Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE GRI/93/2012, d'11 d'abril, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents l'any 2012 corresponents als procediments que gestiona el Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

  • Núm. del document GRI/0093/2012

  • Data del document 11/04/2012

  • Data de publicació 19/04/2012

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6111

Afectacions
TEXT PUBLICAT

La disposició addicional tercera del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, estableix que, dins el termini de dos mesos a comptar de la data d’entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n’actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen en què identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d’aquelles i la quota corresponent.

L’article 48 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, estableix que els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat s’eleven, per a l’any 2012, fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,14 a la quantia de l’any 2011. Són tipus de quantia fixa els que no es determinen per un percentatge sobre la base.

D’acord amb l’article 39 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Donar publicitat a les quotes de les taxes vigents l’any 2012 corresponents als procediments que gestiona el Departament de Governació i Relacions Institucionals, que es detallen a l’annex d’aquesta Ordre.

Barcelona, 11 d’abril de 2012

Joana Ortega i Alemany

Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

Taxes que gestiona el Departament de Governació i Relacions Institucionals

1. Concepte: taxes per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d’accedir a la Generalitat.

2. Exempcions:

Són exempts de la taxa, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

3. Bonificacions:

S’aplicarà un 20% en els casos en què tant la presentació de la sol·licitud de participació com el pagament corresponent es facin per mitjans telemàtics.

S’aplicarà un 30% per a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general.

S’aplicarà un 50% per a les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

La bonificació del 20% per pagament telemàtic és acumulable a les altres bonificacions.

4. Quantia:

a) Per accedir a un lloc de treball del grup A1 (A): 60,30 euros.

Amb la bonificació del 20%: 48,25 euros

Amb la bonificació del 30%: 42,25 euros

Amb la bonificació del 50%: 30,15 euros

Amb la bonificació del 70%: 18,10 euros

b) Per accedir a un lloc de treball del grup A2 (B): 47,50 euros.

Amb la bonificació del 20%: 38,00 euros

Amb la bonificació del 30%: 33,25 euros

Amb la bonificació del 50%: 23,75 euros

Amb la bonificació del 70%: 14,25 euros

c) Per accedir a un lloc de treball del grup C1 (C): 34,60 euros.

Amb la bonificació del 20%: 27,70 euros

Amb la bonificació del 30%: 24,25 euros

Amb la bonificació del 50%: 17,30 euros

Amb la bonificació del 70%: 10,40 euros

d) Per accedir a un lloc de treball del grup C2 (D): 26,00 euros.

Amb la bonificació del 20%: 20,80 euros

Amb la bonificació del 30%: 18,20 euros

Amb la bonificació del 50%: 13,00 euros

Amb la bonificació del 70%: 7,80 euros

e) Per accedir a un lloc de treball del grup agrupacions (E): 21,70 euros.

Amb la bonificació del 20%: 17,40 euros

Amb la bonificació del 30%: 15,20 euros

Amb la bonificació del 50%: 10,85 euros

Amb la bonificació del 70%: 6,55 euros

(12.101.087)