Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document 004/2009

  • Data del document 13/01/2009

  • Data de publicació 15/01/2009

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5297

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

PREÀMBUL

L'article 131.3.c) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi corresponents, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, les administracions educatives competents han d'establir el currículum dels diferents ensenyaments que s'hi regulen, dels quals el Govern de l'Estat ha de fixar prèviament els aspectes bàsics.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, regula, en els seus articles 59, 60, 61 i 62, els ensenyaments d'idiomes, i estableix, a l'article 3.6, que aquests ensenyaments tindran la consideració d'ensenyaments de règim especial. Així mateix determina, a l'article 59.1, que els ensenyaments d'idiomes tenen per objecte capacitar l'alumnat per a l'ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu, i els organitza en tres nivells: bàsic, intermedi i avançat. Així mateix, disposa que els ensenyaments del nivell bàsic tindran les característiques i l'organització que les administracions educatives determinin.

Els ensenyaments d'idiomes de règim especial s'ofereixen en la modalitat presencial i també es poden oferir en la modalitat no presencial, així com en altres modalitats d'ensenyament-aprenentatge d'idiomes que fomentin l'ús i aprofitament de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

El Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, determina les exigències mínimes del nivell bàsic, a efectes de certificació, i fixa els ensenyaments mínims que hauran de formar part dels currículums que les administracions educatives estableixin per als nivells intermedi i avançat dels idiomes que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes. En aquest Reial decret també s'estableixen els efectes dels certificats acreditatius de la superació dels nivells bàsic, intermedi i avançat d'aquests ensenyaments, així com els requisits mínims de la documentació acadèmica necessària per garantir la mobilitat de l'alumnat.

El nou currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial recull els aspectes bàsics que estableix el Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, el qual s'implanta en el nivell bàsic i intermedi el curs acadèmic 2007-2008 i en el nivell avançat el curs acadèmic 2008-2009 i substitueix l'ordenació curricular del primer nivell dels ensenyaments d'idiomes del Decret 312/1997, de 9 de desembre.

L'aprenentatge d'idiomes dintre dels plans d'estudi reglats o no reglats és una pràctica estesa al nostre país, fomentada per institucions públiques i privades. El Govern de la Generalitat, i concretament el Departament d'Educació, té la voluntat de millorar el coneixement d'idiomes per tal de construir un país plurilingüe. Els referents de les accions de govern en aquest camp .tant pel que fa a la formació contínua d'aprenents adults com a la formació inicial i permanent dels docents. s'han d'inscriure en el marc de les polítiques del Consell d'Europa, i els nivells de competència a assolir es defineixen d'acord amb els nivells fixats en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües tal i com es concreten en els ensenyaments d'idiomes que s'estableixen en aquest Decret.

Aquest Decret s'ha tramitat d'acord amb el que disposa l'article 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, i amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Educació i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

CAPÍTOL I

Disposicions de caràcter general

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

Aquest Decret té per objecte establir l'ordenació general i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial, els quals s'organitzen en tres nivells, bàsic, intermedi i avançat, que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes.

Article 2

Finalitat

2.1 La finalitat d'aquests ensenyaments d'idiomes és la capacitació de l'alumnat per al seu ús adequat, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu.

2.2 Aquests ensenyaments estan destinats al foment del plurilingüisme en la societat catalana, prioritzant les necessitats dels ciutadans i de les ciutadanes, en la seva vida adulta, tant pel que fa a l'adquisició o perfeccionament del coneixement d'idiomes com a la certificació dels seus nivells de competència en l'ús d'aquests idiomes.

Article 3

Llengua vehicular i llengua de referència

En l'ensenyament d'idiomes de règim especial la llengua vehicular i d'aprenentatge és la llengua objecte d'estudi i s'utilitza normalment el català com a llengua de referència.

