Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Governació i Administracions Públiques

 • Núm. del document 138/2008

 • Data del document 08/07/2008

 • Data de publicació 10/07/2008

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 5170

  • Capítol II

   Comissions de servei fora de la localitat amb dret a indemnització
   Secció 1a - Secció 4a

   • Secció 1a

    Normes generals
    Article 3 - Article 7

    • Article 3

     Definició de les comissions de servei amb dret a indemnització

    • Article 4

     Designació de les comissions de servei

    • Article 5

     Durada de les comissions de servei

    • Article 6

     Comissions de servei amb la consideració de residència eventual

    • Article 7

     Comissions de servei derivades de l'assistència a cursos amb la consideració de residència eventual

   • Secció 2a

    Classes d'indemnitzacions
    Article 8

   • Secció 3a

    Quantia de les indemnitzacions
    Article 9 - Article 15

    • Article 9

     Dietes d'allotjament i manutenció

    • Article 10

     Autoritzacions excepcionals

    • Article 11

     Criteris per a l'acreditació i el càlcul de les dietes

    • Article 12

     Contractes amb empreses dels serveis d'allotjament i viatges

    • Article 13

     Quantia de la indemnització per residència eventual

    • Article 14

     Indemnitzacions per despeses de viatge

    • Article 15

     Utilització de vehicles particulars i altres mitjans especials de transport

   • Secció 4a

    Bestretes i justificacions
    Article 16

    • Article 16

     Bestretes i justificació de la indemnització

  • Capítol III

   Comissions de servei dins la localitat amb dret a indemnització
   Article 17 - Article 18

   • Article 17

    Regulació general

   • Article 18

    Pagament de les indemnitzacions per desplaçaments dins la mateixa localitat per raó del servei

  • Capítol IV

   Trasllats de residència
   Article 19 - Article 21

   • Article 19

    Trasllats de residència amb dret a indemnització

   • Article 20

    Indemnitzacions per trasllats de residència

   • Article 21

    Trasllats de residència amb familiars

  • Capítol V

   Assistències
   Article 22 - Article 26

   • Article 22

    Normes generals sobre assistències

   • Article 23

    Autorització de les assistències per la participació en tribunals de selecció o en la pràctica de proves d'aptitud

   • Article 24

    Quantia de les assistències per la participació en tribunals de selecció o en la pràctica de proves d'aptitud

   • Article 25

    Regulació de les assistències per la participació en tribunals de selecció o en la pràctica de proves d'aptitud

   • Article 26

    Assistències per a la col·laboració en activitats de formació i perfeccionament, i col·laboració en publicacions

  • Disposició transitòria

   Adequació de les assistències per la participació en tribunals de selecció o en la pràctica de proves d'aptitud

  • Disposicions finals

   Disposició final 1 - Annex 5

   • Disposició final 1

    Presentació de la liquidació de les dietes i assistències amb mitjans telemàtics

   • Disposició final 2

    Regulació de la justificació de les indemnitzacions

   • Disposició final 3

    Crèdits pressupostaris on s'han d'imputar les indemnitzacions

   • Disposició final 4

    Crèdits per a les despeses que es puguin originar en oposicions i concursos

   • Disposició final 5

    Revisió de l'import de les indemnitzacions

   • Disposició final 6

    Supletorietat

   • Disposició final 7

    Entrada en vigor

   • Annex 1

    Quanties de les dietes en territori espanyol

   • Annex 2

    Quanties de les dietes en territori estranger

   • Annex 3

    Quanties d'indemnitzacions per raó de serveis mitjançant l'ús de vehicles particulars o altres mitjans de transport

   • Annex 4

    Quantia d'assistències a tribunals o òrgans de selecció i quanties màximes d'assistència a la pràctica de proves d'aptitud per a l'exercici de professions o per a la realització d'activitats

   • Annex 5

    Categories i quanties del personal col·laborador en els tribunals

10/08/2008 -
TEXT PUBLICAT

Aquest Decret regula la determinació, l'acreditació i el pagament de les diferents indemnitzacions per raó del servei a la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta nova regulació s'ha tractat de donar resposta actualitzada a les noves necessitats generades d'ençà de l'aprovació de la normativa vigent en aquesta matèria fins al moment present, és a dir, el Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya.

També ha estat necessari millorar tècnicament la normativa reguladora esmentada per tal de donar una resposta més correcta a les diferents incidències generades en la interpretació de la norma vigent, tot recollint conceptes indemnitzables no previstos amb anterioritat i tractant d'afavorir, per raons d'economia procedimental, l'eficiència i l'eficàcia en la gestió i tramitació administrativa. En aquest ordre de coses, es pretén corregir les disfuncionalitats que la pràctica havia posat de manifest en el si dels diferents centres gestors de l'Administració de la Generalitat i adaptar-se a les noves realitats amb la incorporació de les noves tecnologies a l'Administració de la Generalitat.

Igualment, amb la nova regulació es pretén complir les previsions que en matèria de dietes i quilometratge recull el III Acord general de condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per tot això, de conformitat amb el que estableixen els articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i Administracions Públiques i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Principis generals i àmbit d'aplicació

Article 1

Principis generals

Són objecte d'indemnització, d'acord amb les condicions i els límits que estableix aquest Decret, els supòsits següents:

a) Les comissions de servei fora de la localitat del lloc de treball habitual amb dret a indemnització que preveu el capítol II d'aquest Decret.

b) Les comissions de servei dins la localitat del lloc de treball habitual amb dret a indemnització que preveu el capítol III.

c) Els trasllats de residència que preveu el capítol IV.

d) Les assistències que preveu el capítol V que s'acreditin per:

d.1) La participació en tribunals d'oposicions i concursos encarregats de la selecció de personal, o en la pràctica de proves d'aptitud que s'hagin de superar per a l'exercici de professions o per a la realització d'activitats.

d.2) La col·laboració amb caràcter no permanent ni habitual en cursos i altres activitats de formació i perfeccionament del personal organitzades per l'Administració de la Generalitat, així com per la col·laboració en publicacions i altres mitjans de difusió d'informació de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Àmbit d'aplicació

2.1 Aquest Decret és d'aplicació al personal que presta serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, integrat en els seus departaments, entitats autònomes de caràcter administratiu, comercial i financer, entitats de dret públic sotmeses al dret privat i entitats gestores de la Seguretat Social.

