Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 309/2011, de 12 d'abril, pel qual es regula el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

  • Núm. del document 309/2011

  • Data del document 12/04/2011

  • Data de publicació 14/04/2011

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5859

TEXT CONSOLIDAT

PREÀMBUL

L'actuació coordinada dels departaments de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic és un requisit d'eficiència i eficàcia de les polítiques del Govern de la Generalitat en aquesta matèria. En aquest sentit, la disposició addicional segona del Decret 21/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, implica un pas en aquesta direcció amb la creació del Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració. Les funcions del Consell són: avaluar la situació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats instrumentals amb criteris de simplificació i eficiència dels recursos materials i personals del sector públic, i definir i planificar les actuacions que s'han de dur a terme per a la racionalització i optimització dels recursos necessaris per al funcionament de l'Administració.

Hi ha dos grans àmbits d'actuació administrativa que s'han d'optimitzar per garantir el dret de la ciutadania a una bona Administració: l'ocupació pública i el sector públic. En relació amb el primer, s'ha d'efectuar una política de personal racional i objectiva que, amb un dimensionament adequat, garanteixi la correcta prestació del servei públic i, pel que fa al segon, s'ha de procedir a la reforma i racionalització del sector públic, amb la supressió d'ens instrumentals que no responen a la finalitat per a la qual van ser creats o en els quals hi ha duplicitats, amb l'objectiu de millorar el funcionament dels existents sota paràmetres d'eficiència i economia. Això només és possible amb una actuació coordinada dels departaments de la Generalitat competents en la matèria que, sota la presidència del departament competent en matèria de funció pública, racionalització i optimització del sector públic, col·legiadament traslladi unes directrius clares aplicables a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic i, simultàniament, dugui a terme la necessària reforma de l'Administració que la realitat econòmica ens imposa.

En aquesta línia es necessari crear, dins del Consell esmentat, tres comissions que centraran la seva actuació en àmbits concrets del Consell, les quals estaran integrades per representants dels departaments amb competències en les matèries corresponents: la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal, que tindrà per objecte coordinar i garantir que les actuacions dels departaments de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic en matèria retributiva i de despeses de personal s'ajustin a les directrius del Govern sobre política retributiva, la Comissió del Sector Públic, la qual tindrà per objecte coordinar les actuacions que en matèria de dimensionament, organització, coordinació, funcionament, recursos humans, formes de prestació dels serveis, i contractació i avaluació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic es portin a terme i alhora garantir que aquestes actuacions s'ajustin a les directrius del Govern sobre les polítiques afectades, i la Comissió per a l'Impuls dels Mitjans Electrònics a l'Administració que tindrà per objecte la coordinació de l'actuació dels departaments que executen polítiques transversals en l'àmbit de l'impuls i desenvolupament dels mitjans electrònics en l'actuació administrativa.

Igualment, se suprimeix la Comissió de Coordinació Corporativa regulada pel Decret 146/2007, de 3 de juliol, de creació de la Comissió de Coordinació Corporativa, i pels decrets 110/2008, de 27 de maig, i 75/2010, de 15 de juny, de modificació de l'anterior, així com de les subcomissions que tenia adscrites. No obstant això, les funcions atribuïdes a la Subcomissió d'Estudis i Dictàmens per l'Acord de Govern de 9 de desembre de 2009, pel qual s'estableix el protocol d'actuació en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic en relació amb la contractació d'estudis i dictàmens, les assumeix l'Oficina d'Avaluació i Supervisió de la Contractació Pública del Departament de la Presidència.

L'article 51 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya estableix que el Govern pot crear comissions interdepartamentals amb la finalitat d'examinar i coordinar assumptes d'àmbit concret i específic que afectin diversos departaments.

Per tant, a proposta de les persones titulars dels departaments de la Presidència, de Governació i Relacions Institucionals, i d'Economia i Coneixement, d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

El Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració
1.1 El Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració, adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals, està integrat per les persones membres següents:

a) La persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que n'exerceix la presidència.

b) La persona titular de la Secretaria del Govern, que n'exerceix la vicepresidència.

c) La persona titular de la Secretaria General del Departament de Governació i Relacions institucionals.

d) La persona titular de la Secretaria General del Departament d'Economia i Coneixement.

e) La persona titular de la Intervenció General.

f) La persona titular de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

Actua com a secretari/ària, amb veu i sense vot, una persona funcionària del Departament de Governació i Relacions Institucionals que designi la presidència del Consell

1.2 Les funcions del Consell són avaluar la situació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats instrumentals amb criteris de simplificació i eficiència dels recursos materials, econòmics corporatius i patrimonials i personals del sector públic, i definir i planificar les actuacions que s'han de dur a terme per a la racionalització i optimització dels recursos necessaris per al funcionament de l'Administració i del seu sector públic en els àmbits següents:

a) La creació, la supressió o la modificació d'ens en l'àmbit del sector públic de la Generalitat.

b) La modernització de l'Administració de la Generalitat i, en particular, les relatives a l'organització de l'Administració i la qualitat de les activitats i els serveis que es presten als ciutadans.

c) El desenvolupament de l'Administració electrònica de la Generalitat.

d) Els criteris generals que han d'orientar les accions relacionades amb la planificació i la gestió dels recursos humans.

e) La definició del model i l'estructura de relacions laborals de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

f) L'agenda, les directrius i les propostes de pacte, acord o conveni en la negociació col·lectiva.

g) La política retributiva que s'ha d'aplicar al personal de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

1.3 Del Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració depenen:

a) La Comissió de Retribucions i Despeses de Personal.

b) La Comissió del Sector Públic.

c) La Comissió per a l'Impuls dels Mitjans Electrònics a l'Administració

1.4 El Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració pot crear altres comissions per tal de tractar matèries específiques dins del seu àmbit competencial.

