Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE JUS/370/2009, de 23 de juliol, de regulació de les taules de participació social en l'àmbit penal i penitenciari.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Justícia

  • Núm. del document JUS/0370/2009

  • Data del document 23/07/2009

  • Data de publicació 31/07/2009

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5433

Afectacions
TEXT PUBLICAT

L'article 168.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència executiva de la legislació de l'Estat en matèria penitenciària.

D'acord amb les previsions de l'article 25.2 de la Constitució, en el nostre sistema d'execució penal les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat han d'estar orientades a la reeducació i reinserció social de les persones condemnades i no poden consistir en treballs forçats.

En aquest sentit, l'article 1 de la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, preveu que les institucions penitenciàries tenen com a finalitat primordial la reeducació i la reinserció social de les persones sentenciades a penes i mesures penals privatives de llibertat, així com retenir-les i custodiar-les. I concretament, l'article 69 d'aquest text legal estableix que, amb la finalitat d'obtenir la recuperació social de les persones internes en règims ordinari i obert, es pot sol·licitar la col·laboració i la participació de la ciutadania i d'institucions o associacions públiques o privades que s'ocupin de la resocialització dels reclusos. Aquestes previsions legals han estat desenvolupades, entre d'altres, pels articles 3 i 62 del Reglament penitenciari, aprovat pel Reial decret 190/1996, de 9 de febrer.

En aquesta tasca de reinserció social, l'Administració competent en matèria d'execució penal ha de comptar necessàriament amb el conjunt de la societat per tal d'assolir l'èxit de la missió encomanada, ja que les persones condemnades continuen formant part de la societat i per tant a aquesta correspon també la tasca de reeducar-les i reinserir-les socialment.

A Catalunya, el Departament de Justícia, en l'exercici de les competències que té atribuïdes en matèria d'execució penal, ha tingut una especial inquietud en la millora constant de la intervenció orientada a afavorir la reeducació i la reinserció social de les persones que compleixen penes i mesures penals.

Així mateix, el desplegament d'actuacions dirigides al compliment d'aquestes obligacions i finalitats requereix, d'acord amb les línies estratègiques de la política penitenciària, contingudes a les línies bàsiques d'actuació del Pla director d'equipaments penitenciaris, aprovades pel Govern, potenciar i regular la participació de les entitats col·laboradores i de voluntariat.

En aquest sentit, mitjançant Resolució del conseller de Justícia de 17 de novembre de 2005, es va crear la Taula de Participació Social en l'àmbit penal i Penitenciari com un àmbit de relació entre les entitats col·laboradores i de voluntariat, i la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. Aquest instrument va permetre consolidar, en un primer moment, l'experiència que s'havia iniciat d'una manera més efectiva l'any 2004 en l'àmbit de la col·laboració entre el Departament de Justícia i les entitats col·laboradores i de voluntariat. Es tracta, doncs, d'una experiència valorada positivament i a la qual cal continuar donant impuls.

Posteriorment, el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya, aprovat pel Decret 329/2006, de 5 de setembre, preveu a l'article 8, inserit en el títol dedicat a la col·laboració institucional i de la participació social, l'existència d'òrgans consultius i de col·laboració entre el departament competent en matèria d'execució penal i la ciutadania, per tal d'aconseguir la finalitat resocialitzadora que té encomanada aquest Departament. Malgrat que la Resolució de creació de la Taula de Participació Social és anterior a la promulgació del Decret esmentat, aquesta disposició normativa reconeix l'existència d'aquest àmbit de treball i la tasca que desenvolupa. En aquest sentit, aquest precepte preveu que per ordre del conseller o consellera de Justícia es determinarà la composició i les funcions de la Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari i d'acord amb la disposició transitòria cinquena del Decret 329/2006 esmentat, la Taula de Participació Social continuarà desenvolupament les seves funcions mentre no es dicti l'ordre de la persona titular del Departament de Justícia que en reguli la composició i funcions.

D'altra banda, l'apartat 3 de l'article 8 del Reglament esmentat estableix que es podrà impulsar la creació d'òrgans de participació de segon nivell, tant en l'àmbit d'actuació del centre directiu com en els diversos equipaments i recursos d'execució penal, que aplegaran en un mateix espai de treball representants del departament competent en matèria d'execució penal i els de les entitats col·laboradores i de voluntariat que actuïn en el mateix sector. D'acord amb aquest precepte, la creació i funcionament intern d'aquests òrgans de participació s'han d'establir mitjançant l'instrument jurídic que correspongui.

