Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document EDU/0296/2008

  • Data del document 13/06/2008

  • Data de publicació 18/06/2008

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5155

  • No Vigent
TEXT PUBLICAT

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en l'article 20 estableix el marc d'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat de l'educació primària.

El Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària a Catalunya, determina els principis i les característiques de l'avaluació i el pas de curs de l'alumnat d'aquesta etapa educativa.

D'acord amb les disposicions esmentades, l'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat en l'educació primària serà contínua i global, amb observació sistemàtica de l'adquisició dels continguts educatius, integradora de les valoracions de totes les àrees, amb una visió globalitzada del procés d'aprenentatge al llarg de l'etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques.

La finalitat de l'avaluació és identificar les necessitats educatives de cada alumne/a mitjançant l'avaluació inicial, informar sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge amb l'avaluació contínua i formativa, comprovar els progressos de cada alumne/a amb l'avaluació contínua i sumativa, i orientar el professorat perquè ajusti la seva tasca docent al progrés dels alumnes i les alumnes.

Aquests diferents propòsits de l'avaluació fan que per a cada un d'ells calgui plantejar-se què s'avalua, com s'ha d'avaluar i amb quins referents s'han de comparar els resultats.

S'ha de programar, avaluar i gestionar l'aula tenint en compte la gran diversitat d'alumnes presents i s'ha de preveure que no tots aprenen de la mateixa manera ni amb el mateix grau d'aprofundiment. En tot cas, s'han d'impulsar els models formatius que no discriminen les persones i, en canvi, potencien les llibertats individuals i accepten les diferències entre dones i homes sense que n'hagin de derivar desigualtats.

Les estratègies de recollida de la informació, els instruments per avaluar i la interpretació dels resultats de l'avaluació en general han de centrar-se en la identificació de les potencialitats i les habilitats de l'alumnat i han de permetre identificar què aprèn, però també com aprèn.

Aquesta Ordre desenvolupa les normes d'avaluació, d'acord amb els objectius proposats per la normativa esmentada, estableix el procediment, els documents i requisits formals necessaris que asseguren la coherència del procés d'avaluació de manera que informa de l'evolució de l'aprenentatge de l'alumnat i orienta la presa de decisions en la prossecució del procés educatiu. La formalització de les dades d'avaluació també ha de permetre l'adequada certificació acadèmica a efectes administratius.

A proposta del director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, i de conformitat amb el procediment que estableixen els articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, i d'acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya;

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre té per objecte determinar el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària i és aplicable als centres docents públics i privats i a tot l'alumnat que cursi l'educació primària que regula el Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. Així mateix, s'aplicarà a l'alumnat amb l'edat compresa dins els límits que marca el Decret 142/2007 escolaritzat en centres d'educació especial que imparteixen l'educació bàsica i obligatòria.

Article 2

Criteris generals

2.1 En el projecte educatiu, els centres docents han de desenvolupar i concretar el currículum i els criteris metodològics, organitzatius i d'avaluació per a tota l'etapa i fixar les mesures necessàries per atendre la diversitat de l'alumnat.

2.2 L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat en l'educació primària ha de ser contínua i global, atès que és un component essencial de la mateixa programació de les àrees, i té per objecte constatar els avenços de l'alumnat i detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i adoptar les mesures necessàries perquè l'alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d'aprenentatge.

2.3 L'avaluació té un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu, i la informació que proporciona ha de permetre no tan sols millorar els aprenentatges de l'alumnat sinó també els processos d'ensenyament emprats i la pràctica docent. L'avaluació també ha de constatar l'assoliment dels resultats de l'aprenentatge.

2.4 Els referents per a l'avaluació són l'assoliment de les competències bàsiques i els criteris d'avaluació de les àrees. Així mateix, s'han de prendre en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet a classe i l'interès i l'esforç per progressar demostrat per l'alumne/a.

2.5 Per fer efectiu el compromís de l'alumne/a i de la família en el procés d'aprenentatge, els centres docents han de fer públics els criteris d'avaluació establerts en el projecte educatiu, que s'aplicaran en l'avaluació dels aprenentatges, i per a la promoció de l'alumnat.