Altres versions d'aquest precepte

Article 2

La Comissió de Retribucions i Despeses de Personal

2.1 La Comissió de Retribucions i Despeses de Personal té per objecte coordinar i garantir que les actuacions dels departaments de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic en matèria retributiva i de despeses de personal s'ajustin a les directrius del Govern i del Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració sobre política retributiva.

2.2 Les funcions de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal són:

a) Proposar, analitzar, fer el seguiment i avaluar les mesures sobre racionalització de la despesa en matèria de personal.

b) Fixar els criteris d'actuació en matèria retributiva a les persones representants del Govern i de l'Administració de la Generalitat en la negociació col·lectiva de personal funcionari i laboral.

c) Informar, abans de la signatura, i autoritzar la tramitació de les propostes d'acord, pacte o conveni amb incidència pressupostària derivades de la negociació col·lectiva que versin sobre el nombre i la qualificació professional dels efectius de personal, la determinació de l'estructura i la quantia de les retribucions, incloses les retribucions diferides i les indirectes, les indemnitzacions, i els premis i les recompenses de naturalesa econòmica.

d) Informar preceptivament de qualsevol proposta relativa al règim retributiu de personal funcionari i laboral al servei de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així com dels alts càrrecs, personal eventual, personal directiu de les entitats del sector públic i altre personal amb retribucions no subjectes a conveni.

e) Qualsevol altra funció relacionada amb les anteriors, així com les que li atribueixi o delegui el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració.

2.3 Les persones membres de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal són:

a) La persona titular de la Secretaria General del Departament d’Economia i Coneixement, que n'exerceix la presidència.

b) La persona titular de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, que n'exerceix la vicepresidència.

c) Una persona en representació del Departament de la Presidència amb rang mínim de director general.

d) La persona titular de la Direcció General de Pressupostos.

e) La persona titular de la Direcció General de Funció Pública.

f) Dues persones funcionàries amb rang de subdirector/a general o assimilat/ada, designades per la persona titular del Departament d'Economia i Coneixement, una d'elles a proposta de l'interventor/a general.

g) Tres persones funcionàries amb rang de subdirector/a general o assimilat/ada, designades per la persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, una de les quals, designada pel president/a de la Comissió, exerceix les funcions de la secretaria.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3

La Comissió del Sector Públic

3.1 La Comissió del Sector Públic té per objecte impulsar i coordinar les actuacions que en matèria de dimensionament, organització, sistemes d'informació i atenció ciutadana, coordinació, funcionament, recursos materials, econòmics corporatius i patrimonials, recursos humans, formes de prestació dels serveis, i contractació i avaluació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic es portin a terme i garantir que aquestes actuacions s'ajustin a les directrius del Govern i del Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració sobre les polítiques afectades.

3.2 Les funcions de la Comissió del Sector Públic són:

a) Proposar, analitzar, fer el seguiment i avaluar les mesures sobre racionalització en els àmbits descrits en l'apartat 1 d'aquest article.

b) Fixar criteris d'actuació en les matèries descrites en l'apartat 1 d'aquest article.

c) Informar de les propostes relatives a dimensionament, organització, sistemes d'informació i atenció ciutadana, coordinació, funcionament, recursos materials, econòmics corporatius i patrimonials, recursos humans, formes de prestació dels serveis, i contractació i avaluació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic que consideri oportú la Comissió o que sol·liciti el departament afectat.

d) Qualsevol altra funció relacionada amb les anteriors, així com les que li atribueixi o delegui el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració.

3.3 Les persones membres de la Comissió del Sector Públic són:

a) La persona titular de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, que n'exerceix la presidència.

b) La persona titular de la Secretaria General del Departament d'Economia i Coneixement, que n'exerceix la vicepresidència.

c) Un persona en representació del Departament de la Presidència amb rang mínim de director general.

d) La persona titular de la Intervenció General.

e) La persona titular de l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública.

f) La persona titular de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

g) La persona titular de la Direcció General de Funció Pública.

h) Dues persones funcionàries d'alt nivell tècnic o alts càrrecs designades per la persona titular del Departament d'Economia i Coneixement.

i) Tres persones funcionàries d'alt nivell tècnic o alts càrrecs designades per la persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, una de les quals, designada pel president o presidenta de la Comissió exerceix les funcions de la secretaria.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4

La Comissió per a l'Impuls dels Mitjans Electrònics a l'Administració

4.1 La Comissió per a l'Impuls dels Mitjans Electrònics a l'Administració té per objecte la coordinació de l'actuació dels departaments que executen polítiques transversals en l'àmbit de l'impuls i desenvolupament dels mitjans electrònics en l'actuació administrativa, als efectes de definir les polítiques i estratègies TIC en l'àmbit de la Generalitat i el seu sector públic.

