Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE AAM/139/2011, de 21 de juny, per la qual es regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola, a partir de la campanya 2011-2012.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  • Núm. del document AAM/0139/2011

  • Data del document 21/06/2011

  • Data de publicació 29/06/2011

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5909

TEXT CONSOLIDAT

L'OCM vitivinícola vigent la regula el Reglament (CE) 555/2008, de la Comissió, de 27 de juny de 2008, pel qual s'estableixen les normes de desplegament del Reglament (CE) 479/2008, del Consell, pel qual s'estableix l'organització comuna del mercat vitivinícola, en allò relatiu als programes de recolzament, el comerç a tercers països, el potencial de producció i els controls en el sector vitivinícola i el Reglament (CE) 491/2009 del Consell, de 25 de maig de 2009, que modifica el Reglament (CE) 1234/2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s'estableixen disposicions específiques per determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM) i el Reial decret 1244/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola.

El Reglament 436/2009, de la Comissió, de 26 de maig de 2009, estableix les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 479/2008, del Consell, respecte al registre vitícola, a les declaracions obligatòries i a la recopilació d'informació per al seguiment del mercat, als documents d'acompanyament al transport de productes i als registres del sector vitivinícola, i en concret el títol II estableix les declaracions obligatòries i la recollida d'informació pel seguiment del mercat vitivinícola. Preveu en el seu article 13 poder dispensar de la presentació de la declaració de collita als viticultors, si ja es disposa d'aquesta informació.

La Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, té com a objecte l'ordenament del sector de la vinya i el vi a Catalunya en el marc de la normativa comunitària i de la resta de normes que siguin aplicables.

Atesa la complexitat del territori de Catalunya en què poden conviure diferents denominacions d'origen protegides que se sobreposen geogràficament, una de les finalitats de la targeta vitícola és garantir la traçabilitat i la millora del control de les entregues de raïm als cellers, de manera que permet realitzar el control de l'origen del raïm fins a l'embotellament, per així assegurar la qualitat de la producció de les vinyes de Catalunya, i el destí a cellers i plantes embotelladores.

En l'àmbit de Catalunya, el Decret 260/1998, de 6 d'octubre, determina els documents que han d'acompanyar el transport de productes vitivinícoles i estableix la normativa aplicable al transport, als registres i a les declaracions de determinades pràctiques del sector.

En aquest sentit es va crear el Registre vitivinícola de Catalunya per mitjà del Decret 264/2003, de 21 d'octubre, amb la finalitat de controlar el potencial de producció vitivinícola de Catalunya, a més de disposar, de forma permanent i actualitzada, de tota la informació necessària per a la simplificació de les gestions i les consultes que han de realitzar els viticultors i els operadors del sector vitivinícola amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i els consells reguladors, a més de servir d'informació general a efectes estadístics.

El Decret 474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desplega la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, preveu dins de l'àmbit de les denominacions d'origen protegides l'establiment de la traçabilitat i el control mitjançant un document o targeta que acrediti la procedència del raïm.

L'Ordre ARP/172/2004, de 20 de maig, per la qual es regulen les actuacions dels consells reguladors de les denominacions d'origen protegides vitivinícoles envers el Registre vitivinícola de Catalunya i s'estableixen els criteris d'adequació de les discrepàncies de superfícies de les parcel·les inscrites al Registre, preveu al seu article 3 les actuacions dels consells reguladors.

Així mateix, l'Ordre ARP358/2005, d'1 d'agost, per la qual es modifica l'Ordre ARP/417/2004, d'11 de novembre, que regula la presentació de les declaracions de collita, de producció, d'existències, i d'origen i destinació de la producció de raïm en compliment del Reial decret 373/2003, de 28 de març, de mesures urgents en el sector vitícola, estableix l'obligació de declarar la producció de raïms produïts dins del territori de Catalunya en una única declaració.

L'Ordre AAR/251/2007, de 4 de juliol, incorporava la targeta vitícola única per regular el control de la producció vitícola amb la finalitat de conèixer la producció màxima de raïm apte per ser emprat com a vi, per a cada persona viticultora, així com assegurar la traçabilitat, millorar el control de les entregues de raïm als cellers i facilitar la qualificació pels consells reguladors.

