Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 129/2010, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 129/2010

  • Data del document 21/09/2010

  • Data de publicació 23/09/2010

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5721

TEXT CONSOLIDAT

La Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), va dotar de validesa jurídica l'edició en suport digital del DOGC accessible per mitjans telemàtics a través de les xarxes, els canals, les adreces i els portals que el Govern determini, i l'Acord GOV/87/2007, de 19 de juny, va determinar que el 30 de juny de 2007 es deixava de publicar la versió oficial del DOGC en suport paper i, en conseqüència, des de l'1 de juliol de 2007 la versió digital del DOGC és l'única que té caràcter oficial.
Amb posterioritat, el legislador estatal va aprovar la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que estableix el marc bàsic de la denominada administració electrònica. De conformitat amb la legislació bàsica, i d'acord també amb la competència exclusiva que en matèria d'organització correspon a la Generalitat segons l'article 150.b) de l'Estatut d'autonomia, s'ha aprovat la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que desplega i concreta la normativa bàsica amb l'objectiu d'avançar en el reconeixement de l'ús de mitjans electrònics per millorar la transparència, l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat en les relacions entre el sector públic i els ciutadans. Aquest marc normatiu es complementa amb el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat, que ordena i impulsa l'administració electrònica en el nostre àmbit.
Amb la voluntat de continuar establint els elements necessaris per ordenar i impulsar l'ús dels mitjans electrònics en el funcionament ordinari de l'Administració, i a l'empara de l'article 150.b) de l'Estatut d'autonomia, aquest Reglament regula les mesures per garantir l'autenticitat i la integritat de l'edició en suport digital del DOGC, i determina les condicions per atorgar el caràcter d'autèntiques a les còpies impreses i a les descàrregues digitals del Diari Oficial.
Com a complement a aquest pas cap a l'ús de les tecnologies de la informació, es vol donar també un impuls a l'ús dels mitjans telemàtics per a la tramesa dels documents que s'hagin de publicar al DOGC. La regulació d'aquest procediment implica la creació, en aplicació de l'article 8 de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del registre de les autoritats i el personal facultat per subscriure, mitjançant la signatura electrònica prevista a la Llei reguladora del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l'ordre d'inserció dels documents destinats a ser publicats al DOGC.
També constitueixen objectius d'aquest Reglament ordenar la periodicitat de la publicació del DOGC, definir l'estructura del DOGC i establir mecanismes i previsions per tal de facilitar i assegurar la consulta pública i gratuïta de l'edició digital del DOGC, sempre d'acord amb les previsions de la Llei que desplega.
Finalment, mitjançant el present Decret es modifiquen dos articles del Decret 215/2000, de 26 de juny, de desplegament reglamentari de la Llei 24/1987, de 28 de desembre, de creació de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, per tal d'adaptar la composició del Consell d'Administració als canvis estructurals produïts en l'Administració de la Generalitat, i incorporar-hi un o una representant del Departament de la Presidència. Així mateix, es concreta el règim jurídic que, amb caràcter general, regeix l'activitat de l'Entitat.
Per tant, a l'empara del que preveuen els articles 39.1 i 40 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,
Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que es dicta en desplegament i execució de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposicions finals

Primera

Modificació del Decret 215/2000, de 26 de juny, de desplegament reglamentari de la Llei 24/1987, de 28 de desembre, de creació de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya
1. Es modifica l'article 2.1 del Decret 215/2000, de 26 de juny, de desplegament reglamentari de la Llei 24/1987, de 28 de desembre, de creació de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
2.1 El Consell d'Administració té la composició següent:
President o presidenta: la persona titular de la Secretaria del Govern.
Vicepresident o vicepresidenta: la persona titular de la Direcció General de Difusió Corporativa.
Vocals: el director o la directora general de l'Entitat Autònoma, que exerceix també les funcions de secretari o secretària del Consell d'Administració; una persona representant del Departament de la Presidència; una persona representant del departament competent en matèria d'Administració local; una persona representant del departament competent en matèria de justícia; una persona representant del departament competent en matèria de cultura, i una persona representant del Gabinet Jurídic de la Generalitat.
Les persones vocals representants dels departaments les designen les persones titulars dels departaments respectius i són nomenades pel Govern.
2. Es modifica l'article 7 del Decret 215/2000, que queda redactat de la manera següent:
Les relacions jurídiques i l'activitat de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya es regeixen amb caràcter general pel dret administratiu. Pel que fa al règim de contractació de l'Entitat, caldrà atenir-se al que estableix la normativa vigent sobre contractació del sector públic.

