Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Treball

  • Núm. del document 171/2010

  • Data del document 16/11/2010

  • Data de publicació 26/11/2010

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5764

Correccions d'errades
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, defineix els delegats i delegades de prevenció com a representants dels treballadors i treballadores amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball i regula, en el seu article 35 i en la disposició addicional quarta, el mecanisme per a la seva elecció. Aquesta Llei també regula les competències i les facultats d'aquests delegats de prevenció així com la seva participació en la prevenció de riscos en el treball.

L'article 7.1 d'aquesta mateixa Llei recull les actuacions de les administracions públiques competents en matèria laboral en relació amb la prevenció de riscos laborals, entre les quals destaquen les funcions de promoció de la prevenció i del control del compliment de la normativa corresponent.

L'article 170 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals i, concretament, la lletra g) de l'apartat 1 recull la prevenció de riscos laborals i la seguretat i salut en el treball.

Aquestes competències les té atribuïdes el departament competent en matèria de treball i, concretament, la Direcció General de Relacions Laborals, d'acord amb l'article 14 del Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball.

El Decret 399/2004, de 5 d'octubre, va crear el registre de delegats i delegades de prevenció i el de comitès de seguretat i salut com a instruments organitzatius que van permetre obtenir, en cada àmbit territorial de Catalunya, la informació detallada sobre els delegats i delegades de prevenció, i dels comitès de seguretat i salut laboral, que recull la Llei 31/1995, de 8 de novembre, esmentada.

Aquest Decret també regula el procediment de dipòsit i registre de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut.

Transcorreguts més de cinc anys de l'aplicació pràctica del Decret, i en base a l'experiència i la valoració de les unitats administratives encarregades de la gestió dels registres, s'ha considerat necessari revisar-ne el contingut i adequar-lo a les necessitats detectades, per tal de millorar l'efectivitat de la funció que ha de complir aquest registre. Concretament, s'ha detectat la necessitat de suprimir el registre dels comitès de seguretat i salut laboral, atès que l'experiència ha posat de manifest la manca d'operativitat i agilitat d'aquest registre, tenint en compte que la informació que hi consta no resulta útil ni tampoc és una informació sol·licitada per les possibles persones interessades, fet que està suposant menyscabar l'eficàcia i el bon funcionament del registre dels delegats i delegades de prevenció.

La supressió del registre de constitució dels comitès de seguretat i salut laboral és una modificació que s'emmarca dins dels objectius transversals assumits pel departament competent en matèria de treball a l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2009-2012.

El text s'ha sotmès a la valoració del Consell de Treball Econòmic i Social, que ha emès dictamen sobre el Projecte de decret.

De conformitat amb l'article 39 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això, a proposta de la consellera de Treball, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

1.1 Aquest Decret té per objecte la regulació del registre de delegats i delegades de prevenció i establir el procediment de dipòsit de les comunicacions de designació d'aquests.

1.2 Als efectes d'aquest Decret, s'entén per delegat o delegada de prevenció la persona representant dels treballadors o treballadores amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball, sempre que hagin estat escollits o escollides d'acord amb el que estableixen els apartats 2 i 4 de l'article 35 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Article 2

Registre de delegats i delegades de prevenció

2.1 En el si de cadascun dels serveis territorials del departament competent en matèria de treball hi ha un registre territorial de delegats i delegades de prevenció.

2.2 Els registres s'adscriuen a les unitats administratives dels serveis territorials del departament competent en matèria de treball que gestionen el registre d'eleccions sindicals. A aquests òrgans els correspon l'organització i la gestió del funcionament dels registres i la tramitació dels expedients relatius al dipòsit de les comunicacions de designació dels delegats i delegades de prevenció, quan escaigui, respecte dels centres de treball de les empreses i administracions públiques que estiguin ubicats en el seu àmbit territorial.

Article 3

Funcions

El registre de delegats i delegades de prevenció té les funcions següents:

a) Rebre les comunicacions de designació dels delegats i delegades de prevenció i les seves posteriors modificacions.

b) Donar publicitat als resultats globals de les designacions de delegats i delegades de prevenció efectuades, així com posar a disposició dels organismes públics competents en matèria de prevenció de riscos laborals la informació generada en el registre, prèvia petició a l'efecte i respectant en tot cas la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

c) Expedir els certificats relatius a la designació de delegats i delegades de prevenció que siguin sol·licitats pels organismes públics competents en matèria de prevenció de riscos laborals o per les persones i entitats que acreditin un interès legítim i directe. S'entén que ostenten aquest interès legítim i directe les organitzacions empresarials i les organitzacions sindicals, les empreses i els treballadors o treballadores directament implicats en les designacions. Els certificats s'han d'emetre en el termini de deu dies a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

d) Informar a les organitzacions sindicals de les comunicacions de delegats i delegades de prevenció que s'hagin elegit com a representants dels treballadors i treballadores dins de les seves llistes, i que de manera expressa així ho sol·licitin. La sol·licitud esmentada es farà anualment i la informació requerida es facilitarà periòdicament.

