit territorial de cada àrea regional es correspon amb el de cada un dels serveis territorials en què s'estructura el departament competent en matèria de medi ambient.

36.3 El comandament, la direcció, la coordinació, el control i la inspecció de cada àrea regional corresponen al sotsinspector o a la sotsinspectora cap de l'àrea regional respectiva.

36.4 L'àrea regional, dins del seu àmbit territorial respectiu, té les funcions següents:

a) Dirigir els i les agents rurals i coordinar les àrees bàsiques, d'acord amb les ordres i instruccions rebudes dels seus superiors.

b) Comandar els operatius d'envergadura previstos pels procediments normalitzats de treball.

c) Planificar, programar i coordinar dispositius i operacions que ultrapassin el territori de l'àrea bàsica.

d) Gestionar i canalitzar els requeriments de les àrees bàsiques.

e) Gestionar el manteniment de dependències i equipaments.

36.5 L'àrea regional està assimilada orgànicament a secció.

Article 37

Àrees bàsiques

37.1 L'àrea bàsica constitueix el nivell bàsic de l'estructura territorial del Cos d'Agents Rurals i comprèn el conjunt de mitjans personals i materials de l'àmbit territorial respectiu.

37.2 L'àmbit territorial de cada àrea bàsica es determina per ordre del conseller titular del departament competent en matèria de medi ambient.

37.3 El comandament, la direcció, la coordinació, el control i la inspecció de cada àrea bàsica corresponen al sotsinspector o a la sotsinspectora cap de l'àrea bàsica respectiva.

37.4 L'àrea bàsica, dins del seu àmbit territorial respectiu, té les funcions següents:

a) Dirigir, planificar, programar, coordinar, avaluar i inspeccionar l'exercici de les funcions i de les tasques dels i les agents rurals, d'acord amb les ordres rebudes dels seus superiors.

b) Comandar els operatius previstos pels procediments normalitzats de treball.

37.5 L'àrea bàsica està assimilada orgànicament a negociat.

Article 38

Funcions i obligacions comunes dels caps de les àrees operatives

Els i les caps de les àrees operatives, dins de llur àmbit territorial respectiu, tenen les funcions i obligacions següents:

a) Informar regularment els òrgans superiors sobre l'eficàcia i l'eficiència de les actuacions del Cos d'Agents Rurals.

b) Analitzar i avaluar l'activitat desenvolupada pel Cos d'Agents Rurals.

c) Gestionar els recursos humans i materials assignats.

d) Proposar la formació inicial i continuada, bàsica i especialitzada, dels i les membres del Cos d'Agents Rurals.

e) Formular les propostes per adquirir i usar els equipaments i les dependències del Cos d'Agents Rurals.

f) Atorgar les autoritzacions que legalment els pertoquin o que els siguin delegades.

g) Representar el Cos d'Agents Rurals en l'àmbit territorial assignat.

h) Coordinar l'activitat dels i les agents rurals amb les agrupacions de Defensa Forestal i amb les unitats de Voluntaris Forestals.

i) Estar disponibles per si cal que entrin de servei.

j) Exercir el comandament operatiu de guàrdia, quan els correspongui.

k) Qualsevol altra que els encomanin llurs superiors jeràrquics.

Capítol quart

Disposicions comunes

Article 39

Dependència orgànica i funcional i direcció operativa

39.1 Els i les membres del Cos d'Agents Rurals que són adscrits a una àrea d'especialització duen a terme llurs funcions, tant les bàsiques com les especialitzades, preferentment, dins de llur àrea bàsica i dins de llur jornada laboral, i depenen orgànicament dels i les superiors jeràrquics i jeràrquiques de l'àrea bàsica a la qual estan destinats o destinades, tot i que, per a l'exercici de les funcions i de les tasques pròpies de llur àrea d'especialització, els i les agents rurals tenen dependència funcional dels i les superiors de llur àrea d'especialització o de llur grup de suport o especial.

39.2 En defecte del corresponent càrrec de comandament, i d'ordre superior, qualsevol càrrec de comandament pot exercir la direcció operativa dels serveis i actuacions, d'acord amb l'ordre jeràrquic descendent de l'article 34 d'aquest Reglament. En el cas que hi hagi més d'un del mateix nivell jeràrquic, la direcció operativa correspon al de més antiguitat en el càrrec, i, en cas d'empat, al de major edat.

39.3 En defecte de càrrec de comandament, i d'ordre superior, la superior categoria professional implica la direcció operativa en els diferents serveis i actuacions. En el cas que hi hagi més d'un de la mateixa categoria, la direcció operativa correspon al de més antiguitat en la categoria, i, en cas d'empat, al de major edat.

Article 40

Coordinació de les àrees operatives i d'especialització

40.1 El coordinador o la coordinadora d'especialitat s'ha de coordinar amb els caps d'àrea regional i amb els coordinadors o les coordinadores regionals d'especialitats per poder desenvolupar les funcions de la seva àrea d'especialització, sota la dependència jeràrquica superior de l'inspector o la inspectora en cap.