Segona

La lletra g) de l'article 3.2, la lletra g) de l'article 3.3 i els articles 4.2, 5 i 12 del Reglament entraran en vigor el 2 de gener de 2012.
Altres versions d'aquest precepte

Reglament

del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte
Aquest Reglament regula l'ordenació, l'estructura i la gestió del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i es dicta en desplegament de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Periodicitat de la publicació
2.1 El DOGC es publica de dilluns a divendres diàriament, llevat els dies declarats festius a tot el territori de Catalunya o en el municipi on radiqui la seu central de l'entitat gestora del DOGC.
2.2 Cada dia es publica una única edició del DOGC. Es considera una única edició el conjunt de documents que es publiquen organitzats a través del mateix sumari.
2.3 No obstant això, una vegada publicada una edició del DOGC, a instància de la persona titular de la Secretaria del Govern es pot publicar el mateix dia un annex a l'edició del DOGC. Així mateix, correspon a la persona titular de la Secretaria del Govern disposar que es publiqui el DOGC algun dels dies exceptuats de publicació amb caràcter general.

Article 3

Característiques del DOGC
3.1 El DOGC es numera de manera correlativa amb independència de l'any de publicació.
3.2 A la portada del diari ha de constar com a mínim:
a) El Senyal de la Generalitat de Catalunya.
b) La denominació "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya".
c) El número de DOGC.
d) La data de publicació.
e) El número estàndard internacional de publicacions seriades (ISSN).
f) L'adreça de la seu electrònica en què es publica el DOGC.
g) El codi de verificació electrònica.
Les informacions dels apartats a, b, c i d han de constar a la capçalera de la portada del diari.
3.3 En cada document que es publiqui ha de constar com a mínim:
a) La denominació "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" o la seva abreviació, "DOGC".
b) El número de DOGC.
c) El número de pàgina, sempre que el format de l'edició admeti paginació.
d) La data de publicació.
e) El número estàndard internacional de publicacions seriades (ISSN).
f) L'adreça de la seu electrònica en què es publica el DOGC.
g) El codi de verificació electrònica.

Capítol 2

Estructura i contingut del DOGC

Article 4

Sumari
4.1 Cada edició té un sumari, que ha de facilitar l'accés a cadascun dels documents que la integren.
4.2 El sumari s'estructura en les seccions i els epígrafs que s'estableixen en els articles següents.

Article 5

Seccions
5.1 El contingut del DOGC s'ordena en les seccions següents:

Secció I: Disposicions.

Secció II: Càrrecs i personal.

Secció III: Anuncis de la Generalitat de Catalunya.

Secció IV: Anuncis de l'Administració local.

Secció V: Anuncis de l'Administració de justícia.

Secció VI: Anuncis diversos.

5.2 La secció I, "Disposicions", inclou les disposicions de caràcter general i els acords, les resolucions i altres actes administratius de la Generalitat de Catalunya que no correspongui incloure en cap altra de les seccions que es preveuen en aquest article. També s'hi inclouen les disposicions i els actes de l'Estat, així com les decisions del Tribunal Constitucional, que s'hagin de publicar al DOGC, i les decisions d'òrgans jurisdiccionals que afectin disposicions i actes de la Generalitat de Catalunya que s'hagin publicat en aquesta secció del DOGC.

5.3 La secció II, "Càrrecs i personal", inclou les convocatòries de processos selectius i de procediments de provisió de llocs de treball; els nomenaments i cessaments d'alts càrrecs i de personal al servei de la Generalitat i de les universitats públiques de Catalunya, i altres actes administratius que hi facin referència; els instruments de gestió de llocs de treball, i els actes relatius a personal d'altres administracions dictats per la Generalitat de Catalunya.