2.2 S'entén inclòs en l'àmbit que determina l'apartat anterior tot el personal, amb independència de la naturalesa jurídica de la seva relació de treball, excepte el personal laboral i els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el personal que ocupi llocs assimilats als anteriors.

2.3 No són d'aplicació les prescripcions d'aquest Decret als professionals o particulars que, vinculats amb la Generalitat mitjançant una relació contractual derivada de la legislació en matèria de contractes del sector públic, o per altres relacions de caràcter administratiu, prestin serveis que puguin donar lloc a indemnitzacions o compensacions.

Capítol II

Comissions de servei fora de la localitat amb dret a indemnització

Secció 1a

Normes generals

Article 3

Definició de les comissions de servei amb dret a indemnització

3.1 Són comissions de servei amb dret a indemnització:

a) Les comeses especials de caràcter circumstancial que s'ordenen al personal comprès dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret, i que s'han d'exercir fora de la localitat del lloc de treball habitual.

b) L'assistència a cursos de capacitació, especialització, ampliació d'estudis i de perfeccionament que es realitzin fora de la localitat del lloc de treball habitual, sempre que estiguin vinculats a les funcions pròpies d'aquest.

3.2 Les funcions desenvolupades en l'exercici dels llocs de treball que són retribuïdes amb caràcter ordinari dins d'algun dels conceptes retributius no donen lloc a indemnització.

Article 4

Designació de les comissions de servei

4.1 El/la secretari/ària general de cada departament, o l'òrgan directiu de les entitats a què es refereix l'article 2 d'aquest Decret, són els òrgans competents per designar les comissions de serveis amb dret a indemnització. Qualsevol òrgan o autoritat ha de proposar la designació i l'abonament de les indemnitzacions a l'òrgan competent en què resti adscrita orgànicament la persona.

4.2 En les ordres de la comissió de servei, hi ha de constar la comesa a realitzar i si és amb dret a indemnització o, si escau, si té la consideració de residència eventual. Igualment, ha de determinar el lloc de destinació, el dia i l'hora en què s'inicia i la previsió del dia i l'hora del retorn. En qualsevol cas, les comissions de servei s'inicien i finalitzen des del lloc de treball habitual.

4.3 Per raó d'economia procedimental, l'òrgan competent pot fer la designació de les comissions de servei amb dret a indemnització en el mateix moment de l'aprovació i conformitat de la liquidació de les indemnitzacions corresponents.

Article 5

Durada de les comissions de servei

5.1 Les comissions de servei amb dret a indemnització, llevat de casos excepcionals, no poden tenir una durada superior a un mes, o a tres mesos si s'han de dur a terme en territori estranger.

5.2 L'òrgan competent pot autoritzar la concessió d'una pròrroga pel temps estrictament indispensable, quan el termini que estableix l'apartat anterior esdevingui insuficient per al compliment total del servei.

Article 6

Comissions de servei amb la consideració de residència eventual

6.1 Tenen la consideració de residència eventual les comissions de servei amb durada superior a la que estableix l'article anterior, computada des del començament de la comissió de serveis inicial.

6.2 La durada de la residència eventual no pot excedir els sis mesos, llevat que l'òrgan competent la prorrogui per tres mesos, com a màxim. En qualsevol cas, la durada total del període inicial i de la pròrroga no pot excedir, en cap cas, els nou mesos.

6.3 Quan inicialment es prevegi que la comesa pugui durar un temps superior a nou mesos, s'ha de tramitar la creació del lloc de treball corresponent en el departament o entitat de què es tracti, d'acord amb la normativa vigent.

Article 7

Comissions de servei derivades de l'assistència a cursos amb la consideració de residència eventual

7.1 Tenen la consideració de residència eventual les comissions de servei derivades de l'assistència a cursos a què es refereix l'article 3.1 d'aquest Decret, sempre que tinguin una durada superior a 15 dies.

7.2 Els dies d'inici i acabament del curs o, si s'escau, els anteriors o posteriors estrictament indispensables per anar i tornar fins a i des del centre corresponent, s'han d'indemnitzar, si escau, d'acord amb el que preveu amb caràcter general aquest Decret.

Secció 2a

Classes d'indemnitzacions

Article 8

Conceptes

8.1 .Dieta. és la quantitat que s'acredita diàriament per satisfer les despeses de manutenció i allotjament que originen les comissions de servei fora de la localitat amb dret a indemnització.

8.2 .Indemnització per residència eventual. és la quantitat que s'acredita diàriament per satisfer les despeses de manutenció i allotjament que originen les comissions de servei amb la consideració de residència eventual.

8.3 .Indemnització per despeses de viatge. és la quantitat que s'abona per la utilització de qualsevol mitjà de transport per raó de la prestació de serveis.

Secció 3a

Quantia de les indemnitzacions

Article 9

Dietes d'allotjament i manutenció

9.1 La quantia de les dietes a percebre per raó de comissions de servei és la que fixen els annexos 1 i 2, segons es tracti de comissions exercides dins el territori espanyol o a l'estranger, i comprenen les despeses de manutenció corresponents al dinar i sopar i els imports màxims per despeses d'allotjament, esmorzar i telèfon que es poden percebre diàriament.

9.2 L'import establert per la indemnització de les despeses de manutenció es minorarà, si s'escau, per l'import del tiquet menjador que la Generalitat posi a disposició del personal.