40.2 El coordinador o la coordinadora d'especialitats, per poder desenvolupar les accions concretes de les àrees d'especialització, s'ha de coordinar amb els o les caps d'àrea bàsica, sota la dependència jeràrquica superior del o de la cap de l'àrea regional respectiva.

Capítol cinquè

Condicions específiques d'accés, provisió i promoció professional

Article 41

Accés a la categoria d'agent
Es procurarà que els i les agents auxiliars tinguin l'oportunitat d'accedir a la categoria d'agent de l'escala bàsica en el termini màxim de tres anys des de la seva presa de possessió, sempre que reuneixin els requisits exigits i d'acord amb la relació de llocs de treball i les necessitats del servei.

Article 42

Accés a les categories d'agent major i oficial o oficiala

42.1 L'accés a les categories d'agent major i oficial o oficiala comporta l'accés a una àrea d'especialització.

42.2 Un cop superades les fases d'oposició i de concurs, l'aspirant haurà d'escollir, si escau, d'acord amb l'ordre de prelació establert per les puntuacions obtingudes, l'àrea d'especialització en què es vol integrar dins del curs de formació selectiu.

42.3 Per a l'accés a la categoria d'oficial o oficiala, els i les aspirants estan exempts o exemptes de la part específica de l'àrea d'especialització del curs de formació selectiu, quan l'hagin superada en l'accés a la categoria d'agent major.

Article 43

Accés a les categories de sotsinspector o sotsinspectora i inspector o inspectora

43.1 L'accés a les categories de sotsinspector o sotsinspectora i inspector o inspectora pot comportar l'accés a una àrea d'especialització, d'acord amb la relació de llocs de treball.

43.2 Un cop superades les fases d'oposició i de concurs, l'aspirant haurà d'escollir, si escau, d'acord amb l'ordre de prelació establert per les puntuacions obtingudes, l'àrea d'especialització en què es vol integrar dins del curs de formació selectiu.

43.3 Per a l'accés a les categories de sotsinspector o sotsinspectora i inspector o inspectora, els i les aspirants estan exempts o exemptes de la part específica de l'àrea d'especialització del curs de formació selectiu, quan l'hagin superada en l'accés a una escala inferior.

43.4 Les persones aspirants a accedir a les categories de sotsinspector o sotsinspectora i inspector o inspectora del Cos d'Agents Rurals que no siguin membres del Cos d'Agents Rurals han de superar una fase de prova selectiva de sis mesos.

Article 44

Concurs de mèrits i capacitats

44.1 Al concurs de mèrits i capacitats específic, a més de la categoria exigida com a requisit a la relació de llocs de treball, cal tenir una antiguitat de dos anys en la categoria esmentada, o de cinc anys en el Cos d'Agents Rurals.

44.2 Al concurs de mèrits i capacitats general, la destinació prèvia del o de la cònjuge o de l'altre membre d'una unió estable de parella, si també treballa a l'Administració pública i a la comarca on radiqui el lloc o llocs sol·licitats, es pot valorar com a màxim amb la mateixa puntuació que resulti de l'antiguitat, d'acord amb les bases de la convocatòria, quan la persona aspirant no tingui lloc de treball definitiu assignat en la localitat a què opti.

44.3 A més, amb relació als llocs de treball de les diferents àrees d'especialització, a l'efecte d'assegurar l'efectivitat del procés de provisió de llocs, davant la necessitat, com a requisit, de comprovar en les persones aspirants la possessió prèvia dels coneixements, de la preparació tècnica i de les habilitats específiques de cada àrea d'especialització, la Unitat de Formació del Cos d'Agents Rurals, en col·laboració amb la Unitat de Formació del departament competent en matèria de medi ambient, l'Institut de Seguretat de Catalunya o organisme que el substitueixi, ha d'organitzar, prèviament a la convocatòria del procés de provisió de llocs, el curs específic de formació en l'àrea d'especialització que calgui, que no tindrà un altre valor que el de condició indispensable per poder presentar-se al procés de provisió de llocs.

44.4 Aquest curs específic de formació es pot organitzar i realitzar, coordinadament, amb el curs del procés de selecció dels articles 42.2 i 43.2 d'aquest Reglament, amb un nombre de places diferenciades, d'acord amb les necessitats del servei.

44.5 Per poder canviar d'àrea d'especialització dins de la mateixa categoria, els i les agents rurals han de portar un mínim de cinc anys en llur especialitat.

Article 45

Lliure designació
Per a la provisió per lliure designació de la plaça d'inspector o inspectora en cap, caldrà una antiguitat de dos anys en la categoria d'inspector o inspectora, o de cinc anys en el Cos d'Agents Rurals.

Disposicions Addicionals

Disposició Addicional Primera

Àrea General del Cos d'Agents Rurals
Totes les referències que la normativa vigent efectua a la Unitat Operativa dels i les Agents Rurals s'han d'entendre fetes a l'Àrea General del Cos d'Agents Rurals.

Disposició Addicional Segona

Unitat de Formació en la Subdirecció General d'Agents Rurals

1. Es modifica la redacció de l'article 1.2 del Decret 184/2005, de 30 d'agost, de creació de la Subdirecció General d'Agents Rurals en la Direcció General del Medi Natural, en el sentit d'afegir un nou apartat c:

.c) Unitat de Formació..