CAPÍTOL II

Currículum

Article 4

Estructura

4.1 L'estructura general i la durada del currículum s'estableix a l'annex I.

4.2 En els annexos II, III i IV, s'estableixen els currículums dels ensenyaments d'idiomes que especifiquen, per a cadascun dels tres nivells, bàsic, intermedi i avançat, els objectius generals, els objectius per destreses, i els continguts corresponents dels diferents idiomes que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes. Els objectius per destreses serviran de referència per a l'avaluació.

4.3 Els nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes tenen com a referència les competències pròpies dels nivells A-2, B-1 i B-2, respectivament, del Consell d'Europa, segons es defineixen aquests nivells en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Article 5

Desplegament

5.1 D'acord amb les directrius del Departament d'Educació, i dins el marc del seu projecte educatiu, les escoles oficials d'idiomes han d'establir els criteris generals per a l'elaboració de les programacions didàctiques, que han de complementar i desplegar els currículums establerts per a aquells idiomes que imparteixin.

Els departaments corresponents de les escoles oficials d'idiomes han d'elaborar les programacions didàctiques, que s'han d'aprovar pel claustre de professorat i de les quals cal informar-ne al consell escolar.

5.2 Les programacions didàctiques han d'incloure, curs per curs, i per a cada idioma, els objectius i els continguts, les orientacions metodològiques i per a l'avaluació, les assignacions i distribucions horàries, els criteris per al seguiment i l'orientació de l'alumnat, així com les adaptacions per a l'alumnat amb necessitats educatives especials.

5.3 Les escoles oficials d'idiomes han d'informar l'alumnat de les programacions didàctiques i, en particular, dels objectius, els continguts i els criteris per a l'avaluació.

CAPÍTOL III

Ordenació acadèmica

Article 6

Accés als ensenyaments d'idiomes

6.1 Per accedir als ensenyaments d'idiomes és requisit tenir setze anys complerts en l'any natural en què es comencin els estudis. També poden accedir-hi els i les majors de catorze anys per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del que estan cursant en l'educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.

6.2 El títol de batxiller habilita per accedir directament als ensenyaments de nivell intermedi de l'idioma cursat com a primera llengua estrangera en el batxillerat.

6.3 L'alumnat que acrediti el domini de competències suficients en un idioma pot incorporar-se a qualsevol curs dels nivells bàsic, intermedi o avançat, de conformitat amb els procediments que estableixi el Departament d'Educació. No obstant això, la ubicació directa de l'alumnat en un curs determinat a través d'aquests procediments no suposa el reconeixement acadèmic d'haver superat els cursos anteriors, ni l'obtenció dels certificats de nivell corresponents.

Article 7

Cursos i modalitats

7.1 Els cursos han de ser d'un mínim de 130 hores lectives.

7.2 El Departament d’Ensenyament pot organitzar la modalitat presencial bé per cursos, bé de forma flexible, en dos blocs per curs. També pot organitzar la modalitat presencial amb horaris diversos.

7.3 El Departament d'Educació pot establir la modalitat no presencial, en la qual pot flexibilitzar la durada i l'organització horària dels cursos sense perjudici del que s'estableix per a la organització dels diferents nivells.

Altres versions d'aquest precepte

CAPÍTOL IV

Nivell bàsic

Article 8

Organització i finalitat

S'ha d'organitzar en dos cursos i té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per a l'ús de l'idioma de manera suficient, receptivament i productivament, tant en la forma parlada com escrita, com també per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i de necessitat immediata que requereixin comprendre i produir textos breus, en llengua estàndard, que tractin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

L'assoliment d'aquesta finalitat comporta la consecució dels objectius, generals i per destreses, fixats per a aquest nivell i inclosos a l'annex II.

Article 9

Certificació del nivell bàsic

9.1 L'alumnat que superi amb avaluació positiva el segon curs de nivell bàsic obté la certificació acreditativa corresponent.

9.2 L'escola oficial d'idiomes que correspongui ha d'expedir els certificats del nivell bàsic. La qualificació global d'aquest certificat és d'apte/apta.