9.3 L'import a percebre en concepte de despeses d'allotjament serà el realment gastat i justificat documentalment, sempre que aquest correspongui a un establiment hoteler d'una categoria estàndard o de, com a màxim, 3 i/o 4 estrelles d'acord amb la classificació del Decret 176/1987, de 9 d'abril, de classificació d'establiments i allotjaments turístics. En cas que la quantia excedeixi les que estableixen els annexos 1 i 2, caldrà que s'acrediti el que disposa l'article 10 d'aquest Decret. L'import en concepte d'allotjament inclou les despeses corresponents a l'esmorzar quan aquest s'inclogui en el preu de l'habitació.

9.4 Excepcionalment, es pot rescabalar les persones interessades per l'import exacte de les trucades telefòniques de caràcter oficial que siguin necessàries per al millor compliment del servei, sempre que en aquell moment no es disposi de telèfon mòbil propietat de la Generalitat de Catalunya, i que amb posterioritat es justifiqui documentalment la destinació de les trucades i la despesa realitzada sigui aprovada pel cap corresponent.

Article 10

Autoritzacions excepcionals

10.1 El/la secretari/ària general de cada departament pot autoritzar que, per a determinats períodes de l'any i localitats, s'incrementi la quantia de les dietes d'allotjament i, si s'escau, de manutenció, fins a l'import que sigui necessari per a l'adequat rescabalament de les despeses realment produïdes. En qualsevol cas, l'increment autoritzat no pot ser superior al 20% de les quanties assenyalades per aquest concepte. L'increment de les dietes del personal de les entitats adscrites resta subjecte a l'autorització del/de la secretari/ària general del departament d'adscripció.

10.2 La Intervenció General, excepcionalment i a proposta del/de la secretari/ària general de cada departament o de l'òrgan directiu de les entitats a què es refereix l'article 2 d'aquest Decret, pot autoritzar el rescabalament de les despeses realment produïdes en concepte de manutenció i allotjament, en casos concrets i singularitzats degudament motivats i justificats amb causes imprevistes o en la insuficient oferta hotelera.

10.3 Quan l'objecte de la comissió de servei sigui l'assistència a un congrés o jornada en què calgui pernoctar en el lloc on es dugui a terme, els òrgans competents poden autoritzar, amb caràcter excepcional, el rescabalament per l'import exacte de les despeses d'allotjament realitzades, sempre que es motivi i justifiqui la impossibilitat d'allotjar-se en un lloc diferent d'on s'organitza la jornada o congrés.

Article 11

Criteris per a l'acreditació i el càlcul de les dietes

11.1 Les comissions de servei indemnitzables han de tenir una durada mínima de 5 hores. Es té dret a percebre dietes de manutenció i allotjament en els casos següents:

a) Les comissions que s'inicien abans de les 14 hores i finalitzen després de les 16 hores s'indemnitzaran amb l'import corresponent de la manutenció de dinar.

b) Les que s'inicien igual o després de les 14 hores i finalitzen després de les 23 hores s'indemnitzaran amb l'import corresponent de la manutenció de sopar.

c) Les que s'inicien abans de les 14 hores i finalitzen després de les 23 hores s'indemnitzaran amb l'import corresponent de la manutenció de dinar i de sopar.

11.2 Les comissions de serveis que comprenguin part de dos dies naturals, però de durada igual o inferior a un dia natural, seran indemnitzades per les despeses d'allotjament corresponents a un sol dia i per les despeses de manutenció en les condicions que fixa l'apartat anterior.

11.3 Les comissions de serveis de més d'un dia natural es regeixen per les regles següents:

a) La indemnització correspon per les despeses d'allotjament quan el període de la comissió comporti pernoctar fora de la localitat.

b) El primer dia o dia de sortida s'indemnitza per l'import de la manutenció de dinar si se surt abans de les 14 hores i/o per l'import de la manutenció de sopar si se surt igual o després de les 14 hores i abans de les 23 hores.

c) L'últim dia o dia de tornada s'indemnitza per l'import de la manutenció de dinar i sopar si es torna després de les 23 hores i només s'indemnitza per la manutenció de dinar si es torna després de les 16 hores i abans de les 23 hores.

d) Els dies intermedis s'indemnitzen per les despeses d'allotjament, si s'escau, i la manutenció de dinar i sopar.

11.4 Les indemnitzacions per les comissions de servei que hagin de realitzar-se fora del territori espanyol són:

a) Les que corresponguin a cada país on es trobi el comissionat o la comissionada d'acord amb els criteris que estableixen els paràgrafs anteriors, tant quan l'objecte de la comissió de servei es realitzi en un sol país com quan sigui necessari fer un recorregut per diversos països.

b) La d'allotjament serà la realment produïda i justificada sempre que s'acrediti que s'ha realitzat en un establiment hoteler d'una categoria estàndard en el país on es pernocti.

En qualsevol dels casos, són indemnitzables les despeses de consignes d'equipatges i de desplaçament en taxi, autobús i/o ferrocarril en les localitats de destinació i/o trànsit i des dels/als aeroports i estacions corresponents.

El personal destinat de manera permanent en un país estranger quan realitzi una comissió de servei percep les indemnitzacions que corresponguin al país on presta els seus serveis i d'acord amb els criteris que estableix aquest article.

Correspon la percepció de l'import establert per les dietes a l'estranger des del moment en què es traspassen els límits territorials, terrestres, marítims o aeris de l'Estat espanyol.

11.5 No s'acrediten les indemnitzacions que preveu aquest Decret en els casos següents:

a) Quan s'hagi renunciat expressament a la indemnització. S'entendrà que el comissionat renuncia a la percepció de les indemnitzacions si en el termini màxim de sis mesos des de la data de realització de la comissió de servei no presenta la corresponent liquidació de les despeses davant l'òrgan competent.

b) Quan una persona pública o privada es faci càrrec de les despeses de manutenció.

Article 12

Contractes amb empreses dels serveis d'allotjament i viatges

El serveis d'allotjament i de viatge es podran contractar amb empreses de serveis per la Comissió Central de Subministraments o pels departaments, amb l'informe previ de la Comissió. El contracte determinarà el preu per dia i el tipus d'allotjament. En aquest cas, l'import a percebre en concepte d'allotjament s'imputarà a la persona que hagi realitzat la comissió de servei amb dret a indemnització i serà abonat directament a l'empresa adjudicatària d'acord amb els termes del contracte.