2. S'afegeix l'article 3 al Decret 184/2005, de 30 d'agost, de creació de la Subdirecció General d'Agents Rurals en la Direcció General del Medi Natural, amb el redactat següent:

.Article 3

.Unitat de Formació

.Corresponen a la Unitat de Formació, en coordinació amb la Unitat de Formació del Departament i en col·laboració amb els organismes competents en matèria de formació i reciclatge dels funcionaris públics, en especial l'Institut de Seguretat de Catalunya, les funcions següents:

.a) Vetllar per la programació i l'organització de la formació d'accés, bàsica, continuada, específica, especialitzada i de comandament dels i les membres del Cos d'Agents Rurals.

.b) Detectar les necessitats formatives del Cos d'Agents Rurals i innovar els programes formatius per adaptar-los a les necessitats actuals.

.c) Proposar, coordinar, implementar i avaluar el Pla de formació del Cos d'Agents Rurals.

.d) Coordinar el Pla de formació del Cos d'Agents Rurals amb la formació externa, i informar sobre les sol·licituds d'assistència.

.e) Elaborar la memòria de formació del Cos d'Agents Rurals, per integrar-la en la del Departament.

.f) Proposar els criteris de selecció de les persones assistents als cursos de formació.

.g) Qualsevol altra tasca que li encomani els seus superiors relacionada amb el lloc de treball..

Disposició Addicional Tercera

Excepció d'exclusió mèdica
Cal que les convocatòries públiques dels processos selectius del Cos d'Agents Rurals prevegin l'adaptació de les proves per a les persones aspirants que, com a conseqüència de les lesions sofertes en l'exercici de llurs funcions com a agents rurals interins o interines, poguessin resultar-ne excloses per una causa mèdica, quan haguessin superat un període mínim de serveis efectius de sis mesos amb una avaluació positiva i la seva discapacitat els permetés ocupar un lloc de treball adequat de segona activitat, d'acord amb la relació de llocs de treball.

Disposició Addicional Quarta

Discriminació positiva de la dona
El Departament al qual s'adscriu el Cos d'Agents Rurals ha de dur a terme les accions d'informació, orientació, motivació i assessorament o d'altres procediments que facilitin i fomentin la participació de les dones en les convocatòries d'accés a les diverses categories del Cos d'Agents Rurals, i també la formació i la promoció professionals.

Disposicions Transitòries

Disposició Transitòria Primera

Relació de llocs de treball
Les unitats i els llocs de treball que resulten afectats per l'estructura orgànica establerta mitjançant aquest Reglament subsisteixen i són retribuïts amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris, mentre no s'aprovi la relació de llocs de treball adaptada a aquesta nova estructura orgànica, i s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries procedents.

Disposició Transitòria Segona

Equivalències dels llocs de comandament

Els llocs de comandament existents abans de l'entrada en vigor d'aquest Reglament s'assimilen als llocs següents:

a) Cap Forestal de Comarca: cap d'Àrea Bàsica

b) Sotsinspector: cap d'Àrea Regional

c) Inspector: inspector en Cap.

Disposició Transitòria Tercera

Desenvolupament de les funcions especialitzades i les dels grups de suport
Mentre no estiguin desplegades les àrees d'especialització, a fi de garantir el funcionament normal del servei públic, les funcions especialitzades i les dels grups de suport han de ser desenvolupades pels i les agents rurals de la categoria d'agent.

Disposició Transitòria Quarta

Llocs de comandament amb caràcter definitiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició Transitòria Cinquena

Llocs de comandament amb caràcter provisional
Els i les membres del Cos d'Agents Rurals que ocupen un lloc de comandament amb caràcter provisional en la data d'entrada en vigor d'aquest reglament continuen provisionalment en el seu exercici fins a la seva cobertura definitiva.

Disposició Transitòria Sisena

Provisió de càrrecs de comandament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició Transitòria Setena

Reconeixement de les tasques executives especialitzades realitzades
Als i les agents rurals que hagin desenvolupat tasques que, d'acord amb el reglament pel qual s'estableix l'estructura orgànica, funcional i territorial del Cos d'Agents Rurals, i se'n regulen les àrees d'especialització, es puguin considerar executives especialitzades o pròpies dels grups de suport, caldrà reconèixer-los aquesta circumstància com a mèrit als efectes de llur participació en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball.

Disposició Transitòria Vuitena

Permanència mínima a l'especialitat
Fins que no s'hagi completat el desplegament de les àrees d'especialització del Cos d'Agents Rurals, no serà d'aplicació el període mínim de permanència a l'especialitat establert a l'article 44.5 d'aquest Reglament.

Disposició Derogatòria

Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin o contradiguin el que estableix aquest Decret.

Disposicions Finals

Disposició Final Primera

Desplegament i execució d'aquest Reglament
Es faculta el conseller de Medi Ambient i Habitatge per dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per al desplegament i l'execució d'allò que estableix aquest Reglament, i el conseller d'Economia i Finances per realitzar les adaptacions pressupostàries a fi de complir el que s'hi disposa.

Disposició Final Segona

Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.