El sistema de control de les entregues de raïm mitjançant la targeta vitícola implantat per l'Ordre AAR/251/2007 ha permès conèixer en les darreres campanyes de forma actualitzada la informació de les entregues de raïm als cellers, i és l'eina bàsica per a tot el procés posterior de qualificació portat a terme pels consells reguladors de les denominacions d'origen, però es considera necessari donar més implicació als cellers elaboradors que actuen en la recollida de les entregues de raïm de les persones viticultores.

En l'elaboració d'aquesta Ordre s'han tingut en compte les propostes del sector vitícola de Catalunya representat a la mesa sectorial de la vinya i el vi.

En ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte i finalitat

Aquesta Ordre té per objecte regular l'ús de la targeta vitícola com a sistema de control del potencial vitícola de Catalunya, i regular les condicions en les quals no és necessària la presentació de la declaració de collita de les persones viticultores que facin ús de la targeta vitícola en totes les entregues del raïm als cellers.

Article 2

Àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre és aplicable a totes les persones físiques o jurídiques titulars de parcel·les vitícoles, i a tots els titulars de cellers inscrits al Registre vitivinícola de Catalunya.

Article 3

Definicions

Als efectes d'aquesta Ordre s'entén per:

a) Targeta vitícola: document virtual identificat per un codi numèric associat a una persona, sigui física o jurídica, a la qual acredita davant del celler per a poder fer entrega de raïm, amb destinació a vinificació, procedent de parcel·les que figuren inscrites al Registre Vitivinícola de Catalunya.

b) Persona viticultora: persona física o jurídica que conrea les vinyes.

c) Parcel·la vitícola: unitat de terreny contínua dedicada al conreu de la vinya subjecta a una gestió tecnicoeconòmica caracteritzada per una varietat i any de plantació.

d) Celler: el lloc on s'elabora i s'emmagatzema el vi.

e) Explotació vitícola: conjunt de parcel·les de vinya d'una mateixa persona viticultora.

f) Persona productora o elaboradora de vi: les persones físiques o jurídiques que es dediquen a l'elaboració de vi.

g) Pesada: assentament que es realitza, mitjançant l'ús de la targeta vitícola, de la quantitat de raïm lliurada al celler per part del viticultor, procedent d'una parcel·la vitícola inscrita en el Registre vitivinícola de Catalunya, i que recull la informació indicada a l'article 8 d'aquesta Ordre.

h) Persona lliuradora de collita: persona física o jurídica que, d'acord amb la persona titular de la parcel·la, pot lliurar collita de raïm fresc als cellers, amb destí a vinificació, bé perquè ella mateixa és titular de la parcel·la o bé perquè disposa d'un contracte de parceria o de masoveria amb qui ho sigui.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Ús de la targeta vitícola

L'ús de la targeta vitícola és obligatori per a totes les persones físiques o jurídiques titulars de parcel·les vitícoles en producció, per fer les entregues de raïm als cellers elaboradors amb seu a Catalunya.

Article 5

Assignació de la targeta

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació assigna la targeta vitícola a totes les persones lliuradores de collita de les parcel·les vitícoles en estat productiu que constin inscrites en el Registre Vitivinícola de Catalunya.

Altres versions d'aquest precepte

Article 5 bis

 A més del titular de la parcel·la vitícola, disposaran de targeta vitícola les persones físiques o jurídiques que, d’acord amb el titular de la parcel·la, lliurin collita de raïm fresc als cellers, amb destí a la vinificació. 

Article 6

Dades vinculades a la targeta

6.1 La targeta vitícola relaciona la persona lliuradora de collita amb la seva producció vitícola associada, d'acord amb la superfície inscrita en el Registre Vitivinícola de Catalunya amb destinació a vinificació, tenint en consideració el percentatge de lliurament de cada parcel·la i les varietats d'acord amb l'article 8 del Decret 264/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regula el Registre Vitivinícola de Catalunya, així com els rendiments màxims autoritzats per a varietat i l'adscripció als consells reguladors de les denominacions d'origen protegides que correspongui si s'escau.