Article 13

Quantia de la indemnització per residència eventual

13.1 La quantia de l'import per indemnització per residència eventual l'ha de fixar, de forma expressa, l'òrgan que autoritzi la comissió de servei, dins el límit màxim del 80% de l'import de les dietes senceres que correspondrien d'acord amb els annexos 1 i 2, sense que calgui justificació documental.

13.2 Quan el personal en situació de residència eventual hagi d'exercir una comissió de servei fora de la localitat de la residència eventual percebrà, a més de la quantia que preveu l'apartat anterior, les dietes per allotjament i les despeses de viatge durant els dies en què s'efectuï el desplaçament amb les mateixes condicions establertes amb caràcter general.

Article 14

Indemnitzacions per despeses de viatge

14.1 Qualsevol comissió de servei dóna dret a viatjar a compte de la Generalitat de Catalunya des del lloc de treball habitual fins a la destinació, i a la inversa, en el mitjà de transport que autoritzi l'ordre de comissió, el qual ha de tenir la consideració de regular i col·lectiu.

14.2 La indemnització es farà per l'import del bitllet o passatge utilitzat dins les tarifes corresponents a la classe .turista.. No obstant això, l'òrgan que ordeni la comissió pot autoritzar una classe superior, en els casos d'urgència degudament justificada, quan no hi hagi bitllet o passatge de la classe turista o per la durada del viatge.

14.3 Quan per al desplaçament s'utilitzin mitjans que pertanyen a la Generalitat de Catalunya, o quan aquesta faciliti els bitllets o passatges corresponents, no es donarà indemnització per aquest concepte.

14.4 S'indemnitzarà el personal per les despeses de desplaçament en taxi fins a o des de les estacions de ferrocarrils, autobusos, ports i aeroports, sempre que l'ordre de comissió de serveis n'autoritzi la utilització. Així mateix, seran indemnitzables les despeses de transport en taxi, ferrocarril o autobús dins la ciutat a la qual s'hagi desplaçat la persona comissionada, degudament justificades amb la necessitat de complir les funcions encomanades.

Article 15

Utilització de vehicles particulars i altres mitjans especials de transport

15.1 L'ordre de comissió de servei, un cop comprovat que no hi hagi mitjans regulars i col·lectius de transport o aquests siguin inadequats, autoritzarà la utilització de vehicles particulars que s'indemnitzaran d'acord amb les quanties expressades a l'annex 3 per cada quilòmetre recorregut.

15.2 Es consideraran indemnitzacions per despeses de viatge i per l'import que es justifiqui documentalment els peatges d'autopistes i d'aparcament dels vehicles particulars, en els casos en què així s'autoritzi, ateses les característiques del recorregut o la ubicació del lloc de destinació.

15.3 En supòsits excepcionals i degudament motivats, l'òrgan competent pot autoritzar la utilització de taxis o vehicles de lloguer amb o sense conductor. En aquest cas l'import de la indemnització serà el realment gastat i justificat.

Secció 4a

Bestretes i justificacions

Article 16

Bestretes i justificació de la indemnització

16.1 El personal a qui s'encomani una comissió de servei pot sol·licitar que se li avanci un import equivalent al 80% de la quantia aproximada de les dietes, residència eventual i despeses de viatge, sens perjudici de la devolució de la bestreta en la quantia procedent un cop acabada la comissió de serveis.

16.2 En el cas que els departaments i les entitats de la Generalitat de Catalunya facilitin els bitllets dels mitjans de transport o de l'allotjament, l'import d'aquesta despesa s'ha de considerar com un avançament de la indemnització corresponent.

16.3 Les bestretes a què es refereixen els apartats anteriors i la seva justificació s'han de lliurar amb càrrec al fons a .justificar..

Capítol III

Comissions de servei dins la localitat amb dret a indemnització

Article 17

Regulació general

17.1 El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret té dret a ser rescabalat per les despeses dels desplaçaments que, amb la conformitat expressa del/de la cap de la unitat administrativa corresponent, es vegi obligat a efectuar per raó del servei dins la localitat on tingui la seu el centre de treball habitual.

17.2 Els desplaçaments a què es refereix l'apartat anterior s'han d'efectuar, preferentment, en mitjans de transport públic col·lectiu autoritzats per al cobrament individual i de més de nou places.

17.3 Excepcionalment, el cap de la unitat competent pot autoritzar expressament la utilització del taxi, supòsit en el qual es rescabalarà la quantia exacta de la despesa realitzada, o autoritzar l'ús de vehicles particulars; en aquest cas la indemnització és la que fixa l'annex 3. Així mateix, es té dret a la indemnització per les despeses d'aparcament del vehicle particular sempre que es justifiqui la impossibilitat d'aparcament en la seu oficial del lloc de treball o en la via pública.

17.4 Per al cas excepcional que s'autoritzi l'ús de vehicles particulars, el/la secretari/ària general del departament o l'òrgan directiu de l'organisme corresponent determinarà la distància màxima de quilòmetres entre les diferents seus de la Generalitat de Catalunya dins una mateixa localitat tenint en compte que en cap cas la distància màxima pot ser superior a vint quilòmetres.

Article 18

Pagament de les indemnitzacions per desplaçaments dins la mateixa localitat per raó del servei

18.1 Les indemnitzacions a què es refereix l'article anterior s'han de justificar documentalment en tots els casos i es poden pagar a càrrec dels fons lliurats a .justificar. a les habilitacions existents en els diferents departaments o entitats.