Atesa la necessitat de creació de les taules de participació social de segon nivell, resulta oportuna l'aprovació d'una ordre mitjançant la qual es reguli, en una única i nova disposició, tant la Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari, com les diferents taules de participació social de segon nivell. Aquesta ordre ha de deixar sense efecte la Resolució de 17 de novembre de 2005, de creació de la Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari.

Per tot això, i d'acord amb el que preveuen l'article 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya; l'article 39.3, de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i la disposició final única de l'esmentat Decret 329/2006, de 5 de setembre,

Ordeno:

Capítol I

Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari

Article 1

Naturalesa

1. La Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari actua com a òrgan consultiu i de relació entre el departament competent en matèria d'execució penal i les entitats col·laboradores i de voluntariat que treballen en els processos de reinserció social a Catalunya, amb la finalitat de coordinar la participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania.

2. La Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari s'adscriu a la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i es regeix per les normes pròpies que pugui dictar i, supletòriament, per la normativa reguladora de l'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en matèria d'òrgans col·legiats.

Article 2

Funcions

La Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari, que es constitueix en Comissió Permanent, té les funcions següents:

a) Aportar informació i obrir processos de participació amb la representació de la part social de la Taula en tots aquells aspectes estratègics de la política penitenciària que siguin rellevants per a la seva actuació.

b) Proposar, avaluar el funcionament i fer propostes de millora de les línies generals, dels circuits i dels canals de comunicació que han d'enquadrar la relació de col·laboració entre ambdues parts.

c) Proposar estratègies conjuntes per facilitar la difusió de la dimensió social i rehabilitadora de la política penitenciària.

d) Qualsevol altra funció que tingui relació amb les anteriors que el Plenari, sota la presidència del secretari o la secretària de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, pugui acordar.

Article 3

Composició

La Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari està integrada per les persones membres següents:

1. Presidència: el secretari o la secretària de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, o la persona en qui delegui.

2. Vocalies:

2.1 Són vocals en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:

En representació del departament competent en matèria d'execució penal:

a) El director o la directora general de Recursos i Règim Penitenciari.

b) El subdirector o la subdirectora general de Reparació i Execució Penal a la Comunitat.

c) El subdirector o la subdirectora general de Programes de Rehabilitació i Sanitat.

d) El cap o la cap del Servei de Rehabilitació.

En representació del departament competent en matèria d'acció comunitària: El director o la directora general d'Acció Comunitària, o la persona en qui delegui.

2.2 Són vocals en representació de la part social: sis membres de les entitats col·laboradores i tres membres de les de voluntariat.

3. Secretaria: el cap o la cap del Servei de Medi Obert i Serveis Socials de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat.

4. La Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari pot convidar a participar en les seves reunions, amb veu i sense vot, aquelles persones que es consideri oportú per raó dels temes que s'han de tractar.

Article 4

Funcionament

1. La Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari funciona en plenari i en comissió permanent.

2. La Comissió Permanent de la Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari té la composició que estableix l'article 3, i es reuneix en sessions ordinàries un cop cada trimestre, i en sessions extraordinàries a instància de la presidència o a petició d'un quaranta per cent de les seves persones membres.

3. Un cop l'any, com a mínim, s'ha de celebrar un Plenari d'entitats col·laboradores i de voluntariat que porten a terme activitats orientades a la reinserció social de manera conjunta amb el departament competent en matèria d'execució penal. La persona que ocupi la secretaria de la Comissió Permanent ho serà també d'aquest Plenari d'entitats.

4. Corresponen al Plenari d'entitats col·laboradores i de voluntariat les funcions següents:

a) Renovar la part social de la Taula de Participació Social, d'acord amb el que preeu la normativa interna de funcionament.

b) Aprovar qualsevol modificació de la normativa interna de funcionament de l'òrgan.

5. La Taula de Participació Social pot constituir comissions o grups de treball, l'objectiu i la determinació dels quals s'establirà mitjançant acord de la Comissió Permanent.

Capítol II

Taules de participació social de segon nivell en l'àmbit penal i penitenciari

Article 5

Creació i naturalesa

Es creen les taules de participació social de segon nivell en l'àmbit penal i penitenciari com a òrgans de consulta i de relació entre les entitats col·laboradores i de voluntariat i la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, amb la finalitat d'afavorir els processos de reinserció social a Catalunya, i que actuen en cadascun dels municipis on s'ubiquin els centres penitenciaris i els centres oberts.