Article 3

Avaluació de l'alumnat

3.1 A fi de garantir la continuïtat del procés educatiu, en el primer trimestre del curs, els centres docents establiran mecanismes de coordinació entre els diferents cicles de l'educació primària i amb el cicle de parvulari de l'educació infantil, que permetin completar la informació sobre l'alumnat en relació amb els seus aprenentatges.

3.2 En el mateix sentit facilitador del procés educatiu, correspon als tutors o a les tutores a l'inici de cada cicle dur a terme una avaluació inicial que consisteixi a analitzar el informe personal del cicle anterior, que es podrà completar amb altres dades obtingudes pel mateix tutor o tutora.

3.3 S'ha d'informar l'alumnat dels procediments formals de l'avaluació per ajudar-lo a regular els seus aprenentatges.

3.4 Quan el progrés de l'alumne/a no sigui l'esperat, cal adoptar les mesures organitzatives i metodològiques que corresponguin. Aquestes mesures s'han de prendre tan bon punt es detectin les dificultats, amb la intenció de garantir l'adquisició dels aprenentatges que permetin millorar el procés educatiu de l'alumne/a.

Article 4

Comissió d'avaluació

4.1 A cada cicle s'ha de constituir una comissió d'avaluació que s'ha de reunir, com a mínim, un cop per trimestre. La comissió d'avaluació, composta per l'equip docent de cicle, està presidida pel cap o la cap d'estudis o per qui, a aquests efectes, n'exerceixi les funcions. Un tutor o tutora del cicle ha d'actuar com a secretari o secretària de la sessió i estendre'n una acta.

4.2 En aquestes sessions d'avaluació s'ha d'analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne/a i s'han d'establir les mesures d'adequació i reforç, la modificació d'estratègies, així com els ajustaments de programació que convinguin per a les activitats educatives del cicle. En l'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat, l'equip docent de cicle ha d'adoptar les decisions per consens. En cas que no s'hi arribi, s'ha de fer per majoria.

4.3 Després de cada sessió de la comissió d'avaluació, el tutor o la tutora n'ha d'informar per escrit els pares, les mares o els representants legals de l'alumne/a. L'informe ha de reflectir els resultats obtinguts en l'avaluació en relació amb les àrees del currículum, la valoració del procés d'aprenentatge de l'alumne/a, els aspectes personals i evolutius que es consideri oportú esmentar i les mesures complementàries o de reforç que s'hagin pogut adoptar o les que s'ha previst adoptar.

4.4 En la darrera sessió d'avaluació del cicle, s'ha de fer la valoració final per àrees i la valoració global del progrés de cada un dels/de les alumnes. Cal tenir en compte, de manera fonamental, l'opinió del tutor o la tutora. Per a l'alumnat que assoleixi de manera incompleta els objectius del cicle es decidirà si ha de romandre un any més en el cicle o no. En aquest darrer cas, cal explicitar quines són les actuacions pertinents en el cicle següent per assolir els objectius esmentats.

4.5 L'equip docent de cicle podrà decidir d'incorporar a les sessions d'avaluació els altres professionals que també hagin intervingut en el procés educatiu de l'alumnat.

Article 5

Atenció a la diversitat

5.1 Per respondre a les necessitats de tot l'alumnat, inclòs el que manifesta més dificultats per aprendre i també el que està especialment dotat intel·lectualment, cal establir en la programació prevista a l'aula les adaptacions necessàries d'acord amb els aspectes següents:

a) Verificar l'adequació dels objectius de la programació a les característiques de l'alumnat.

b) Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un determinat objectiu, i identificar quines són les més adequades per a cada alumne/a.

c) Preparar noves activitats que permetin aquest alumnat aprendre i participar plenament a l'aula, i incloure de manera progressiva aquestes noves opcions de treball en la programació d'aula com a propostes que també poden ser útils per a la resta de l'alumnat.

d) Avaluar prenent com a referent les opcions recollides específicament en les programacions.

5.2 Les adaptacions incorporades en la programació ordinària de l'aula i les mesures de reforç previstes poden ser insuficients per atendre adequadament l'alumnat més vulnerable, que té unes necessitats educatives i personals diferents de les de la resta de companys i companyes. En aquests casos, cal elaborar un pla individualitzat que reculli el conjunt d'ajudes, suports i adaptacions que pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars. Aquest pla pot comportar que algunes àrees o part de les àrees no s'imparteixin. La comissió d'atenció a la diversitat ha de promoure aquest pla, el qual ha de recollir les grans línies de l'atenció que es proporcionarà a l'alumne/a durant un període de temps determinat, i s'ha d'anar adaptant d'acord amb el seu progrés.