18.2 Les despeses de transport derivades de desplaçaments que, per raó del servei, hagi de fer el personal que realitza tasques de caràcter periòdic o recurrent, de notificació o citació, i/o de verificació i control, dins una localitat o àrea territorial determinada per l'òrgan competent, es poden compensar amb l'import equivalent a la targeta multiviatge corresponent al transport públic de la localitat de què es tracti, sense que calgui, en aquest cas, la justificació documental. Aquest apartat és d'aplicació quan no hi concorrin els supòsits que preveu l'article 2.3.

18.3 Els òrgans competents per al pagament d'aquestes indemnitzacions hauran de preveure l'existència de fons necessaris, amb la finalitat que el pagament d'aquestes indemnitzacions sigui immediat o anterior al de les despeses realitzades.

Capítol IV

Trasllats de residència

Article 19

Trasllats de residència amb dret a indemnització

19.1 S'indemnitzarà el personal, d'acord amb les previsions d'aquest capítol, pels trasllats dels llocs de treball que siguin forçosos i impliquin canvi de localitat de destinació, en els supòsits següents:

a) El trasllats previstos en la normativa de la funció pública com d'obligat compliment i sense que hagi precedit petició. En cap cas es consideren trasllats indemnitzables els derivats del nomenament o cessament en el desenvolupament dels llocs per concurs o lliure designació a què es refereix la normativa de la funció pública.

b) Els originats per canvis de lloc de treball com a conseqüència de la creació, supressió d'unitats, dependències o centres de treball.

c) El pas forçós a la situació de segona activitat del personal dels cossos de mossos d'esquadra, d'agents rurals o de bombers, fins a la població indicada per la persona interessada i per una sola vegada.

19.2 Els trasllats que siguin conseqüència d'una sanció disciplinària no són indemnitzables.

Article 20

Indemnitzacions per trasllats de residència

20.1 El trasllat forçós del lloc de treball habitual amb canvi de localitat dóna dret a l'abonament de les despeses de viatge, incloses les de la família, al pagament de les despeses de transport de mobiliari i estris i, en qualsevol cas, a una indemnització equivalent a tres dietes senceres per al titular i per cadascun dels membres de la família que efectivament es traslladin.

20.2 El personal destinat a qualsevol lloc de treball de la Generalitat de Catalunya en una localitat fora del territori de Catalunya té dret a l'abonament de les despeses de viatge.

Si la destinació és per un període superior a nou mesos, té dret a l'abonament de les despeses de viatge dels membres de la família que efectivament es traslladin, a les despeses de transport de mobiliari i estris i a percebre, per una sola vegada i en concepte d'indemnització per les despeses d'establiment, una quantitat equivalent a un 10% de les retribucions totals anuals que li corresponguin en la nova destinació, excloses les de caràcter personal derivades de l'antiguitat.

Així mateix, mentre presti els seus serveis en aquesta destinació té dret a percebre, a més, una indemnització fixa, amb caràcter mensual, compensatòria de les depeses produïdes pel canvi d'habitatge i de les diferents condicions de la qualitat de vida. Aquesta indemnització es computa en un 10% de les retribucions totals anuals, excloses les de caràcter personal derivades de l'antiguitat, i es distribueix en 12 mensualitats.

Quan aquest personal tingui fills en edat escolar, la indemnització s'augmentarà en un 2% de les retribucions totals anuals (excloses les de caràcter personal derivades de l'antiguitat) per a cada fill en compensació de l'increment de les despeses per a la seva educació, distribuïda en 12 mensualitats.

20.3 En el cas de jubilació, mort o accident greu del personal mentre presti els seus serveis, la família té dret, per una sola vegada i fins a la població del territori de Catalunya que s'assenyali, a l'abonament de les despeses de viatge i a una indemnització de tres dietes senceres per cadascun dels membres de la família que efectivament es traslladin.

20.4 La quantia de la indemnització per dietes d'allotjament i manutenció a què es refereix aquest article, tant pel que fa al personal com a la seva família, és la mateixa que s'especifica a l'annex 1. A les despeses de viatge els és d'aplicació el que estableixen per les comissions de servei els articles 14 i 15 d'aquest Decret.

20.5 Les indemnitzacions per les despeses de transport de mobiliari i estris s'abonaran amb la presentació prèvia de la factura, sempre que s'hagi aprovat el pressupost amb anterioritat.

20.6 A instància de la persona interessada i amb la presentació prèvia del corresponent pressupost, es pot concedir una bestreta de les despeses motivades per les situacions que preveu aquest capítol. Les condicions i els límits d'aquesta bestreta seran acordats per l'òrgan competent.

20.7 El dret a les indemnitzacions que preveu aquest article caduca en el termini d'un any computable des de la data del trasllat efectiu.

Article 21

Trasllats de residència amb familiars

21.1 A l'efecte d'aquest capítol s'entén per família totes les persones que conviuen amb el personal que origina el dret i que estiguin sota la seva dependència. La justificació documental d'aquestes circumstàncies no s'exigirà respecte dels fills menors de 21 anys, cònjuge, parella de fet o altres persones o familiars empadronats en el mateix domicili.

No obstant això, els familiars o les persones convivents no percebran cap indemnització de les que preveu aquest capítol si en el període impositiu en què s'efectuï el trasllat tenen ingressos per renda de treball, renda patrimonial o pensions per un total superior al doble del salari mínim interprofessional.

21.2 En el cas que dos cònjuges o una parella de fet, amb dret a les indemnitzacions a què es refereix aquest article, haguessin de traslladar la seva residència a la mateixa localitat i la presa de possessió es realitzés amb una separació inferior a tres mesos, les corresponents despeses només es podran reconèixer a un dels membres de la parella. Si la presa de possessió es realitza amb una separació en el temps igual o superior a tres mesos, ambdós tenen dret que se'ls indemnitzi per l'import corresponent al trasllat de mobiliari i estris, però només un pot percebre les despeses d'establiment i ser rescabalat per les despeses de viatge dels familiars que convisquin amb ells i sota la seva dependència.