5.4 La secció III, "Anuncis de la Generalitat de Catalunya", inclou anuncis, edictes i actes administratius de les institucions de la Generalitat, de l'Administració de la Generalitat i dels organismes autònoms, entitats autònomes i entitats de dret públic sotmeses al dret privat que s'hi adscriuen, de les universitats públiques de Catalunya i dels altres organismes i entitats creats o regulats en una llei del Parlament de Catalunya, sempre que donin publicitat a acords i a resolucions, en relació amb les matèries següents:

a) Notificacions i citacions a termini.

b) Concessions, llicències i autoritzacions administratives, tret que l'atorgament correspongui al Govern.

c) Atorgament de la declaració d'utilitat pública.

d) Aprovació de projectes d'instal·lacions.

e) Tràmits d'informació pública.

f) Licitacions, adjudicacions i altres convocatòries públiques, tret de les relatives a activitats de foment i personal.

g) Sancions administratives.

h) Operacions financeres i patrimonials.

i) Dades contingudes en registres públics.

j) Altres matèries de naturalesa anàloga a les anteriors.

També es publiquen en aquesta secció els anuncis que donen publicitat a qualsevol acte de les entitats en les quals es dóna almenys una de les dues condicions següents:

a) L'Administració de la Generalitat, de manera directa o indirecta, participa en el 100% del capital o fons patrimonial de l'entitat.

b) L'entitat és un consorci i l'Administració de la Generalitat, directament o mitjançant els organismes i entitats a què fa referència aquest apartat, té capacitat per designar la majoria de persones representants al seu òrgan de govern.

5.5 La secció IV, "Anuncis de l'Administració local", inclou els anuncis, edictes i actes administratius que donen publicitat a acords i resolucions i altres actes de les administracions locals de Catalunya. Els anuncis i edictes s'ordenen atenent el tipus d'administració local de què es tracti.

5.6 La secció V, "Anuncis de l'Administració de justícia", inclou els anuncis i edictes de jutjats i tribunals.

5.7 La secció VI, "Anuncis diversos", inclou els anuncis i actes que emanen de persones físiques i jurídiques no esmentades en cap de les altres seccions a què fa referència aquest article.

Article 6

Epígrafs
6.1 Dins de les seccions els documents s'agrupen per epígrafs segons l'òrgan de procedència.
6.2 Les normes amb rang de llei de Catalunya s'inclouen a l'epígraf corresponent al Departament de la Presidència.
6.3 Els decrets, els acords del Govern i, si escau, els acords de les comissions de Govern s'inclouen a l'epígraf corresponent al departament que els hagi proposat. En cas que hagin estat proposats per diversos departaments, s'inclouen a l'epígraf corresponent al Departament de la Presidència.
6.4 Les ordres signades per les persones titulars de més d'un departament s'inclouen a l'epígraf corresponent al departament que determini la persona titular de la Secretaria del Govern.
6.5 Els actes que emanen dels organismes, de les entitats i dels ens de la Generalitat s'inclouen a l'epígraf del departament al qual estiguin adscrits o a través del qual s'hi relacionin.
6.6 Les institucions de la Generalitat regulades a l'Estatut d'autonomia, llevat de les que depenen orgànicament d'una altra, i les autoritats independents creades per mandat de l'Estatut s'inclouen sota un epígraf propi.

Article 7

Ordenació dels epígrafs i dels documents
L'entitat gestora del DOGC ha de determinar els criteris d'ordenació dels epígrafs dins de cada secció, i els dels documents dins de cada epígraf. Aquests criteris s'han de difondre en la seu electrònica en què es publica el DOGC.

Capítol 3

Publicació de documents al DOGC

Article 8

Garantia d'autenticitat i integritat de la publicació
L'edició digital ha d'incorporar signatura electrònica avançada de l'entitat gestora del DOGC com a garantia de l'autenticitat i integritat del seu contingut. La ciutadania pot verificar el compliment d'aquestes exigències mitjançant aplicacions estàndard o, si s'escau, mitjançant eines informàtiques que proporcioni la seu electrònica on es publiqui el DOGC.