El responsable d'elaborar aquest pla serà el tutor o la tutora de l'alumne/a, amb la col·laboració dels professionals que després hi treballaran, com ara els altres docents i professionals del centre i dels serveis educatius. També s'ha de comptar amb la participació dels pares, les mares o els representants legals de l'alumne/a, i l'alumne/a mateix si la seva edat i circumstàncies personals ho aconsellen, i se'ls ha d'escoltar durant el procés de presa de decisions i s'ha de tenir en compte el seu acord en les decisions finals i, si es considera convenient, també hi han d'intervenir professionals d'altres àmbits, com ara el social o el de la salut. El pla l'ha d'aprovar el director o la directora del centre, amb el vistiplau de la comissió d'atenció a la diversitat.

Un dels professionals que intervenen en el pla individualitzat, preferentment el tutor o la tutora, serà el designat per fer-ne el seguiment i la coordinació, i actuar com a principal interlocutor amb la família, a la qual s'ha de lliurar una còpia del pla.

El pla ha d'indicar els suports que ha de rebre l'alumne/a per fer efectiva la seva participació en les activitats del centre. Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar els suports de què disposa el centre, tant materials com de personal, com són els seus companys i les seves companyes, el professorat i altres persones del centre amb la finalitat de normalitzar tant com sigui possible les activitats escolars d'aquest alumnat, de facilitar la seva inclusió en la comunitat i de promoure, entre tot l'alumnat, la dignitat, la solidaritat entre iguals i el respecte vers la diferència. També, en la mesura de les possibilitats, ha d'implicar la família, la qual s'ha de mantenir informada del procés i dels aspectes en què pot col·laborar.

El pla individualitzat ha d'incloure:

a) La identificació de les habilitats de l'alumne/a en els diferents àmbits i àrees curriculars.

b) Els objectius i les competències prioritàries d'aprenentatge de les diferents àrees o àmbits curriculars.

c) Altres objectius d'aprenentatge que poden ser, entre altres, les habilitats personals i socials i l'autonomia executiva, ja sigui en l'àmbit escolar i en altres àmbits com el familiar, de la salut, del lleure, etc.

d) Les ajudes tècniques i suports que es proporcionaran a l'alumne/a en les activitats que s'han de dur a terme en els diferents entorns escolars: aula, pati, menjador, sortides i altres activitats generals del centre.

e) Una valoració periòdica i un registre sistemàtic del progrés de l'alumne/a, que servirà per fixar nous objectius i modificar, si cal, el pla.

f) L'avaluació s'ha de fer d'acord amb els objectius fixats en el pla individualitzat.

5.3 Els centres d'educació especial i les unitats de suport a l'educació especial o altres agrupaments singulars en centres ordinaris, pel que fa a la programació i l'avaluació, han de seguir els criteris generals que estableix aquesta Ordre.

Article 6

Avaluació final de cicle o d'etapa

6.1 En els documents oficials, els resultats de l'avaluació de l'educació primària s'han d'expressar en els termes següents: excel·lent (E), notable (N), bé (B), suficient (S) i insuficient (I). Es considera qualificació negativa l'insuficient; les altres es consideren totes positives.

6.2 Aquestes qualificacions han de constar en tots els documents d'avaluació de caràcter oficial i en tots els certificats oficials expedits pel centre, així com en l'informe escrit a les famílies de final de cicle.

6.3 Es passa de cicle o d'etapa quan s'ha assolit el desenvolupament corresponent de les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat. S'accedeix al cicle següent sempre que els aprenentatges no assolits no impedeixin seguir amb aprofitament el nou cicle o etapa, en la qual l'alumne/a rebrà els ajuts i el suport corresponents. Quan no es compleixin les condicions esmentades no es podrà accedir al cicle o etapa següent, llevat del que preveuen els punts següents. L'alumnat amb pla individualitzat ha de ser escolaritzat en el nivell que es determini en el pla.