Quan dos cònjuges o una parella de fet siguin destinats a una mateixa localitat procedents de localitats diferents tenen dret a ser indemnitzats per l'import corresponent al trasllat del mobiliari i estris. Igual que en el paràgraf anterior, només un pot percebre despeses d'establiment i cadascun ha de ser rescabalat per les despeses de viatge dels familiars que convisquin amb ell i estiguin sota la seva dependència.

Capítol V

Assistències

Article 22

Normes generals sobre assistències

22.1 L'.assistència. és la indemnització que correspon abonar per:

a) La participació en tribunals d'oposicions i concursos encarregats de la selecció de personal, o en la pràctica de proves d'aptitud que s'hagin de superar per a l'exercici de professions o per a la realització d'activitats.

b) La col·laboració amb caràcter no permanent ni habitual en cursos i altres activitats de formació i perfeccionament del personal organitzades per l'Administració de la Generalitat, així com per la col·laboració en publicacions i altres mitjans de difusió d'informació de la Generalitat de Catalunya.

22.2 Els drets d'assistència en cap cas poden totalitzar, per al conjunt dels dos tipus d'assistències, un import per any natural superior al 30% de les retribucions anuals que es percebin pel lloc de treball principal, excloses les de caràcter personal derivades de l'antiguitat.

Els departaments, organismes o ens pagadors ingressaran directament al Tresor de la Generalitat de Catalunya les quantitats meritades que superin les limitacions percentuals que estableix aquest Decret i, en qualsevol cas, es reintegraran al Tresor, d'acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, les quantitats satisfetes i percebudes indegudament que superin el percentatge de referència.

22.3 En els casos en què el Departament d'Economia i Finances i el departament competent en matèria de funció pública no disposin de la informació referent al pagament d'indemnitzacions, els departaments, organismes i entitats que abonin les assistències a què es refereix aquest article comunicaran al Departament d'Economia i Finances i al departament competent en matèria de funció pública el detall dels perceptors i les quantitats satisfetes per aquests conceptes, anualment i abans del 30 de març.

22.4 Les percepcions per assistències són compatibles amb les dietes i les despeses de viatge que puguin correspondre per desplaçaments, les quals tindran el mateix tractament que les que regula aquest Decret per a les comissions de servei sens perjudici que, per als casos de participació en tribunals d'oposicions i concursos, el dret a la seva percepció s'acrediti mitjançant la certificació del/de la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a.

Article 23

Autorització de les assistències per la participació en tribunals de selecció o en la pràctica de proves d'aptitud

23.1 Tenen dret a la percepció d'assistències les persones membres dels tribunals de selecció o de les proves d'aptitud que s'hagin de superar per a l'exercici de professions o per a la realització d'activitats, així com els col·laboradors tècnics, administratius i de serveis dels tribunals, sempre que aquesta tasca no derivi de la seva activitat principal i amb la autorització prèvia de l'òrgan convocant del procés selectiu o de les proves d'aptitud.

23.2 L'òrgan convocant, de conformitat amb les instruccions emeses per la Direcció General de Funció Pública, fixarà el nombre màxim de sessions previsibles i d'assistències que es poden acreditar en un exercici pressupostari segons el nombre de convocatòries, el nombre d'aspirants, el temps estimat necessari per a l'elaboració de les diferents proves, les correccions d'exercicis escrits i altres factors de tipus objectiu. En funció de les disponibilitats pressupostàries i dins el límit màxim d'assistències fixat, el/la president/a o, si escau, el/la secretari/ària de cada òrgan, d'acord amb les actes corresponents, determinarà la durada de les sessions i el nombre concret d'assistències que correspongui a cada membre. Excepcionalment i prèvia comunicació a la Direcció General de Funció Pública, l'òrgan convocant podrà determinar la superació del límit màxim de sessions inicialment previstes.

Article 24

Quantia de les assistències per la participació en tribunals de selecció o en la pràctica de proves d'aptitud

24.1 Les assistències per la participació en tribunals de selecció o de proves d'aptitud s'abonen d'acord amb les quanties establertes per sessió a l'annex 4 i les assistències del personal col·laborador s'abonen d'acord amb les quanties establertes per unitat d'hora a l'annex 5.

24.2 Les quanties fixades a l'annex 4 s'incrementaran en un 50% quan les assistències es meritin per la concurrència a sessions que se celebrin en dissabtes i dies festius.

24.3 Així mateix, en els supòsits excepcionals en què la complexitat i la dificultat de les proves dels processos selectius d'accés de personal ho justifiquin, a proposta de la Direcció General de Funció Pública, la Direcció General de Pressupostos pot autoritzar un increment d'un 50% de les quanties fixades a l'annex 4.

Article 25

Regulació de les assistències per la participació en tribunals de selecció o en la pràctica de proves d'aptitud

25.1 Les assistències s'acrediten per cada sessió realitzada i, a aquest efecte, s'entén per sessió les reunions del tribunal o òrgan de selecció vàlidament constituïdes, així com el temps invertit pels seus membres en la preparació i correcció de les proves o exercicis. Les quanties fixades a l'annex 4 s'estimen per sessions d'una durada d'entre 2 i 5 hores i, en els casos en què les sessions tinguin una durada inferior a aquest interval, l'import es reduirà proporcionalment.

25.2 La convocatòria de l'oposició, concurs o prova de selecció de personal o la convocatòria de proves la superació de les quals sigui necessària per a l'exercici de professions o per a la realització d'activitats, ha de fixar el dret a la percepció de les assistències previstes en aquest Decret dels membres del tribunal i/o òrgan de selecció.

25.3 Es percebrà una única assistència en el cas que se celebri més d'una sessió en el mateix dia, amb les excepcions següents:

a) Quan es tracti de dues sessions celebrades en dissabte o festiu amb l'objecte de realitzar una o diverses proves o exercicis de diferents torns.

b) Quan, amb l'autorització prèvia de l'òrgan convocant, justificada per la necessitat d'agilitzar la resolució del procediment, sigui necessari que el tribunal o òrgan de selecció actuï en sessió o sessions de matí i tarda amb una durada mínima de 5 i 2 hores, respectivament.