Article 9

Limitació en l'accés a dades de caràcter personal
9.1 La limitació en l'accés a les dades de caràcter personal que regula l'article 3.4 de la Llei 2/2007, de 5 de juny, s'aplica a la consulta de la base de dades del DOGC, quan sigui procedent, a sol·licitud de l'òrgan que va ordenar la publicació del document corresponent.
9.2 Els òrgans emissors de documents que s'hagin de publicar al DOGC identificaran els documents que continguin dades de caràcter personal.

Article 10

Obligació de publicar
10.1 L'entitat gestora del DOGC té l'obligació de publicar els documents que estableix l'article 2.2 de la Llei 2/2007, de 5 de juny, en els supòsits en què ho determini l'ordenament jurídic, un cop les persones facultades per ordenar-ne la inserció els trametin a l'entitat gestora en els termes que determina aquest Reglament.
10.2 L'entitat gestora del DOGC pot requerir a qui ordena la inserció d'un document que justifiqui la procedència de publicar-lo.

Article 11

Registre d'autoritats i personal facultat per trametre les ordres d'inserció
11.1 Es crea el registre automatitzat d'autoritats i personal facultat per trametre, mitjançant la signatura electrònica prevista a la Llei reguladora del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l'ordre d'inserció dels documents destinats a ser publicats al DOGC.
11.2 La finalitat d'aquest registre és disposar de la relació de persones facultades per trametre, mitjançant la signatura electrònica prevista a la Llei reguladora del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les ordres d'inserció al DOGC.
A aquests efectes, els òrgans pertinents del Parlament, del Govern, de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració de justícia i de les administracions, els ens i els organismes públics corresponents han d'acreditar, segons llur normativa específica, les persones que han de constar en el registre, i han de comunicar les modificacions que es produeixin.
11.3 Aquest registre té caràcter administratiu. Es gestiona per mitjans electrònics i hi pot haver diferents organismes responsables de la seva gestió i actualització, en funció de les xarxes o plataformes tecnològiques a través de les quals es trametin les ordres d'inserció.
11.4 En cada assentament s'han de fer constar les dades personals identificatives de les persones facultades per trametre les ordres d'inserció, consistents en nom, cognoms i número de document nacional d'identitat, així com les dades de contacte, la identificació de l'organisme, ens o entitat que els ha facultat per trametre les ordres d'inserció al DOGC, i la data d'alta i de baixa en el registre.
Quan es doni de baixa un usuari registrat, les dades que consten en el registre quedaran bloquejades als efectes de constància administrativa durant un període equivalent al cicle de vida de les ordres d'inserció.
11.5 La gestió d'aquest registre correspon a l'entitat gestora del DOGC. Ara bé, quan les ordres d'inserció es presentin a través de xarxes o plataformes tecnològiques la titularitat de les quals correspongui a un altre ens de dret públic, aquest ens podrà ser el responsable del registre pel que fa a les persones facultades que tramitin les sol·licituds a través de la xarxa o plataforma corresponent. Aquesta responsabilitat s'ha d'establir mitjançant un conveni amb l'entitat gestora del DOGC i, en aquest cas, ha de preveure expressament l'obligació de l'ens titular de la xarxa o plataforma de crear i declarar el fitxer corresponent com a responsable del tractament de les dades de caràcter personal.
11.6 Els òrgans pertinents del Parlament, del Govern, de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració de justícia i de les administracions, els ens i els organismes públics corresponents han de designar les persones que han d'exercir la gestió d'altes i baixes en aquest registre d'autoritats i personal facultat, així com el manteniment actualitzat de les dades de les persones usuàries registrades.
En tot cas, les persones registrades poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal davant l'entitat corresponent responsable del registre.

Article 12

Tramesa de les ordres d'inserció
12.1 Els documents que s'han de publicar al DOGC s'han de trametre per mitjans telemàtics amb la signatura electrònica prevista a la Llei reguladora del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la persona facultada per ordenar-ne la inserció.

12.2 Excepcionalment, s'accepta la tramesa d'ordres de publicació per mitjans telemàtics sense la signatura electrònica prevista a la Llei reguladora del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si bé l'ordre d'inserció no té efectes fins que no entra al registre de l'entitat gestora del DOGC, signada en suport paper.