9.3 El certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic permet el pas al nivell intermedi de l'idioma corresponent.

CAPÍTOL V

Nivell intermedi

Article 10

Organització i finalitat

10.1 El nivell intermedi té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per a l'ús de l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant de forma parlada com escrita, així com per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que tractin sobre temes generals, quotidians i en els quals es té un interès personal.

L'assoliment d'aquesta finalitat comporta la consecució dels objectius, generals i per destreses, fixats per a aquest nivell i inclosos a l'annex III.

10.2 El nivell intermedi s'organitza en un curs per a tots els idiomes, excepte per a àrab, coreà, grec, japonès, rus i xinès, que s'organitzarà en dos cursos.

Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Certificació del nivell intermedi

11.1 L'escola oficial d'idiomes que correspongui ha d'expedir el certificat de nivell intermedi. Per a l'obtenció d'aquest certificat és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell, en els termes que estableix l'article 16.

11.2 La qualificació global del certificat de nivell intermedi és d'apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses.

11.3 El certificat acreditatiu d'haver superat el nivell intermedi permet el pas al primer curs del nivell avançat de l'idioma corresponent.

CAPÍTOL VI

Nivell avançat

Article 12

Organització i finalitat

12.1 L'ensenyament d'idiomes en el nivell avançat té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per a l'ús de l'idioma de forma fluida i amb eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits conceptualment i lingüísticament complexes, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no gaire idiomàtic i que tractin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.

L'assoliment d'aquesta finalitat comporta la consecució dels objectius, generals i per destreses, fixats per a aquest nivell i inclosos a l'annex IV.

12.2 El nivell avançat s'organitzarà en dos cursos per a tots els idiomes, excepte per a àrab, japonès i xinès, que podran organitzar-se en tres cursos.

Article 13

Certificació del nivell avançat

13.1 El Departament d'Educació, a proposta de l'escola oficial d'idiomes corresponent, ha d'expedir el certificat de nivell avançat. Per a l'obtenció d'aquest certificat és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell, en els termes que estableix l'article 16.

13.2 La qualificació global del certificat de nivell avançat serà d'apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses.

Capítol VII

Avaluació, permanència, proves de certificació i mobilitat

Article 14

Avaluació i pas de curs

14.1 L'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat té com a referència les competències pròpies dels nivells d'ensenyament establertes, així com els objectius generals i per destreses, comuns a tots els idiomes, fixats en el currículum per a cada nivell, i concretats, per cursos, en les respectives programacions didàctiques.

14.2 S'entén com a avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat el seguiment sistemàtic, continu i global de tot el procés.

14.3 S'ha d'informar periòdicament l'alumnat sobre els resultats obtinguts en el procés de valoració del seu rendiment acadèmic.

14.4 Al final de cada curs, la qualificació global de l'alumnat serà d'apte/apta, seguida de la puntuació numèrica en el cas dels ensenyaments de nivell intermedi i avançat, o de no apte/no apta.

14.5 L'alumnat que hagi obtingut una avaluació positiva al final d'un curs pot passar al curs següent del mateix nivell.

Article 15

Permanència

En els nivells bàsic, intermedi i avançat, l'alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per a l'idioma corresponent.

Article 16

Proves de certificació

16.1 Les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat a què es refereixen els articles 11 i 13 són comunes a tot Catalunya, i la seva organització i continguts els regula el Departament d'Educació, el qual ha de dur a terme almenys una convocatòria anual de tots els idiomes que s'imparteixen.

16.2 Les proves han de mesurar el nivell de competència dels candidats i de les candidates en el domini i ús de l'idioma.

16.3 Les proves s'han d'elaborar, administrar i avaluar segons uns estàndards que en garanteixin la validesa, fiabilitat, viabilitat, equitat, transparència i impacte positiu, així com el dret de l'alumnat a ser avaluat amb objectivitat i efectivitat.