25.4 En el cas de tribunals encarregats de la pràctica de proves d'aptitud que s'hagin de superar per a l'exercici de professions o per a la realització d'activitats, l'òrgan convocant fixarà la quantia màxima a percebre dins l'import que estableix l'annex 4.

Article 26

Assistències per a la col·laboració en activitats de formació i perfeccionament, i col·laboració en publicacions

26.1 Es poden abonar assistències per la col·laboració amb caràcter no permanent ni habitual, en les activitats de formació i perfeccionament del personal al servei de l'Administració, organitzades pels centres dependents de la Generalitat encarregats d'aquestes activitats, ja sigui per celebració de cursos, conferències, ponències, seminaris i altres activitats anàlogues incloses en els programes de formació i perfeccionament del personal, sempre que per al conjunt de la realització d'aquestes activitats no se superi individualment un màxim de 75 hores a l'any.

També podran abonar-se assistències per la col·laboració en publicacions i en altres mitjans de difusió d'informació de la Generalitat de Catalunya.

26.2 Els centres dedicats a la formació i les entitats que realitzin activitats de formació aprovaran els barems a què s'ajustaran les quanties de les assistències a percebre, amb l'informe previ favorable de la Direcció General de Pressupostos i de la Direcció General de Funció Pública. Els barems especificaran les quanties i les equivalències horàries de les compensacions econòmiques de les activitats que no es corresponguin amb activitats desenvolupades per hores. Les quanties màximes fixades en els barems que a aquest efecte aprovi l'Escola d'Administració Pública de Catalunya seran d'aplicació general a l'organització de cursos o activitats de formació en tota l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Disposicions addicionals

Disposició addicional 1

Personal amb comesa especial d'escorta

Al personal que dugui a terme comeses especials d'escorta, dins o fora de la localitat del lloc de treball habitual, dels membres del Govern de la Generalitat de Catalunya, dels/de les secretaris/àries generals i dels càrrecs o personalitats que el tinguin assignat legalment, se'ls ha d'aplicar el mateix règim de rescabalament o d'indemnització que correspongui a la personalitat per a qui s'efectuï la comesa d'escorta. L'import a percebre ha de ser el gastat realment, un cop justificat documentalment amb la factura corresponent, la qual ha de ser conformada pel mateix alt càrrec o personalitat, on s'acrediti que la despesa s'ha realitzat com a conseqüència de la comesa d'escorta.

Disposició addicional 2

Indemnitzacions derivades de comissions de servei fora de la localitat del lloc de treball habitual de determinats col·lectius

2.1 Excepcionalment, a proposta del departament corresponent, la Direcció General de Pressupostos podrà autoritzar a determinats col·lectius específics que per raó de l'exercici de la seva funció hagin de realitzar comissions de servei d'una manera periòdica i/o repetitiva la percepció de les indemnitzacions que preveu aquest Decret, basant-se en una previsió o estimació de les comissions de servei a dur a terme. Durant cada exercici econòmic, s'haurà de regularitzar semestralment la percepció de les indemnitzacions esmentades en funció de la realització efectiva de les comissions de servei.

2.2 Als efectes de l'article 11, la durada mínima de la comissió de serveis indemnitzable per als membres de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra es fixa en 9 hores diàries de treball efectiu.

.3 Comissions de servei des de localitats diferents de les del lloc de treball habitual

Disposició addicional 3

Comissions de servei des de localitats diferents de les del lloc de treball habitual

Amb l'autorització expressa del/de la secretari/ària general del departament o de l'òrgan competent dels organismes a què fa referència aquest Decret, es pot indemnitzar el personal per les comissions de servei que, per causes de força major i suficientment justificades, s'hagin d'iniciar des de localitats diferents de la del lloc de treball habitual.

Disposició addicional 4

Assistències a reunions d'òrgans col·legiats i per atencions protocol·làries i representatives

Mitjançant acord del Govern es determinaran els drets d'assistència per a la concurrència a reunions d'òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat i de les entitats en què la Generalitat de Catalunya participa, directament o indirectament, en més d'un 50% del seu capital o fons patrimonial o pot nomenar, o determinar per via estatutària, la majoria dels representants amb dret a vot dels seus òrgans de govern.

El Govern determinarà el règim de les delegacions de representació institucional de la Generalitat de Catalunya, així com les indemnitzacions de les despeses derivades d'atencions protocol·làries i representatives.

Disposició addicional 5

Règim de rescabalament en els supòsits que aquest Decret no preveu

Els Departament d'Economia i Finances i el departament competent en matèria de funció pública aprovaran de manera conjunta el règim de rescabalament dels supòsits excepcionals no regulats en aquest Decret que originin despeses indemnitzables.

Disposició addicional 6

Oficines de la Generalitat a l'exterior i Delegació del Govern davant la Unió Europea

El Govern podrà determinar mitjançant acord que el personal que presti serveis a les oficines de la Generalitat a l'exterior i a la Delegació del Govern davant de la Unió Europea percebi indemnitzacions en concepte d'equiparació del poder adquisitiu i disminució de la qualitat de vida i, si s'escau, fixar-ne l'import corresponent.

Disposició transitòria

Adequació de les assistències per la participació en tribunals de selecció o en la pràctica de proves d'aptitud

Els tribunals o òrgans de selecció constituïts amb anterioritat a la data d'entrada en vigor d'aquest Decret es mantindran en les mateixes categories i continuaran percebent els imports dels drets d'assistència fixats amb anterioritat a la seva constitució.

Disposició derogatòria

Queden expressament derogats el Decret 337/1988, de 17 d'octubre, que regula les indemnitzacions per raó del servei al personal que presta els seus serveis a la Generalitat de Catalunya; el Decret 74/2001, de 6 de març, de revisió dels imports d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya; el Decret 35/1999, de 9 de febrer, de revisió dels imports d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya; el Decret 39/1992, de 3 de febrer, de revisió dels imports d'indemnitzacions per raó de serveis prestats a la Generalitat de Catalunya mitjançant l'ús de vehicles particulars o altres mitjans especials de transport, i el Decret 201/1993, de 27 de juliol, de modificació del Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya.