12.3 En tot cas, sempre s'ha de lliurar una reproducció del document a publicar en format electrònic editable, d'acord amb les especificacions tècniques que l'entitat gestora del DOGC faci públiques a la seu electrònica en què es publica el Diari Oficial.

Article 13

Contingut de les ordres d'inserció
Les ordres d'inserció han de contenir:
a) El text íntegre que s'ha de publicar en les llengües que correspongui.
b) La declaració de la persona facultada per trametre l'ordre d'inserció segons la qual el document que s'envia per publicar està signat per l'òrgan competent.
c) La identificació de si el text que s'ha de publicar conté dades de caràcter personal.
En el cas que l'ordre d'inserció presenti errors que no permetin el seu tractament a través dels programes i les aplicacions per ordenar la inserció, l'entitat gestora del DOGC n'ha d'informar el o la sol·licitant per tal que trameti una nova ordre d'inserció amb els errors esmenats.

Article 14

Revisió prèvia a la publicació
14.1 Els òrgans pertinents del Parlament, del Govern, de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració de justícia i de les administracions, els ens i els organismes públics corresponents, així com els o les particulars que puguin publicar anuncis en els supòsits que determina l'ordenament jurídic, han de vetllar per l'adequació formal i lingüística dels textos que trametin per publicar al DOGC. A aquest efecte, poden sol·licitar l'assessorament a l'entitat gestora del DOGC.
14.2 Si un cop tramesos els documents l'entitat gestora del DOGC detecta errades materials manifestes o incorreccions lingüístiques, pot suggerir modificacions a la part emissora del document. Aquestes modificacions només es poden introduir en el text si queda constància de l'acceptació expressa de la part emissora del document, tret que es tracti de correccions exclusivament ortotipogràfiques.

Article 15

Correcció dels documents publicats
15.1 Quan es detectin errors materials en els documents publicats que no afectin el contingut, incloses les errades ortogràfiques, i que siguin atribuïbles als serveis de l'entitat gestora del DOGC, aquesta podrà esmenar-los d'ofici el mateix dia de la publicació, tan bon punt es detectin o es comuniquin.
Quan una edició hagi estat objecte d'esmena d'acord amb el paràgraf anterior, s'ha d'indicar aquesta circumstància, de manera clara, en el sumari corresponent i en el document afectat.
Si es detecten aquests tipus d'errors materials passat el dia de la publicació, l'entitat gestora del DOGC ha de publicar una correcció d'errades, tan bon punt es detectin o es comuniquin.
15.2 Les correccions d'errades no imputables a l'entitat gestora del DOGC, o aquelles que alterin o modifiquin el contingut dels documents publicats, i que es publiquin a iniciativa de la part emissora del document o de l'entitat gestora del DOGC, s'han de tramitar com qualsevol altre document que s'hagi de publicar al DOGC, de conformitat amb el que disposa l'article 7.7 de la Llei 2/2007, de 5 de juny.

Article 16

Pagament de taxes per a la publicació d'anuncis
16.1 És requisit previ per publicar els anuncis liquidar l'import de la taxa que estigui establerta legalment.
16.2 No obstant això, l'entitat gestora del DOGC pot publicar-los abans que es liquidi la taxa en els supòsits següents:
a) Quan així ho prevegin els convenis de col·laboració a què fa referència l'article 13 de la Llei 2/2007, de 5 de juny.
b) Quan els o les ordenants de la publicació d'anuncis s'hagin adherit a les condicions de publicació amb domiciliació bancària, en els termes que estableixi l'entitat gestora del DOGC.
c) Quan, per raons d'urgència, així ho ordeni, de manera justificada, la persona titular de la direcció general de l'entitat gestora del DOGC.
16.3 En el cas que un anunci estigui inclòs en un supòsit d'exempció del pagament de la taxa de publicació, la persona interessada ho haurà d'al·legar i acreditar amb caràcter previ a la publicació.