6.4 La decisió que un alumne o una alumna estigui un any més en un curs en qualsevol dels tres cicles de l'etapa d'educació primària l'ha de prendre la comissió d'avaluació i només la pot adoptar una vegada al llarg de l'etapa. En qualsevol cas aquesta decisió s'ha de prendre valorant l'assoliment dels objectius programats, l'opinió de les famílies o representants legals i les repercussions positives i negatives previsibles que respecte del procés global d'aprenentatge de l'alumne/a pugui tenir cada una de les opcions possibles.

6.5 L'alumnat amb pla individualitzat pot ampliar un curs més del que preveu l'apartat 4 d'aquest article la permanència en l'etapa d'educació primària, sempre que això afavoreixi la seva evolució personal i social i el progrés en els seus aprenentatges. Cal comunicar la decisió al director o la directora dels serveis territorials corresponents.

6.6 Per a l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals es pot elaborar un pla individualitzat quan el seu nivell o ritme personal d'aprenentatges i el grau de maduresa adequat així ho aconselli, i es pot flexibilitzar la permanència en un curs, en un cicle o en tota l'etapa. Cal comunicar la decisió al director o la directora dels serveis territorials corresponents.

Article 7

Participació de les famílies

7.1 Per tal de facilitar l'exercici del dret i el deure de les famílies a participar en el procés educatiu dels seus fills i filles, el centre ha d'informar els pares, les mares o els representants legals de la seva evolució escolar per mitjà d'informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mitjans que consideri oportuns. Els informes escrits s'han de fer, com a mínim, un al final de cada trimestre del curs escolar i un altre en finalitzar el cicle.

7.2 La periodicitat i l'organització de les entrevistes individuals i reunions col·lectives amb els pares, les mares o els representants legals dels alumnes les fixarà cada centre en la seva programació general anual. S'ha de garantir, com a mínim, una entrevista individual a l'inici de l'escolaritat, una altra al llarg de cada curs, i una reunió col·lectiva a l'inici de cadascun dels cursos del cicle.

7.3 En l'informe de final de cicle s'ha d'incloure la valoració global del cicle, la de les àrees i les decisions relatives al pas de cicle o etapa següent.

Article 8

Documents oficials d'avaluació

8.1 Són documents oficials del procés d'avaluació en l'educació primària els següents: les actes d'avaluació de final de cicle, l'expedient acadèmic, l'historial acadèmic, l'informe individualitzat, que s'emplena en finalitzar l'etapa, i l'informe personal per trasllat.

8.2 Aquests documents s'han d'ajustar als models i a les característiques que estableix l'annex d'aquesta Ordre i han d'estar sota custòdia del centre.

8.3 EI director o la directora, com a responsable de totes les activitats del centre, ho és també de les d'avaluació, per aquest motiu visa amb la seva signatura els documents oficials.

8.4 Els documents esmentats han de romandre al centre, i la persona que exerceixi les funcions de secretari/ària és la responsable custodiar-los, tant en format imprès com en suport electrònic, i de les certificacions que se sol·licitin. En el cas que se suprimeixi algun centre, els serveis territorials d'Educació han d'adoptar les mesures corresponents per conservar-los o traslladar-los.

8.5 Les signatures dels documents han de ser autògrafes i, a sota, hi han de constar el nom i els cognoms dels signants. A mesura que s'implementi la signatura electrònica, aquests documents es poden substituir pels seus equivalents en format electrònic.

8.6 En tots els documents elaborats s'ha d'incorporar un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.

Article 9

Actes d'avaluació de final de cicle

9.1 En les actes d'avaluació de final de cicle s'hi ha de fer constar la relació nominal de l'alumnat i els resultats de l'avaluació de les àrees i la global del cicle. També han d'incloure la decisió sobre el pas de cicle, i el canvi o la permanència un any més en un cicle. Les decisions sobre el pas al cicle següent s'han de fer constar en aquests termes: sí, per indicar que s'accedeix al cicle següent; no, per indicar que no s'hi accedeix. També hi ha de constar si l'alumne/a ha seguit un pla individualitzat.