Igualment, resten derogades totes les normes de rang igual o inferior que s'oposin, contravinguin o resultin incompatibles amb aquest Decret.

Disposicions finals

Disposició final 1

Presentació de la liquidació de les dietes i assistències amb mitjans telemàtics

L'autorització de comissions de serveis i la corresponent liquidació de les indemnitzacions que preveu aquest Decret es poden tramitar mitjançant els procediments telemàtics que siguin establerts a l'efecte.

Disposició final 2

Regulació de la justificació de les indemnitzacions

Mitjançant una ordre del Departament d'Economia i Finances, s'ha de regular la manera de justificació de les indemnitzacions i despeses que preveu aquest Decret i l'exempció de l'obligació d'aportar els justificants quan la liquidació de les despeses es realitzi mitjançant el procediment esmentat a la disposició final anterior.

Disposició final 3

Crèdits pressupostaris on s'han d'imputar les indemnitzacions

El personal a qui li és d'aplicació aquest Decret percebrà les indemnitzacions derivades de comissions de servei a càrrec dels crèdits pressupostaris adients del Departament, entitat o organisme a què pertany, independentment de l'òrgan que li assigni la comissió de serveis, excepte el rescabalament de les despeses produïdes per les comeses especials d'escortes previstes a la disposició addicional primera, punt 1, que han d'anar a càrrec dels crèdits pressupostaris del departament o entitat de l'alt càrrec o personalitat que tingui assignat l'escorta.

Les assistències per la col·laboració en activitats de formació, perfeccionament i col·laboració en publicacions i altres mitjans de difusió han d'anar a càrrec dels crèdits destinats a aquest efecte del departament, entitat, institució o centre que hagi encarregat la col·laboració.

Els drets d'assistència per la participació en tribunals han d'anar a càrrec dels crèdits pressupostaris del departament o organisme competent per a la designació del tribunal o òrgan de selecció de personal. Els drets d'assistència del personal col·laborador en els tribunals han d'anar a càrrec dels crèdits pressupostaris adients del departament, entitat o organisme a què pertany, independentment del departament o organisme competent per a la designació del tribunal o òrgan de selecció.

Disposició final 4

Crèdits per a les despeses que es puguin originar en oposicions i concursos

Amb l'objecte d'atendre les despeses que es puguin originar en cada oposició, concurs o prova selectiva, el departament o organisme que convoqui ha de posar a disposició del tribunal corresponent, un cop constituït i abans del començament de les proves, el crèdit pressupostari per atendre les despeses que siguin necessàries en l'exercici corresponent.

Disposició final 5

Revisió de l'import de les indemnitzacions

A proposta del Departament d'Economia i Finances, el Govern revisarà els imports de les indemnitzacions que estableixen els annexos 1, 2, 4 i 5.

El Departament d'Economia i Finances revisarà, cada dos anys com a mínim, els imports de les indemnitzacions que estableix l'annex 3, sempre que sigui necessari per l'accentuada desviació dels imports reals respecte dels vigents en cada moment.

Disposició final 6

Supletorietat

Les normes que preveu aquest Decret són d'aplicació supletòria al personal laboral de l'Administració de la Generalitat i de les entitats a què fa referència l'article 2.1, així com al personal que presta serveis als consorcis, fundacions i empreses públiques amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final 7

Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor en el termini d'un mes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Annex 1

Quanties de les dietes en territori espanyol

Dietes

Allotjament, import justificat documentalment amb un màxim de: 120 euros.

Manutenció de dinar: 19 euros.

Manutenció de sopar: 19 euros.

Manutenció de dinar i sopar: 38 euros.

Annex 2

Quanties de les dietes en territori estranger

Àfrica

Allotjament, import justificat documentalment amb un màxim de: 175 euros.

Manutenció de dinar: 22 euros.

Manutenció de sopar: 22 euros.

Manutenció de dinar i sopar: 44 euros.

Amèrica del Nord

Allotjament, import justificat documentalment amb un màxim de: 399 euros.

Manutenció de dinar: 50 euros.

Manutenció de sopar: 50 euros.

Manutenció de dinar i sopar: 100 euros.

Amèrica Central i Amèrica del Sud

Allotjament, import justificat documentalment amb un màxim de: 294 euros.

Manutenció de dinar: 37 euros.

Manutenció de sopar: 37 euros.

Manutenció de dinar i sopar: 74 euros.

Àsia

Allotjament, import justificat documentalment amb un màxim de: 250 euros.

Manutenció de dinar: 31 euros.

Manutenció de sopar: 31 euros.

Manutenció de dinar i sopar: 62 euros.

Europa

Allotjament, import justificat documentalment amb un màxim de: 303 euros.

Manutenció de dinar: 38 euros.

Manutenció de sopar: 38 euros.

Manutenció de dinar i sopar: 76 euros.

Oceania

Allotjament, import justificat documentalment amb un màxim de: 397 euros.

Manutenció de dinar: 50 euros.

Manutenció de sopar: 50 euros.

Manutenció de dinar i sopar: 100 euros.

Annex 3

Quanties d'indemnitzacions per raó de serveis mitjançant l'ús de vehicles particulars o altres mitjans de transport

 

Tipus de vehicle

Import per quilòmetre recorregut

Automòbils

0,30 euros

Motocicletes

0,15 euros

 

Annex 4

Quantia d'assistències a tribunals o òrgans de selecció i quanties màximes d'assistència a la pràctica de proves d'aptitud per a l'exercici de professions o per a la realització d'activitats

 

 

Import

President i secretari

50,48 euros

Vocals

47,11 euros

Annex 5

Categories i quanties del personal col·laborador en els tribunals

Coordinador

31,25 euros/h

Responsable d'aula

23,44 euros/h

Ajudant

15,63 euros/h