Article 6

Funcions

Les taules de participació social de segon nivell en l'àmbit penal i penitenciari tenen les funcions següents:

a) Potenciar el reconeixement mutu i la participació de les parts implicades i obrir processos de participació amb altres recursos de la comunitat.

b) Proposar, avaluar el funcionament i fer propostes de millora de les línies generals dels circuits i dels canals de comunicació que han d'enquadrar la relació de col·laboració entre totes les parts.

c) Conèixer les necessitats de la població penitenciària així com proposar accions per a la millora de l'atenció als col·lectius d'especial atenció.

d) Proposar estratègies conjuntes per facilitar la difusió de la dimensió social i rehabilitadora de la política penitenciària amb la finalitat d'afavorir la implicació ciutadana en processos de reinserció.

e) Qualsevol altra funció que tingui relació amb les anteriors que la Comissió Permanent de la Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari pugui acordar.

Article 7

Composició

1. Les taules de participació social de segon nivell en l'àmbit penal i penitenciari tenen la composició següent:

1.1 Les taules de participació social de segon nivell dels establiments ordinaris estan integrades per les persones membres següents:

a) Presidència: El director o la directora de l'establiment.

b) Vocalies:

Són vocals en representació del departament competent en matèria d'execució penal:

1) El gerent o la gerent de l'establiment.

2) El subdirector o la subdirectora de tractament de l'establiment.

3) El subdirector o la subdirectora d'Interior de l'establiment.

4) El coordinador o la coordinadora d'equip multidisciplinari o, si s'escau, el cap o la cap de programes d'atenció especialitzada.

5) El cap o la cap de programes de Treball Social.

Són vocals en representació de la part social: fins a quatre membres de les entitats col·laboradores i de voluntariat que intervinguin en l'establiment.

També és vocal l'alcalde o alcaldessa del municipi on s'ubiqui l'establiment penitenciari, o la persona que designi com a representant del municipi. En el cas de municipis que comptin amb més d'un districte, és vocal el regidor o la regidora de districte on radiqui l'establiment penitenciari, o la persona que designi.

c) Secretaria: el professional o la professional al servei del departament competent en matèria d'execució penal que es designi com a referent de les entitats de voluntariat al centre penitenciari corresponent.

1.2 Les taules de participació social de segon nivell dels centres oberts i d'execució penal a la comunitat estan integrades per les persones membres següents:

a) Presidència: a la demarcació territorial de Barcelona, és president o presidenta el cap o la cap del Servei de Suport a l'Execució Penal de la Gerència Territorial de Barcelona Ciutat. A les demarcacions territorials de Girona, Lleida i Tarragona, és president o presidenta el director o la directora del centre obert corresponent.

b) Vocalies:

Són vocals en representació del departament competent en matèria d'execució penal:

1) El director o la directora del centre obert corresponent, en el cas de la demarcació territorial de Barcelona.

2) Els caps o les caps de secció de Serveis Socials en l'Àmbit Penal, en representació dels serveis territorials, en els casos de les demarcacions territorials de Girona i Lleida.

3) El cap o la cap de secció de Serveis Socials en l'Àmbit Penal, en representació dels serveis territorials a Tarragona i el cap o la cap de secció de Suport a l'Execució Penal, en representació dels serveis territorials a les Terres de l'Ebre, en el cas de la demarcació territorial de Tarragona.

4) El cap o la cap de programes de treball social del centre obert que correspongui.

5) Una persona membre de la Junta de Tractament del centre obert corresponent.

Són vocals en representació de la part social: fins a quatre representants de les entitats col·laboradores i de voluntariat que intervinguin en qualsevol dels centres oberts i/o col·laborin amb els serveis socials d'execució penal en l'àmbit de la llibertat condicional.

També és vocal la persona que ocupi la regidoria de serveis socials i/o participació ciutadana de l'ajuntament del municipi on s'ubiqui el centre obert, o la persona que aquesta designi com a representant del municipi.

c) Secretaria: un jurista o una jurista que s'ha d'escollir entre les persones destinades als centres oberts de la demarcació territorial que correspongui.

2. Les taules de participació social de segon nivell en l'àmbit penal i penitenciari podran convidar a participar en les seves reunions, amb veu però sense vot, a aquelles persones que es consideri oportú per raó dels temes que s'han de tractar.

Article 8

Funcionament

Les taules de participació social de segon nivell en l'àmbit penal i penitenciari es reuneixen, com a mínim, un cop al trimestre, i excepcionalment, quan sigui necessari, a petició del president o presidenta per iniciativa pròpia o a proposta d'una tercera part de les seves persones membres.