6.2 Les dades de les persones lliuradores de collita de cada parcel·la vitícola, així com el percentatge de producció assignat a cada una d'elles, s'ha de fer constar en el Registre Vitivinícola de Catalunya.

Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Producció màxima autoritzada

7.1 La producció màxima autoritzada està condicionada pel rendiment màxim autoritzat pel consell regulador o consells reguladors de la denominació d'origen protegida de la zona de producció de cada parcel·la vitícola, d'acord amb el que estableix l'article 33.2.g del Decret 474/2004, de 28 de novembre.

7.2 En cas de coexistència de diferents denominacions d'origen protegides, el rendiment màxim per varietat i hectàrea serà el que correspon a la norma més estricta de les considerades per les denominacions d'origen protegides que se sobreposin, d'acord amb el que disposen els articles 3.2 de la Llei 15/2002, d'ordenació vitícola, i 10 del Decret 474/2004, de 28 de novembre.

Article 8

Incorporació de les pesades de raïm al Registre vitivinícola de Catalunya (RVC)

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural posarà a disposició dels cellers, mitjançant la seva web, el programari per permetre recollir les pesades de raïm tenint coneixement del saldo productiu del viticultor en el moment de realitzar la pesada.

8.1 Els cellers han d'incorporar al Registre vitivinícola de Catalunya les pesades de raïm que realitzin. A aquests efectes, el Departament competent en matèria d'agricultura posarà a disposició dels cellers, mitjançant el seu web, el programari que permeti recollir les pesades de raïm, per tal de tenir coneixement del saldo productiu del viticultor en el moment de realitzar la pesada.

8.2 El programari facilitat pel Departament competent en matèria d'agricultura, de recollida de pesades dels cellers, incorpora les dades automàticament al Registre vitivinícola de Catalunya.

8.3 La data d'incorporació de les entregues de raïm al Registre vitivinícola de Catalunya marca el moment de descomptar la producció del saldo inicial de la persona viticultora. A aquest efecte l'anotació de saldo negatiu de la persona viticultora marca l'inici de l'excedent de producció.

Article 9

Dades a recollir en cada pesada de raïm pel celler elaborador

La persona titular del celler haurà de recollir obligatòriament, per a cada lliurament de raïm, la informació següent:

Identificació del celler elaborador.

Codi del tiquet de bàscula.

NIF de la persona lliuradora de collita.

Quilograms de raïm lliurats.

Varietat (segons codificació del Registre Vitivinícola de Catalunya).

Grau alcohòlic volumètric en potència.

Destinació de la producció (vi apte DOP, vi sense DOP/IGP o destil·lació).

Parcel·la/es vitícola/es origen de la producció de raïm, amb un màxim de quatre parcel·les per pesada.

Data de lliurament del raïm.

Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Obligacions dels cellers elaboradors

10.1 Els cellers elaboradors queden obligats a recollir informàticament les entregues de raïm, amb el programari facilitat pel departament competent en matèria d'agricultura, o mitjançant les aplicacions pròpies a les quals s'ha d'incorporar la programació informàtica per a la connectivitat de servei web amb el Registre vitivinícola de Catalunya. A aquest efecte, els cellers han de sol·licitar el codi d'accés per accedir a l'aplicació informàtica del Registre vitivinícola de Catalunya.

10.2 Els cellers no poden admetre l'entrada de raïm a les seves instal·lacions procedent d'una persona lliuradora de collita que no disposi de la targeta vitícola de la campanya en curs, ni tampoc poden admetre l'entrada de raïm amb destinació a una DO quan se superi el saldo productiu del qual disposi la persona lliuradora de collita.

10.3 Els cellers que no tinguin possibilitat de treballar en connexió a temps real amb el Registre vitivinícola de Catalunya, i que les entregues de raïm de la verema de la campanya anterior hagin superat el 1.000.000 de quilograms de raïm, han de trametre, a la direcció general competent en matèria d'agricultura abans del 15 d'agost, una comunicació en què expliquin que no poden utilitzar programari propi amb connexió a Registre vitivinícola de Catalunya.