9.2 S'han d'estendre durant el mes de juny, per a cada un dels cicles, i s'hi ha de detallar tot l'alumnat que finalitza un cicle juntament amb els resultats de l'avaluació. Les ha de signar el tutor o la tutora del grup i han de contenir el vistiplau del director o la directora del centre. S'han de tancar al final del període lectiu ordinari.

9.3 En les actes d'avaluació del cicle superior s'ha de fer constar la proposta d'accés a l'educació secundària obligatòria per a l'alumnat que compleixi les condicions establertes.

Article 10

Expedient acadèmic

10.1 L'expedient acadèmic és un document que té la funció de recollir de manera acumulativa els resultats de l'avaluació obtinguts per l'alumne/a en cadascun dels cicles al llarg de l'educació primària, així com qualsevol altra informació rellevant de l'alumne/a.

10.2 L'expedient acadèmic conté: les dades d'identificació del centre, les dades personals de l'alumne/a, els resultats de l'avaluació de cada cicle, les decisions de pas de cicle, les mesures d'atenció a la diversitat adoptades, el pla individualitzat, si escau, i totes les observacions que la comissió d'avaluació consideri oportú de fer-hi constar.

Article 11

Historial acadèmic de l'educació primària

11.1 L'historial acadèmic de l'educació primària és el document oficial que reflecteix els resultats de l'avaluació i les decisions relatives al progrés acadèmic de l'alumnat al llarg de l'etapa i té valor acreditatiu dels estudis cursats.

11.2 En l'historial acadèmic de l'educació primària s'han de recollir les dades identificatives de l'alumne/a, les àrees cursades en cada un dels cicles de l'escolarització i els resultats de l'avaluació obtinguts en cada cicle i àrea, així com les decisions sobre el pas al cicle següent i la data d'adopció, la data de la proposta d'accés a l'educació secundària obligatòria i la informació relativa als canvis de centre, i també hi ha de figurar si l'alumne ha seguit un pla individualitzat.

11.3 En finalitzar l'etapa, l'historial acadèmic s'ha de lliurar a l'alumne/a i se n'ha d'enviar una còpia al centre d'educació secundària, a petició d'aquest, juntament amb l'informe individualitzat. Aquestes circumstàncies s'han de reflectir en el corresponent expedient acadèmic.

Article 12

Informe individualitzat

12.1 L'informe individualitzat de final d'etapa l'ha d'elaborar el tutor o la tutora en finalitzar l'etapa, un cop escoltat l'equip de mestres, i ha d'informar del procés seguit per l'alumne/a i del nivell d'adquisició dels aprenentatges i de les competències bàsiques. També s'hi ha de fer constar la informació necessària per a la continuïtat del procés d'aprenentatge i altres aspectes que es considerin rellevants per garantir una atenció personalitzada.

12.2 El centre emissor i el centre receptor de l'informe han de garantir la confidencialitat de les dades que conté aquest document.

Article 13

Trasllat de centre

13.1 Quan un alumne o una alumna es traslladi a un altre centre per continuar els estudis, el centre d'origen ha de trametre al centre de destinació, i a petició d'aquest, l'historial acadèmic de l'educació primària i, si escau, l'informe personal per trasllat, al qual es refereix l'article 14 d'aquesta Ordre, amb l'acreditació que les dades que conté concorden amb l'expedient que es custodia en el centre.

13.2 El centre receptor ha d'obrir el corresponent expedient acadèmic.

13.3 La matriculació de l'alumne/a adquirirà caràcter definitiu un cop rebut l'historial acadèmic degudament formalitzat.

13.4 En el cas que, per trasllat de l'alumne/a, els documents oficials d'avaluació hagin de tenir efecte fora de Catalunya, les qualificacions s'han de codificar així: excel·lent (SB), notable (NT), bé (BI), suficient (SU), insuficient (IN).

13.5 En el cas de l'alumnat que es traslladi a centres d'altres comunitats autònomes en què el català no sigui llengua oficial, cal redactar l'informe personal per trasllat i l'historial acadèmic en català i castellà.

Article 14

Informe personal per trasllat

14.1 A fi de garantir la continuïtat del procés d'aprenentatge de l'alumnat que es trasllada a un altre centre sense haver completat un cicle sencer, s'emetrà un informe personal on es farà constar la informació recollida de l'equip docent necessària per a l'adequada continuïtat del procés d'aprenentatge. Com a mínim, s'hi han de consignar els elements següents:

a) Resultats parcials de l'avaluació, en el cas que s'hagin emès en aquest període.

b) Descripció, si escau, de les mesures educatives complementàries de reforç i suport realitzades.

c) Totes les observacions que es considerin oportunes sobre el progrés general de l'alumne/a.