Capítol 4

Consulta i obtenció de còpies del DOGC

Article 17

Consulta de l'edició del DOGC
17.1 Les diferents administracions presten el servei de consulta pública i gratuïta del Diari Oficial a què fa referència l'article 9.1 de la Llei 2/2007, de 5 de juny, de la manera següent:
a) L'Administració de la Generalitat, a través de les seves delegacions del Govern, oficines d'atenció ciutadana i altres punts amb servei d'accés públic a Internet.
b) Els ens locals, en els llocs que determinin en la seva normativa.
c) Les universitats públiques, a través de les seves biblioteques i altres punts amb servei d'accés públic a Internet.
d) Les biblioteques públiques que formen part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, a través dels terminals de consulta d'Internet de les seves sales de lectura.
17.2 Aquest servei gratuït s'ha de prestar durant l'horari d'obertura pública de les diferents unitats i amb les condicions de reserva, temps màxim de consulta i altres determinacions que cada unitat tingui establertes.

Article 18

Obtenció de còpies
18.1 La ciutadania té la possibilitat de descarregar en format digital i d'imprimir en suport paper còpies de les edicions del DOGC accedint a la seu electrònica on es publica.
18.2 Les descàrregues digitals del DOGC tenen el caràcter de còpies autèntiques quan incorporin la signatura electrònica de l'entitat gestora del DOGC, la qual garanteix la seva autenticitat i integritat.
18.3 Les còpies en suport paper del DOGC digital tenen la consideració de còpies autèntiques, sempre que incloguin la impressió del codi de verificació electrònica que permeti contrastar-ne l'autenticitat mitjançant l'accés a la seu electrònica.
18.4 Les còpies en suport paper també es poden sol·licitar a l'entitat gestora del DOGC i a les delegacions del Govern, oficines d'atenció ciutadana i altres punts amb servei d'accés públic a Internet de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici del règim econòmic que escaigui aplicar.

Article 19

Custòdia del fons documental
19.1 L'entitat gestora del DOGC ha d'adoptar les mesures de seguretat que calguin perquè les dades informàtiques i els fitxers que conformen cada edició digital del DOGC siguin custodiats de manera que es garanteixi la integritat, l'autenticitat, l'accessibilitat i la preservació durant el cicle de vida de la documentació electrònica corresponent.
19.2 El tractament en tot el cicle de vida de la documentació del DOGC s'ha d'adequar a la normativa de gestió, conservació i arxiu de documents administratius que aprova la Generalitat de Catalunya.

Article 20

Assegurament de l'accés i de la publicació del DOGC
20.1 Per tal de garantir l'accés als documents publicats al DOGC en el cas que incidències tècniques de caràcter greu impedeixin accedir-hi pels mitjans electrònics habituals, les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya han de custodiar una còpia de les edicions del DOGC amb la finalitat que, en aquests casos, qualsevol persona les pugui consultar a les seves instal·lacions.
20.2 En el cas que el Diari Oficial s'hagi editat però incidències tècniques de caràcter greu impedeixin fer-lo públic, l'entitat gestora del DOGC distribuirà còpies autèntiques electròniques a les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya.
20.3 Quan en circumstàncies excepcionals, en aplicació de l'article 3.7 de la Llei 2/2007, de 5 de juny, s'editin còpies del Diari Oficial en suport paper amb caràcter oficial, l'entitat gestora del DOGC posarà a disposició pública aquesta edició a través de les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Disposició addicional

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Als efectes del que preveu l'article 11, el Consorci Administració Oberta de Catalunya és responsable del registre d'autoritats i del personal facultat per trametre, mitjançant la signatura electrònica prevista a la Llei reguladora del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l'ordre d'inserció dels documents destinats a ser publicats al DOGC, dels ens locals que presentin les ordres d'inserció a través de l'extranet de les administracions públiques catalanes (eaCAt), així com de les altres institucions del sector públic que facin la tramitació per aquesta extranet.

Disposició final

Mitjançant una ordre de la persona titular del Departament de la Presidència es pot adaptar el contingut de l'article 5.4 a les modificacions que es produeixin en la regulació legal dels organismes i les entitats que s'hi esmenten, i es poden ampliar els supòsits d'acords i resolucions d'aquests organismes i entitats que s'han de publicar com a anuncis a la secció III del DOGC.