4.2 Són funcions de la Comissió per a l'Impuls dels Mitjans Electrònics a l'Administració:

a) La supervisió estratègica i la definició de prioritats en relació amb els projectes corporatius que s'implementin en aquest àmbit.

b) Fer el seguiment de la planificació estratègica aprovada, controlar-ne l'execució, detectar les disfuncionalitats i proposar solucions.

c) La coordinació entre els departaments de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes públics per racionalitzar l'impacte de les tecnologies de la informació i unificar els criteris i les metodologies emprades.

4.3 Les persones membres de la Comissió per a l'Impuls dels Mitjans Electrònics a l'Administració són:

a) La persona titular de la Secretaria General de Governació i Relacions Institucionals, que n'exerceix la presidència.

b) La persona titular de la Secretaria General d'Empresa i Ocupació, que n'exerceix la vicepresidència.

c) La persona titular de la Secretaria de Comunicació.

d) La persona titular de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

e) La persona titular de la Direcció de l'Oficina de Govern.

f) La persona titular de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió.

g) La persona titular de l’Oficina de Processos i Administració Electrònica.

h) La persona titular de la Direcció General de Pressupostos.

i)La persona titular de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

j) La persona titular de la Direcció Gerència del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

k) El director gerent del Consorci Administració Oberta Electrònica de Cata-lunya.

l) Una persona funcionària d'alt nivell tècnic designada per la persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que exerceix les funcions de la secretaria.

Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Règim de funcionament del Consell i de les comissions

5.1 El Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració, la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal, la Comissió del Sector Públic, i la Comissió per a l'Impuls dels Mitjans Electrònics a l'Administració es reuneixen ordinàriament un cop al mes i, de manera extraordinària, a instàncies de la presidència o a proposta de la majoria dels seus membres. La persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals pot convocar i assistir com a membre, per raó de la matèria que s'hagi de tractar, a les reunions de les comissions.

5.2 A les reunions de les comissions, hi podran assistir els secretaris generals, o persones que aquests designin, dels departaments directament afectats pels assumptes que figuren en l'ordre del dia, en tant que es refereixin a especificitats pròpies dels col·lectius del personal que en depenen.

5.3 Les reunions de les comissions són convocades per la persona titular de la presidència, la qual pot convocar les persones que, per raó del seu càrrec o perícia i en funció dels assumptes a tractar, en consideri l'assistència necessària.

5.4 Les iniciatives i propostes que s'hagin de sotmetre a l'informe o autorització a l'empara del que preveu aquest Decret, es trametran per mitjans electrònics a la presidència corresponent per les persones titulars de les secretaries generals dels departaments, juntament amb una memòria justificativa que en detalli l'objecte i l'impacte pressupostari i, si és el cas, organitzatiu que representa.

5.5 Les decisions del Consell i de les comissions s'adopten per comú acord de les representacions que les conformen.

Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Règim supletori

En tot el que no preveu aquest Decret s'aplica la normativa vigent en matèria d'òrgans col·legiats de les administracions públiques de Catalunya.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1

Se suprimeix la Comissió de Coordinació Corporativa regulada pel Decret 146/2007, de 3 de juliol, de creació de la Comissió de Coordinació Corporativa, i pels decrets 110/2008, de 27 de maig, i 75/2010, de 15 de juny, de modificació de l'anterior, així com de les subcomissions que tenia adscrites.

2

Corresponen a l'Oficina d'Avaluació i Supervisió de la Contractació Pública del Departament de la Presidència les funcions següents, fins ara atribuïdes a la Subcomissió de Seguiment dels Estudis i Dictàmens de la Comissió de Coordinació Corporativa:

a) Analitzar les dades que sobre els estudis i dictàmens contractats per l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic es generen dins del Registre Públic de Contractes i de les que l'Oficina sol·liciti als departaments i entitats del sector públic.

b) Verificar la contractació d'estudis i dictàmens realitzats en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i vetllar que s'hagin seguit els tràmits corresponents per a la valoració de la qualitat de l'informe resultant de la contractació i que s'adeqüi a la finalitat perseguida.

c) Efectuar, amb caràcter general i periodicitat semestral, un informe referit al seguiment sistemàtic de l'evolució de la despesa destinada a la contractació d'estudis i dictàmens esmentats en l'apartat anterior.

d) Aprovar una memòria anual sobre el resultat de l'anàlisi efectuada en relació amb l'evolució de la despesa destinada a la contractació d'estudis i dictàmens esmentats en l'apartat a) i del compliment de la normativa que els és d'aplicació.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

1

Es deroga la disposició addicional segona del Decret 21/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

2

Es deroga el Decret 146/2007, de 3 de juliol, de creació de la Comissió de Coordinació Corporativa, i els decrets 110/2008, de 27 de maig, i 75/2010, de 15 de juny.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.