16.4 El disseny, l'administració i l'avaluació de les proves per a l'obtenció dels certificats per part de l'alumnat amb discapacitat s'han de basar en els principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i compensació de desavantatges. Els procediments d'avaluació han de contenir les mesures que resultin necessàries per a la seva adaptació a les necessitats especials d'aquest alumnat.

16.5 La inscripció a les proves de certificació dels nivells intermedi i avançat es pot efectuar en règim lliure.

Per formalitzar la matrícula lliure cal acreditar la superació del segon curs de l'educació secundària obligatòria o nivell equivalent, i ser major de catorze anys.

No es pot simultaniejar la condició d'alumnat en règim d'ensenyament oficial i la condició d'alumnat lliure en el mateix idioma.

16.6 La superació de cada una de les destreses de què es componen les proves dels nivells intermedi i avançat, separadament, pot ser objecte de certificació parcial.

Article 17

Característiques i efectes dels certificats

17.1 Els certificats han d'incloure, com a mínim, les dades següents: òrgan que l'expedeix, dades de l'alumne o alumna (nom i cognoms, DNI o NIE, o en el seu defecte, número de passaport, data i lloc de naixement), idioma i nivell, indicació del nivell del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, data d'expedició, signatura i segell.

17.2 El Departament d'Educació ha de determinar la valoració dels certificats establerts en aquest Decret en els processos de reconeixement de mèrits que gestioni.

17.3 Les persones titulars dels certificats establerts en aquest Decret se'ls pot eximir de les proves de competència en idiomes que estableixin les administracions públiques o altres organismes i que corresponguin als nivells de competència consignats.

Article 18

Mobilitat de l'alumnat

L'alumnat que es traslladi a un altre centre sense haver acabat el curs acadèmic haurà d'aportar una certificació acadèmica expedida pel centre d'origen, el qual remetrà al centre de destí, a petició d'aquest, l'expedient acadèmic de l'alumne. La matriculació es podrà formalitzar a partir de la recepció de l'expedient acadèmic per part del centre de destí juntament amb la comunicació de trasllat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Cursos d'actualització i especialització

Les escoles oficials d'idiomes podran, d'acord amb el que determini el Departament d'Educació, organitzar i impartir cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes.

Aquests cursos podran tenir com a referència tant els nivells bàsic, intermedi i avançat, com els nivells C-1 i C-2 del Consell d'Europa, segons es defineixen en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Segona

Trasllat de l'expedient acadèmic

El Departament d'Educació ha de regular les condicions i el procediment de trasllat de l'expedient acadèmic.

Tercera

Equivalència d'estudis

El règim d'equivalències entre els ensenyaments regulats pel Reial decret 967/1988, de 2 de setembre, sobre ordenació dels ensenyaments corresponents al primer nivell dels ensenyaments especialitzats d'idiomes, i els ensenyaments als quals es refereix aquest Decret és el que especifica l'annex III del Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre.

Quarta

Accessibilitat

Els currículums que s'estableixen en aquest Decret es poden impartir en centres públics delegats que, a l'efecte d'aquests ensenyaments, depenen de les escoles oficials d'idiomes, en els termes que estableixi el Departament d'Educació.

Cinquena

Els ensenyaments oficials d’idiomes en la modalitat no presencial es poden impartir a l’Institut Obert de Catalunya, i, a aquest efecte, té la consideració d’Escola Oficial d’Idiomes.
Altres versions d'aquest precepte

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogat el Decret 312/1997, de 9 de desembre, pel qual s'estableix l'ordenació curricular del primer nivell dels ensenyaments d'idiomes.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Correspon al Departament d'Educació la regulació i l'establiment dels models oficials d'expedient acadèmic i de les actes de qualificació que han de ser utilitzats en l'avaluació per als ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ANNEXOS

Vegeu l'annex al document PDF
Vegeu l'afegit a l'annex al document PDF
Altres versions d'aquest precepte
Amunt