10.4 Quan les entregues de raïm s'anotin en programari no connectat automàticament al Registre vitivinícola de Catalunya, la informació s'ha de posar en coneixement de la direcció general competent en matèria d'agricultura, mitjançant la càrrega del fitxer de pesades a l'aplicació Registre vitivinícola de Catalunya o per correu electrònic a la direcció vinya.daam@gencat.cat en el termini màxim de 24 hores.

10.5 S'exceptua del compliment de l'obligació que estableixen els apartats anteriors les entregues de raïm procedent de parcel·les situades fora de Catalunya, sempre que es pugui justificar que les parcel·les origen de la producció estan inscrites en el corresponent Registre de la comunitat autònoma. La destinació del raïm només podrà ser amb destí per a la denominació d'origen Cava, per a vi sense Denominació d'Origen Protegida, ni Indicació Geogràfica Protegida o destil·lació.

Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Consells reguladors

Els consells reguladors de les denominacions d'origen, abans del 20 de juny de cada campanya, hauran d'actualitzar les dades del Registre vitivinícola de Catalunya corresponents a:

a) Rendiments màxims per varietat i hectàrea.

b) Relació de persones viticultores inscrits a la Denominació d'Origen Protegida.

c) Relació de cellers elaboradors inscrits a la Denominació d'Origen Protegida.

Article 12

Tancament de verema

12.1 El Registre Vitivinícola de Catalunya admetrà pesades de raïm des de l'1 d'agost fins a l'1 de novembre de cada campanya vitícola, llevat de casos excepcionals en determinades varietats de maduració tardana i degudament justificats. Si la pesada de raïm s'entra al celler amb aptitud per a una determinada DO, caldrà la conformitat d'aquesta DO.

12.2 Els òrgans de gestió de les denominacions d'origen poden sol·licitar al departament competent en matèria d'agricultura, abans de l'1 de novembre de cada any i per a una o més varietats de Vitis vinifera, la finalització de l'entrada de pesades al Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC).”

La sol·licitud esmentada en el paràgraf anterior ha de fonamentar-se en els aspectes tècnics que garanteixen la qualitat del raïm i del vi que pretén emparar la denominació d'origen establerts en el seu plec de condicions.

En el cas que l'òrgan de gestió de la denominació d'origen no presenti la sol·licitud, l'Institut Català de la Vinya i el Vi pot presentar-la en els mateixos termes establerts anteriorment.

Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Règim sancionador

13.1 L'incompliment que preveu aquesta Ordre serà sancionat d'acord amb la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola.

13.2 Els incompliments en matèria de protecció de dades de caràcter personal seran sancionats d'acord amb el que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Disposició addicional

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 4 de l'Ordre ARP/417/2004, d'11 de novembre, que regula la presentació de les declaracions de collita, de producció, d'existències, i d'origen i destinació de la producció de raïm, modificada per l'Ordre ARP/358/2005, d'1 d'agost, els quals queden redactats de la següent manera:

“Article 4

”Declaració de collita

”4.1 Estan obligats a presentar la declaració de collita totes les persones físiques o jurídiques, o les seves agrupacions, que produeixin raïm, amb excepció dels viticultors que compleixin alguna de les condicions següents:

”a) Destinin la seva producció total al consum en estat natural, a la pansificació o a la transformació directa en suc de raïm.

”b) La seva explotació tingui menys de 10 àrees de vinya i no comercialitzin la collita.

”4.2 Queden exclosos de l'obligació de presentar la declaració de collita totes les persones físiques o jurídiques o les seves agrupacions que produeixin raïm i lliurin la totalitat de la seva producció als cellers de l'àmbit territorial de Catalunya i que les entregues de raïm siguin incorporades pels cellers mitjançant la targeta vitícola a l'aplicació informàtica del Registre vitivinícola de Catalunya.”

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre AAR/251/2007, de 4 de juliol, per la qual es regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola única.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.