14.2 L'informe personal per trasllat l'ha d'elaborar i signar el tutor o la tutora, amb el vistiplau de la direcció del centre, a partir de les dades facilitades per l'equip docent de l'alumne/a.

Article 15

Altres documents d'avaluació

15.1 Cada mestre ha de disposar d'un registre o full de seguiment per recollir sistemàticament les observacions del procés d'aprenentatge de cada alumne/a.

15.2 En el marc del projecte educatiu, correspon a cada centre adoptar els models més adequats per a aquest registre o full de seguiment.

Article 16

Coordinació entre els centres d'educació primària i els d'educació secundària

16.1 En la programació d'activitats del primer trimestre del curs, els centres d'educació primària han de preveure la realització d'entrevistes entre el tutor o la tutora del darrer cicle de l'educació primària i el tutor o la tutora del primer curs de l'educació secundària obligatòria per tal de completar la informació sobre l'alumnat en relació amb els seus aprenentatges.

16.2 En qualsevol cas, els centres d'educació primària han d'estar oberts a les sol·licituds d'informació complementària que els puguin requerir els centres d'educació secundària obligatòria receptors del seu alumnat.

Article 17

Supervisió de la Inspecció d'Educació

Correspon a la Inspecció d'Educació supervisar el procediment d'avaluació de cada centre, vetllar per la seva adequada integració en el procés educatiu de l'alumnat i la seva correcció formal, així com per les mesures adoptades d'atenció a la diversitat, i proposar les mesures que contribueixin a millorar-lo.

Article 18

Custòdia de la documentació

Tots els documents oficials de l'avaluació s'han de conservar en el centre a disposició de la Inspecció per a possibles comprovacions.

Article 19

Dades personals de l'alumnat

Pel que fa a l'obtenció de les dades personals de l'alumnat, a la seva cessió d'uns centres a uns altres i a la seguretat i confidencialitat d'aquestes dades, cal ajustar-se al que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en tot cas, al que estableix la disposició addicional 23 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Disposició transitòria única

Validesa del llibre d'escolaritat

Els llibres d'escolaritat de l'ensenyament bàsic tenen els efectes d'acreditació que estableix la legislació vigent fins a la finalització del curs 2006-2007. Quan l'obertura de l'historial acadèmic de l'educació primària comporti la continuació de l'anterior llibre d'escolaritat, cal consignar-ne la sèrie i el número en l'historial acadèmic. Aquestes circumstàncies també s'han de reflectir en l'expedient acadèmic corresponent.

Disposició derogatòria única

Queden derogades les ordres següents:

Ordre de 12 de novembre de 1993, per la qual es determinen els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació primària.

Ordre de 25 d'agost de 1994, per la qual s'estableix el procediment per a l'autorització de modificacions d'elements prescriptius del currículum de l'etapa d'educació infantil i de l'etapa d'educació primària.

Qualsevol altra norma de rang igual o inferior en el que s'oposi al que estableix aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de juny de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

.1 Actes d'avaluació de final de cicle

En les actes de final de cicle s'ha de fer constar la qualificació obtinguda per tot l'alumnat en cada àrea d'acord amb les valoracions que estableix aquesta Ordre.

Per a l'alumnat escolaritzat en centres d'Era Val d'Aran, les actes han d'incloure les qualificacions obtingudes en occità d'Era Val d'Aran.

Si algun alumne o alguna alumna segueix un pla individualitzat, cal senyalar amb una X la casella corresponent.

En el cas de les àrees de llengua estrangera o religió, s'ha d'identificar quina opció ha cursat l'alumne/a.

En la columna .passa de cicle., cal senyalar amb una X si l'alumne/a accedeix o no al cicle o etapa següent.

Si un alumne o una alumna accedeix al cicle següent per impossibilitat legal de repetir, s'ha de consignar SL en la casella del sí.