Tant la sol·licitud com les dades anteriorment expressades seran trameses en el format en què en cada cas indiquin cadascuna de les organitzacions sindicals interessades, en suport documental, ja sigui informàtic o paper, i se sol·licitaran al departament competent en matèria de treball de la Generalitat de Catalunya.

Article 4

Dades inscriptibles

4.1 Les dades inscriptibles són les que figuren als models de comunicació de delegats i delegades de prevenció que consten als annexos d'aquest Decret.

4.2 Aquests models de comunicació que consten als annexos d'aquest Decret es troben a disposició de les persones interessades a la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Article 5

Procediment de dipòsit i registre de la comunicació de designació de delegats i delegades de prevenció

5.1 Un cop efectuada l'elecció de delegats i delegades de prevenció, la representació legal dels treballadors i treballadores o un representant degudament acreditat d'alguna de les organitzacions sindicals a què pertanyin els delegats o delegades de prevenció ho han de comunicar a l'empresari o empresària o als seus representants legals.

5.2 La representació legal dels treballadors i treballadores o un o una representat amb la deguda acreditació d'alguna de les organitzacions sindicals a les quals pertanyin els delegats o delegades de prevenció han de presentar la comunicació que correspongui, original i dues còpies, formalitzada segons els models que consten als annexos d'aquest Decret, que es troben a disposició a la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/), adreçant-la al servei territorial que correspongui depenent de la ubicació de l'empresa o del centre de treball de què es tracti o a qualsevol oficina de la xarxa de l'Oficina de Gestió Empresarial, en el termini màxim d'un mes des de la data de l'elecció, presencialment o en qualsevol de les formes previstes per les normes procedimentals d'aplicació. Aquest imprès, en tot cas, ha d'estar obligatòriament complimentat quant a les dades que esmenta l'apartat 4 (dades dels delegats i delegades de prevenció).

5.3 Les còpies presentades i segellades per qualsevol de les unitats administratives esmentades en l'apartat anterior, i que hauran de ser conservades, una per l'empresari o empresària, i l'altra, per la representació legal dels treballadors i treballadores, serviran de justificant del compliment de l'esmentat tràmit de presentació.

5.4 En el supòsit de variació en les designacions de delegats i delegades de prevenció com a conseqüència de substitucions, revocacions, dimissions, extincions de mandat, o en qualsevol altre supòsit previst legalment o reglamentàriament, el delegat o delegada de prevenció afectat o les organitzacions sindicals afectades comunicaran a qualsevol de les unitats administratives competents l'actualització corresponent, mitjançant els models que consten als annexos i seguint el procediment descrit en aquest article.

5.5 En el supòsit que la renovació de la totalitat dels delegats i delegades de prevenció per qualsevol dels sistemes previstos als apartats 2 i 4 de l'article 35 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, coincideixi amb els ja inscrits, la comunicació al registre es farà mitjançant el mateixos models d'imprès que consten als annexos.

Disposicions addicionals

—1 Dades personals

Les dades personals dels delegats i delegades de prevenció es recolliran desagregades per sexes i s'integraran dins del fitxer de dades del registre de delegats i delegades de prevenció, del qual la Direcció General de Relacions Laborals n'és l'òrgan responsable, d'acord amb l'Ordre de creació de fitxers de dades personals del departament competent en matèria de treball de la Generalitat.

Les persones titulars dels òrgans responsables de cada fitxer que conté dades de caràcter personal adoptaran les mesures tècniques, de gestió i organitzatives per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així- com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectius els drets de la ciutadania reconeguts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i en els seus desplegaments reglamentaris.

—2 Tramitació electrònica

La inscripció al registre es podrà tramitar electrònicament, d'acord amb el que preveu la normativa que regula l'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics.

D'acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat, i la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, el departament competent en matèria de treball disposarà el que sigui necessari o consideri convenient perquè els interessats utilitzin els mitjans electrònics per presentar els comunicats de delegats i delegades de prevenció.

Disposició transitòria

Mentre no es creïn les oficines públiques de registre d'actes d'eleccions sindicals als serveis territorials de les Terres de l'Ebre, Catalunya Central i Alt Pirineu i Aran, les competències relatives al registre de delegats i delegades de prevenció que concerneixen l'àmbit territorial d'aquests serveis s'exerciran pels serveis territorials corresponents que fins ara els assumeixen.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 399/2004, de 5 d'octubre, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 16 de novembre de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Mar Serna Calvo

Consellera de Treball

Annex 1

(Vegeu annex al document PDF)

Annex 2

(Vegeu annex al document PDF)

(10.314.160)