Article 9

Durada del mandat i sistema d'elecció

1. Les persones membres dels equips directius del departament competent en matèria d'execució penal, els representants municipals i el coordinador o la coordinadora de l'equip multidisciplinari, ho són en funció del càrrec que ocupen, i la durada del mandat es correspon amb el de l'ocupació d'aquest càrrec.

2. La direcció de l'establiment corresponent ha de designar el cap o la cap de programes d'atenció especialitzada, per un període de dos anys, d'entre els diversos existents a l'establiment.

3. El cap o la cap de programes de treball social és la persona que ocupa aquest lloc de treball, en el cas dels establiments ordinaris. En el cas dels centres oberts de la demarcació territorial de Barcelona, aquesta persona és escollida pel cap o la cap del Servei de Suport d'Execució Penal de la Gerència Territorial de Barcelona Ciutat, de manera rotativa entre els centres oberts existents a la demarcació; a les demarcacions territorials de Girona, Lleida i Tarragona, és la persona que ocupi el lloc de treball esmentat en cadascun del centres oberts corresponents. En tots els casos, la durada del mandat d'aquesta persona membre és de dos anys.

4. La persona membre de la Junta de Tractament prevista a l'article 7.1.2.b), punt 5, és designada anualment pel director o la directora del centre obert corresponent.

5. La persona jurista prevista a l'article 7.1.2.c), és designada anualment pel president o la presidenta de la Taula de Participació Social de segon nivell dels centres oberts i d'execució penal a la comunitat que correspongui, escollida entre les destinades als centres oberts del territori.

6. Les persones representants de les entitats col·laboradores i de voluntariat són elegides entre totes les entitats que intervenen en els centres penitenciaris de Catalunya, escollides de manera rotatòria entre elles, d'acord amb el que determini la normativa electoral que s'aprovi un cop constituïdes cadascuna de les corresponents taules de participació social de segon nivell, per a un període de fins a tres anys.

7. El mandat de les persones representants de les entitats col·laboradores i de les de voluntariat s'ha d'entendre prorrogat, en tot cas, pel temps que transcorri entre la finalització del període del mandat i el de la designació efectiva de les noves persones representants.

Disposicions addicionals

Primera

La condició de persona membre de la Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari i de les taules de participació social de segon nivell en l'àmbit penal i penitenciari no és retribuïda ni genera dret a cap mena d'indemnització.

Segona

Per al seu funcionament, la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil ha de facilitar a la part social de la Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari i de les taules de participació social de segon nivell mitjans materials suficients, d'acord amb la disponibilitat pressupostària de cada moment.

Tercera

Les taules de participació social de segon nivell en l'àmbit penal i penitenciari s'han de constituir en un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre.

Disposicions transitòries

Primera

Mentre no es completi en les demarcacions territorials de Tarragona i Girona el desplegament dels equipaments penitenciaris, no es desenvoluparà en aquests àmbits territorials la Taula de Participació Social de segon nivell en l'àmbit penal i penitenciari corresponent als centres oberts. Fins aleshores, les taules de participació social de segon nivell dels centres ordinaris ubicats a les demarcacions esmentades (Centre Penitenciari de Tarragona, Centre Penitenciari de Girona i Centre Penitenciari de Figueres) assumiran les qüestions de règim obert i serveis socials.

Segona

En aquells centres o establiments que a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, d'acord amb la cobertura de llocs de treball que disposi, no puguin assolir la composició de la Taula de Participació Social o de les taules de participació social de segon nivell, hauran d'adaptar-ne la composició als llocs de treball que hi hagi. En aquells centres o establiments que no disposin de gerent, serà la persona que ocupi el lloc d'administrador o administradora qui formarà part de la Taula de Participació Social de segon nivell.

Tercera

Mentre no es completi l'organització dels serveis territorials del Departament de Justícia, d'acord amb les previsions del Decret 149/2007, de 10 de juliol, de reestructuració de l'organització territorial del Departament de Justícia, la constitució, organització i funcionament de les taules de participació social de segon nivell en l'àmbit penal i penitenciari corresponents als serveis territorials de Catalunya Central i l'Alt Pirineu i Aran s'adaptaran als recursos que en cada moment es determini.

Disposició derogatòria

Aquesta Ordre deixa sense efecte la Resolució de 17 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, de creació de la Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de juliol de 2009

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera de Justícia

(09.202.130)