 

(Vegeu annex al document PDF)

 

.2 Expedient acadèmic

El número d'identificació de l'alumne/a s'ha de fer constar a partir del moment en què el Departament d'Educació implanti aquest sistema d'identificació.

En les dades dels pares, les mares o els representants legals, s'ha de fer constar el tipus de document d'identitat (DNI, NIE, passaport) que s'ha presentat i el seu número.

Resultats de l'avaluació

El contingut d'aquestes pàgines ha de reflectir el de les corresponents actes d'avaluació final de cicle.

En les àrees que permetin diverses opcions, llengua estrangera o religió, s'ha d'identificar quina és l'opció cursada.

Les qualificacions s'han d'expressar en la forma literal, no numèricament.

Si algun alumne o alguna alumna segueix un pla individualitzat s'ha d'indicar amb un sí al lloc corresponent.

Si l'alumne/a accedeix al cicle següent per impossibilitat legal de repetir, al costat de la data s'ha d'incloure la menció .per impossibilitat de repetir..

La valoració del grau d'adquisició de les competències bàsiques l'ha de proposar el tutor o la tutora a partir de les informacions obtingudes en les reunions de la comissió d'avaluació.

 

(Vegeu annex al document PDF)

 

.3 Historial acadèmic

L'historial acadèmic es concreta en un document imprès quan l'alumne/a finalitza l'educació primària. També s'ha d'expedir i trametre en cas de trasllat a un altre centre docent.

El número d'identificació de l'alumne/a s'ha de fer constar a partir del moment en què el Departament d'Educació implanti aquest sistema d'identificació.

En les dades dels pares, les mares o els representants legals, s'ha de fer constar el tipus de document d'identitat (DNI, NIE, passaport) que s'ha presentat i el seu número.

En l'apartat .Escolarització en l'educació primària., s'han de consignar en ordre cronològic tots els centres on l'alumne hagi cursat alguna part dels estudis, inclosos el centre d'inici i el centre de finalització. Si l'escolarització al centre ha estat continuada, en una mateixa línia s'ha de fer constar l'any d'entrada i el de sortida, i els nivells que hagi cursat íntegrament o parcialment en l'esmentat centre.

El contingut dels resultats de l'avaluació ha de reflectir el de les corresponents actes d'avaluació final de cicle.

Les qualificacions s'han d'expressar en la forma literal, no numèricament.

En les àrees que permetin diverses opcions, com són ara llengua estrangera, i religió, cal identificar quina opció ha cursat l'alumne/a.

 

(Vegeu annex al document PDF)

- 4 Informe individualitzat

El número d'identificació de l'alumne/a s'ha de fer constar a partir del moment en què el Departament d'Educació implanti aquest sistema d'identificació.

En les dades dels pares, les mares o els representants legals s'ha de fer constar el tipus de document d'identitat (DNI, NIE, passaport) que s'ha presentat i el seu número.

La valoració del grau d'adquisició de les competències bàsiques l'ha de proposar el tutor o la tutora a partir de les informacions obtingudes en les reunions de la comissió d'avaluació.

L'informe individualitzat de final d'etapa s'ha de trametre juntament amb l'historial acadèmic.

Aquest informe s'ha d'adjuntar a l'expedient acadèmic.

 

(Vegeu annex al document PDF)

 

.5 Informe personal per trasllat

El número d'identificació de l'alumne/a s'ha de fer constar a partir del moment en què el Departament d'Educació implanti aquest sistema d'identificació.

En les dades dels pares, les mares o els representants legals, s'ha de fer constar el tipus de document d'identitat (DNI, NIE, passaport) que s'ha presentat i el seu número.

En el cas de les àrees de llengua estrangera o religió, s'ha d'identificar quina opció ha cursat l'alumne/a.

El contingut dels resultats parcials de l'avaluació serà el que correspon a les qualificacions obtingudes per l'alumne/a en el cicle on està matriculat, però que no ha finalitzat.

La valoració del grau d'adquisició de les competències bàsiques l'ha de proposar el tutor o la tutora a partir de les informacions obtingudes en les reunions de la comissió d'avaluació.

Les qualificacions s'han d'expressar en la forma literal, no numèricament.

L'informe personal per trasllat s'ha d'adjuntar a l'expedient acadèmic.

 

(Vegeu annex al document PDF)

 

(08.163.010)